A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Zalán CsabaZalán Csaba (Orosháza, 1981. júl. 8.) testnevelő tanár, úszóedző. Szülei: Z. Mihály, Bakulya Zsuzsanna. Isko- lái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1996; Vajda P. Gimn., Szarvas, 2000; SZTE JGYTF, 2004, testnevelő tanár, úszás szakedző; SZTE JGYTF testnevelés-rekreáció szak, 2004, torna szakedző. Pályája: Mezőtúron kezdte pályá- ját úszóedzőként. 2009-től a szarvasi Benka Gyula Ev. Ált. Iskola testnevelő tanára; úszóedző. Sporttevékeny- sége: Torna sportágban csapatban kétszer 2. helyezett az országos diákolimpi- án. A kajaksportban legjobb eredményét az országos utánpótlás bajnokságon csapathajóban elért 3. helyezés jelenti. Úszóedzői pályája során tanítványai között volt ötszörös országos bajnok, valamint tizenkétszeres országos bajnok ifjúsági válogatott paraúszó. Kitüntetései: Év Sportolója, Szarvas, 1996; Év Edzője, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 2006. Kedvtelése: kajak.
Zanáné Kugyela TímeaZanáné Kugyela Tímea (Gyula, 1975. máj. 11.) közép- iskolai tanár. Szülei: K. János, Vaszkó Mária. Férje: Z. József agronómus. Gyermeke: Z. Zsófi . Iskolái. 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1989; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1993; BGYTF, Nyíregyháza, 1997, angol, gyors-gépíró tanár; SZTE JGYTF, 2005, közoktatási vezető. Pályája: 1997- től a Vajda P. Gimn. tanára. Sporttevékenysége: Pálya- futását 1989-ben kezdte, játszott az NB II-es és NB I. B-s Szarvasi Szirén SE, az NB II-es Mezőtúri VSE, valamint 1997-2000-ig az NB II-es Szarvasi Női Kézilabda Klub együttesében. Hat év kihagyás után újra az NKK megyei I. o. csapatának tagja.
Závoda FerencZávoda Ferenc (Szarvas, 1950. nov. 1.) vállalkozó. Szü- lei: Z. Pál, Bracsok Mária. Gyermekei: Z. Edina, Z. At- tila, Z. Ferenc. Iskolái: Középhalmi Ált. Iskola, Szarvas, Ezüstszőlői tagiskola, 1965; 611. Sz. Iparitanuló Intézet, B.csaba, 1968, szobafestő, mázoló. Pályája: Katonai szolgálata után tanult szakmájában kezdett dolgozni. 1971-től magánvállalkozó. 1998–2006-ig önkormányza- ti képviselő. 2006-tól tagja az önkormányzat Gazdasági Bizottságának és a Szarvasi Szlovák Önkormányzatnak. 2006-tól a Békés Megyei Önkormányzat tagja, tisztséget tölt be az Ügyrendi, Környezetgazdálkodási, Turisztikai Bizottságban. 2004-től a Szarvasi Gazdák Hagyo- mányőrző Egyesületének elnöke. Rendezvényeik: Aratónap, Szüreti Mulat- ság, Töltöttkáposzta-főző és Kolbászkészítő Verseny és egyéb hagyományőr- ző rendezvények. Kedvtelése: Mint ezüstszőlői lakos szívügyének tekinti a településrész fejlődését, egy évtizede az itteni rendezvények mentora.
Závoda GáborZávoda Gábor (Szarvas, 1973. ápr. 4.) üzletvezető. Szü- lei: Z. Pál, Fabó Margit. Felesége: Fazekas Ágnes csa- ládgondozó. Gyermekei: Z. Zalán, Z. Kata. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1987; Kereskedelmi és Ven dég- látóipari Szk. Szakm., Bcs., 1990, vendéglátó. Pályája kezdetén üveges, majd hivatásos labdarúgó. 2009-től a BBB-Glas Kft. szarvasi üvegesüzletében üzletvezető. Sporttevékenysége: Szarvason a serdülő, majd ifjúsági csapatban kezdte sportpályafutását; 1997–1998-ig az NB II-es Kiskőrös, 1998–2000-ig az NB I B-s Tiszaújváros, 2000–2005-ig az NB I-be feljutó Pécs, 2005–2007-ig az NB II-es Orosháza, 2007–2009-ig az NB II-be feljutó Békéscsaba labdarúgó-csapatának játékosa. 2009-ben igazolt vissza a Szar- vasi FC-be. Kedvtelései: horgászat, olvasás, fi lmek.
Závogyán JuditZávogyán Judit (Kondoros, 1960. márc. 14.) közoktatá- si szakértő. Szülei: Z. István, Chudik Judit. Férje: Bodnár István fényképész. Gyermekei: B. Márk, B. At- tila. Iskolái: Ált. Iskola, Kondoros, 1974; Kiss Lajos Gimn., Gyoma, 1978; Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1982, tanító, testnevelés-népművelés szakkollégium; Ta- nárképző Főiskola, Szeged, 1986, testnevelés szakos ált. isk. tanár; Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, 2003, művelődési és felnőttképzési menedzser; Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar, 2004, közoktatási vezető; Szegedi Tudományegye- tem Közoktatási Vezetőképző Int., 2008, kistérségi és tanügy igazgatási szak- értő. Pályája: Az Újhegy Sétányi Általános Iskolában kezdett tanítani Buda- pesten. A Zalka Néptáncegyüttes tagja volt. 1982–1991-ig Kondoroson taní- tó. 1991-től 2009-ig a szarvasi 2. Sz (Fő Téri) Általános Iskola és jogutódai- nak tanára. 2005–2007-ig Szarvas Város Általános Iskolája és Óvodája igaz- gatója, 2007–2008-ig intézményegység-vezető. Oktató-nevelő munkája mellett a tanórán kívüli foglalkozások szervezése a szakterülete. 1994-től a Természetjáró Diákkör vezetője. E minőségében rendszeresen szervez kirán- dulásokat, nyári szabadidős, vándor-, disputa-, kajak- és teljesítménytúra táborokat. Téli időszakban sítáborokat vezet a szlovákiai hegyekben. 1995-től a Disputa Kör Egyesület szarvasi régióvezetője, 1999-től a FORD olimpi- ai ötpróba szarvasi régióvezetője. Diákjaival az országos disputaversenyeken ér el kiemelkedő eredményeket. Csapatai 1994-től az I., ill. II. korcsoportban szereztek több 1., 2. és 3. helyet. 2009-től a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár közoktatási szaktanácsadója, szakmai vezető. Publikációi: Soros Oktatási Füzetekben cikkek, tananyagfejlesztés: Disputa tanterv, 1998, 2001, 2003, 2004; HEFOP-os pályázatok kidolgozása, végrehajtása, bemutatók, előadások, 2005–2007; publikációk pedagógiai kiadványokban. Kitünteté- se: Békés Megye Testnevelő Tanára, 1999; Pedagógiai Díj, 2009. Kedvtelé- sei: sí, természetjárás, kertészkedés.
Zima János dr.Zima János dr. (Szarvas, 1967. okt. 13.) állatorvos. Szü- lei: Z. János, Matusik Zsuzsanna. Felesége: Repka Andrea tanár. Gyermekei: Z. Edina, Z. János és Z. Dávid. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1982; Vajda P. Gimn., 1986; Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, 1992, állator- vos. Pályája: 1992–2004-ig a Goldfood Kft. Szakosított Sertéstelepének állatorvosa. 1996–2006-ig a Békés Me- gyei Állategészségügyi és Élelmiszer–Ellenőrző Állomás körzeti-, majd a Szarvasi Agrota-Alcsired Tejtermelő Kft. állatorvosa. 2006-tól az MGSZH Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságánál állatorvos. A Kozák Lajos SZV Fúvóskultúráért Alapítvány kuratóriumi elnöke és tagja, valamint az ezen belül működő Szarvasi Rezes Banda és a Szarvas Band együttes tagja. Kedvtelése: zenélés (szaxofon, klarinét, tárogató).
Zima Jánosné Dr.Zima Jánosné Dr. Matusik Zsuzsanna (Szarvas, 1940. aug. 16.) ny. gyógyszerész. Szülei: M. Pál, Melis Zsuzsan- na. Férje: Z. János ny. gépésztechnikus. Gyermekei: Z. Ildikó dr., Z. János dr. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1954; Vajda P. Gimn., 1958; SZOTE Gyógyszerész-tudo- mányi Kar, 1963; szakgyógyszerész, 1980. Pályája: 1963–1964-ig Endrődön gyógyszerész. 1964–84-ig a szar- vasi 14/74-es gyógyszertár vezetője. Az 1984-től újonnan megnyílt 14/71-es Sz. gyógyszertárban dolgozott beosztottként, majd veze- tőhelyettesként. 1994-től Szirony János magángyógyszertárának gyógyszeré- sze. Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás, kertészkedés.
Zsáky IstvánZsáky István (1930–2001) festőművész, ny. főisk. tanár. Szülei: Zs. István, Sütő Lídia. Felesége: Merkel Emma ny. iskolaigazgató, festőművész. Gyermekei: Zs. Zsu- zsanna, Dr. Zs. Hajnalka. Iskolái: Elemi Iskola, Buda- pest, 1944; Kalocsai Tanítóképző 1949, rajztanító; Kép- zőművészeti Főiskola egy szemeszter, Budapest, 1950; Pedagógiai Főiskola, Szeged, 1952, rajztanár. Pályája: Budapest, Kalocsa, Szeged, Orosháza, Szarvas életútjá- nak fontosabb állomásai. 1962-től élt és alkotott Szarvason. A festészet mel- lett országosan elismert művészpedagógiai munkát végzett mint az Óvókép- ző Főiskola tanszékvezető tanára. Rajzpedagógiai, művészetpedagógiai, me- todikai könyveket, cikkeket, tanulmányokat írt. Közreműködésével alakult meg a Fiatal Orosházi Festők alkotó kollektívája. Képzőművészeti körök ve- zetőjeként (Orosháza, Szarvas) nevelt fel művésztanárokat, művészeket. Tag- ja volt a Művészeti Alapnak, Képző és Iparművészek Dél-magyarországi Szervezetének, a Kohán Műhelynek, az ONEP Bizottságnak, a Városszépítő Bizottságnak, Szarvason. Tagja volt a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Békéstáji Művészeti Társaságnak, mely 2001-ben „örökös” tagjának választotta. Tagja az Országos Magyar Tehetséggondozó Társaság- nak. Írásai: Ábrázolás és kézimunka módszertana, 1978. Rajz és kézimun- ka, 1980. 1961-től mintegy 30 esetben szerepeltek képei kiállításokon. Kül- földön Bulgáriában 1965-ben, Szovjetunióban 1981-ben, Finnországban 1984-ben, Romániában 1987-ben, Szlovákiában 1995-ben voltak kiállításai. Hazai csoportos kiállításainak száma 40. Alkotásainak jelentős része közin- tézményekben és magángyűjteményekben található. „Zsáky” címmel a Szar- vasi Krónika Alapítvány jelentetett meg munkásságáról könyvet. Kitünteté- sei: Szocialista Kultúráért, 1980; Nívódíj, 1981; Kiváló Munkáért, 1983; Brunszvik Teréz Emlékérem, 1990; XXX. Alföldi Tárlat Emléklap, 1997.
Zsáky IstvánnéZsáky Istvánné Merkel Emma (Baja, 1932. október 19.) ny. általános iskolai igazgató; festőművész. Szülei: M. György, Elek Mária. Férje: †Zsáky István főiskolai tanár, festőművész. Gyermekei: Zs. Zsuzsanna, Dr. Zs. Hajnalka. Iskolái: Polgári Leányiskola, Baja,1947; Líceum, Baja, 1951, tanító; Peda- gógiai Főiskola, Szeged, 1954, földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár; Marxista Esti Egyetem, 1969. Pályája: 1953–62 között Orosházán ált. iskolai tanár, az osztályfőnöki munkaközösség veze- tője. 1962–87-ig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola tanára, kép- zőművészeti szakkörvezetője; 1963–87-ig igazgatója. Részt vett az OPI által irányított országos nevelési terv kidolgozásában. Pedagógiai előadója volt a megyei igaz- gatói munkaközösségnek. Közel negyedszázados igaz- gatása alatt az iskola Szarvason elsőként működtette a tanulói önkormányzatot, az iskolarádiót, szaktantermeket alakított ki, megte- remtette a számítástechnika alapjait. 1960 óta művésztanárként kiállításokon vesz részt festményeivel. A Gyulai Grafi kai Biennálék rendszeres meghívott résztvevője (1970–80). A Zsáky-album (2006) szerkesztője. Kiállításai: Orosháza, 1960; Szarvas, 1964; 1976, 1986, 2008 és 2009. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1978. Kedvtelései: utazások.
Zsapka JánosZsapka János (Szarvas, 1954. dec. 13.) ügyvezető. Szü- lei: Zs. János, Borgulya Erzsébet. Felesége: Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna gazdasági referens. Gyermekei: Zs. Andrea, Zs. János. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. isko- la, 1969; Orosháza, Kossuth L. Mg. Szk. 1973, középfo- kú növénytermesztő és állattenyésztő szakképesítés; DATE Öntözési és Meliorációs Főiskolai Kara, 1976, mg. üzemmérnök; SZÁMALK Számítástechnikai Okta- tó Központ, rendszerszervező, 1991, felsőfokú számítástechnikus; Tempus Közalapítvány, 2005, multiplikátor; EU Tudás-Multiplikátor képzés, 2008. Pályája: 1976/77-ben az Abádszalóki Lenin Tsz-ben öntözési agronómus. Katonai szolgálatát követően, 1978/79-ben, a SZÁT öntözéses növényter- mesztő agronómusa. 1979–1994-ig az ÖKI-ben tudományos munkatárs; rendszerszervező; öntözési és ökonómiai kutatásokat folytatott, vízhasznosí- tási terveket készített. 1994–2006-ig a Békésszentandrási Bélfeldolgozó (Ka- liber Bélfeldolgozó) Kft., 1997-től a Garden Shears Bt. ügyvezetője. A cég profi lja: kerttervezés és -építés, öntözőrendszerek építése. Az Ebtenyésztők Szarvasi Egyesületének tagja, 1997-től elnöke; a Szarvasi Röplabdások Ba- ráti Köre Sportegyesületének alapító tagja és elnöke; a Csabai Kolbászklub Egyesület, Szarvas Város Baráti Körének, valamint a Mérnöki Kamarának tagja. Kedvtelései: grafi ka, festészet; kutyasport, röplabda.
Zsilinszky Mihály dr.Zsilinszky Mihály dr. (*Békéscsaba, 1838. máj. 1., †Bp., 1925. okt. 4.) tanár, történész, kultúrpolitikus. Bajcsy-Zsilinszky Endre nagybátyja. Az MTA tagja (levelező 1878, rendes 1899). 1903–1909-ig a Történel- mi Társulat elnöke, s számos tudományos, irodalmi tár- sulat tagja, tisztségviselője, a békés–csanádi ev. egyház- megye felügyelője. A kolozsvári (1896) és a genfi egye- tem (1909) tiszteletbeli doktora. Valóságos belső titkos tanácsos (1905). Középiskolai tanulmányait a szarvasi főgimnáziumban végezte. 1858–60-ig a pesti protestáns teológiai akadémián, 1860-tól a hallei, 1861-től a berlini egyetemen tanult. 1861–74-ig a szarvasi főgimnázium magyar irodalom és történelem tanára, 1864-től a gimnázium könyvtárának őre. 1875–87-ig kor- mánypárti programmal a gyomai, majd a békéscsabai választókerület ország- gyűlési képviselője. 1889-től Csongrád, 1892-től 1895-ig Zólyom vármegye főispánja. 1905-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium államtitkára. 1896-1904 között szabadelvű párti programmal a békéscsabai, 1910–18-ig nemzeti munkapárti programmal a szarvasi választókerület országgyűlési képviselője. Számos történeti és művészettörténeti tanulmányt, tankönyvet írt, irodalmi és tudományos műveket fordított, illetve rendezett sajtó alá. 1872-ben jelent meg Szarvas város történetéről szóló munkája. A Kerepesi temetőben nyugszik.
Zvada MihályZvada Mihály (Szarvas, 1942. márc. 25.) ny. főiskolai adjunktus. Szülei: Z. Mihály, Kondacs Anna. Felesége: Rácz Zsuzsa ny. takarékszövetkezeti igaz- gató. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1956; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1960; Szegedi Tudományegyetem TTK, 1965, kémia-fi - zika szakos középiskolai tanár; DATE–KLTE, 1993, agro-ökológus. Pályája: 1965–1971-ig a szarvasi Vajda Péter Gimnázium tanára volt. 1971–1978-ig a DATE szarvasi Főiskolai Karán kollégiumvezető. 1978–2004- ig a DATE Szarvasi Főiskolai Karának, a TSF, majd SZIE Mg.-i Víz- és Körny.gazd. Karának Kémia-talajta- ni Tanszékén tanszéki mérnök, adjunktus. Az FVM szaktanácsadói névjegyzékében szerepel talajtan, talajjavítás, tápanyag-gaz- dálkodás témakörben tanácsadóként. 1994-től mg. vállalkozó. 1988-tól az FKgP helyi szervezetének tagja, 1990-ig elnöke. 1990–1994-ig önkormány- zati képviselő, alpolgármester; a Környezetvédelmi Bizottság elnöke. 2005- től nyugdíjas. Írásai: Szakmai lapokban jelentek meg cikkei. Kitüntetései: Honvédelmi Érdemérem, 1976; OM, Kiváló Tanár, 1987; FVM, Aranyko- szorús Gazda, 1987. Kedvtelése: a hivatása.
Zvara JánosZvara János (Szarvas, 1936. szept. 21.) ny. középiskolai tanár. Szülei: Z. Mihály, Gunda Zsuzsanna. Felesége: Dankó Mária ny. főiskolai adjunktus. Gyermekei: Z. Enikő, Z. Ágnes Ph.D. Iskolái: Szarvas, 3. Sz. Ált. Isko- la, 1952; Gyula, Állami Tanítóképző, 1956, tanító; Ta- nárképző, Bp., 1968, fi lozófi a-gazdaságtan szakos tanár. Pályája: 1954–59-ig igazgatótanító a Csabacsűd Nagy- rátai Ált. Iskolában; 1959/60-ban az Örménykúti Ált. Is- kola igazgatóhelyettese; 1960–66-ig a Szarvasi Járási Tanács Műv. Osztályán művelődésügyi felügyelő. 1967–71-ig az MSZMP Szarvas Városi Bizottsá- gának politikai munkatársa. 1971–75-ig a Középiskolai Diákotthon nevelőta- nára; 1975–1989-ig a 611. Sz. Szakmunkásképző Intézet szarvasi, kihelyezett tagozatának igazgatója. 1989–1996-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szarvas, 615. Sz. Ipari Szakmunkásképző diákotthoni nevelője. Kedvtelése: barkácsolás.
Zvara JánosnéZvara Jánosné Dankó Mária (Szarvas, 1940. okt. 21.) ny. főiskolai adjunktus. Szülei: D. Mihály, Plentri Mária. Férje: Z. János ny. tanár. Gyermekei: Z. Enikő, Z. Ág- nes Ph.D. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1950; Ka- posvár, Petőfi S. Ált. Iskola, 1954; Óvónőképző Szk. 1958, óvónő; JGYT FPK, Szeged, 1977, pedagógia szak; JATE PK, 1986, pedagógia szakos előadó. Pályája: 1958–66-ig Szarvason a Bacsó Béla utcai Óvodában, 1966–1986-ig a szarvasi Felsőfokú Óvónőképző gyakorló óvodájában óvónő, 1975-től vezető óvónő. 1986–1997-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi Óvónőképzőnek és jogutódjainak tanára, 1986-tól a BTÓF adjunktusa. Szak- cikkei jelentek meg az óvodapedagógia témakörében főiskolai kiadványok- ban. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1980; Brunszvik Teréz-emlékérem 1982, 1997. Kedvtelése: az unokák nevelése.