A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
S eidl AmbrusS eidl Ambrus (Budapest, 1956. márc. 2.) római katoli- kus plébános. Szülei: Dr. S. Ambrus, Hochenburger Zsu- zsanna. Iskolái: általános iskolai tanulmányok, Bp., 1970; Budapesti Piarista Gimn., 1974; Piarista Hittudo- mányi Főiskola, 1983, piarista pap; ELTE, 1983, mat.- fi z.-ábrázoló geometria szakos tanár. Pályája: 1983–85- ig a Budapesti Piarista Gimn. tanára, majd egyéves spa- nyolországi nyelvtanulást követően a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban tanított. 1987 és 89 között Alsóörsön építésvezető, Felsőörsön, Káptalanfüreden és Lovason kisegítő lelkész. 1989–92-ig káplán Szeged Fel- sővároson. 1992–97-ig Csorváson és Gerendáson, 1997–99-ig Kisteleken, Balástyán, Csengelén, Pusztaszeren és Ópusztaszeren plébános, a Szeged– Csanádi Egyházmegye papja. 1999–2002-ig Tiszasziget és Újszentiván, 2000- től Kübekháza, 2002–2007-ig Hódmezővásárhely-Belváros és Mártély, 2007- től Szarvas és Csabacsűd plébánosa. Kedvtelései: főzés, komolyzene.
Samu TamásSamu Tamás (Szombathely, 1961. jún. 18.) ügyvezető igazgató. Szülei: S. Sándor, Horváth Ilona. Élettársa: Tímár Anita tanítónő. Gyermekei: S. Edina Adrien, S. Tamás Gergő. Iskolái: Rejtő S. Textilipari Szakközép- iskola, Győr, 1979, technikus; Könnyűipari Műszaki Főiskola, Bp., 1982, textilipari üzemmérnök. Könnyű- ipari Műszaki Főiskola, Bp., 1994, ruhaipari üzemmér- nök; Mérlegképes Könyvelői Felsőfokú tanfolyam, 1997, mérlegképes könyvelő. Pályája: 1982–1991-ig a PATEX mezőberényi gyárában dolgozott üzemmérnökként, majd 1998-tól főmérnökként. 1991- től a Szarvasi Szirén Ruházati Szövetkezet dolgozója, 1995 és 2006 között termelési osztályvezető, termelési és műszaki igazgató, majd elnök-igaz- gató. 2006-tól a Szövetkezet jogutódjának, a Szirén Ruházati Kft-nek ügy- vezető igazgatója.
Samu Tamás GergőSamu Tamás Gergő (Békés, 1986. márc. 17.) egyetemi hallgató, képviselői asszisztens. Szülei: S. Tamás, Herter Marianna Júlia. Iskolái: Fő Téri Ált. Iskola, Szarvas, 2000; Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 2004; 2004-től a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudomá- nyi Kar politológia szakos hallgatója. Pályája: 2003- ban a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Jobbik Magyarországért Mozgalom alapító tagja. 2005- től a Jobbik megyei szervezője, 2006-tól szarvasi, 2008-tól megyei elnöke. 2006-ban megyei önkormányzati képviselőjelölt. 2007-től tagja, 2008-tól alelnöke a Jobbik Külügyi Bizottságának. 2009-ben a Jobbik európai parla- menti képviselő-jelöltje; a Jobbik Országos Választmányának alelnöke; Szegedi Csanád EP-képviselő asszisztense. 2006-tól külső tagja Szarvas Város Önkormányzata Ügyrendi Bizottságának. 2009-től részt vesz a Bé- kés Megyei Szebb Jövőért Alapítvány kuratóriumának munkájában. Írásai: Tanulmány: Euroszkep ticizmus és Reformszerződés, De iurisprudentia et iure publico folyóirat, 2008. Cikkei megjelentek a Szarvas és Vidéke, a Szarvasi 7, a Heti Kelet, a Magyar Jelen, a Nemzetőr, a Barikád.hu, a Kárpátia és a Magyar Nemzet hasábjain. Kedvtelései: történelem, fi lmek, olvasás, természet, úszás, síelés.
Sándor ErzsébetSándor Erzsébet (Tatabánya, 1956. nov. 8.) látszerész. Szülei: S. Imre, Szigl Erzsébet. Gyermekei: S. Klára, S. Csaba. Iskolái: Horváth Imre Általános Iskola, Budapest., 1971; MÜM 14. Sz. Szakkö- zépiskola, Budapest., 1974, fi nommechanikai műszerész; Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1977; Szász Ferenc Iparcikk Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet, Buda- pest, 1979, látszerész, optikus. Pályája: 1978–1981-ig a Szarvasi Ofotértben dolgozott. 1981-től egyéni vállalko- zásban folytatja tevékenységét optikusként. Kitüntetése: Kiváló Dolgozó, 1980. Kedvtelése: utazás.
Sándor MártaSándor Márta (Szarvas, 1966. nov. 13.) ált. iskolai ta- nár. Szülei: S. István, Ozsgyan Judit. Iskolái: Szarvas, 3. Sz. Ált. Iskola, 1981; Vajda P. Gimn., 1985; Szeged, JGYTF, 1991, történelem-népművelés szakos ált. iskolai tanár; 1997, német nyelvtanár; SZTE, német nyelv, ki- egészítő, 2009, középiskolai tanár. Pályája: 1985–87-ig Bútoripari Kisszövetkezeti pénztáros. 1991-92-ben Au- pairként Németországban dolgozott, és nyelviskolát vég- zett. 1992-93-ban a szarvasi Mg. Főiskola könyvtárosa és a 2. Sz. Ált. Iskola óraadó tanára; 1994-től a 2. Sz. Ált. Iskola és jogutódainak tanára, 2000– 2007-ig az idegen nyelvi munkaközösség vezetője; a Széll és Szert Bt. nyelv- iskolájában nyelvtanár. A Disputa Szövetség tagja és bírója, felkészítő tanár. Társszerzője a 2. Sz. Általános Iskola története c. tanulmánynak (2003, SZK, 17-18. sz.). Kedvtelései: fi lm, könyv, utazás, kerékpározás.
Sári László dr.Sári László dr. (Kunszentmárton, 1944. május, 5.) főisko- lai tanár, intézetigazgató. Szülei: S. Mihály, Balla Katalin. Felesége: Varga Klára főelőadó. Gyermekei: S. Helga, S. Szilárd, S Szabolcs. Iskolái: Ált. Isk., Kunszent márton, 1958; TS Mg.-i Technikum, Szarvas, 1962, mg. technikus; DATE, 1966, agrármérnök; Debrecen, 1989, mg. tud. kan- didátusa. Pályája: 1966–1973-ig főága zatvezető a Kuszentmártoni ÁG.-ban; 1973-tól 1982-ig főmérnök a Kunszentmártoni Körösmenti Mgtsz-ben; 1982–1999-ben kutató a Szarvasi ÖKI-ben, ahol 1985-től 1992-ig ig.helyettes, majd 1990–1992-ig igazgató. 1999-től a DATE MVKF Kar Társadalomtudományi és Vállalatgazdasági Tan- székének vezetője. Kutatási területe: olajtök nemesítése, a Kákai olajtök fajta- fenntartás, gyeptermesztés és hasznosítás ökonómiája. Fontosabb írásai: A gyepgazdálkodás ökonómiája, tanulmány, 1985; A tömegtakarmány ellátás ökonómiai összefüggései a szarvasmarha ágazatban, kandidátusi ért. 1988; Az olajtök termesztés technológiája, Herrenberg, 1991. A Szegedi Akadémiai Bizottság Agroökonómiai Munkabizottságának alelnöke. Ukrajna, Kazahsztán, Üzbegisztán, Jugoszlávia, Németország, Ausztria, Franciaország, Anglia, Izra- el, Dánia, Dél-Afrika, Kína, Brazília szakembereinek adta át tapasztalatait kül- földi útjain. Kedvtelései: kertészkedés, sport.
Sárkány Angyal dr.Sárkány Angyal dr. (Budapest, 1928. aug. 12.) ny. orvos. Szülei: S. Pál, Juhász Erzsébet. Férje: †Dr. Tóth György. Gyermekei: T. Éva, T. Erzsébet, T. Judit, T. György. Is- kolái: Szarvas, Áll. Elemi Isk., 1938; Polgári Iskola, 1940; Vajda P. Gimn., 1946; Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1952, általános orvos MED. univ., 1952; Üzem- orvos Képző, 1959, üzemorvos; Körzetorvosi Képesítő, 1968, körzeti orvos; Általános Orvostan Szakorvos, 1974, szakorvos; Oxyológia, 1996, oxyológus. Pályája: 1952–54-ig a Szegedi Ró- kus Kórházban orvosgyakornok a sebészeten, szülészeten, belosztályon, gyer- mekosztályon és a fertőző osztályon. 1954–1964-ig a Szegedi Textilművek üzemorvosa. 1964–1984-ig Örménykút, Kardos körzeti orvosa. Nyugdíjba vonulása után, 1985–1998-ig Szarvas város alkalmazásában üzemorvos, isko- laorvos és a sürgősségi ügyelet orvosa. 1988–1998-ig dolgozott a Református Iszákos Mentő munkatársaként és a Dömösi Szanatóriumban is. Az 1992-ben létesült Középhalmi Misszió munkatársa, a szarvasi szenvedélybetegek felku- tatása, gyógyítása, utókezelése a feladata. A misszió épületében pedagógusok- kal, lelkészekkel, gyógyult alkoholistákkal rendszeres megelőző és gyógyító tevékenységet folytat. Az Evangélikus Egyház presbitere, a Misszió Alapít- vány kuratóriumi elnöke, a Magyar Kékkereszt és Vöröskereszt Egyesület tagja. Írásai: Csendes ügyelet, rádióriport, 1977; Káros szenvedélyek és kö- vetkezményei, 1989; MORBUS HUNGARICUS fertőzőbetegség leküzdése, 1991. Kitüntetései: Az Egészségügy Kiváló Dolgozója, 1959; Érdemes Or- vos, 1961; Honvédelmi Érdemérem, 1978; Közegészségügyi díj, 2008; a Déli Evangélikus Egyházkerület: „Hűségérem”, 2009. Kedvtelése: a Körös-vidéki vadvilág és fl óra tanulmányozása.
Schön AntalSchön Antal (Gyula, 1955. júl. 25.) benzinkút üzemelte- tő. Szülei: S. Antal, Kenéz Ilona. Gyermekei: S. Péter, S. Zsuzsanna. Iskolái: Újszalontai Ált. Iskola, 1969; Vaj- da P. Gimn., Szarvas, 1983; Táncsics Mihály Gimn., Orosháza, 1988, gépgyártás és automatizálás szak, tech- nikus; 611. Sz. Szakmunkásképző Intézet, B.csaba, 1972, villanymozdony-szerelő. Pályája: 1969–1980-ig vil- lanymozdony-szerelőként dolgozott Békéscsabán a MÁV Vontatási Főnökségen. 1980–1990-ig a SZÁT Meliorációs Főmérnök- ségen autószerelő. 1990–1993-ig a MAGNOR Kft-ben halász. 1993-tól a Shell benzinkút üzemeltetője Szarvason. Kedvtelése: kertészkedés.
Sebestyén Istvánné (dr.-né)Sebestyén Istvánné (dr.-né) Jakucs Ilona (Mezőtúr, 1929. dec. 1.) ny. óvónőképző intézeti docens. Szülei: J. Sándor, Csicsó Ilona. Gyermekei: S. István. S. András. Iskolái: Elemi Iskola, Mezőtúr, 1940; Teleki Blanka Le- ánygimnázium, Mezőtúr, 1944; Református Gimnázi- um, Mezőtúr, 1948; Pázmány Péter Tudományegyetem – később ELTE –, Budapest, 1953, német-magyar sza- kos középiskolai tanár. Pályája: Első munkahelye: Aka- démiai Kiadó Szótárszerkesztősége, Budapest. Innen került a Mezőtúri Re- formátus Gimnáziumba tanárnak. Ezt követően költözött Szarvasra és a Vajda Péter Gimnáziumban tanított. 1972-ben került a Szarvasi Óvónőképző Intézetbe tanári, 1982-től szakcsoportvezetői beosztásba. Innen vonult 1988- ban nyugállományba. 1994–2004-ig a Szarvasi Református Egyházközség presbitere. Írásai: Első óvodáink életéről, társszerk., Budapest, 1984. Dol- gozatok az óvodás korú gyermek anyanyelvi nevelésének tárgyköréből, va- lamint tanulmányok Brunszvik Teréz óvodaalapító tevékenységéről és mun- katársairól. Folytatásokban jelent meg tanulmánya: Keresztnévadási szoká- sok Szarvason 1734–1996-ig címmel (Szarvasi Krónika 21–23. sz.) Kitün- tetései: Kiváló Munkáért, 1979 és 1988.
Sebjan Farkas PálnéSebjan Farkas Pálné Csik Olga (Endrőd, 1950. jan. 10.) elnök-ügyvezető. Szülei: Cs. András, Szujó Eszter. Fér- je: †S. F. Pál. Gyermekei: S. F. Zsolt, Dr. Alexin Sebjan Tünde Olga. Iskolái: Általános Iskola, Hunya, 1964; Kis Lajos Gimn., Gyoma, 1968; Számviteli Főiskola, Bp., 1986, üzemgazdász; adótanácsadó. Képesítései: regiszt- rált mérlegképes könyvelő; eu. pályázati tanácsadó. Pá- lyája: 1968–74-ig könyvelő a hunyai Hunyadi Tsz-ben. 1974–96-ig a szarvasi Dózsa Tsz belső ellenőre. 1976–84-ig az ÖKI-ben könyvelő majd osztályvezető. 1984–91-ig a csabacsüdi Alföld Tsz-ben belső ellenőr majd számviteli csoportvezető. 1992-től a Szarvas és Vidéke Takarék- szövetkezetben főkönyvelő, 2000-től elnök-ügyvezető. Kedvtelései: olvasás, kirándulás, kézimunka és az unokák.
Sebjan-Farkas ZsoltSebjan-Farkas Zsolt (Gyoma, 1970. ápr. 4.) baptista lelkész. Szülei: S.-F. Pál, Csík Olga Klára. Felesége: Kosztin Judit Csilla. Gyermeke: Prozlik Dárius Dominik. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas; Ságvári Endre Gyak. Gimn., Szeged; JATE, Szeged, prog- ramozó matematikus; Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, faipari mérnök; Southeastern Baptist Theological Seminary, USA, mesterfokozat teológiából. Pályája: 1997–1999-ig a Mezőberényi Faipari Szövetkezetben fa- ipari mérnökként dolgozott. 2000–2004-ig az Egyesült Államokban tanult és dolgozott a teológia-könyvtárában. 2005-től a Magyarországi Baptista Egyház lelkésze lett. Körzeti lelkész: Szar- vason, Kondoroson, Orosházán és Tótkomlóson lát el lelkészi feladatokat. Kedvtelései: futás, úszás, számítógép, fi lmek, zene, angol nyelv.
Sebő JánosSebő János (Szarvas, 1932. júl. 29.) ny. tanár. Szülei: S. János, Maginyecz Erzsébet. Felesége: Dr. H. Kovács Rózsa Vilma ny. főiskolai docens. Gyermekei: S. János Zoltán, S. Rózsa Márta. Iskolái: Szarvas, Evangélikus Népiskola, 1943; Evangélikus Vajda Péter Gimnázium, 1947; Állami Tanítónőképző Intézet,1951, tanító; Álla- mi Pedagógiai Főiskola, Szeged, 1954, ének-zene-test- nevelés szakos ált. isk. tanár; MSZMP Politikai Főisko- la, Budapest, 1976; labdarúgó-oktató, 1964. Pályája: 1953-től ált. iskolai tanár Orosházán, a Szarvasi 3. Sz. majd a 2. Sz. Ált. Iskolában, itt igazga- tóhelyettes. 1958–60-ig járási testnevelés szakfelütgyelő. Városi úttörőve- zető, az MSZMP Városi Bizottságának munkatársa, 1974–89-ig, nyugdíjba vonulásáig, másodtitkára. Az MSZP helyi alapszervezetének, Szarvas Vá- ros Barátai Körének egyik alapító tagja, 1989-ig a Baráti Kör vezetőségé- nek tagja. Sporttevékenysége: Sokoldalú sportoló volt. Asztaliteniszben 1951-től Szolnok és Csongrád megye bajnoka, hatszoros Békés megyei bajnok. A Szarvasi Vasas SC kézilabdázója, nagypályán az NB II-es baj- nokcsapat tagja. A Szarvasi Traktor SC és a Szarvasi SC labdarúgója. Te- niszpárosban országos veterán bajnok (60 évesek), 1992; Országos Veterán Vidékbajnokságon – 1991, 1992, 1994, 1997 – I. helyezett, párosban – 1991, 1992, 1994, 1995, 1997 – ugyancsak 1. helyezett. 1992-ben Nemzet- közi Veterán Bajnokság vigaszversenyén, Keszthelyen, 1. helyezett. Kitün- tetései: Kiváló Úttörővezető, 1966; KISZ Érdemérem, 1968; Munka Ér- demrend bronz fokozata, 1969; Békés Megye Közművelődéséért, 1976. Kedvtelései: sport, horgászat, kertészkedés.
Sebő Jánosné dr.Sebő Jánosné dr. H. Kovács Róza Vilma (Dévaványa, 1936. nov. 17.) főisk. docens. Szülei: H. K. István, Sonkoly Róza. Férje: S. János tanár. Gyermekei: Dr. S. János Zoltán, S. Rózsa Márta. Iskolái: Ref. Elemi Népiskola, Dévaványa, 1949; Gyomai Állami Óvónőképző, 1953, óvónő; ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1968, tanár; JATE, Szeged, 1980, bölcsészdoktor. Pályája: 1954-től óvónő, 1959-től az ÓK Gyakorló Óvo- dájában óvónő; 1967-1868 között vezető óvónő; 1969- től intézeti tanár a Neveléstudományi Tanszéken; 1974 és 1982 között intézeti ig. h. 1992-ben vonult nyugdíjba, mint docens. 1970-től szakszervezeti titkár volt. Tevékenysége: az MSZP egyik alapítója, különböző szakmai bizottságok tagja volt. Városi körzetében 1973 és 1990 között tanácstag. Írásai: több cikket, tanulmányt jelentetett meg, és oktatófi lmeket készített. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló Dolgozó- ja, 1975; Kiváló társadalmi munkáért, 1979; Brunszvik Teréz Emlékérem arany fokozata, 1991. Kedvtelései: olvasás, kertészkedés.
Sechna GáborSechna Gábor (Orosháza, 1980. máj. 18.) vendéglátó üzletvezető, kézbesítő. Szülei: S. György, Maczik Ju- dit. Iskolái: Trefort Á. Ált. Iskola, Csabacsűd, 1994; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1998. Pályája: korábban a vendéglátóiparban dolgozott, 2007-től postai kézbesítő. Sporttevékenysége: 1996–2004-ig a Szarvasi FC NB III-as, 2004–2006-ig a Csabacsűd SE megyei I. o. lab- darúgó-csapatának játékosa. 2006-tól NB III-as játék- vezetői kerettag. Kedvtelése: sport.
Simonné dr. Kiss IbolyaSimonné dr. Kiss Ibolya (Röszke, 1929. máj. 24.) tudo- mányos tanácsadó, főiskolai tanár. Szülei: K. György, Du- nai Julianna. Férje: Dr. S. József okleveles agrármérnök. Iskolái: Polgári Leányiskola, Szeged, 1943; Boldog Gi- zella Ipari Leányközépiskola, Szeged, 1947; Agrártudo- mányi Egyetem, Keszthely-Gödöllő, 1952, okleveles ag- rármérnök, 1969, a mezőgazdasági tudományok kandidá- tusa. Pályája: 1952-1956 között a Gödöllői Agrártudomá- nyi Egyetemen tanársegéd, 1956-tól 1958-ig Szegeden, a Dél-alföldi Mezőgaz- dasági Kutató Intézetben ösztöndíjas aspiráns, 1959-1998 között a szarvasi ÖKI-ben tud. munkatárs, osztályvezető, tudományos tanácsadó, a Rizstermesz- tési és -nemesítési önálló osztály vezetője, a rizskutatások hazai és nemzetközi koordinátora. 1999-től a Haltenyésztési Kutató Intézetben tudományos tanács- adó. 1961-1984 között Szarvason a DATE Főiskolai Karán – mellékállásban – főiskolai tanár, 1985-től a GATE címzetes egyetemi tanára. Tagja az MTA Nö- vénynemesítési Bizottságának, az OTKA Agrár I. zsűri elnöke, tagja a FAO Mediterrán Térségi Rizskutatási Bizottságának és a Magyar Növénynemesítők Szövetségének. 12 államilag elismert és köztermesztésbe vont rizsfajta, több technológiai eljárás, fajtaszabadalom fűződik nevéhez. Vizsgálja az árasztás nélküli rizstermesztés lehetőségeit. Írásai: A rizs termesztése, 1983, szerkesz- tő, társszerző; 103 szakcikket, tanulmányt jelentetett meg a rizsnemesítés, a termesztéstechnológia, vetőmagtermesztés témakörökben. Külföldi folyóirat- okban további 15 tanulmánya jelent meg, hasonló témakörökben. Hazai tudo- mányos és nemzetközi fórumokon több mint 40 előadást tartott. Széleskörű nemzetközi kapcsolatokat épített ki, így Európa, Ázsia, Amerika sok országá- ban járt, előadásaival több mint 40 ország szakembereivel ismertette meg a hazai kutatási eredményeket. Kitüntetései: A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója, 1954; a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1965; a Munkaérdemrend bronz fo- kozata, 1968; Eötvös Loránd-díj, 1985; Akadémiai-díj, 1986; Fleishman Ru- dolf-díj, 1993; Rizs Lovagrend, 1995; Ipolyi Arnold-díj, 1999; Tudományfej- lesztési Díj, 1999; Életfa-díj, 2009. Kedvtelése: utazás, kertészkedés.
Sinka PálnéSinka Pálné Vajgel Mária (Szarvas, 1959. febr. 26.) shop eladó. Szülei: V. Pál, Feifrik Mária. Férje: S. Pál ny. BM-dolgozó. Gyermekei: S. Attila, S. Petra. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1973; Vajda Péter Gimn., 1977; Óvónőképző Intézet, 1980, óvónő. Pályája: 1980- tól Öcsödön volt óvónő. 1981-től a szarvasi Damjanich úti óvodában óvónő, majd óvodatitkár. 1997-től 2000-ig a Városi Óvodák, 2001-ben SZV Ált. Iskolája és Óvodáinak, 2003-ig a Szirén óvodájának intézményvezetője volt. 2004-től a LUKOIL békésszentandrási töltőállomásának shopjában eladó. 1970-től ver- senyszerűen kosárlabdázott. Szerepelt az NB II-es, majd az NB I-be feljutott csapatban. Kedvtelései: kosárlabda, olvasás, keresztrejtvényfejtés.
Sinkáné Nyemcsok ErikaSinkáné Nyemcsok Erika (Szarvas, 1970. febr. 18.) ta- nító, ált. isk. tanár. Szülei: Ny. Mihály, Laluska Anna. Férje: S. Imre. Gyermekei: S. Leila Réka, S. Imre Dominik. Iskolái: Szarvas, 3. Sz. Ált. Iskola, 1984; Vaj- da P. Gimn., 1988; Békéscsaba, Tanítóképző Főiskola, 1991, tanító, magyar nyelv szakkollégium; Szeged, Hit- tudományi Főiskola, 2006, etika szak: ember-, erkölcs-, vallásismeret; 2007, pedagógus szakvizsga. Pályája: 1991–2008-ig a Petőfi S. Ált. Iskolának és jogutódjainak pedagógusa: osz- tálytanító, az etika tanára; 2005–2008-ig napközis munkaközösség-vezető. 2008-tól a Szlovák Ált. Iskola Óvoda és Diákotthonban tanító. Kedvtelései: tánc, úszás, olvasás.
Sinkovics György dr.Sinkovics György dr. (Szentes, 1941. ápr. 20.) ny. egye- temi tanár. Szülei: Dr. S. György, Törőcsik Teréz. Fele- sége: Kálmán Edina tanárnő. Gyermeke: S. Péter György. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1955; Eszter- gomi Ferences Gimn., 1959; Állatorvostudományi Egye- tem, Bp., 1965, állatorvos; 1984, állathigiénikus, szakállatorvos. 1986, az állatorvos-tudományok kandi- dátusa,. Pályája: 1965–1969-ig élelmiszerhigiéniai állat- orvos a Gyulai- és Váci Vágóhídon. 1969-től 1975-ig tudományos munkatárs az Állatorvostudományi Egyetem Állathigiéniai Tanszékén és üzemi állator- vos különböző nagyüzemi nyúltelepeken. 1975-1978 között adjunktus, kuta- tási főig. helyettes, 1981-től 1989-ig főigazgató a DATE Állattenyésztési Főiskolai Karán, Hódmezővásárhelyen. 1998-tól a DATE MVKF Karán, az Állattenyésztéstani Tanszéken egyetemi tanár, tanszékvezető. 1992-1993- ban vendégprofesszor a Perugiai Állami Egyetemen. Kutatási területe: házi- nyúltartás, a mesterséges megtermékenyítés és állategészségügyi kérdései. Rendszeresen részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Nyelvvizsgája angol, olasz és orosz nyelvből van. Fontosabb írásai: Mikro- biológia és fertőző betegségek, jegyzet, Hódmezővásárhely, 1984; Parazito- lógia, jegyzet, társszerző, Hódmezővásárhely, 1986; Mikrobiológia, jegyzet, Hódmezővásárhely, 1988; A házinyúl és prémes állatok, társszerző, Kérdések és válaszok a szaporodásbiológia gyakorlatából, Bp., 1987. Házinyúl tartása és betegségei, Bp., 2000. Mintegy 100 tudományos cikket, tanulmányt jelen- tetett meg hazai és külföldi szaklapokban. Kitüntetései: Nemzetközi Nyúl- kutatók Oscar-díja, Como, 1986. Kedvtelései: vízsportok.
Sinkovics MihálySinkovics Mihály (Szarvas, 1944. júl. 22.) ügyvezető igazgató. Szülei: S. Pál, Vostjár Rózsa. Felesége: Szurgent Zsuzsanna óvodavezető. Gyermekei: S. Zol- tán, S. Réka. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1958; Vajda P. Gimnázium, 1962; Munkaügyi Minisztérium 615. Helyipari Iskola, 1963, műszerész; Műszaki Egye- tem, Bp., 1969, okleveles villamosmérnök; Szakszerve- zetek Országos Tanácsa Felsőfokú Tanfolyama, 1978, okleveles munkavédelmi szakmérnök. Pályája: 1963–1969-ig a szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezetben gépjármű-villamossági műszerész, 1969-1971 között üzemvezető, 1971–1991-ig a Szarvasi Állami Tangazdaság tervező- csoportjának villamos tervezője, főenergetikusa, 1991-1992-ben a Dél-ma- gyarországi MÉH Váll. telepvezetője, 1992-től a Szarvasi Általános Informa- tikai Kft. ügyvezető igazgatója. Kedvtelései: rádió, televízió, lemezjátszó, magnetofon-készülékek gyűjtése.
Sinkovics MihálynéSinkovics Mihályné Szurgent Zsuzsanna (Szarvas, 1952. jún. 22.) óvodavezető. Szülei: Sz. Mihály, Valastyan Zsuzsanna. Férje: S. Mihály villamosmérnök, ügyvezető igazgató. Gyermekei: S. Zoltán, S. Réka. Iskolái: Szar- vas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1966; Vajda P. Gimn., 1970; Óvó- nőképző Intézet, 1972; Budapesti Műszaki Egyetem köz- oktatás vezetői szak, 2000. Pályája: 1972–74-ig Szente- sen, 1974–80-ig Csabacsűdön, 1980-tól Szarvason óvó- nő. 1989-től a Zöldpázsit utcai Óvoda vezetője, 2005-től Szarvas Város Óvo- dái és a Damjanich utcai Óvoda vezetője. A Csiribiri Alapítvány kuratóriumi elnökeként három városi és két egyházi óvoda fejlesztésén fáradozik. Kedv- telései: a munkája, a virágoskert ápolása, sütés-főzés.
Sipos András dr.Sipos András dr. (Csepreg, 1932. júl. 6.) tud. tanácsadó, ny. igazgató. Szü- lei: Dr. S. Gábor, Harwich Irén. Felesége: Román Elvira okl. vegyész. Isko- lái: Berzsenyi Dániel Gimn., Sopron, 1951; Erdőmérnöki Főiskola, Sopron, 1955, okl. erdőmérnök; DATE, 1966, okl. agrármérnök. 1973, a mezőgaz- dasági tudományok kandidátusa. Pályája: 1956–1961 között a Gödöllői és Kelet-bükki Állami Erdőgazdaságoknál erdészetvezető, 1961-től 1971-ig az ÁGOK Szendrői Kutatóállomásán és a Kompolti Kutató Intézet putnoki állomásán volt tudományos munkatárs. 1971-től 1983-ig az Öntözési Kutató Intézetben tudományos főmunkatárs; 1984–1998-ig, nyugdíjba vonulásáig, a Kertészeti és Élel- miszeripari Egyetem Szarvasi Arborétumban tudományos főmunkatárs, majd igazgató. 1998-tól ugyancsak a KÉE Szarvasi Arborétumban tudományos tanácsadó. A Kerté- szeti és Élelmiszeripari Egyetemen 1991-től címzetes egyetemi tanár, az Egyetemi Tanács tagja, a TSF Tanácsá- nak állandó meghívottja, a DATE Tanácsának külső tagja. Az MTA Békés Me- gyei Tudományos Testület elnöke, az MTA SZAB Víz- és Környezet-gazdálko- dási Munkabizottság elnöke, a Tessedik Sámuel Oktatási Kutatási Szövetség egyesületi elnöke, a Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület elnöke, a Magyar Arborétumok és Botanikuskertek Szövetsége elnökségi tagja, az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége ügyvezető elnöke, a SZIE kihelyezett Nö- vényalkalmazási Tanszékének vezetője, a Körös-völgyi Regionális Kapcsolat- tartó irodavezetője. Kutatási tevékenysége a talajvédelem-talajhasznosítás, majd az Arborétum ökológiai viszonyainak és azok változásainak feltárása témakör- höz kapcsolódott. Írásai: A rét és legelőgazdálkodás időszerű kérdései Borsod megyében, Miskolc, 1963, társszerző; A melioráció kézikönyve, társszerző, 1977; Legeltetés, a gyepgazdálkodás legújabb eredményei, témadokumentáció, társszerző, 1977; Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken, társszerző, 1992; Szarvasi Arborétum, Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára. 17 tudományos cikket, dolgozatot jelentetett meg, további 14 tanulmány, tanulmányterv és 99 egyéb szakmai anyag: tanulmány, beszámoló, jelentés, tervvázlat szerzője. Ki- tüntetései: MAE Aranykoszorús jelvény, 1968; Mezőgazdaság Kiváló Dolgo- zója, 1978; KÉE Jubileumi Plakett, 1986; Nagyváthy János Emlékérem, 1990; Az „emberi környezetért” Kitüntető Jelvény, 1991; „Békés Megyéért” kitüntető díj, 1995; „Szarvas Városért”, „Alföld turizmusáért”, „Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt” kitüntetés, 1999; Pro Nature díj, 2009. Kedvtelései: kert- építés és fenntartás; ház körüli barkácsolás, famunkák.
Sipos MihálySipos Mihály (Szarvas, 1928. júl. 24.) építészmérnök, ny. vezérigazgató. Szülei: S. Mihály, Moravcsik Etelka. Fe- lesége: Bíró Anna ny. közgazdász. Gyermekei: S. Csaba, S. Soma. Iskolái: Szarvasi Tanítónőképző Gyakorló Isko- lája 1939; Vajda P. Gimn. Szarvas, 1947; Budapesti Mű- szaki Egyetem Építészmérnöki Kara, 1954, építészmér- nök; Budapesti Közgazdasági Egyetem, 1958, szakköz- gazdász. Pályája: 1948-tól az Öntözés- és Vízügyi Hiva- tal műszaki rajzolója. 1950-től az Állami Tervező Iroda, majd a Mélyépítési Tervező Vállalat tervezője 1958-ig, ezt követően a Szegedi Tervező Vállalat irodavezetője. 1960–64-ig a Csongrád Megyei Tervező Vállalat igazgatója. 1964-től a Dél-magyarországi Építőipari Vállalat igazgatója, illetve vezér- igazgatója az 1987-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig. E munkahely 7500 fős létszámával az ország második legnagyobb építőipari vállalata volt. 1990–2006-ig a Sipos M. Építési Kft. tulajdonosa. 2006-ban cégét felszámol- ta, és visszavonult az aktív munkától. A DÉLÉP vezérigazgatójaként közre- működött több szarvasi létesítmény építésében (MOHOSZ-üdülő, Kemping, lakóház- és útépítések.) 1954–58-ig az Építők Szakszervezete Budapesti Bi- zottságának elnökségi tagja. 1960-tól az Építőipari Tudományos Egyesület- ben, majd a Kereskedelmi Kamarában és az Építőművész Szövetségben kü- lönböző tisztségeket töltött be. 1994–97-ig Szarvas Város Baráti Körének el- nöke. Kitüntetései: Árvízvédelemért Érem, 1970; Honvédelmi Érdemérem, 1976; Munka Érdemrend arany fokozata, 1981. Kedvtelése: horgászás.
Sipos ZoltánSipos Zoltán (Békéscsaba, 1970. febr. 23.) ügyvezető. Szülei: S. Mihály, Zima Erzsébet. Felesége (élettársa): Bakulya Anna. Iskolái: Csabacsűd, Ált. Iskola, 1984; Vásárhelyi Pál Építőipari Technikum, Békéscsaba, 1989, építésztechnikus; Számítástechnikai Oktató Központ, Békéscsaba, 1992, felsőfokú rendszerprogramozó. Pá- lyája: 1991–92-ig a SZÁT-ban építésvezető és progra- mozó. 1992-től a Xeropress Bt. ügyvezetője, a PC SHOP számítástechnikai szaküzlet irányítója. Városi számítógép-hálózatot épített ki ethernet technológia alkalmazásával. 2002-től a Körös Televízió tulajdonos- ügyvezetője. Kedvtelése a numizmatika.
Skorka AndrásSkorka András (Békéscsaba, 1955. máj. 9.) gondnok- ságvezető. Szülei: S. András, Urbancsok Anna. Felesé- ge: Ferencsik Erzsébet óvónő. Gyermekei: Dr. S. And- rás, S. Péter. Iskolái: Ált. Iskola,. Csabacsűd, 1969; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1973; Biztonságszervező tanf., B. csaba, 1994, középfokú biztonságszervező. Pályája: 1972–1992-ig a Szarvasi Állami Tangazdaságban dolgo- zott gondnokságvezetőként. 1993-tól a Polgármesteri Hi- vatalban gondnok. Kitüntetése: Kiváló Dolgozó, 1983, 1987; Polgárőr Ér- demérem arany fokozata, 2007. Kedvtelése: horgászat.
Skultéti MihálySkultéti Mihály (Szarvas, 1949. szept. 28.) osztályvezető. Szülei: S. Mihály, Laurinyecz Katalin. Felesége: Garai Zsuzsanna gyermekgondozónő. Gyermekei: S. Orsolya, S. Edit. Iskolái: 1. Sz. Ált. Is- kola, Szarvas, 1964; Kvassay Jenő Híd- Vízműépítő Technikum, Bp., 1968, híd-vízműépítési technikus; Köz- lekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Bp., 1971, híd- építő üzemmérnök; Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főis- kola, Debrecen, 1988, magasépítő üzemmérnök. Pályá- ja: 1971–1974-ig a Budapesti Közúti Beruházó Vállalat- nál műszaki ellenőr. 1974-től 2004-ig a Szarvasi Városi Tanács (Polgármesteri Hivatal) alkalmazásában állt különböző beosztások- ban: műszaki ellenőr, irodavezető, osztályvezető. 1999-től 2004-ig a Műsza- ki és Gazdasági osztály vezetője. 1999-től 2004-ig tagja volt a Város- és Kör- nyezetvédő Egyesületnek. 2004 és 2005 között a Körös-Szigma Tervező és Beruházó Bt.-nél dolgozott. Ezt követően Tótkomlós Város Önkormányzatá- nál a műszaki osztály vezetői beosztásában dolgozik. Kedvtelése: olvasás.
Somogyi NikolettSomogyi Nikolett Tünde (Szeghalom, 1982. febr. 25.) aerobikedző. Szülei: S. János, Szénási Julianna. Élettár- sa: Varga Tibor. Iskolái: Szarvas, Benka Gyula Ált. Isko- la, 1996; Vajda P. Gimn., 2000; TSF Pedagógiai Kar, 2005, óvó-tanítónő; Semmelweis Egyetem Továbbképző Int., Bp., 2002, aerobik edző. Sporttevékenysége: 1995– 2008-ig a Blue Gym Aerobik Egyesület aktív sportolója. Többszörös diákolimpia és magyar bajnok. 2005-ben a világbajnokságon egyéniben 16., 2007-ben az Európa-bajnokságon trióban 10. helyezést ért el. Aktív pályafutását 2008-ban az Ulmban rendezett világ- bajnokságon fejezte be. Edzőként, valamint aerobik bíróként tevékenykedik. Kitüntetései: Az Év Sportolója (hat alkalommal); Szarvas város legjobb női sportolója (három alkalommal); Az Év Edzője (négy alkalommal). Kedvtelé- sei: motorozás, kirándulás, kutyák.
Somogyi ZsuzsannaSomogyi Zsuzsanna (Budapest, 1964. ápr. 9.) testnevelő tanár. Szülei: S. Miklós, Antal Erzsébet. Férje: Ramocsa Gábor egyetemi tanár. Gyermekei: R. Szonja, R. Soma. Iskolái: Hegedűs Gy. Ált. Isk., Bp., 1973; Sallai I. Ált. Iskola, Bp., 1978; Magyar Testnevelési Egyetem, Bp., 1986, középiskolai testnevelő tanár; Magyar Testnevelé- si Egyetem, Bp., 1995, középfokú aerobik edző; Magyar Testnevelési Egyetem, Bp., 2001, aerobik szakedző. Pá- lyája: Szarvasra kerülése óta a szarvasi Szakmunkásképző és jogutódjainak testnevelő tanára. Bírói tevékenység: Nemzetközi aerobikbíró, 1994, Bulgária; nemzetközi aerobikbíró, 1997, Hollandia. Sporttevékenysége: Három év kajak-kenuzás közbeiktatásával nyolc éven át szertornázott, két évet pedig aerobikozott első osztályú szinten. Az aktív sportpályafutása zárása után kez- detben nemzetközi versenybíró, később aerobik szakedző, a szarvasi aerobiksport egyik megteremtője. Tanítványai sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi versenyeken. Kedvtelései: túrázás, vízitúrázás, olvasás, kertész- kedés, körömdíszítés, fotózás.
Sonkoly GáborSonkoly Gábor (Szarvas, 1949. márc. 28.) ügyvezető. Szülei: S. Márton, Oncsik Erzsébet. Felesége: Szekerczés Margit tervező. Gyermekei: S. Gábor, S. Margit. Isko- lái: Szarvas, 3. Sz. Ált. Iskola 1958; 2. Sz. Ált. Iskola, 1963; Vajda P. Gimn., 1967; Nehézipari Műszaki Egye- tem, Miskolc, 1972, okl. gépészmérnök, gyártástechno- lógus. Pályája: 1972 és 1979 között a KAEV cégnél kezdte pályáját Mezőtúron. 1979–1982-ig a szarvasi Táncsics Mgtsz-ben, majd 1982–1988-ig a SZÁT Gépjavító Gyáregységénél dolgozott különböző beosztásokban. 1988–1992-ig a szarvasi Polgármesteri Hivatalban előadó. Szakmai tevékenysége: épületgépészeti tervezés, kivite- lezés, kereskedelem. 1992 óta a szarvasi ALTERNATÍV Bt. társtulajdonosa. A cég központi fűtés – padlófűtési rendszerek és gáz – tervezésével, valamint kivitelezésével és forgalmazással foglalkozik. Szabadalma: önbeálló, fékez- hető kerék (kórházi használatra), szolgálati szabadalom.
Sonkoly JánosSonkoly János (Szarvas, 1951. aug. 10.) múzeumi restau- rátor, népi kismesterségek oktatója. Szülei: S. György, Matejdesz Erzsébet. Felesége: Jakus Jolán hivatásos gon- dozó. Gyermekei: S. Edit, S. Tamás. Iskolái: Ált. Iskola, Szarvas, 1965; Szakmunkásképző, Budapest, 1969; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1979; Múzeumi Restaurátor és Mód- szertani Központ, 1980, restaurátor; Kézműves Szakisko- la, Békéscsaba, 2000, népi kismesterségek oktatója. Pá- lyája: 1970–75-ig Budapesten, a 22. Sz. ÁÉV teljesítményelszámolója. 1975- 76-ban a Szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet dolgozója. 1976-94 között a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum restaurátora, konzervátora, 1994-től a szar- vasi Ruzicskay-gyűjtemény kezelője, tárlatvezető. 2000-től magánvállalkozó. 2005-től faipari szakoktató a Székely Mihály Szakképző Iskolában. 2009-től alapító tagja a Jakus–Sonkoly kézműves alkotó családi Bt.-nek, melynek fő profi lja az egyedi kézzel faragott alkotások készítése fából. A KDNP szarvasi szervezetének alapító tagja, a szarvasi Öregdiákok Baráti Körének titkára, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagja. Főbb munkái: a gyulai Száz- éves Cukrászda múzeumi anyagának és a gyulai Ladics-hagyatéknak a restau- rálása; az orosházi Városi Képtár képeinek restaurálása; a mezőhegyesi Nóni- usz Hotel, a szarvasi volt középfokú mezőgazdasági tanintézet utcai homlokza- tán lévő aratójelenet valamint a napóra, a szarvasi I. és II. világháborús emlék- mű restaurálása; a szarvasi Ótemplom felújítási munkálatai. Haranglábkészítés: Római Katolikus Plébánia, Csabacsűd, Ált. Isk. Örménykút, Szabadka. Kéz- műves, népies, faragott tárgyainak jelentősebb kiállításai: Tessedik Sámuel Múzeum, Szarvas, Művelődési Központ, Békésszentandrás, Békés Megye Élő Népművészete kiállítás-sorozat; Nemzeti Színház, Budapest, Kecskemét, Mezőkovácsháza, Békéscsaba. Kitüntetése: Kiváló Munkáért, 1981. Kedvte- lései: természetjárás, sütés-főzés a szabadban, fafaragás.
Sonkolyné Szekerczés MargitSonkolyné Szekerczés Margit (Újiráz 1950. jan. 19.) vállalkozó. Szülei: Sz. István, Nyári Margit. Férje: S. Gábor gépészmérnök, ügyvezető. Gyermekei: S. Gábor, S. Margit. Iskolái: Ált. Iskola, Újiráz, 1964; Arany János Gimn., Berettyóújfalu, 1968; Nehézipari Műszaki Egye- tem, Miskolc, 1973, okleveles gépészmérnök; Budapesti Műszaki Egyetem, 1977, okleveles mérnök-tanár; Mis- kolci Egyetem, 1992, mérnök-közgazdász; Veszprémi Egyetem, 2000, minőségügyi szakmérnök; Szolnoki Főiskola, 2007, regioná- lis gazdasági szakértő. Pályája: Pályáját szaktanárként kezdte Mezőtúron. 1976-tól technológus a KAEV 8. Sz. Gyárában, Mezőtúron. 1980-ban a szar- vasi szakmunkásképző iskolában tanár. 1982-től gyártmányfejlesztőként dol- gozott előbb a Plastolus, majd a Vas-Fémipari Szövetkezetben. 1984-től ma- gántervező: lakások gázellátását tervezi. 1988-tól egyéni vállalkozó, 1992-től az Alternatív Bt. műszaki ügyintézője. A DATE Főiskolai Karán vendégtanár. Az MSZP tagja. 1992–1994-ig önkormányzati képviselő, 1994–1998-ig a Gazdasági Bizottság külső tagja, 1998–2006-ig ismét képviselő. 2006-tól a Gazdasági Bizottság külső tagja. A Leader csoport szervezésében aktívan részt vett, Felügyelő Bizottságának elnöke. 1990-től a Magyar Épületgépé- szek Szövetsége tagja, Békés megyei elnöke. Tagja a Gépipari Tudományos Egyesülésnek, a MATUR szarvasi szervezetének, Szarvas Város Baráti Kö- rének, a szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesületnek; kurátora a Tehetség és Siker, valamint a Kézenfogva a jövőért, a Hagyományőrző és a Székely Mihály Alapítványnak. Kedvtelései: olvasás, keresztrejtvényfejtés.
Sovány MihálySovány Mihály (Szarvas, 1967. jún. 22.) hidegburkoló, üzletvezető, tulajdonos. Szülei: S. Mihály, Gazsó Anna. Felesége: Valach Ágnes üzletvezető. Gyermekei: S. Csongor, S. Ákos, S. Bálint. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1981; 635. sz. Ipari Szakmunkásképző Int., Szarvas, 1984, hidegburkoló. Pályája: 1984–1988-ig a SZÁT építőüzemében kezdte pályáját. 1988–1990-ig ka- tonai szolgálatot teljesített. 1991-től építőipari vállalkozást folytat. 1997-ben nyitotta meg fürdőszoba-felszereléseket, -berendezéseket árusító üzletét BAU-LUX Fürdőszobasza- lon néven. Kedvtelései: a munkája, utazás, család.
Sovány Mihály IstvánSovány Mihály István (Szarvas, 1957. dec. 24.) ügyve- zető igazgató. Szülei: S. Mihály, Gaál Mária. Felesége: Nagy Erzsébet mérnök, közgazdász-menedzser. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1972; Kossuth Zsuzsanna Fi- nommechanikai és Műszeripari Szakközépiskola, Hm.vhely, 1976; elektronikai műszerész, B.csaba, 1983; ipari elektronikai technikus, 1992. Pályája: 1976–1997- ig Szarvason a Szirén Szövetkezetben dolgozott. 1991- től résztulajdonos a Rabor-NSO Kft.-ben, majd 1997-től a kft. dolgozója, 2002-től ügyvezető igazgatója. Kedvtelései: elektronika, számítástechnika, rádióamatőrködés, utazás.
Soványné Nagy ErzsébetSoványné Nagy Erzsébet (Szarvas, 1955. nov. 6.) regi- onális képviselő. Szülei: N. János, Farkas Erzsébet. Férje: Sovány Mihály ügyvezető igazgató. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; Henneberg Porzellán Ilmenau, 1977, porcelándí- szítő és festő szakmunkás; Könnyűipari Műszaki Főis- kola, 1986; European Bussiness School, 1993, közgaz- dász, vállalati menedzser. Pályája: 1974–1977-ig a volt NDK-ban, a Hanneberg Porcellángyár alkalmazásában állt. Hazatérését kö- vetően a Szirén Szövetkezetben műszaki és kereskedelmi területeken dol- gozott, majd a szövetkezet elnöke volt 2002–2004-ig. 2004-től a Nemzeti Divat Liga ügyvezető elnöke, 2005-től a Textilipari Tudományos Egyesület Dél-Alföldi Regionális képviselője. Kedvtelései: utazás földön-vízen-le- vegőben, olvasás és kártyázás.
Stafi ra SándorStafi ra Sándor (Végegyháza, 1947. jún. 29.) Szülei: S. András, Zöld Julian- na. Felesége: Béládi Kornélia tanítónő. Gyermekei: S. Árpád Sándor, S. Kinga Kornélia. Iskolái: Ált. Iskola, Végegyháza, 1961; Közgazdasági Szak- középiskola, Bcs., 1965, képesített könyvelő, statisztikus tervező; Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Bp., 1973, üzemgazdász. Pályá- ja: 1965–1973-ig a békéscsabai Mezőgép Vállalatnál pü. osztályvezető. 1973–93-ig a szarvasi Dózsa Mgtsz-ben dolgozott: 1975-ig főkönyvelő, 1989-ig közgazdasági el- nökhelyettes, 1993-ig elnök. 1978–1988-ig a DATE Fő- iskolai Karán óraadó tanár. A szarvasi pulykatenyésztés vertikális integrációjának egyik ötletgazdája, létrehozó- ja. 1989–1992-ig a Gallicoop igazgatósági tagja, 1991– 1992-ig elnöke. 1993–1995-ig a STABÁK AGRO LINE Kft. ügyvezető igaz- gatója. 2002-től egyéni vállalkozó. Az MSZP I. Kongresszusán a párt alapító tagja. 1990–1992-ig, 1994–2002-ig önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bi- zottság elnöke. 1994–1998-ig a Békés Megyei Közgyűlés képviselője, Gaz- dasági Bizottsági tag. Kitüntetései: A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1977, 1979, 1981. Kedvtelései: a parkosított kert gondozása, informatika, amatőr meteorológia.
Stefanik AndrásStefanik András (Békéscsaba, 1972. jún. 25.) ügyveze- tő. Szülei: S. András, Kucsera Zsófi a. Felesége: Kasuba Márta. Gyermekei: S. László, S Nikol, Megyik Martin. Iskolái: Bcs. 11. Sz. Ált. Iskola, 1986; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szk., 1993, kereskedő és vendéglátó technikus; gépkezelő tanfolyam, Debrecen, 1992, köny- nyű- és nehézgépkezelő. Pályája: 1993–95-ig Békéscsa- bán a Vídia Kereskedőházban egységvezető. 1995–2008- ig a békéscsabai Iris Fürdőszoba Szalon üzletvezetője. 2006-ban társával együtt megalapította Daniella Fürdőszoba Bt.-t, amely fürdőszoba berende- zéseket és felszereléseket értékesített. Jogutódja a 2009-ben alapított Daniella Fürdőszoba Kft., Korall Fürdőszobaszalon, amely a Diegóval együtt Szarva- son, Szentesen és Hódmezővásárhelyen létesített fürdőszoba-felszereléseket és lakástextilt árusító üzleteket. Kedvtelései: a család, a horgászat.
Sutyinszkiné Nagy ZsuzsannaSutyinszkiné Nagy Zsuzsanna (Bp., 1965. júl. 30.) szakmai vezető. Szülei: N. Elek, Ernstein Berta. Férje: S. János mg. vállalkozó. Gyermekei: S. Zsuzsanna, S. János. Iskolái: Orosháza, József A. Ált. Iskola, 1979; Makó, Erdei F. Keresk. Szk., 1978, belkereskedelmi, áru- forgalmi és gazdálkodási szak; Bp., Kereskedelmi és Ven déglátóipari Főiskola, 1987, kereskedelmi üzemgaz- dász; 1994, gazdasági szaktanár. Pályája: 1987–1993-ig az Újpesti Centrum Áruházban gyakornok, majd osztályvezető-helyettes. 1993-tól a 611. Sz. Ipari Szk. és jogutódainak szaktanára, 1995-től a kereske- delem-vendéglátás munkaközösség vezetője. 2009-től a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás pedagógiai-szakmai vezetője. Kedvtelései: természetjárás, olvasás, sütés-főzés.
Sutyinszky ZoltánSutyinszky Zoltán (Szarvas, 1980. aug. 27.) gyakorlati oktatásvezető. Szülei: S. Pál, Trnyik Judit. Iskolái: Pető- fi S. Ált. Iskola, Szarvas, 1994; Corvin Mátyás Vendéglá- tó-ipari Szk. Hódmezővásárhely, 1999, vendéglátó szak- ma; 1999, vendéglátó technikus; TSF PFK, Szarvas, 2006, tanító; SZIE GTK Tanárképző, Gödöllő, 2007, mű- szaki szakoktató; 2008, középfokú német nyelvvizsga. Pályája: 1998–2007-ig nyári szezonban szakács; 1998– 2000-ig Németországban szakács. 2001-től a Székely Mihály Szakképző Is- kola és Diákotthon valamint jogutódainak vendéglátó szakoktatója, 2008-tól gyakorlatioktatás-vezető. 2008-tól felvételt nyert az Országos Szakmai Vizs- gaelnöki Névjegyzékbe. Kedvtelései: motorkerékpár, quad, autó, úszás, uta- zás, gasztronómia.
Szabados-Tóth GáborSzabados-Tóth Gábor (Orosháza, 1961. jan. 8.) klari- néttanár. Szülei: Sz-T. Gábor, Frankó Márta. Felesége: Kozák Ilona. Gyermekei: Sz-T. Gábor, Sz-T. Ilona, Sz- T. Bálint. Iskolái: József Attila Ált. Iskola, Orosháza, 1975; Tömörkény István Zeneművészeti Szakközépisko- la, Szeged, 1979; LFZF, Szeged, 1984, klarinét szak. Pá- lyája: 1984-ben Szarvason kezdte meg tanári pályafutá- sát mint klarinéttanár. Ekkor lett tagja a Szarvasi Önkén- tes Tűzoltó Fúvószenekarnak, 1997-től a zenekar vezetője. 1996-ban megala- kította a Chován Kálmán Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekarát. 2000-ben fele- ségével létrehozták a Kozák Lajos Szarvas Város Fúvós Kultúrájáért Alapít- ványt. Ennek égisze alatt működik a Szarvasi Rezesbanda Hagyományőrző Fúvósegyüttes, valamint a Szarvas Band, melynek művészeti vezetője. Mind- ezekkel együtt a pedagógiai munkát tartja elsődlegesnek. Tanítványaival rendszeresen részt vesz megyei, területi, országos versenyeken. Kitünteté- sei: Szarvas Város Zenei Kultúrájáért, Szarvasért Emlékplakett bronz foko- zata, 2007. Kedvtelései: pedagógiai munka, faesztergályozás.
Szabó Ferenc dr.Szabó Ferenc dr. (Orosháza, 1935. márc. 13.) ny. múze- umigazgató. Szülei: Sz. Ferenc, Jankó Julianna. Felesé- ge: †K. Szabó Eszter középiskolai tanár. Gyermekei: Sz. Ferenc Zoltán, Sz. Gabriella Eszter. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Orosháza, 1951; Táncsics M. Gimn., Orosháza, 1955; JATE, Szeged, BTK, 1959, magyar-történelem szakos középiskolai tanár; levéltáros kiegészítő, 1963; egyetemi doktor, JATE, (néprajz), 1961. Pályája 1959- 60-ban a szarvasi Vajda Péter Gimnázium tanára volt. 1960–65-ig segéd- levéltáros a Szegedi Állami Levéltárban. 1965–82-ig a Gyulai Állami Levél- tár igazgatója. 1982–95-ig, nyugdíjba vonulásáig a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója. Éveken át a Bács-Kiskun, Csongrád és Somogy megyei levéltárak szakfelügyelője, 1988-ig a Levéltári Tanács és a Levéltári Közlemények szerkesztőbizottságának tagja. 1999-ig a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi tagja volt, 1988-tól megyei csoportjának elnö- ke. 1996-tól a Kner-Tevan Alapítvány kuratóriumának tagja. Tagja a Szarva- si Öregdiákok Baráti Körének. Jelentős szerepe volt a Tessedik Múzeum épü- letének 1992-es felújításában. Írásai: Szerkesztője, társszerkesztője, szerzője múzeumi és más szakfolyóiratoknak; Mezőberény (1973); Vésztő (1973); Gyoma (1977); Szeghalom (1978); Öcsöd (1987), Hódmezővásárhely (1993); Medgyesegyháza (1993); Makó (2002) történetének. Történelmi és néprajzi tárgyú tanulmányai jelentek meg többek között az Ethnographia, a Századok, a Tiszatáj, a Levéltári Szemle, a Békési Élet, a Magyar Grafi ka, a Bárka, az Irodalomismeret c. folyóiratokban. 2008-ban jelent meg tanulmánykötete Két és fél évszázad az Alföld történetéből címmel. Kitüntetései: a TIT Kiváló Dolgozója, 1972; Kiváló Népművelő, 1975; Szabó Ervin Emlékérem, 1977; Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1985; Békés Megyéért, 1992; Toldy Fe- renc Emlékérem, 1993; Alföldért, 1994; Köztársasági Érdemrend Tiszti Ke- resztje, 1995; Móra Ferenc-díj, 2000; Bél Mátyás-díj, 2007. Kedvtelései: olvasás, kerékpározás, kertészkedés.
Szabó IstvánnéSzabó Istvánné Litavecz Erika (Szarvas, 1949. júl. 27.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: L. István, Lozsjanszki Er- zsébet. Férje: †Sz. István. Gyermeke: Bartolákné Sz. Éva. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1963; Vajda P. Gimn., 1967; Ho Shi Minh TKF, Eger, 1972, történelem- orosz szakos ált. iskolai tanár. Pályája: 1972–2006-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola és jog- utódainak tanára, 1982-92 között az iskolai és (néhány évig) a városi orosz nyelvi munkaközösség vezetője. Kitüntetései: Miniszte- ri Dicséret, 1979; SZV Pedagógiai Díja, 2006. Kedvtelései: olvasás, úszás, keresztrejtvényfejtés.
Szabó JánosSzabó János (1939–2002) ált. iskolai tanár, igazgató. Szülei: Sz. János, Hajdú Róza. Felesége: Farkas Ilona óvónő. Gyermekei: Sz. Gabriella, Sz. Tamás. Iskolái: Szarvas, 3. Sz. Ált. Iskola, 1953; Vajda P. Gimn., 1957; Tanítóképző, 1958, tanító; Pedagógiai Főiskola, Szeged, 1964, mg. ismeretek és gyakorlatok szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1957–67-ig Békés megyei kistelepüléseken ta- nító, majd ált. isk. tanár. 1967–76-ig a Szarvas, Közép- halmi Általános Iskola tanára, 1971-től igazgatója. 1976-ban a jogutód 3. Sz. (később Petőfi S.) Általános Iskola igazgatója 1976–93-ig, tanára 1993-94- ben. 1994–2003-ig a Kardosi Általános Iskola igazgatója. Tagja volt a Szarva- si Méhészek Baráti Körének.
Szabó János dr.Szabó János dr. (Öcsöd, 1920. dec. 24.–Szarvas, 2008. aug. 5.) ny. főiskolai tanár. Szülei: Sz. János, Tóth Julianna. Felesége: Magyar Anna ny. boltveze- tő. Iskolái: Ált. Iskola, Öcsöd, 1931; Reálgimn., Hajdúnánás, 1934; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1941; Gazdasági Akadémia, Debre- cen, 1944, okl. mezőgazda; Gazdasági Tanárképző, Kassa–Bp., 1945, gazdasági szaktanár. 1974, a mg.-i tudományok kandidátusa. Pályája: 1944-ben Kassán a Tanárképzőben segédtanár; 1945-46-ban Szarvason a Középfokú Gazdasági Tanintézet gazd. vez. tanára; 1946-ban Szeghalmon dolgozott; 1946-1953 között fő- agronómus a Rizströsztnél, Szolnokon. 1953-tól 1959- ig a Bánhalmai Állami Gazdaságban dolgozott. 1959-1962 között a Horto- bágyi ÁG ig. helyettese. 1962-től 1965-ig az ÖRKI ig. helyettese Szarva- son; 1966-1967-ben tanít a Felsőfokú Mg. Technikumban, majd 1968-1970 között tanszékvezető. 1970-től 1980-ig, nyugdíjba vonulásáig a jogutód DATE ÖMFK-án tanszékvezető, illetve ig. helyettes, főiskolai tanár. Kuta- tási területe a tiszántúli természetes gyepek korszerű hasznosítása, legelők öntözése, szikes gyepek javítása. Tudományos-kutató munkáját nyugdíja- zása után is folytatta. Fontosabb írásai: A legelőgazdálkodás zsebkönyve, társszerző, 1969; Az öntözés kézikönyve, társszerző, 1968; Gyepgazdálko- dás, 1973, 1977; A melioráció kézikönyve, szerk. 1977; Virágoskert, pihe- nőkert, társszerző, 1977; 1982; Ágazattársítási modellek a szántóföldi nö- vénytermesztésben, 1983. A gyep-, a legelő- és rétgazdálkodás témakörök- ben 27 cikket, könyvet, tanulmányt írt. Kitüntetései: Kiváló növényter- mesztő miniszteri kitüntetés, 1953; ÁG. Kiváló Dolgozója, 1955; Munka Érdemrend, 1955; Szoc. Munkáért Érdemrend, 1962; Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1977; Aranyoklevél, 1994; Iskolateremtő tanári munkáért oklevél, Szarvas TSF, 2002; Jubileumi Emlékérem, Hódmezővásárhely., 2003; Gyémántoklevél, 2007.
Szabó JózsefSzabó József (Öcsöd, 1951. július 9.) középiskolai ta- nár. Szülei: Sz. József, Pap Mária. Felesége: Molnár Katalin. Gyermekei: Sz. Janka, Sz. Berta. Iskolái: Ált. Iskola, Öcsöd, 1965; Hajnóczy Gimn., Tiszaföldvár, 1969; JATE, Szeged, 1975, fi zika-kémia szakos közép- iskolai tanár. Pályája: 1975–84-ig a nagykőrösi Toldi M. Élelmiszeripari Szk. és Szakm. Intézetben tanított, 1984-től a Vajda P. Gimn. tanára. 1975-től a PSZ tagja, 1989–2008-ig alapszervezeti titkár. Kedvtelései: barkácsolás, kertészke- dés, internet, olvasás.
Szabó LászlóSzabó László (Kispest, 1935. jún. 24.) ny. bábtechnikus, motorszerelő. Szü- lei: Sz. Gyula, Kara Mária. Gyermekei: Sz. Erika, Sz. Zsuzsanna. Iskolái: általános iskolai tanulmányok, Budapest, 1949; Honvéd Központi Zenekar, basszusszárnykürt és klarinét, 1950; a Magyar Repülőszövetség Repülőtere, Esztergom, 1951, motorszerelői oktatás. Kilián György Repülőtiszti Főis- kola, Bp., 1955. Pályája: 1955–1960-ig a Pannonia Mo- torkerékpár Kísérleti Üzemében dolgozott, 1960–1965- ig a pestlőrinci Műanyag-feldolgozó Üzemben volt hid- raulikus. 1965–1990-ig a Pannonia Filmstúdió Bábfi lm Műtermében bábtechnikus és csoportvezető. 1993-tól rendszeresen járt Szar- vasra, 1995-ben végleg letelepedett a városban. Bekapcsolódott a város mű- vészeti életébe: 2000-től évről-évre festőtábort szervez középkorú amatőrök- nek és hivatásos festőknek a szarvasi Arborétumban. Festmény-, makett-, báb- és egyéb kiállítások szervezése, lebonyolítása fűződik nevéhez. Makettszakkört vezet, Repülőbarátok Találkozójának szervezését és lebo- nyolítását végzi 2000 óta. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, Pannonia-díj, 1990; Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata, 2008. Kedvtelései: festészet, mo- dellezés, makettezés, faragás, olvasás.
Szabó Lorándné dr.-néSzabó Lorándné dr.-né (Gyöngyössy Lívia, *Gebe, Szatmár megye, ma Románia, 1917. dec. 24., †Orosháza, 1993. márc. 11.) a szarvasi Vegyes Háziipari Szövetkezet alapító elnöke. A debreceni Dóczy Leánynevelő Intézet- ben érettségizett, majd ugyanitt az egyetemen fi nnugo- risztikát hallgatott. Felsőfokú tanulmányait egészségi ál- lapota miatt nem tudta befejezni. Házasságot kötött a ve- gyészmérnöki képesítésű Szabó Loránddal, házasságukból Loránd (1948) és Judit (1949) gyermekeik származtak. Előbb Budapesten, majd Marosvásárhelyen éltek, itt orvos-asszisztensként dolgozott. Ismét Ma- gyarországra költöztek, rövidebb ideig Budapesten és Karcagon laktak, végül Szarvason telepedtek le. Az 1952. június 23-án megtartott alakuló közgyűlésen választották meg a szarvasi Vegyes Háziipari Szövetkezet (1954-től Háziipari Termelőszövetkezet) elnökének. Tisztségét nyugalomba vonulásáig, 1972-ig betöltötte. Vezetésével a Szövetkezet megvalósította alapvető célkitűzését, a szakképzetlen, csökkent-, vagy korlátozott munkaképességű, elsősorban női munkavállalók részére munkalehetőséget teremtett (népművészeti szőttes-, szőnyegszövés, varrás–hímzés, kosárfonás, kerámia-, gobelin- és játékkészítés stb.). A Szövetkezet már 1954-ben elnyerte az OKISZ vándorzászlaját. Számos vidéki telephelyet is létesítettek. Rendszeresen képezte magát, könyvelői képe- sítést szerzett, ill. néprajzi tanulmányokat folytatott. Néprajzi kutató- és gyűjtő- munkát is végzett; ennek eredményeként 1975-ben létrejött a szarvasi Szlovák tájház, melynek 1990-ig a gondnoka volt. A Magyar Kultúráért Érdemérem kitüntetésben részesült. Részt vett a város társadalmi életében, tagja volt a vá- rosi tanácsnak. Hamvai a debreceni köztemetőben nyugszanak.
Szabó PálSzabó Pál Ferenc (Pápa, 1944. jan. 25.) tud. főmunkatárs, laborvezető. Szülei: Sz. Dezső, Tóth Irma. Felesége: Dr. Komlovszky Ildikó főiskolai tanár. Gyermekei: Sz. Zol- tán, Sz. Attila. Iskolái: Ált. Iskola, Pápa, 1958; Türr Ist- ván Gimn., Pápa, 1962; Vegyipari Egyetem, Veszprém, 1968, okl. vegyészmérnök; Budapesti Műszaki Egyetem, Bp., 1974, műszeres analitikai szakmérnök. Pályája: Az Országos Talajjavító és Talajvédelmi Vállalatnál kezdett dolgozni, Szarvason, 1968-ban, ahol laborvezető volt 1975-ig. 1975-től nyug- díjazásáig, 2006-ig a HAKI-ban dolgozik mint tud. munkatárs, laborvezető, 1985-től tud. főmunkatárs. Munkája volt a kutató laboratóriumok berendezé- se, üzembe helyezése, műszerállományának fejlesztése. Feladata a halastavi és természetes vízi hidrobiológiai kutatások műszaki vezetése, vizek és üledé- keinek kémiai vizsgálata. Diffúziós anyagmozgások, az üledék tóvízre való hatása kutatási téma vezetését, az intenzív-extenzív tavi recirkulációs rendszer anyagmérlegének megadását és működésének leírását végzi. Bekapcsolódott a TEMPUS programba. Jelentősebb külföldi szakértői munkái: FAO szakértő Indiában, 1984; Mexikóban, 1994; Vietnamban, 1997. Fontosabb írásai: Foszfor és nitrogén gradiensek sekély vizek víz-üledék határán, társszerző, Tihany, 1978; Flow-Trough in situ Metabolimeter for Monitoring Oxigen Consumptum, társszerző, Water Research, 1980; The effects of integrated fi sh-cum-duc culture on the water quality of fi sh ponds, Aquaculture and the Environment, Dublin, 1991; Qualifi cation of effl uent water for earthen fi sh ponds in Hungary. J. Appl. Ichthyol, 1994; Tápanyag diffúziós anyagáramlá- sok meghatározása halastavak üledék-tóvíz határán. Szarvas, 1999. Rendsze- resen publikált, mintegy nyolcvan közleményt, tanulmányt, kutatási beszámo- lót készített magyar és angol nyelven, önállóan, illetve társszerzőkkel.
Szabó Pálné dr. Komlovszky IldikóSzabó Pálné dr. Komlovszky Ildikó (Szarvas, 1946. júl. 28.) ny. főiskolai tanár, tanszékvezető. Szülei: K. Lajos, Csicsely Mária. Férje: Sz. Pál, tud. főmunkatárs. Gyermekei: Sz. Zoltán, Sz. Attila. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1960; Vajda Péter Gimn., Szarvas, 1964; JATE Természettudományi Kar, Szeged, 1969, okl. biológia-földrajz szakos tanár. 1974, egyetemi dok- tor; 1982, a biológiai tudományok kandidátusa. Pályá- ja: a Középhalmi az 1. és a 2. Sz. Ált. Iskolákban tanít Szarvason 1969- 1970-ben; 1970–2008-ig, nyugdíjba vonulásáig, a DATE Mezőgazdasági Főiskolán illetve annak jogutódján, a TSF Mezőgazdasági Víz- és Környe- zetgazdálkodási Karon, a Biológia és Ökológia Tanszéken dolgozik külön- böző beosztásokban. Legmagasabb beosztása: tud. főigazgató-helyettes, tanszékvezető, főiskolai tanár. Kutatási területe: természetes biocönózis- ban élő atkafauna vizsgálata, környezetvédelem-környezetgazdálkodás bi- ológiai alapjai és annak szerepe a felsőoktatásban. Rendszeresen részt vesz a hazai és nemzetközi konferenciákon, tanácskozásokon. Legfontosabb írásai: A Tetranychus telarius L. biológiája, doktori értekezés, Szeged, 1973; A dendrofi l atkák minőségi és mennyiségi viszonyai hazánkban, kan- didátusi értekezés, Bp., 1980; Atkák - Acarina, társszerző,. Biológiai véde- kezés természetes ellenségekkel, Bp., 1989; Ökológiai oktatási segédanyag, Szarvas, 1996. Munkássága során közel 140 tudományos cikket, könyv- részletet, tanulmányt, jegyzetet írt. 12 országban vett részt nemzetközi kon- ferenciákon, ahol 22 előadást tartott. A TIT Országos Választmányának tagja; a NIMFEA Természetvédelmi Egyesület első elnöke, a SZAB Kör- nyezetgazdálkodási Szekció alelnöke, Magyar Rovartani Társaság tagja. Kitüntetései: MÉM Szakoktatási Főoszt. Dicsérő Oklevél. 1974; Kiváló Dolgozó, 1983; Kiváló Munkáért MÉM kitüntetés, 1988; Arany Sándor Díj, 1994; OTDK Mestertanár Cím, 1995, Magyar Köztársaság Arany Ér- demkeresztje, 2002, Tessedik Sámuel Aranygyűrű kitüntetés, 2008. Kedv- telései: hobbikert, turisztika.
Szabó TeréziaSzabó Terézia (Mezőtúr, 1966. febr. 25.) ruhakészítő. Szülei: Sz. Károly, Ádám Terézia. Férje: Molnár János ny. gépkocsivezető. Iskolái: Újvárosi Ált. Iskola, Mezőtúr, 1980; 626. Sz. Ipari Szakm. Int., Mezőtúr, 1983; Ruhaipari Szakm. és Szk., B.csaba, 2002, ruhakészítő szakmunkás. Pályája: 1983-ban a mezőtúri Ruházati Szövetkezetben kezdett dolgozni, 1984-től a Szirén Ruházati Szövetkezetben dolgozója Szarvason. Sporttevékenysége: A Mezőtúri VSE-ben lett kézilab- dázó. 1984-től a Szarvasi Szirén SE NB II-es és NB I. B-s csapatának játékosa, 2000-ben annak játékos-edzője is. Kitüntetése: Év Sportolója, Szarvas, 1998. Kedvtelése: sport.
Szakács MihálySzakács Mihály (Szarvas, 1938. jan. 14.) ny. főiskolai docens. Szülei: Sz. Mihály, Szakács Erzsébet. Felesége: Dr. Farsang Mária ny. főiskolai tanár. Gyermekei: Sz. Tibor. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1953; Vajda P. Gimn., 1957; Tanítóképző, 1958, tanító; Szegedi József Attila Tudományegyetem, 1968, magyar-történelem szakos középiskolai tanár. Pályája: 1958-tól 1965-ig ált. iskolai tanító majd tanár Szarvason. 1965-1967-ben ált. iskolai ig. helyettes Középhalmon. 1970-től 1990-ig gimnáziumi tanár Szarvason; 1978-1988 között megyei történelem-szakfelügyelő. 1990-től a Brunszvik Teréz Főiskolán főiskolai adjunktus, majd docens 1998-ig, nyug- állományba vonulásáig, azt követően óraadó. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozat Elnökségének tagja. Írásai: Helytörténeti kutatást végzett Szarvason és Kardoson, ami három tanulmányban jelent meg. Tudományos- szakmai témában publikációja jelent meg Baján, Békéscsabán, Szarvason. A történelmi ismeretek szerepe a főiskolai óvóképzésben, 1997. Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1976, Kiváló Pedagógus, 1982. Kedvte- lése: kertészkedés.
Szakács Mihályné dr.Szakács Mihályné dr. Farsang Mária (Szentes, 1943. aug. 5.) ny. főiskolai tanár, főigazgató. Szülei: F. László, Spár Mária. Férje: Szakács Mihály ny. főiskolai docens. Gyermekei: Sz. Tibor. Iskolái: Ált. Iskola, Szentes, 1957; Horváth Mihály Gimn., Szentes, 1961; Felsőfokú Óvónőképző Intézet, Szarvas, 1963, óvónő; ELTE, Bp., 1972, pedagógia szak; JATE, 1984, bölcsészdoktor. Pá- lyája: Munkáját Szarvason a Felsőfokú Óvónőképző In- tézet Gyakorló Óvodájában kezdte óvónőként, majd vezető óvónő lett. 1972- től a Pedagógiai Tanszék oktatója és továbbképzés-vezető. 1982-1990 között a Brunszszvik Teréz Óvónőképző Főiskola igazgató-helyettese, 1990-től 1997-ig főigazgatója, főiskolai tanár. 1998–2001-ig a Körös Főiskola fakul- tásvezetője. 2001 és 2007 között a TSF PK főigazgatója. Az Óvónő Pedagó- giai Képzés Országos Tantervfejlesztő Bizottságnak elnöke, az Országos Köznevelési Tanácsnak tagja, az Óvodavezetők és Szakértők Egyesületének elnöke, az Óvó-Tanítóképzők Egyesületének alelnöke. Írásai: Publikációi- nak száma eléri a százat. Tanulmányai az óvóképzés aktuális feladatait tárják fel és keresik az új megoldásokat. Az Országos Óvodai Alapprogram szerző- je. Képesítési követelmények az óvodapedagógus szakra, 1993, 2005. Óvó- nők kincsestára, 2000. Tehetséggondozás a pedagógusképzésben, 2008. Ki- tüntetései: Kiváló Pedagógus, 1989; Brunszvik Teréz Díj, 1994; Magyar Felsőoktatásért, 1997; TSF aranygyűrűje, 2004; Apáczai-díj, 2007. Kedvte- lései: olvasás, zenehallgatás.
Szakácsné Szűcs MariannaSzakácsné Szűcs Marianna (Mezőtúr, 1965. márc. 27.) pénzügyi csoportvezető. Szülei: Sz. János, Szilágyi Má- ria. Férje: Sz. István mg. boltvezető. Gyermeke: Sz. Marianna. Iskolái: Szarvas, Petőfi S. Ált. Iskola, 1979; Vajda P. Gimn., 1983; TSF Gazd. Főiskolai Kar, B.csaba, 2004, személyügyi szervező; PTE Emberi Erőforrás Fej- lesztési Kar, 2000, humán szervező. Pályája: 1983–93- ig az OTP Rt. szarvasi fi ókjában betét, hitelkönyvelő; 1993–96-ig az Agrobank Rt. szarvasi fi ókjában valutapénztáros; 1996–2005- ig a szarvasi Idősek Otthonában pénzügyi csoportvezető; 2005-től a Székely Mihály Szakképző Iskola és Diákotthonban valamint jogutódaiban pénzügyi csoportvezető. Kedvtelései: kirándulás, természetjárás, fotózás.
Szakmáry Sándor dr.Szakmáry Sándor dr. (Hódmezővásárhely, 1939. júl. 28.) ügyvéd. Szülei: Sz. Sándor, Kun Szabó Rózsa. Fe- lesége: Heller Erika középiskolai tanár. Gyermeke: Sz. Sándor. Iskolái: Ált. Iskola, Hódmezővásárhely, 1953; Bethlen Gábor Gimn., Hódmezővásárhely, 1957; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, 1963, jogász. Pályája: 1963-ban kezdett dolgozni Hódmezővásárhelyen az Ál- lami Gazdaságok Békés és Csongrád Megyei Igazgató- ságán. 1965-től Szarvason az ÖRKI Mezőgazdasági Üzemei, a SZÁT, vala- mint jogutódja, a Szarvasi Agrár Rt. jogi képviseletét látta el. 1982-től a HAKI-val, 1990-től a Bikazugi Mezőgazdasági Nonprofi t Kft-vel van tar- tós megbízása. Szülővárosában, Hódmezővásárhelyen a Gorzsai Mezőgaz- dasági Zrt-nél több mint 30 éve ügyvédi tevékenységet lát el. Több ciklus- ban tagja volt a Szarvasi Városi Tanácsnak, és az Ügyrendi Bizottság elnöki tisztét is betöltötte. 1992-től két cikluson keresztül a 6. számú ország- gyűlési képviselői választókerület választási bizottságának elnöke. Kedv- telése: autós szakcikkek.
Szalay MihálySzalay Mihály (*Veszprém, 1920. szept. 9., †Orosháza, 1974. nov. 30.) me- zőgazdász, ichtiológus. 1941-ben a keszthelyi gazdasági akadémián szerzett oklevelet, majd a debreceni gazdasági akadémián tanársegéd, 1942-1944 között a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola adjunktusa. 1944-től frontszolgálatot teljesített, fogságba esett, 1947- ig hadifogoly volt. Ezt követően az Agrártudományi Egyetem keszthelyi osztályán tanár, közben 1949-ben ál- latorvos-tudományi oklevelet szerzett. 1950-től a Halte- nyésztési Kutató Intézet tudományos munkatársa volt, 1953-tól a Földművelésügyi Minisztérium halászati osz- tályát vezette, már ekkor megkezdte előkészíteni a halte- nyésztési kutatás szarvasi bázisának létrehozását. 1957–1968-ig a Kisállat- tenyésztési Kutató Intézet haltenyésztési osztályának munkatársa, majd osz- tályvezetője, de kutatási tevékenységét már ekkor is Szarvason végzi. 1965- től haláláig Szarvason, az általa létesített kísérleti halgazdaságból alakult Haltenyésztési Kutató Állomás igazgatója volt. Elsősorban a harcsa mester- séges szaporítása, a halastavi pecsenyekacsa nevelése, a növényevő halak polikultúrás tenyésztése, valamint a hal–lucerna–rizs vizes forgó kidolgozása területén ért el eredményeket. E témákban számos publikációja jelent meg. A Halászati és Öntözési Kutató Intézet központjában mellszobor őrzi emlékét.
Szalóki Sándor dr.Szalóki Sándor dr. (Hajdúdorog, 1933. jún. 11.) ny. szak- tanácsadó, a Plantinform Bt. vezetője. Szülei: Sz. Sándor, Papp Julianna. Felesége: Dr. Zima Ildikó agrármérnök. Gyermekei: Sz. Andrea Kinga, Sz. Tímea Pálma, Sz. Norbert Sándor, Sz. Szilvia. Iskolái: Általános Iskola, Hajdúdorog, 1947; Szakközépiskola, Kisvárda, 1951; Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, 1957, okl. agrármér- nök; 1965, egyetemi doktor; 1973, a mezőgazdasági tudo- mányok kandidátusa. Pályája: 1957-1960 között a Hajdúdorogi Állami Tan- gazdaságban állattenyésztő agronómus; 1960-tól 1995-ig az Öntözési Kutató Intézet tudományos munkatársa, tudományos főmunkatársa, majd a Vízgaz- dálkodási Osztály vezetője. 1993-tól a Planthago Mezőgazdasági Szaktanács- adó, Szolgáltató és Forgalmazó Bt. társtulajdonosa. 1965-1992 között hosz- szabb tanulmányutakat folytatott külföldön, több kutatóintézetben dolgozott. 1972-től az MTA Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottság tagja. Tudomá- nyos tevékenysége: 1960-1965 között a növénynemesítés eredménye a „Szar- vasi-36” olaszperje és a „Szarvasi Burley” dohány- fajták. Ezután a növény és a talaj víz- és tápanyagforgalmát és hasznosulását vizsgálta. Ennek érdekében 1965-ben megépítette az első-, 1971-ben a második liziméteres kísérleti tele- pet Szarvason. Szakirányításával vízháztartási modellek és ezekkel országos felmérések készültek a vízhiány és a vízfölöslegek előfordulásának mértéké- ről és gyakoriságáról. 1993-tól a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. szaktanács- adója. Írásai: Az öntözés gyakorlati kézikönyve, 1989; Öntözés a kisgazda- ságokban, 1993, és Az öntözés technikája, 1998 c. szakkönyvek társszerzője. Önállóan és társszerzőkkel közreadott 42 szakcikket és 18 tanulmányt. Kitün- tetése: Oroszlány István-emlékérem 1998 és 2008.
Szalontai GyörgySzalontai György (Nyíregyháza, 1953. júl. 6.) vállalko- zó. Szülei: Sz. György, Maroda Erzsébet. Felesége: He- gedűs Ilona mérnök. Gyermekei: Sz. Tamás, Sz. Gergely. Iskolái. 1. Sz. Ált. Iskola, Nyíregyháza, 1967; Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi Szk., Nyíregyháza, 1971; DATE Mezőgazdasági Főiskola, Szarvas, 1975; Testnevelési Főiskola Bp., 1983. Végzettsége: Öntözéses meliorációs üzemmérnök, 1975; vízrendező mérnök, 1980; kosárlab- daedző, 1983. Pályája: A vállalat megszűnéséig a KEVIÉP Szarvasi Kirendeltségének vezetőhelyettese; azóta magánvállalkozó. Sporttevékenysége: 1973–1988-ig a Szarvasi Főiskola-MEDOSZ SE kosárlabdázója az NB II- ben, majd az NB I B-ben. Pályaedző 1978–1982-ig, vezetőedző 1982–1989- ig. Az utolsó bajnoki szezonban a csapat osztályozót játszott az NB I-ért (ez volt a helyi férfi kosárlabda szakág eddigi legjobb eredménye), miközben a rájátszás idején a szakosztályt megszüntették. 1986-1987-ben a szarvasi női csapat pályaedzője, majd a Szarvasi BSC NB I-es együttesének általános el- nökhelyettese, menedzsere. Kosárlabda-játékvezető, aki 248 élvonalbeli és több mint ezer NB-s mérkőzést vezetett. Kedvtelése: kosárlabda, tenisz.
Szalontai JózsefSzalontai József (1941–2009) ny. üzemgazdász. Szülei: Sz. József, Bencsik Margit. Felesége: Szirony Éva ny. könyvelő. Gyermeke: Sz. Zoltán. Iskolái: 3. Sz. Ált. Is- kola,, Szarvas, 1955; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1959; Se- bes György Közgazdasági Technikum, B.csaba, 1961; Revizori Tanfolyam, Bp., 1987. Végzettsége: könyvelő, gazdasági revizor. Pályája: Munkahelyei: Állami Bizto- sító Szarvas 1959–1967-ig; Öntözési Kutató Int., Szarvas, 1967–1997-ig; Mezőgazdasági Kutatásfejlesztési Kft., Szarvas. Sporttevé- kenysége: A labdarúgás volt a kedvelt sportja. 1953–1973-ig a Szarvasi Trak- tor SC megyei I. o., a Szarvasi Spartacus SC NB III-as, majd a Szarvasi Főis- kola-Spartacus SC NB II-es csapatainak labdarúgója. Tagja volt a Szarvasi Labdarúgó Öregfi úk Klubjának (SZLÖK) és a Mozgáskorlátozottak Egyesü- letének. Kitüntetései: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1972, 1978, 1983.
Szarvasi MihálySzarvasi Mihály (Szarvas, 1953. aug. 20.) üzletkötő. Szülei: Sz. Mihály, Hruska Mária. Gyermeke: Sz. Nor- bert. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1967; Posta Mű- szaki Híradástechnikai Szakm., 1974. Pályája: 1970-től a Békés Megyei Távközlési Üzem alkalmazásában háló- zatszerelő. 1985-től a Magyar Postánál csomagkézbesítő. 1994-től a kecskeméti Kötter Securitynél szolgálatveze- tő. 1996-től a Kárpáthús Kft. üzletkötője. 1989–94-ig a Munkáspárt szarvasi szervezetének titkára volt.
Szatmári Mária dr.Szatmári Mária dr. (Mezőtúr, 1946. jan. 24.) növénynemesítő, szakta- nácsadó. Szülei: Sz. Imre, Busi Katalin. Iskolái: Ált. Isk., Szarvas, 1960; Kertészeti Technikum, Gyula, 1964; Agrártudományi Egyetem, Debrecen, 1981, agrármérnök. Mosonmagyaróvár, 1985, egyetemi doktor. Pályája: 1964-1981 között a szarvasi ÖKI kutatója. 1981-1994 között kutató a Vetőmagtermelő és Értékesítő Vállalat Kutató Állomásán, Szentesen; 1994-től az AGROSELECT Növénynemesí- tő és Forgalmazó Kft. (Szarvas) kutatója, növényneme- sítő. Húsz államilag minősített lucerna, szója, olajtök növényfajta nemesítője vagy társnemesítője. Írásai: A lucerna- és olajtöktermesztés és -nemesítés területén 10 tudományos cikk szerzője vagy társszerzője. Kedvtelé- sei: olvasás, szakma.
Szatur GézaSzatur Géza (Bp., 1932. máj. 29.) ny. tanár. Szülei: Sz. Géza, Vitál Etel. Felesége: Lénárd Katalin ny. könyvtár- vezető. Gyermekei: Sz. Mária, Sz. Katalin, Sz. Géza. Iskolái: Elemi Iskola, Bp., 1942; Vajda P. Gimn., Szar- vas, 1950; Tudományegyetem, TTK, Szeged, 1954, ma- tematika-fi zika szakos középiskolai tanár. Pályája: 1954-től a Vajda Péter Gimnázium tanára, 1982–1992-ig, nyugdíjba vonulásáig kollégiumvezető. Részt vett a szak- munkások oktatásában és a levelező oktatásban, évtizedeken át ifjúsági veze- tő tanár volt. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1978. Kedvtelése: zene.
Szatur GézánéSzatur Gézáné Lénárd Katalin (Békésszentandrás, 1943. január 30.) ny. könyvtárvezető. Szülei: L. János, Kováts Irma. Férje: Sz. Géza ny. tanár. Gyermekei: Sz. Katalin, Sz. Géza. Iskolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1957; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1961; Somogyi Könyvtár, Sze- ged, Középfokú Könyvtárosi Szaktanfolyam, 1963–1966. Pályája: 1961-80-ig a Szarvasi Városi Könyvtár könyv- tárosa, majd 1980-tól 1998. évi nyugdíjba vonulásáig a könyvtár vezetője. Írása: Szarvas helyismereti bibliográfi ája, 1980, (kézirat). Kitüntetései: Szocialista Kultúráért, 1973 és 1979; Szarvas Város Közműve- lődési Díja, 1998. Kedvtelése: olvasás, keresztrejtvényfejtés.
Száva FlóriánSzáva Flórián (Orosháza, 1968. máj. 2.) területi képvi- selő, üzemvitel ellátó. Szülei: Sz. Lajos, Sápszki Mária. Élettársa: Zelei Bernadett fogtechnikus. Gyermeke: Sz. Fanni Sára. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1982; Bebrits Lajos Szakközépiskola, Szeged, 1986, képesített üzemviteli ellátó; 1998, kézilabda sportoktató; Semmel- weis Testnevelési Egyetem, 2002, kézilabdaedző. Pályá- ja: dolgozott főállású kézilabda-edzőként, majd vállalkozásban területi képviselő. Sporttevékenysége: Érettségi után a Szegedi Tisza Volán SC NB I-es kézilabda-csapatának játékosa. Ezt követően a Handball Club Szarvas NB I B-s, majd a Tiszaföldvári SE NB II-es játékosa. 1998-ban a Martfűi VSE NB II-es női kézilabda-csapatának edzője, amelyet feljuttatott az NB I B osztályba. Férfi aknál a HC Szarvas NB II-es, a Tiszaföldvári VSE NB I B-s együttesénél, női vonalon az NB I-es Makó csapatánál látott el edzői feladatokat. Időközben sikeres játékvezetői vizsgát tett, 2009-ben Kugyela Jánossal NB I-es kerettag lett. Kedvtelései: sport, olvasás.
Szebegyinszki JánosSzebegyinszki János (Szarvas, 1941. aug. 11.) ügyvezető igazgató. Szülei: Sz. János, Rafaj Judit. Felesége: Dobák Ilona ruhatervező, varrónő. Gyermeke: Csenki Ilona. Is- kolái: Szarvasi Ált. Isk. Rózsáspuszta, Hertelendypuszta, 1955; Mg. Technikum, Szarvas, 1959, technikusi oklevél; Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, 1963, általános mg. mérnök; 1967, mg-i szakmérnöki diploma, öntözéses gaz- dálkodás szak. DATE Mg.-i Víz- és Környezetgazdálko- dási Főiskolai Kar, Szarvas, 1989, címzetes főiskolai docens. Pályája: 1964– 65-ig a Szarvasi Állami Tangazdaságban növ. term. agronómus. 1966-tól az Ecsegfalvi Egyetértés Tsz-ben, 1 974-től Csabacsűdön a Lenin Mgtsz-ben fő- mezőgazdász. 1978-tól a Tiszántúli Meliorációs Vállalat Szarvasi Főmérnöksé- gén termelési főmérnök. 1990-től Szarvason, a Worktrans Kft. ügyvezető igaz- gatója. 1980–1989-ig tanított a DATE Mg.-i Víz- és Körny.gazd. Főisk. Kar Meliorációs Tanszékén, 1991-től a Gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskolában gyakorlati oktató. 1990–2002-ig Csabacsűdön önkormányzati képvi- selő. Publikációi: Meliorációs öntözés és talajvédelem c. szaklapban szakmai cikkek; egyetemi jegyzet társszerzője; OTH szabadalom. Kitüntetése: MÉM, Kiváló Újító bronz fokozata, 1986; FVM, Nagyváthy János Díj, 2009. Kedvte- lései: kertészkedés, kerékpározás, olvasás, utazás.
Székely LászlóSzékely László (*Sajószentpéter, 1921. aug. 2., †Debre- cen, 2001. jan. 14.) szövetkezeti elnök, vezérigazgató. Ele- mi iskolai tanulmányait Szarvason végezte el 1933-ban, majd 1936-ban ugyanitt villanyszerelő szakmunkás bizo- nyítványt szerzett. 1949-ben önálló kisiparos lett és villa- mossági szaküzletet nyitott. Részt vett a Vas–Fémipari Ktsz megszervezésében, melynek 1952. március 2-án első elnökéül választották meg. Irányításával fejlődött a kis- üzem többszörös profi lváltással a város legjelentősebb középüzemévé. Tovább képezte magát, 1965-ben a budapesti Műszaki Egyetemen üzemmérnöki okle- velet szerzett. Gyártottak alkatrészeket különböző gyári termékekhez, villany- vasalót, rezsót, húsdarálót, terménydarálót. Egyik legsikeresebb termékük a csempekályha volt. 1962-től kezdtek csillárokat gyártani. Létrehozták a galván-, a prés- és forgácsoló üzemet, öntődét, autószervizt üzemeltettek, vidé- ki telephelyeket létesítettek. Az ipari szövetkezet a 80-as évek elején 1600 dol- gozót foglalkoztatott. A város egyik meghatározó személyisége volt, 1992-ben vonult nyugdíjba, s Omega néven elektronikai, háztartási stb. árucikkeket for- galmazó üzletet nyitott. 1995-ben visszahívták az immár átalakult Vas–Fém- ipari Rt. élére, hogy stabilizálja a válságba került üzem helyzetét. Ezt a posztot haláláig töltötte be. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, a jelentősebbek: a Munka Érdemrend bronz (1964), ezüst (1972) és arany (1978) fokozata, Bé- kés megyéért kitüntető cím (2000). Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Székely MihálySzékely Mihály (Eredeti neve Szrnka, *Szarvas, 1885. jan. 11., †Bp., 1959. ápr. 3.) gépészmérnök, repülőgép- szerkesztő, pilóta. A hazai repülés egyik úttörője. A szarvasi gimnáziumban érettségizett 1903-ban. 1915-ben a budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szer- zett. Az 1910. évi budapesti nemzetközi repülőversenyen saját tervezésű egyensúlyozó berendezésével díjat nyert. 1911-ben tett pilótavizsgát, ebben az évben tanulmány- úton járt Franciaországban, majd az osztrák Autoplan Werke vállalat berepü- lő pilótája lett. 1911. július 19-én végrehajtotta az első magyar távrepülést. 1913. július 20-án a Parasol (Napernyő) nevű saját konstrukciójú gépével a szarvasi Krinolinban (a Gazdasági Tanintézet volt gyakorlókertjében) bemu- tató-repülést tartott, mintegy 15 km-t repült. Ugyanezen év augusztus 20-án a budapesti repülőversenyen lezuhant, megsérült, s végleg lemondott a repü- lésről. Az I. világháborúban pilótaképző tanfolyamot vezetett. 1918 januárjá- tól a Repülőgépgyár Rt. mérnöke volt. 1920-tól gépjárműszerkesztéssel fog- lalkozott, 1945-től nyugalomba vonulásáig a Járműfejlesztési Intézet munka- társa volt. Több repüléssel kapcsolatos cikke jelent meg a szak- és napilapokban, ill. repülési rovatot vezetett. Nevét viseli a szarvasi szakképző intézet, márványtábla őrzi emlékét a nevét viselő iskola és a Múzeum falán.
Szenes IldikóSzenes Ildikó (Szarvas, 1961. jún. 12.) vállalkozó. Szü- lei: Sz. Gyula, Mihalik Márta. Férje: Tóth Imre. Gyer- meke: T. Fanni. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1975; Vajda P. Gimn., 1979; Óvónőképző Intézet, 1981, óvónő; József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1986, pedagó- giai szakos előadó. Egyéb képesítés: ékszerbecsüs. Pá- lyája: 1981–1987-ig óvónőként, 1987–1995-ig a Városi Tanács Művelődési Osztályán tanulmányi felügyelőként tevékenykedik. 1996-tól a vállalkozói szféra területén dolgozik. 2000-től a Szarvasi Onix Kft. ügyvezetője, az ékszerüzlet tulajdonosa. 2004-től a Tehetség és Siker Alapítvány kuratóriumi tagja, 2005-től Szarvas Város Barátainak Köre Kulturális Bizottságának tagja.
Szenes István dr.Szenes István dr. (Szarvas, 1932. ápr. 27.) ny. megyei fővadász. Szülei: Uhljar János, Szrnka Ilona. Felesége: Dankó Mária ny. védőnő. Gyermekei: Sz. Beáta, Sz. Zoltán István. Iskolái: Szarvasi Elemi Iskola, 1945; Pol- gári Iskola, Endrőd, 1948; szakérettségi, Debrecen, 1951; Agrártudományi Főiskola, Debrecen, 1967, agrármér- nök; Gödöllői Agrártudományi Egyetem, vadgazdálko- dási szakmérnök, 1979; egyetemi doktor, 1987. Pályája: 1960–69-ig a Kísérleti Halastavaknál technikus, telepvezető. 1969–73-ig fő- agronómus a gyomai Alkotmány Tsz-ben. 1973–1990-ig Békés megyei főva- dász a Magyar Vadászok Országos Szövetségében. 1998-tól óraadó tanár Hódmezővásárhelyen a DATE Főiskolai Karán, vadászati állattant tanított. Nyugdíjas éveit szarvasfélék agancsainak és szürke magyar szarvasmarha- tülkök faragásával tölti. Munkáit több ízben kiállították a Tessedik Sámuel Múzeumban, illetve egy alkalommal a Körös Televízióban is bemutatták. Írásai: Közel 10 őz- és apróvad-gazdálkodással kapcsolatos cikket írt 1973 és 1989 között a Nimród Fórumban, illetve a Nimród c. szaklapban. Kitün- tetései: Nimród Emlékérem, 1980, 1986. Kedvtelései: vadászat, csont- és szarufaragás.
Szenes IvánSzenes Iván (Szarvas, 1982. ápr. 1.) informatikus tanár. Szülei: Szenes János, Uhljár Judit. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1996; Vajda P. Gimn., 2000; Kecskemét, GAMF, 2003, mérnök-informatikus; 2004, minőségügyi szakmérnök; SZTE BTK 2009, pedagógia alapszakos bölcsész. Pályája: 2004-2005-ben Szarvason a Műv. Központ munkatársa; óraadó informatikus a Vajda P. Gimnáziumban. 2005-től a VPG informatikatanára. 2008-2009-ben óraadó a szarvasi Népfőiskolán. 2003-tól a Szarvasi 7 c. heti- lap, 2005-től a VPG-évkönyvek és alkalmi kiadványok tördelőszerkesztője, tervezője. Kedvtelései: asztalitenisz, úszás, olvasás, utazás.
Szenes JánosSzenes János (Szarvas, 1957. okt. 19.) újságíró, tanár, író. Szülei: Szenes János, Szilágyi Katalin. Gyermeke: Szenes Iván. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1972; Vajda P. Gimn., 1976; JGYTF, Szeged, 1983, magyar-történe- lem szakos ált. isk. tanár; JATE, Szeged, újságíró-program, 1993, újságíró; Bálint György Újságíró Iskola, szakvizsga, 1993, Bp. Pályája: 1976–90-ig az Örménykúti Általános Iskola tanára. 1986 májusától a Szarvas és Vidéke Hetilap munkatársa, 1988-89-ben szerkesztője, 1989-90-ben ismét munkatársa, 1990–95- ig főszerkesztője. 1990–1995-ig a Szarvas és Vidéke, 1995-től a Szarvasi 7 c. hetilap főszerkesztője. 1994 au- gusztusától decemberig a Szarvasi Cervinus Rádió alapí- tó főszerkesztője. 1999–2002-ig a Ma-Holnap c. rádiós hírműsor szerkesztője, 2002-től a Körös TV Nap mint nap c. önkormányzati műsorának felelős szerkesztője. 2007-től a Regionális Színház Kht. Ellenőrző Bizottságának elnöke; 2003-tól a Történelmi Emlék- út Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2000-től a Szarvasi Ifjúsági Akciócso- port Egyesület elnöke; a Kozák Lajos Fúvószenekari Alapítvány kuratóriumi tagja; a MÉSE országos elnökségének tagja. Írásai; önálló kötetei: Csillaglét (2000) versek; Karácsony hídjai (2002) versek, vallomások; Szarvasi szilvás- könyv (2005) szakácskönyv, (társszerző); In Cervinus Monte (2009) történel- mi regény. Szerkesztője adattáraknak, települési atlaszoknak. Kitüntetései: Oktatási Miniszteri Dicséret, 1985; Hazáért Érdemkereszt, 1999; (Ifjúsági- és sport) Miniszteri Dicséret, 2002; Árvízi Érdemérem bronz fokozata, 2006. Kedvtelései: kirándulás, honismeret, írás, olvasás, felnőttképzés.
Szenteczki AnikóSzenteczki Anikó (Szarvas, 1970. okt. 16.) virágkötő. Szülei: Pribelszki Sándor, Kurucz Jolán. Iskolái: Békésszentandrási Ált. Iskola, 1985; Vajda P. Gimn., Szar- vas, 1989; 602. Sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközép- iskola, Hm.vásárhely, 1997, fogtechnikus; BRMKK, B.csaba, 1998, virágkötő; KISOSZ, B.csaba, 1999, keres- kedő boltvezető; TSF PFK, Szarvas, 2005, óvodapedagó- gus. Pályája: 1989–1990-ig az Utastourist, 1990–1991-ig a Fogtechnikai Vállalat dolgozója. 1991–1994-ig az Elmix Fogtechnikai Kft- ben dolgozik. 2000-től virágkötőként vállalkozói tevékenységet folytat, meg- nyitja Florárium Virágüzletét. Kedvtelései: rajzolás, festészet, kézművesség.
Szépvölgyi MariannSzépvölgyi Mariann (Mosonmagyaróvár, 1960. jún. 24.) virágkötő. Szülei: Sz. Elemér, Bedő Mária. Férje: Kovács Gábor agrármérnök. Gyermekei: K. Gabriella, K. Csaba. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Mosonmagyaróvár, 1974; Veres Péter Mg. Szakközépiskola, Győr, 1978; vi- rágkötő-berendező; GATE Gödöllő, 1983, agrármérnök; Kereskedelmi és Iparkamara, 2001, mestervizsga. Pályá- ja: 1978–1982-ig a Mosonmagyaróvári Városgazdálkodási Vállalat, virágkötő. 1982–1991-ig Szarvason a Vetőmag Vállalat Kutató Állomás munkatársa. 1991-ben megalakul a Maranta Kereskedelmi Bt., azt követően a vállalkozás keretében dolgozik virágkötőként, a Maranta Virág- üzletben. Kedvtelése: a munkája.
Szigeti PálSzigeti Pál (Szarvas, 1953. nov. 8.) építőipari vállalkozó. Szülei: Sz. Pál, Sinkovicz Judit. Felesége: Dobrotka Ju- dit, könyvelő. Gyermekei: Sz. Judit, Sz. Anna. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1968; 611. Sz. Ipari Szakmun- kásképző Isk., Szarvas, 1971, szobafestő, mázoló és ta- pétázó szakmunkás; 1978, mestervizsga. Pályája: 1971- től szakmájában dolgozott. 1994-től önálló építőipari vállalkozó. Kedvtelései: unokája, sport.
Szíjártó PéterSzíjártó Péter (Szarvas, 1942. márc. 3.) ny. arborétumi igazgató-főkertész. Szülei: Sz. Péter, Janurik Ilona. Fele- sége: Hraskó Anna virágkötő. Gyermekei: Sz. Nóra, Sz. Olga. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1956; Vajda P. Gimn., 1966; Kertészeti Technikum, Kecskemét, 1972, kertésztechnikus; GATE, 1994, agrármérnök; dísznö- vény-menedzseri képzési program, Hága (Hollandia), 1996, dísznövény-menedzser; DATE, Főiskolai Kara, Szarvas, 1999, környezetgazdálkodási szakmérnök. Pályája: 1964–1974-ig a Szarvasi Arborétum vezető-helyettese. 1974–84-ig a Békéscsabai Kertészeti Vállalat üzemvezetője. 1984-től ismét az Arborétumban tevékenykedik, mint faiskola-vezető, 1989-től igazgatóhelyettes-főkertész. 1998–2007-ig, nyugdíj- ba vonulásáig, az Arborétum igazgatója és főkertésze, 2007-től szaktanács- adó. 1970-ben és 1999/2000-ben a belvízkatasztrófa-elhárítás irányítója. 1988–2000-ig a TSF Mg. Karon dendrológia óraadó és gyakorlatvezető. 2001- 2007 között a Környezetgazdálkodási szakmérnök-képzésben a természetvé- delem és a tájvédelem óraadó tantárgyfelelőse. 1996-tól a Budapesti Corvinus Egyetemen dendrológiai gyakorlatot vezet. Tevékenysége során hozták létre a fenyő-törzsültetvényt, a génbankot, a bemutató törzsfaiskolát. Államilag elis- mert dísznövényfajtái: Globus Szarvas tuja, Ovális Szarvas tuja, Karcsú Szar- vas puszpáng, Szarvas oszlop puszpáng, stb. Írásai: Szakfolyóiratokban és a Szarvasi Krónikában jelentek meg ismeretterjesztő és szakcikkei. A szerkesz- tő munkatársa a Szent István Egyetem kertjei, (2002); a Szarvasi Arborétum képes útikalauz, (2004); a Tangazdaságok tanüzemek az agrároktatásban, (2005); szakmai lektora kiadványoknak; a Nagy fenyő és örökzöld lexikon- nak, (2006). Kitüntetései: Mohácsi Mátyás Emlékoklevél, 1981; a Kertészeti Egyetem Kiváló Dolgozója, 1987; Miniszteri Dicséret, 1989; Rektori Dicsé- ret, 1996; a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Főtanácsosa, 1999; Minisz- teri elismerő oklevél (FVM), 2004; Magyar Köztársasági Arany Érdemke- reszt, 2007. Kedvtelései: természetjárás; mediterrán növények eredeti élőhe- lyén történő megfi gyelése, honosítása; fajta-előállítás, nemesítés.
Sziliné Csáki EmíliaSziliné Csáki Emília (Békéscsaba, 1946. szept. 10.) táncpedagógus. Szülei: Cs. László, Liker Ilona. Férje: Szili Géza tanár. Iskolái: Sebes György Közgazdasági Szakközépiskola, Békéscsaba, 1965; Állami Balett Inté- zet Társastáncoktató Képző, Bp., 1969; társastánccsoport vezetésére jogosító A kategóriájú működési engedély, 1982; iskolai jazz-táncoktató, 1987. Pályája: 1969-től 1974-ig a szarvasi Vajda Péter Művelődési Központ mű- vészeti előadója, majd a Művelődési Központ és a szarvasi Úttörőház munka- társa, mellékállásban táncpedagógusi tevékenységet folytatott. 1974-től a Szeghalmi Városi Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola tánc- pedagógusa. 1969–91-ben tanított Szarvason társastáncot, közreműködött 1970-ben a Szarvasi Társastáncklub létrehozásában. A táncklub több városi, megyei és országos elismerésben részesült, 1983-ban Nívódíjat, 1988-ban az Országos Formációs Táncfesztiválon előadói díjat nyert. Számos sikert mondhat magáénak a Sárréti Társastáncklub, valamint 1986 és 1994 között a Szarvas-Szeghalom Egyesített Formációs Együttes, mely három ízben kapott meghívást világbajnokságra, s két esetben Európa-bajnokságra. A Népműve- lési Intézet Táncosztálya oktatási bizottsági tagjaként közel 30 évig a Tánc- pedagógus-képző tanára. Elnökségi tagja volt 1990-től 98-ig a Magyar Tánc- pedagógusok Egyesületének. 1997-ben a Művelődési és Közoktatási Minisz- térium felkérése alapján összeállította a társastánc tanszak tantervi program- ját, valamint elkészítette a társastánc, gyermektánc viselkedéskultúra tantár- gyak tantervét. 2008-ban a társastánc tantervi programjának felülvizsgálatát vezette. 2000-től az Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége elnökségi tagja, ahol a művészeti iskolák táncművészet képviselője és társas- tánc szakértő. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, 1971, 1990; Szocialista Kultúráért, 1976; Szeghalomért, 1984; Ifjúsági Érdemérem, 1986; Szarvas város címerével ékesített aranygyűrű, 1995; Pro Urbe Szeghalom, 1997; Népművelésért-díj, 2000; „Szarvasért” Emlékplakett, 2006; Magyar Művé- szetoktatásért Díj, 2007. Kedvtelése: a tánc.
Szilvássy Lászlóné (dr.-né)Szilvássy Lászlóné (dr.-né) Oskó Gizella (Orosháza, 1935. márc. 25.) ny. ált. isk. tanár. Szülei: O. György, Sitkei Gizella. Férje: Dr. Szilvássy László ny. tudományos kutató. Gyermekei: Sz. Orsolya, Sz. Ákos. Iskolái: Ev. és áll. ált. iskolák, Orosháza, 1949; Tán- csics M. Gimn., Orosháza, 1953; Pedagógiai Főisk., Sze- ged, 1956, biológia-földrajz szakos ált. isk. tanár; Tanár- képző Főisk., Szeged, 1963, mg. ismeretek és gyakorlat szakos ált. isk. tanár. Pályája: Zagyvarékason kezdte taná- ri pályáját. 1958–90-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskolában dolgozott. Öt éven át egy tanyai tagisko- lában, 1963-tól a városi iskolában tanított. Vezetője volt a biológia-technika munkaközösségnek, 1975–96-ig az iskolai könyvtárosi tisztséget is betöltötte. Tanítványa technika tantárgyból 1977-ben országos 3., 1982-ben országos első helyezést ért el. 1980-90 között munkahelyi szakszervezeti vezetőségi tag. 1990 óta nyugdíjas, 1997-ig nyugdíjasként tanított. A szarvasi Ótemplomi Egyház- község presbitere. Írása: Díjazott pályamunkája jelent meg a Gyakorlati Fog- lalkozás c. folyóiratban (1975). Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető, 1981; Úttö- rővezetői Érdemérem, 1987; Kiváló Munkáért, 1983; Kiváló Pedagógus, 1988; Eötvös József Emlékérem, 1999. Kedvtelései: varrás, olvasás és az unokák.
Szimacsek RitaSzimacsek Rita (Gyula, 1971. ápr. 22.) óvodapedagógus, személyügyi ügyintéző. Szülei: Sz. Ferenc, Moldován Rozália. Iskolái: Békésszentandrási Ált. Iskola, 1985; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1989, szállítási üzemeltető ügy- intéző; Brunszvik Teréz Óvóképző Főisk., Szarvas, 1992, óvodapedagógus; BRMKK, B.csaba, 2000, személyügyi ügyintéző. Pályája: 1992-től köztisztviselőként dolgozik. 2004-ig a Békés Megyei Munkaügyi Központ szarvasi kirendeltségén hatósági ügyintéző. 2005-ben a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságán titkársági felügyelő. 2006-tól a szarvasi Polgármesteri Hivatal titkársági munkatársa. 2009-ben a „Ki kicsoda? Szarvas 2000–2010” c. adat- tár szerkesztőségének tagja. Kitüntetése: Az Év Ellátási Ügyintézője Díj, 2001. Kedvtelései: utazás, lakáskultúra, zenehallgatás.
Szirony Gabriella dr.Szirony Gabriella dr. (Szarvas, 1975.okt. 20.) szak- gyógyszerész. Szülei: Sz. János dr., Szabovik Anna. Is- kolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1990; Vajda P. Gimn. Szarvas, 1994; SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar, 1999; gyógyszerész; 2003, gyógyszerhatástan szak- gyógyszerész. Pályája: 1999–2005-ig orvoslátogató; 2005-től a Szirony Gyógyszertár beosztott szakgyógy- szerésze. Kedvtelése: olvasás, utazás.
Szirony János dr.Szirony János dr. (Szarvas, 1944. szept. 21.) szakgyógy- szerész. Szülei: Sz. János, Litauszki Judit. Felesége: Szabovik Anna gyógyszertári szakasszisztens. Gyerme- kei: Sz. Andrea, Sz. Gabriella. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1958; Vajda P. Gimn., 1962; SZOTE, Gyógysze- résztudományi Kar, 1967, gyógyszerész; 1976, gyógy- szerhatás-tan-toxikológiai szakgyógyszerész. Pályája: 1967–1972-ig Kondoroson, 1972-től a szarvasi Központi Gyógyszertárban gyógyszerész, 1980-ig vezetőhelyettes, 1992-ig vezető gyógyszerész. 1992-től magán-gyógyszertárának vezetője. 1990 előtt két cik- lusban városi tanácstag, a VB tagja. 1986–1990-ig a Szarvasi Városi Tanács társadalmi elnökhelyettese. Kedvtelése: barkácsolás, olvasás, természetjárás.
Szirony PálSzirony Pál (Szarvas, 1942. ápr. 9.) sportlétesítmény-ve- zető, testnevelő tanár, szakedző. Szülei: Sz. Pál, Krenyiczky Mária. Felesége: Fogarassy Ágnes ny. testnevelő tanár. Gyermekei: Sz. Ágnes, Sz. Éva. Iskolái: 2. Sz. Ált. Isko- la, Szarvas, 1956; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1960; TSF, Bp., 1965, testnevelő tanár; TSF Bp., 1977, szakedző; Testnevelési Egyetem, Bp., 1992, szakdiploma. Edzői végzettségei: atlétika, birkózás, cselgáncs, kosárlabda, röplabda, sí, torna. Pályája: 1965–1968-ig a 2. Sz. Ált. Iskola, 1968–1995-ig DATE Mg. Főiskolai Karának testnevelő tanára, 1970-től testnevelési csoport- vezetője. A tanári munka mellett kezdetektől atlétika edző, valamint röplabda, férfi kézilabda, férfi és női kosárlabda csapatokat is edz. A 70-es évektől a ko- sárlabdára koncentrálva férfi , női és utánpótlás csapatokkal is dolgozik, utóbbi- val korosztályos kupákban és diákolimpiákon kerül országos döntőbe. Megala- kítja a Szarvasi Universitás Diáksport Egyesületet, melynek 10 évig elnöke. 1996–1998-ig nyugdíjasként a BSC Szarvas női kosárlabda-csapatának edzője NB I-ben és NB I B-ben. 1998-tól szarvasi Polgármesteri Hivatal sportügyi referense, majd a Szarvasi Komép Kft. állományában sportlétesítmény-vezető. 1974–1986-ig a DATE Egyetemi Tanácsának, 1976-tól a Magyar Kosárlabdá- zók Szövetsége Ifjúsági Bizottságának tagja, tíz évig az Egyetemi Sportszövet- ség területi elnökhelyettese, 2003-tól a Sportlétesítmények Országos Szövetsé- gének elnökségi tagja. Kitüntetései: Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója, 1982; Szarvas Város Sportjáért, 1992; Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszö- vetség Aranyplakett, 1997. Kedvtelései: sport, utazás, olvasás, zenehallgatás.
Szitó András dr.Szitó András dr. (1939-2007) hidrobiológus. Szülei: Sz. András, Bontovics Brigitta. Felesége: Dr Malik Erzsébet kutató. Gyermekei: Sz. Judit, Sz. Tamás. Iskolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1953; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1957; Tanárképző Főiskola, Szeged, 1963, biológia-földrajz-mg.-i ismeretek szakos tanár; JATE, biológia szak, Szeged, 1967, biológia szakos kö- zépiskolai tanár; 1969, egyetemi doktor; 1984, a bioló- giatudományok kandidátusa. Pályája: A szarvasi Vajda Péter Művelődési Ház igazgatója 1958-1959-ben, vala- mint 1963 és 1969 között. 1969-től 1995-ig – különböző beosztásokban – a HAKI-ban dolgozott: intézeti és programtitkár volt, ké- sőbb osztályvezető lett. 1995-től szabadfoglalkozású. 1979-1989 között mukatársaival négy alkalommal végeznek Tiszán hossz-szelvény vizsgálatot a folyó teljes hazai szakaszán. 1986 és 1990 között a Tisza-tó üledéklakó ál- latainak felderítését végzi, majd 1991-től a Maros élővilágának kutatásába is bekapcsolódik. 1994-95-ben a Körösök, majd Szamos és a Felső Tisza kuta- tását végzik. 1996-tól a Balaton, a Tisza, a Velencei-tó iszaplakó állatainak kutatását végezte. 2000-ben bekapcsolódott a Tisza ciánszennyezésének kö- vetkezményeit vizsgáló csoport munkájába. Írásai: 118 tudományos cikket, tanulmányt írt, önállóan, vagy társszerzőkkel, illetve számos népszerűsítő cikke jelent meg helyi és országos lapokban. Kitüntetése: a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1975.
Szitó Andrásné (dr.-né)Szitó Andrásné (dr.-né) Dr. Malik Erzsébet (Acsa, 1940. okt. 6.) kutató, középiskolai tanár. Férje: †Dr. Sz. András, hidrobiológus. Szülei: M. István, Selem Erzsébet. Gyer- mekei: Dr. Sz. Judit, Sz. Tamás. Iskolái: Ált. Iskola, Acsa, 1954; Petőfi S. Gimn., Aszód, 1958; Fürst S. Gimn., Bp. 1959; Juhász Gy. Tanárképző Főisk., 1963, matematika- kémia-műszaki ismeretek ált. isk. tanár; KLTE, 1967, ké- mia szakos tanár; 1976, egyetemi doktor. Pályája: 1963- 1968 között a szarvasi 2. Sz. Ált. Isk. tanára; 1968 és 1993 között a HAKI-ban dolgozik ügyintéző, tudományos segédmunkatárs, majd tud. munkatárs. 1993- tól 1996-ig a kunszentmártoni Veress János Szakközép és Szakmunkásképző Intézet tanára. 1996-tól szabadfoglalkozású. Tudományos tevékenysége: hal- egészséggel foglalkozott. Egyes peszticidek toxikus hatását, halak parazi tó zi sa- inak feltárását és megoldását vizsgálta teamben. Publikációi: 48 tudományos cikket írt önállóan és társszerzőkkel. Kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata, 1984; Széchenyi István Emlékplakett, 1984. Kedvtelése: olvasás.
Szitó ImreSzitó Imre (Békésszentandrás, 1952. nov. 18.) vezérigazgató. Szülei: Sz. Imre, Kiss Rozália. Élettársa: Kovács Zsuzsa nyelvtanár. Gyermekei: Sz. Tímea, Sz. Edina. Iskolái: Hunyadi János Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1967; Vajda Péter Gimn., Szarvas, 1971; DATE Főiskolai Kara, Szarvas, 1975. Pályája: 1975–84-ig a csanádpalotai Szabadság Mgtsz-ben ága- zat- és főágazatvezető, 1984–2004-ig a bábolnai IKR Zrt. szaktanácsadója, majd területi igazgatója, 2004-től a Szarvasi Agrár Zrt. és a Szarvas-Agro Zrt. vezérigazga- tója. 1989–2009-ig tagja az MDF-nek, 2005-ben a Békésszentandrás Baráti Szövetsége ügyvezető elnöke, 2007-ben a gyulai székhelyű Körösi Vízgazdálkodási Társulat felügyelő bizottságának elnökhe- lyettese, 2009-től részt vesz a Rotary Club Orosháza tevékenységében. Kedv- telései: a munkája, utazás, gasztronómia.
Szitó István dr.Szitó István dr. (Békésszentandrás, 1937. nov. 6.) ny. állatorvos. Szülei: Sz. István, Kiss Mária. Felesége: Zoboki Magdolna tanítónő. Gyermekei: Sz. Tamás, Sz. Zoltán, Sz. Klára. Iskolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1948; Vajda Péter Gimn., Szarvas, 1956; Állatorvos-tu- dományi Egyetem Bp., 1962; állatorvos. Pályája: 1962-ben gyakornok a Mezőhéki Állami Gazdaságban, majd 1963-ban kinevezték a Mezőtúri Áll. Gazdaságba. 1964–1995-ig, nyugdíjazásáig, a Szarvasi Állami Tangazdaság állatorvosa. 1975-től magán állatorvosi tevékenységet folytatott, amely 1994 végén megszűnt. 1968-tól az ÖKI Legelőkísérleti Telep állatainak, 1980-tól a MAVOSZ Bemutató Vadgazdaság IB szarvasi fácántelepének állatorvosi felügyeletét látta el. Állatorvosi tevékenysége mellett több évben vezette az állatorvostan hallgatók terápiás gyakorlatát, 1970 és 1980 között a Fel- sőfokú Mg. Technikum hallgatóinak hetesi, naposi gyakorlatát. 1981/1982- ben a Hódmezővásárhelyi Állategészségügyi Szakközép-iskolában tanuló külföldi diákok technikusi képzésében gyakorlati foglalkozások tartásával segített. 1981-ben részt vett a vadász szakmunkások képzésében is. 1995– 2008-ig a CELER Állatpatikában helyettes állatorvosként dolgozott. Ki- tüntetései: Kiváló Dolgozó, 1975; Kiváló munkáért, 1984. Kedvtelései: horgászat, kertészkedés.
Szitó János dr.Szitó János dr. (Békésszentandrás, 1942. jún. 23.) nyugdíjas tudományos munkatárs. Szülei: Sz. András, Bontovics Brigitta. Gyermekei: Sz. Sza- bolcs, Sz. Gabriella. Iskolái: Állami Általános Iskola, Békésszentandrás, 1956; Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Technikum, Szarvas, 1960; Belo- rusz Mezőgazdasági Akadémia Hidromeliorációs Kara, Gorki, 1968, vízépítő mérnök; 1977, műszaki doktor. Pályája: Az Ör- ménykúti ÁG-ban gyakornokként kezdett, majd mező- gazdasági technikus volt, 1961-től öntözőtechnikusként dolgozott. 1968-tól az Öntözési és Rizstermesztési Ku- tató Intézetben és jogutódaiban tudományos segédmun- katárs, majd tudományos munkatárs, 2000-től nyugdí- jas. Szakmai tevékenysége: az öntözés műszaki és tech- nológiai fejlesztése, az öntözővíz-használat műszaki hatékonyságának növelése. A víztakarékos öntözés lehetőségeinek vizsgá- lata, az öntözési szaktanácsadás fejlesztése. Számos cikk és tanulmány szerzője, két öntözési szakkönyvben társszerző. Részt vett a Halászati és haltenyésztési szótár szerkesztésében. Nyugdíjasként részt vett a Körös- Maros Nemzeti Parkban a tanösvény tervezésében és kivitelezésében, a környezeti állapot felmérésében és értékelésében. Óraadó a Tessedik Sámu- el Főiskola Mezőgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar Vízgazdál- kodási Tanszékén, ill. jogutódján. A Magyar Hidrológiai Társaság tagja; a Tessedik Öreggazdász Egyesület alapító tagja, 2007-től elnökségi tagja; 2008-tól az Agrártörténeti füzetek társszerkesztője. Kitüntetései: Dicsérő elismerés, 1970; Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1975; Szakszervezetek Országos Tanácsa oklevél, 1980, 1985; Kiváló Munkáért, 1983. Kedvtelé- sei: röplabda, sakk, olvasás, rejtvényfejtés.
Szklenárné Tóth ÉvaSzklenárné Tóth Éva (Gyula, 1966, máj. 28.) tanítónő. Szülei: T. János, Melis Judit. Gyermeke: Sz. Éva. Iskolái: Ált. Iskola, Kardos, 1980; Vajda P. Gimn, Szarvas, 1984; Tanítóképző Főiskola, Esztergom, 1988, tanító. Pályája: 1988-tól a Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskolában ta- nít, 2003-tól az alsós munkaközösség vezetője. 1994-től tagja a Szarvasi Szlovákok Kulturális Körének, részt vesz a rendezvények szervezésében. Kedvtelése: olvasás.
Szloszjár EmíliaSzloszjár Emília (1946–2006) középiskolai tanár. Szü- lei: Sz. Ferenc, Petrov Emília. Iskolái: 1. Sz. Általános Iskola, Szarvas, 1960; Vajda P. Gimn., Szarvas 1964; JATE BTK, Szeged, 1969, francia-orosz szakos középisk. tanár. Pályája: 1969-től a Vajda Péter Gimnázium taná- ra, 1975–92-ig munkaközösség-vezető (idegen nyelvek). A SZÖBK vezetőségi és választmányi tagja. 1989-től a Franciatanárok Egyesületének tagja. Kitüntetései: Mi- niszteri dicséret, 1977, Kiváló Munkáért, 1985.
Szloszjár MihálySzloszjár Mihály (Szarvas, 1964. okt. 10.) ny. esztergá- lyos. Szülei: Sz. Mihály, Mravik Mária. Iskolái: 2. Sz. Ált. Isk., Szarvas, 1979; 611. Sz. Szakm. Szk., Bcs., 1983. Pályája: a SZÁT Gépjavító Üzemében volt eszter- gályos nyugdíjazásáig. Sporttevékenysége: 1999-ben labdarúgó-játékvezető, 2001-ben labdarúgó edző, sport- oktatói vizsgát tett. 2001–2008-ig a Szarvasi Labdarúgó Szabadidősport Klub edzője és megbízott elnöke. Kedv- telései: rejtvényfejtés, internet, kártya.
Szlovák Sándor dr.Szlovák Sándor dr. (Vácrátót, 1931. júl. 8.) ny. tudomá- nyos tanácsadó. Szülei: Sz. Ferenc, Dinka Veronika. Fe- lesége: Borgulya Erzsébet, ny. vegyész laboráns. Gyer- mekei: Sz. Erzsébet, Sz. Sándor. Iskolái: Elemi Isk., Vácrátót, 1942; Polgári Iskola, Vác, 1946; Tanítóképző, Esztergom, 1951; Apáczai Csere János Pedagógiai Főis- kola, Bp., 1951; Colorado State University, USA, 1962, biológus. 1973, egyetemi doktor; 1981, a mg.-i tudomá- nyok kandidátusa. Pályája: 1954-ben kezdett tanítani Balatonfüreden, ahol 1956-ig dolgozott. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után elhagyta Magyarországot. Hét év amerikai kitérő után, 1963-tól Szarvason, az ÖKI- ben dolgozott különböző beosztásokban: tudományos munkatárs, főmunka- társ, végül tudományos tanácsadó. 1994-ben ment nyugdíjba, de az óta is dolgozik kutatási témáin. Írásai: Közel 90 tudományos dolgozatot, szakmai cikket, tanulmányt írt a növények élettana, a növények víz- és tápanyag-gaz- dálkodása témakörökben. Kedvtelései: orgonán játszik, kertészkedik.
Szőnyi SándorSzőnyi Sándor (1916–2001) ny. gimnáziumi tanár. Szü- lei: Sz. Gyula, Schönauer Anna. Iskolái: Irányi Utcai Elemi Iskola, Békéscsaba, 1926; Áll. Polgári Fiúiskola, Békéscsaba, 1927; Rudolf Reálgimnázium, Békéscsaba, 1935; Ferenc József Tudományegyetem, 1940, biológia- kémia-földrajz szakos középiskolai tanár. Pályája: Mis- kolci Tanítóképzőben tanított 1942-ben. 1943-ban került a szarvasi Vajda P. Gimnáziumba, s nyugdíjba vonulásá- ig, 1977-ig itt tanított. Nyugdíjba vonulása után helytörténeti kutatással fog- lalkozott. Tanulmányaiban feldolgozta a holt-körösi hajózás, a szarvasi tí- márság, a téglagyárak, a malmok, a mentők, az önkéntes tűzoltók, az indigó- gyár és a tekejáték történetét. Fa- és fémhulladékokból autókat és egyéb já- ték-járműveket készített a szarvasi óvodások számára. Írásai: Tanulmányai a Békési Életben, a Szarvasi Krónikában és. a Szarvas és Vidéke Hetilapban jelentek meg. Kitüntetése: Szarvas Város Pedagógiai Díja, 1998.
Szrnkáné Solymosi RózsaSzrnkáné Solymosi Rózsa (Szarvas, 1953. okt. 31.) alkalmazott. Szülei: S. Pál, Viszkok Rózsa. Gyerme- ke: Sz. Árpád. Iskolái: Csabacsűdi Ált. Iskola, 1968; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1972; Óvónőképző Intézet, Szarvas, 1978, óvónő; ELTE Tanító- és Óvóképző Főis- kolai Kar, Budapest 2001, óvodai környezeti nevelő; TSF Pedagógiai Kar, Szarvas, kiegészítő képzés, kitün- tetéses oklevél, 2006; Szegedi Tudományegyetem JGYTF, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged 2009, gyógypedagógus. Pályája: 1972–1974-ig adminisztrátor. 1974–1983-ig Csabacsűdön képe- sítés nélküli, majd képesített óvónő. 1983–1994-ig a BTOF gyakorló óvo- dáiban óvónő. 1995–2000-ig a Bacsó Béla utcai Óvoda vezetője, majd óvó- nője. 2002–2005-ig a Benka Gy. Ev. Ált. Iskola napközis nevelője. 2005- től alkalmazott. Tagja a Város- és Környezetvédő Egyesületnek; a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek. Az Erzsébet-ligeti tanösvény tervezője, megépítésének irányítója volt. 2002 és 2005 között Budapesten komplex természeti és művészeti gyermektáborokat vezetett; a T-Com Gyermekszi- getnek rendszeres résztvevője volt. Írása: A Barangolások Békés megyé- ben c. modulfüzet egyik szerkesztője (Békéscsaba, 2002). Kedvtelései: természetjárás, ismerkedés az épített környezettel, a művészetekkel, zene- hallgatás, kézműves tevékenységek.
Sztankovits LászlónéSztankovits Lászlóné Melis Judit (Szarvas, 1962. nov. 19.) ált. iskolai tanár. Szülei: M. György, Prievara Judit. Férje: Sz. László kamionvezető. Gyermekei: Sz. Ernő, Sz. Tamás. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1977; Vaj- da P. Gimn., 1982; Óvónőképző Int., 1985; JGYTF, Sze- ged, 1991; Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttu- dományi Kar, gyógytestnevelés szak, 2006. Végzettsége: középfokú jegyzőkönyvvezető és gyorsíró, óvónő, álta- lános iskolai testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár. Pályája: 1990-től a békésszentandrási Hunyadi J. Ált. Isk. testnevelő, 2006-tól a Szlovák Ált. Isk. gyógytestnevelő tanára. Sporttevékenysége: Aktív sportolóként kézi- labdában érte el sikereit. 1976–1981-ig az NB II-es Szarvasi Szirén SE, 1982–1984-ig az NB I-es Békéscsabai Előre SC, 1985–1995-ig az NB II-es és NB I. B-s Szarvasi Szirén SE kézilabda-csapatának tagja. Kedvtelései: fényképezés, úszás, olvasás.
Sztricskó JánosSztricskó János (Szolnok, 1951. máj. 6.) postatiszt. Szü- lei: Sz. Jenő, Novák Apollónia. Felesége: Hornok Móni- ka postaellenőr. Gyermekei: Sz. Mónika, Sz. János. Is- kolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1965; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1969; közép, majd felsőfokú postaforgalmi vég- zettség, 1984, postatiszt. Pályája: 1969–78-ig rendsze- res helyettes a Szegedi Postaigazgatóság területén, 1978– 1979 szarvasi Postánál főpénztári tiszt, 1979–88-ig for- galmi előadó, 1988–94-ig postavezető-helyettes, majd 1994–97-ig a szarvasi Posta vezetője, 1997-től a vezető helyettese. Kedvtelése: zenehallgatás.
Szuhaj GyörgySzuhaj György (Szarvas, 1962. ápr. 30.) középiskolai tanár, képzőművész; földműves. Szülei: Sz. György, Mravik Anna. Felesége: Elefánty Marica ált. isk. tanár. Gyermekei: Sz. Maja, Sz. Márk. Iskolái: Örménykút- Galóhalom, 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1976; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1980; JGYTF, Szeged, 1985, földrajz- rajz szakos ált. isk. tanár; Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola, Zebegény, 1986–95; Magyar Iparművé- szeti Egyetem, 2002; Veránka Alkotótelep, 2004-től. Pályája: 1985–87-ig a 2. Sz. Ált. Iskola, 1987-től a Vajda P. Gimn., 1997–2004-ig a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola tanára. Kiállításai; egyéni: Szarvas, Kecskemét, Esz- tergom, Budapest; csoportos: Szarvas, Békéscsaba, Kecskemét, Szentes, Eger, Szentendre, Kaposvár. Rendezvényei: Hal Nap (2007), Szarvas Nap (2008), performance-ok a 3T-NSZK csoporttal (Út; Sodrás; Part; Kör; Ég; Uniól; Artér; Hal; Szarvas). Kedvtelései: festészet, olvasás, horgászat, kirán- dulás. (Sz. Gy. megjegyzése: „Az adatok nem rólam szólnak. Legfeljebb dol- gokról, eseményekről, helyzetekről, melyeknek tudatosan vagy véletlenül ré- szese lettem.”)
Szuhajné Elefánty MáriaSzuhajné Elefánty Mária (Szarvas, 1962. dec. 7.) ált. iskolai tanár. Szülei: E. György, Tóth Mária. Férje: Sz. György középiskolai tanár. Gyermekei: Sz. Márk, Sz. Maja. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1977; Vajda P. Gimn., 1981; JGYTF, Szeged, 1986, biológia-testnevelés szakos tanár. Pályája: 1986/87-ben a nagyszénási Czabán Samu Ált. Iskola, 1987–94-ig a csabacsűdi Ált. Iskola tanára. 1994-től a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola és jogutóda- inak napközis, majd 2003–2007-ig a természetismereti munkaközösség veze- tője. Kedvtelései: természetjárás, szabadidős sport, környezetvédelem.
Szűcs GyulaSzűcs Gyula (1917–2007) ny. intézeti igazgatóhelyettes. Szülei: Sz. József, Asztalos Mária. Felesége: †Boruzs Éva Katalin ált. isk. tanár. Gyermeke: Sz. Éva Zsuzsan- na. Iskolái: Jászberényi Ált. Iskola, 1932; József Nádor Gimnázium Bp., 1936; Tisza István Tudományegyetem, Debrecen, 1941, francia-latin szakos középiskolai tanár; Lenin Intézet, Bp., 1955, orosz szakos középiskolai ta- nár. Pályája: 1941-ben kezdte pályáját Sajószentpéteren. Még ebben az évben a békési Szegedi Kis István Gimnázium tanára lett, s itt tanított nyelveket (orosz, francia, latin, német, angol) 1960-ig. 1952–1960-ig Békés megyében felügyelte a középiskolai idegen nyelvek tanítását. 1960-tól 1983-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben és jogutódaiban nyelvtanár és igazgatóhelyettes, a nyelvi szakcsoport vezető- je. Írásai: Az orosz nyelvi szókincs alakulása az általános iskolától a felsőfo- kú óvónőképző intézetig, 1961; Új módszerek az orosz nyelv óvónőképző intézeti oktatásában, 1961; Húsz keleti-mari népdal (társszerző), 1963; Orosz nyelvkönyv az óvónőképző intézetek számára, 1967. Tanulmányai jelentek meg szakfolyóiratokban és periodikákban a nyelvtanítás módszertana tárgy- körében. Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló dolgozója, 1956; Brunszvik Teréz-díj, 1978; gyémántdiploma, 2001; vasdiploma, 2006; Emléktábla a bé- kési gimnáziumban a Halhatatlanok falán, 2008.
Szűcs JózsefnéSzűcs Józsefné Vekerdy Katalin Ilona (Biharkeresztes, 1950. febr. 2.) ny. műszaki tanár. Szülei: V. István, Tájak Róza. Férje: Sz. József ügyvezető igazgató. Gyermekei: Sz. József, Sz. Katalin. Iskolái: Arany J. Ált. Iskola Kis- újszállás, 1964; Móricz Zsigmond Gimnázium, Kisúj- szállás, 1968; Felsőfokú Épület-gépészeti Technikum, Debrecen, 1972, építőipari technikus; Ybl Miklós Mű- szaki Főiskola, Debrecen, 1975, építőipari mérnök; Mű- szaki Egyetem, Bp., 1996, műszaki tanár. Pályája: 1970–74-ig Kiskörén volt építésvezető, 1974–78-ig egy kisújszállási tsz építésvezetője. 1978–81-ig a SZÁT Építőrészlegének építésvezetője, tervezője. 1981–90-ig Szarvas Váro- si Tanács Műszaki Osztályának műszaki csoportvezetője. 1990–98-ig a szar- vasi Székely Mihály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákotthon ta- nára, igazgatóhelyettes. 1998-tól 2004-ig a Polgármesteri Hivatal Intézmény- felügyeleti Osztályának oktatási szakreferense, 2004-től 2007-ig, nyugdíjba vonulásáig a Székely Mihály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diák- otthon intézményegységének vezetője, műszaki tanára, majd óraadó tanár. Kedvtelései: színház, utazás, zenehallgatás, kertészkedés, kutyák.
Szvetné Kovács IlonaSzvetné Kovács Ilona (Csorna, 1960. aug.25.) postai ér- tékesítési munkatárs. Szülei: K. Zoltán, Nagy Jolán Anna. Férje: Szvet Antal autószerelő. Gyermekei: Sz. Réka, Sz. Vera. Iskolái: Ált. Iskola, Bágyogszovát, 1974; Berzsenyi Dániel Gimn., Sopron, 1978; DATE Mg.-i Kar, Szarvas, 1983, meliorációs mérnök; középfokú pos- taforgalmi tanfolyam, 2009, középfokú postai szakképe- sítés. Pályája: 1983–93-ig a Szarvasi Állami Tangazda- ság Kákai üzemegységében területi agronómus. 1994–2006-ig a Szarvasi Posta értékesítési munkatársa, 2006–2008-ig a postahivatal vezetője. 2009- től Békéscsabán értékesítési munkatárs. Kedvtelései: rejtvényfejtés, utazás.