A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Uhljár JánosnéUhljár Jánosné Sovány Anna (Csabacsűd, 1946. okt. 7.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: S. István, Kiszely Anna. Férje: †U. János. Gyermekei: U. Attila, U. Gábor. Isko- lái: Szarvas, 3. Sz. Ált. Iskola, 1961; Vajda P. Gimn. 1965; JGYTF, Szeged, 1969, magyar-orosz szakos ált. iskolai tanár. Pályája: 1969–73-ig a Forráskúti Ált. Isko- la tanára, úttörő csapatvezetője; 1973–83-ig a szarvasi 2. Sz., 1983–2002-ig, nyugdíjba vonulásáig a Petőfi S. Ált. Iskola és jogutódjának tanára. A Petőfi S. Ált. Iskolában az iskolai ünnepsé- gek, műsorok rendezője, szervezője volt. 2002–2005-ig nyugdíjasként taní- tott. Kitüntetése: Szarvas Város Pedagógiai Díja, 2005. Kedvtelései: olva- sás, keresztrejtvényfejtés, unokák.
Uhljár ZitaUhljár Zita (Gyula, 1967. febr. 16.) vállalkozó. Szülei: U. Pál, Lestyán Jolán. Gyermekei: Antal Mihály Gábor, Antal Zita Eszter. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1981; Vajda P. Gimn., 1985; Óvóképző Főiskola, Szar- vas, 1987, óvónő; Tanítóképző Főiskola, Jászberény, 1989, tanító; Testnevelési Egyetem, Bp., 1996, mentálhi- giénés szakirány; TSF, Bcs., 2003, személyügyi szervező szak; 2008, szociális szakvizsga. Pályája: A Tiszakürti Nevelőintézetben kezdte pályáját, nevelőtanárként. 1990–96-ig szarvasi Fő Téri Ált. Iskola tanítónője volt. 1994-es indulásától a szarvasi Cervinus Rá- dió szerkesztője, műsorvezetője. Riportokat készít, kulturális és szórakoztató műsorokat vezet. 1996-tól a Pioneer Hi Bred Rt.-nél dolgozott adminisztratív munkakörben. 1997-től a Micimackó Bababolt tulajdonosa. 2002-től a Csa- ládsegítő és Gondozási Központ családgondozója, majd 2002-től a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője lett, 2008 szeptemberéig. 2003-tól Szarvas Város Baráti Körének ügyvezető elnöke, valamint létreho- zója és koordinátora a Civil Napoknak. 2004-től programmenedzsere és egyik megalkotója a Körös-Napok nyári művészeti fesztivál kulturális prog- ramjának. 2006-ban az Emberöltő Alapítvány létrehozója és kuratóriumi el- nöke. Az alapítvány és támogató barátok segítségével nyitotta meg kapuit a Gyergyószárhegyi Gyermekotthon. 2008-tól az AQARIUS 67 Alapítvány létrehozója, kuratóriumi elnöke. 2008-tól vállalkozó, illetve pályázatírással foglalkozik. Kedvtelései: olvasás, kisállatok tartása, kertészkedés, utazás, programmenedzselés.
Új Sándor dr.Új Sándor dr. (Dévaványa, 1939. jan. 31.) ny. városi bí- rósági elnök. Szülei: Új Ferenc, Bakó Julianna. Felesé- ge: †Havadi Teodóra. Gyermekei: Új László Béla, Új Tamás Rajmund, Új Réka Diána. Iskolái: Ált. Iskola, Dévaványa, 1953; Szeghalom, Péter András Gimn., 1957; Szeged, JATE Állam- és Jogtudományi Kar, 1962. Egyesített bírói, ügyészi, ügyvédi szakvizsga, 1966. Pá- lyája: 1963–1966-ig fogalmazó a Gyulai Városi Bíró- ságnál, majd szakvizsgái után, 1966-tól a Szarvasi Városi Bíróságnál polgári bíró, valamint ellátta a büntető és közjegyzői ügyeket is. 1982–1986-ig, nyugdíjba vonulásáig a Városi Bíróság elnöke. Munkája mellett lelkes támo- gatója a sakknak, Szarvasra kerülése után a Járási Sakkszövetség elnöke lett, vezette a városi sakk-kört, országos és nemzetközi sakkversenyeket szerve- zett. 1986-ban érműtéten esett át, melynek következtében súlyos mozgáskor- látozott lett. Belépett a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületébe, ahol hamarosan elnökké választották. A tagság számára rendszeresen tart jogi és lelki segélyszolgálatot. Az egyesület városunk legnagyobb társadalmi szerve- zete, közös tevékeny munkájuknak is eredménye, hogy létrejött a Békés Me- gyei Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Elnökségi Tanácsa, melynek kö- zös képviselőjévé választották. Így a 13 helyi egyesület 37000 fős tagságának közös képviselője lett. Tagja Szarvas Város Baráti Körének, a Rákosok Klub- jának, valamint az MSZP helyi szervezetének. Kitüntetései: az Igazságügy Kiváló Dolgozója, 1982, 1988. Kedvtelései: olvasás, sakkozás, rejtvényfej- tés, kertészkedés, természetgyógyászat.
Újlaki LajosÚjlaki Lajos (Szarvas, 1930, március 16.) ny. rendőr alezredes. Szülei: Uhljar János, Szrnka Ilona. Felesége: Kovács Éva. Gyermekei: Ú. Enikő, Ú. Csilla, Ú. Gábor. Iskolái: Szarvas, Központi Ált. Iskola, 1944; Tessedik S. Gazdasági Tanintézet, 1947, kertészsegéd; Kertészeti Technikum, Bp., 1966, kertész technikus; Bp., Rendőr Tiszti Iskola, 1953, rendőr hadnagy; Rendőr Főtiszti Iskola, 1975, rendőr alezredes; Politikai Akadémia, 1980. Pályája: 1944–48-ig kertészinas a szarvasi Gazdasági Tanintézetben. 1948– 50-ig a Ganz Vagon- és Gépgyárban kertész. 1950-ben a Nagy-Budapesti Magyar Szabadságharcos Szövetségben az ejtőernyős kör felelőse, 1951–53- ig ejtőernyős sorkatona. 1953–1985-ig, nyugdíjba vonulásáig a Rendőrség állományában teljesített szolgálatot. 1953-tól nyomozó, majd kéz- és gépírásszakértő. 1980-ban a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének egyik alapító tagja; 1985-től a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Szervezetének, 1999-től a Vasas Turista Szakosztályának tagja, megalapításától vesz részt Szarvas Város Baráti Körének munkájában, a Budapesti Csoport tagja. Rendszeresen szervez turistacsoportokat Szarvasra. Kitüntetései: A Haza Szolgálatáért arany fokozata, 1968 és 1979; Szolgálati Érdemérem, 1964–84- ig ötévenként; Közbiztonsági Érem arany fokozata, 1979; Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata, 2004. Kedvtelése: turizmus.
Unk SándorUnk Sándor (Nagyszénás, 1939. febr. 19.) ny. igazgató. Szülei: Unk Sándor, Balogh Mária. Felesége: Fazekas Eszter ny. gazdasági vezető. Gyermekei: U. Eszter, U. Ildikó. Iskolái: Általános Iskola, Nagyszénás, 1953; Vaj- da P. Gimn., Szarvas, 1957; Bárczi Gusztáv Gyógypeda- gógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 1979, szociális szervező. Pályája: 1957–64-ig a budapesti Danuvia Szerszámgépgyárban dolgozott, 1964-től a Szarvasi Já- rási Tanács pénzügyi előadója, 1966-tól a Szarvasi Városi Tanács pénzügyi előadója, majd 1970–97-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szarvasi Egyesített Szo- ciális Intézmény igazgatója. Kedvtelése: unokáival való foglalkozás, olva- sás, barkácsolás.