A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
D. Kiss SándorD. Kiss Sándor (Kunszentmárton, 1928. márc. 2.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: D. K. Sándor, László Ilona. Fe- lesége: Sztahora Julianna ny. tanítónő. Gyermekei: K. Anna, K. Sándor, K. Éva, K. Ilona. Iskolái: Elemi Is- kola Kunszentmárton, 1939; Áll. Polgári Iskola, 1943; Tanítóképző Kiskunfélegyháza majd Szarvas, 1948, tanító; Tanárképző Főiskola, Szeged, 1964, műszaki technika szakos ált. iskolai tanár. Pályája: 1948–66- ig a Békésszentandrás Szentesi Úti Iskola igazgatótanítója; 1966–97-ig a Békésszentandrási Ált. Iskola tanára. Közben tíz évig tanított a Szarvasi Tessedik S. Szakmunkásképzőben is. 1984–1998-ig központi műhelyveze- tő és a technika szakos tanári munkaközösség vezetője. 1990-től – megszű- néséig – a Petőfi S. Ált. Iskolában és a Tessedik S. Szakmunkásképzőben rk. hitoktató. Szívesen foglalkozott repülőmodellezéssel. Szakkörös tanulói alap- és középfokú országos repülőmodellező versenyeken jó eredményeket értek el. 1989–2008-ig Békésszentandráson a Szent András, majd Szarvason a Gábor Áron Cserkészcsapat parancsnoka. 2007-től a Máltai Szeretetszol- gálat szarvasi csoportjának vezetője. Szerkesztője a Békésszentandrási Hu- nyadi János Ált. Iskola történetének (1995.) Kitüntetései: Németh László-díj, 1994; Aranydiploma, 1998. Kedvtelése: kertbarátok köri tevékenység.
Dani Dóra dr.Dani Dóra dr. (Orosháza, 1973. aug. 24.) bíró. Szülei: Dr. D. Győző, Verók Mária. Férje: Lázár Zsolt lelkész. Gyermekei: L. Dániel Zsolt, L. Gellért Benjámin. Isko- lái: 3. Sz. Ált. Iskola zenei tagozat, Orosháza, 1987; Tán- csics Mihály Gimnázium és Ipari Szakközépiskola német tagozat, Orosháza, 1991; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1996, jogász; jogi szakvizsga, 1998. Pályá- ja: 1996–98-ig az Orosházi Városi Bíróságon fogalmazó, 1999-2000-ig a Szarvasi Városi Bíróságon titkár, majd 2000-től büntető ügy- szakos bíró. Kedvtelése: bűnügyi irodalom, kirándulás, utazás.
Dankó ErvinDankó Ervin (Bp. 1961. nov. 4.) vállalkozó. Szülei: D. Ervin, Dr. Osztroluczky Irma. Gyermeke: D. Edina Rita. Felesége: Dr. Sajti Edit gyer- mekgyógyász. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1976; Vajda P. Gimn., 1980; számítástechnikai technikus, 1982; Ho Si Mihn Tanárképző Főisko- la, Eger, 1986, vezérléstechnika-automatizálási technikus; rádiós műsor- és videofi lm-szerkesztő, 1995. Pályája: 1987–1990-ig a Petőfi Sándor Ált. Iskolában oktatástechnikus, majd az Örménykúti Ált. Iskolában tanított. Tíz éven át ifjúsági rendezvényeken disc jockey. 1991–94-ig vállalkozó. 1994-ben a Szarvasi Cervinus Rádió egyik alapítója, alapításakor szervezője, később műsorvezetője és szerkesztője, 1995-től 2002-ig tulajdonosa és ügyvezetője. 2002-ben a Körös TV egyik alapítója. 2007-ben megalapította Rádió Szarvas néven a város kulturális rádióját, melynek tulajdonosa, szerkesz- tő-műsorvezetője.1980-tól zenés programok szervezésével foglalkozik. Ki- tüntetése: Szarvasért ezüst fokozata. Kedvtelései: modellezés, repülés.
Dankó Ervin JánosDankó Ervin János (Szarvas, 1935. jan. 23.) ny. ált. iskolai igazgató. Szülei: D. János, Kelemen Judit. Felesége: Dr. Osztroluczky Irma ny. főiskolai docens. Gyermeke: D. Er- vin. Iskolái: Központi Ev. Népiskola és Áll. Ált. Iskola, Szarvas, 1949; Vajda P. Gimn., 1953; Jászberényi Tanító- képző, 1959; Szegedi Tanárképző Főiskola, 1966, földrajz- rajz szakos tanár. Pályája: 1959-től Alsópetényben majd Örménykúton tanít. 1969–1995-ig, nyugalomba vonulásá- ig ált. iskolai igazgató Örménykúton, Kardoson majd Csabacsűdön. 1969-től a Pedagógusok Szakszervezetében végez társadalmi és szakmai tevékenysé- get. Évtizedeken át Szarvas város szakszervezeti titkára, majd Békés megyei elnöke; 1995-től a PSZ Nyugdíjas Tagozatának elnökhelyettese, az országos vezetőség tagja. 1983-tól az SZVBK tagja, 1988-tól társelnöke. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1973; Kiváló Munkáért, 1983; Eötvös József- emlékérem arany fokozata, 1999; vas fokozata, 2005; Csabacsűdért Emlékpla- kett, 2004. Kedvtelései: horgászat, kertészkedés.
Dankó Ervinné dr.Dankó Ervinné dr. Osztroluczky Irma (Szarvas, 1937. jan. 3.) ny. főiskolai docens. Szülei: O. Pál, Domonyi Irma. Férje: D. Ervin ny. tanár, ált. iskolai igazgató. Gyermeke: D. Ervin. Iskolái: Ált. Iskola, 1951; Vajda P. Gimn., 1955; Szegedi Pedagógiai Főiskola, 1958, magyar–történelem szakos ált. iskolai tanár; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1965 magyar–történelem szakos középiskolai tanár; pedagógia szak, 1974. Társadalomtudományok- ból egyetemi doktor (1984, JATE). Pályája: 1958–1968-ig ált. iskolai tanár Alsópetényben, Örménykúton, majd nevelő a Szarvasi Szlovák Gyermekott- honban. 1968–78-ig a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben könyvtár- vezető. 1979-től a Nyelvi–Irodalmi Tanszéken főiskolai adjunktus, főiskolai docens, 1986–1992-ig, nyugalomba vonulásáig tanszékvezető. 20 éven át a Pedagógus Szakszervezet Főiskolai Bizottságának számvizsgáló elnöke. Tan- könyvei: Az óvodai anyanyelvi nevelés fejlődéstörténete 1828–1900 (1990); Az óvodai irodalmi nevelés kérdései korunkban (jegyzet, 1993, 2001, 2004); Nyelvi–kommunikációs nevelés az óvodában (2000). Szakmai tanulmányai az óvodai nevelés és módszertana tárgykörben jelentek meg tudományos köz- leményekben, folyóiratokban. Szerkesztett könyveinek témái: játék, munka, kommunikáció, óvodai programok; gyermekirodalmi szöveggyűjtemények. 2005-ben jelent meg nyolc részből álló DVD-sorozata az ORTT támogatásá- val, Szarvas város művelődéstörténeti kuriózumai címmel. Kitüntetései: Szo- cialista Kultúráért, 1984; Brunszvik Teréz Emlékérem arany fokozata, 1991, főiskolai díj; Szarvasért ezüst fokozat, 2006; A Szarvasi Kultúráért, 2006. Kedvtelései: tudományos kutatómunka, zenehallgatás, horgászás.
Dankó László dr.Dankó László dr. (*Szarvas, 1939. ápr. 22., †Baja, 1999. jún. 25.) rk. főpap, pápai káplán (1980), pápai prelátus (1983), püspök (1987. május), kalocsai érsek (1987. júli- us), 1993-tól kalocsa-kecskeméti érsek. Általános iskolai tanulmányait és a középiskola első évét szülővárosában végezte; a kecskeméti piarista gimnáziumban érettségi- zett. Felsőfokú tanulmányait 1958-ban a szegedi teológi- án kezdte meg, Budapesten fejezte be. 1963-ban szentel- ték pappá, első szentmiséjét Szarvason, július 23-án tartotta. 1964-ben dokto- rált teológiából, előtte licenciátusi értekezésként megírta a szarvasi katolikus egyház történetét. 1964-től Újkígyóson káplán. Felszentelése után 1968-ig Rómában folytatta teológiai tanulmányait, erkölcstant tanult, majd Szegeden teológiát tanított. 1972–77-ig Budapesten a Központi Szeminárium lelki igazgatói tisztét töltötte be. Ezt követően két évig a szegedi Teológiai Főisko- la rektora, 1979–87-ig Rómában a Pápai Magyar Intézet rektora, egyidejűleg a magyar egyházmegyék vatikáni ügyintézője. Nevéhez fűződik a kalocsai székesegyház kincstárának létrehozása, s ellátta az Országos Egyházművé- szeti és Műemléki Tanács vezetését is.
Dankó PálDankó Pál (Szarvas, 1924. okt. 26.) ny. művelődési osz- tályvezető. Szülei: D. János, Szekera Katalin. Felesége: †Dely Anikó. Gyermekei: D. Mária, D. Terézia, D. Pál, D. Erzsébet. Iskolái: Ev. Ált. Iskola, Szarvas, 1936; Vajda P. Gimn., 1944; Jog- és Államtudományi Egyetem, Szeged, 1945–46; Tanítónőképző, Szarvas, 1947, tanító; szlovák nyelvi szaktanítói képzés, Bp., 1952, szlovák nyelvi szak- tanító; Tanárképző Főiskola, Szeged, 1956, magyar szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1947–51-ig tanyai iskolákban tanított. 1951–63-ig a szarvasi Szlovák Ált. Iskola tanára; 1963–67-ig a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskolában tanít. 1967-től a Járási Tanács Művelődési Osztályán tanulmányi felügyelő, 1971–84-ig, nyugdíjba vonulásáig osztályvezető. A Szarvasi Öregdiákok Bará- ti Körének vezetőségi tagja. Polgári temetéseken évtizedekig temetési szónok. Írásai: Ozveny času (Az idő visszhangjai; A Szlovák Ált. Iskola ötven éve, 1999) c. jubileumi kiadvány egyik szerkesztője és szerzője. Kitüntetései: A Magyar Vöröskereszt Kiváló Dolgozója, 1968; Az Oktatásügy Kiváló Dolgo- zója, 1976; Gyermekekért Érdemérem, 1983; Munka Érdemrend ezüst fokoza- ta, 1984. Kedvtelései: kertészkedés, sport.
Dankó Pál JánosDankó Pál János (Szarvas, 1955. jan. 21.) üzemveze- tő. Szülei: D. Pál, Dely Anikó. Felesége: Szűcs Éva gyógypedagógus. Gyermekei: D. Krisztina Éva, D. Pál Áron, D. Boglárka Tímea, D. Márton Attila. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1969; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1973; Élelmiszeripari Főiskola, Hm.vásárhely, 1979, ál- lattenyésztő üzemmérnök, 1990; takarmány-gazdálkodási szakmérnök; DATE, Szarvas, 2003, keveréktakarmány-gyártási szakmérnök. Pályája: 1979–1994-ig a Szarvasi Dózsa Tsz-ben dolgozott, a takarmányke- verő üzem vezetője volt. 1994-től a Gallicoop Rt. dolgozója: műszakvezető, a takarmánykeverő-üzem vezetője, gyártásvezető, premixüzem-vezető. 1991- től a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének alapító elnöke, 1992–2005-ig a Nagycsaládosok Országos Egyesülete választmányi tagja. 1994–1998-ig Szarvas Város Képviselő-testületének önkormányzati képviselője, a Pénz- ügyi és a Népjóléti Bizottság tagja. A Békés Megyei Közgyűlés képviselője, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja. 1996–2007-ig a Békés Megyei Szociális Alapítvány Ellenőrzési Bizottságában dolgozik. 1999-től a Szlo- vák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány kurátora, 1993–1997-ig az Iskolaszék tagja. 2006-tól a Civil Összefogás önkormányzati képviselője Szarvas Város Képviselő-testületében, a Gazdasági és Közbeszerzési, valamint a Népjóléti Bizottság tagja. 2000-ben a P-13 Postagalamb Sportegyesület alapító tagja, versenyzője. Kedvtelései: postagalambászat, kertészkedés.
Dankóné dr. Sajti EditDankóné dr. Sajti Edit (Hódmezővásárhely, 1969. okt.15.) csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos. Szü- lei: S. Imre, Tóth Irén Edit. Férje: Dankó Ervin stúdió- vezető, főszerkesztő. Gyermeke: Debreczeni Dávid. Is- kolái: Hódmezővásárhely, József Attila Ált. Iskola, 1984; Bethlen G. Gimn., 1988; Szent-Györgyi Albert Orvostu- dományi Egyetem, Szeged, 1995, ált. orvos; 2000-ben szakvizsga, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos. Pályája: 1995–2001-ig a Gyulai Pándy Kálmán Kórházban kórházi orvos. 1992/93 cambridge-i angol felsőfokú nyelvvizsga. 2001-től Szarvason házi gyermekorvos. Kedvtelései: kertészkedés, olvasás.
Darabán GézaDarabán Géza (1942–2000) ny. főiskolai docens. Szü- lei: Dr. D. Géza, Bányai Ilona. Felesége: †Bordás Mária tanár; †Dr. Hajzer Szerén tanár, főiskolai docens. Gyer- mekei: D. Csilla, D. Géza. Iskolái: Ált. Iskola, Hódme- zővásárhely, 1956; Bethlen Gábor Gimnázium, Hódme- zővásárhely, 1960; Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1964, matematika-fi zika-ének szakos általános iskolai tanár; JATE Bölcsészettudományi Kara, Szeged, 1986, pedagógia szakos előadó. Pályája: 1964-től 1970-ig a Baranya Me- gyei Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet Nevelőotthonában, Bakócán, ne- velő- és énektanár, osztályfőnöki munkaközösség-vezető. Kamarakórusá- val és szólistákkal járási és megyei bemutatókon díjakat nyert. 1970–1975 között a Tiszakürti Ált. Iskolában tanár. A kunszentmártoni Járási Műv. Kp. kihelyezett zeneiskolájának szervezője, majd tanára. 1970-ben a Pávakör szervezéséért és a Magyar Rádió népzenei műsoraiban történő szereplése- iért nívódíjat kapott. 1975-től a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet- ben és utódintézményeiben adjunktus, majd docens. 12 éven át, nyugdíjba vonulásáig, a zenei tanszék vezetője volt. 1981–87-ben a Szarvasi Városi Vegyeskar szervezője, majd vezetője. A Szarvasi Városi Kamarazenekarban mint hegedűs működött közre. A Kodály Társaság tagja; a Melis György Kórusalapítvány Kuratórium elnökségi tagja, majd titkára volt. Nyugdíjba vonulása után (1997) ülnökként közreműködött a Szarvasi Városi Bíróság munkájában. Írásai: Dalgyűjteményt jelentetett meg a Gyorsuló Időben. Tudományos ülésszakokon több előadást tartott. Kitüntetései: Szocialista Kultúráért, 1981; Kiváló Munkáért, 1988.
Darida András dr.Darida András dr. (Veszprém, 1954. máj. 16.) minőség- biztosítási koordinátor. Szülei: Dr. D. Mihály, Jancsovics Olga. Felesége: Gémes Katalin középiskolai tanár. Gyermekei: D. András, D. Mihály, D. Katalin. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1968; Vajda Péter Gimnázi- um, Szarvas, 1972; Agrártudományi Egyetem Debrecen, 1978, okleveles agrármérnök; Gödöllői Agrártudományi Egyetem-BME, Bp., 1981, vízügyi szakmérnök; meliorá- ciós szakértő; IHE Delft (Hollandia), 1991, környezetvédelmi szakmérnök, MSC; DATE, 1990, egyetemi doktori cím. Pályája: Szarvason, a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karon, a Vízgazdálkodási Tanszéken kezdett dolgozni tanszéki mérnökként 1978-ban. Különböző beosztásokban – tanársegéd, adjunktus, docens – oktatott 1997-ig. Az általa tanított tantárgyak: az agrometeorológia, vízrendezés, hidrológia és a talajvédelem. 1978-tól a Hidrológiai Társaság tagja. Kutatási területe a térinformatika volt. Szarvas város kommunális sze- mét-elhelyezési lehetőségeit vizsgálta térinformatikai módszerekkel. 1990- 1991-ben diplomaszerző hollandiai tartózkodásakor a tisztított szennyvíz újrahasznosításának lehetőségeit tanulmányozta. 1997-től a Pioneer Hi-Bred Rt. minőség/készlet-koordinátora. A Szarvasi Úszó- és Vízilabda Sportegye- sület alapítója és elnöke. Írásai: A szivárgási tényezők összehasonlító vizsgá- lata, doktori ért., 1990; Report on Sulphur and Environment of International Symposyum, Delft, 1991; 1991–93-ig három angol nyelvű tanulmány (Delft, Nitra); Általános és mezőgazdasági környezetgazdálkodás, társszerző, Bp., 1994. Mintegy 25 publikációja, cikke, két főiskolai jegyzete jelent meg. Kedvtelése: aktív szenior úszóversenyző.
Darida Andrásné (dr.-né)Darida Andrásné (dr.-né) Gémes Katalin (Szarvas, 1954. febr. 23.) középiskolai tanár. Szülei: Dr. G. Szilárd, Becsky Mária. Férje: Dr. D. András minőségbiztosítási koordi- nátor. Gyermekei: D. András, Dr. D. Mihály, D. Katalin. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1968; Vajda P. Gimn., 1972; Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger, 1977, orosz- angol szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1977-ben az 1. Sz. Ált. Iskolában kezdte tanári pályáját, 1984-től a Vajda Péter Gimnázium tanára, 1996–2007-ig az angol nyelvi munkaközösség vezetője. Az Öregdiákok Baráti Körének vezetőségi tagja. Kitüntetése: Miniszteri Di- cséret, 1990. Kedvtelése: gyermeknevelés, utazás, úszás, futás.
Darida IstvánDarida István (Szarvas, 1952. febr. 22.) vállalkozó. Szülei: D. Pál, Bodó Ilona. Felesége: Kovács Katalin asszisztens. Gyermekei: D. Roland, D. Péter. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1966; Vajda P. Gimn., Szar- vas, 1970; Vendéglátóipari Főisk., technikusi szak, Bp. 1978, vendéglátó technikus; Áruforgalmi Főiskola, Bcs., 1981. Pályája: Felszolgálóként kezdte pályáját, 1971-től Szarvason üzletvezető. 1990-től egyéni vállalkozó: a Va- dászkürt Vendéglő cégtulajdonosa, vezetője. Sporttevékenysége: 1970-ben az I. Országos Középiskolai Kézilabda Kupa győztes csapatának tagja volt. Kedvtelései: sportrendezvények látogatása, römikártya.
Darida KárolyDarida Károly (Salgótarján, 1944. febr. 1.) ny. testneve- lő tanár. Szülei: Dr. D. Mihály, Jancsovics Olga. Fele- sége: Kokauszki Anna testnevelő tanár, kollégiumvezető. Gyermekei: D. Ildikó, D. Csilla. Iskolái: Sztahanov Úti Ált. Iskola, Salgótarján, 1958; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1962; Tanárképző Főiskola, Eger, 1968, testnevelő tanár. Testnevelési Főiskola, Budapest, kézilabdaedző, 1968; kosárlabdaedző, 1974. Pályája: 1968–2006-ig, nyugdíjba vonulásáig – rövid megszakítással – testnevelő tanárként dolgozott Szarva- son. Sporttevékenysége: 1968–1971-ig a Szarvasi Spartacus SC kézilabdá- zója és ifjúsági csapatának edzője. 1973-tól kosárlabda-edzőként a Szarvas csapataival dolgozott NB II., NB I., NB I B-s szinten. Utánpótlás és iskolai csapataival 25 alkalommal jutott országos döntőbe, ahol csapatai háromszor bajnokok, ötször ezüst-, kétszer bronzérmesek lettek. Kitüntetései: Békés Megye Sportjáért, 1990; Szarvas Város Sportjáért, 1990; Esterházy Miksa- díj, 1995. Kedvtelései: család, sport.
Darida PálDarida Pál (Szarvas, 1950. szept. 10.) biztosítási ta- nácsadó. Szülei: D. Pál, Bodó Ilona. Felesége: Nagy Katalin ny. óvónő. Gyermekei: D. Orsolya, D. Katalin. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1965; Vajda Péter Gimnázium Szarvas, 1969; DATE Mezőgazdasági Főis- kola Öntözéses-Meliorációs Kara, Szarvas, 1972, öntö- zéses-meliorációs üzemmérnök; Agrártudományi Egye- tem, Debrecen, 1981, okleveles agrármérnök. Pályája: 1972–94-ig mezőgazdasági nagyüzemekben dolgozott Szarvason, Endrődön és Gyomaendrődön. 1993-tól a Hungária Biztosító Dél-alföldi Igazgatósá- gának tanácsadója, 1995-től osztályvezetője; 2005-től tanácsadó. Sporttevé- kenysége: 1961–1976-ig a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC serdülő, ifjúsági majd felnőtt csapatának kézilabdázója az NB II., ill. az NB I. B osztályban. 2001-tól 2005-ig a szarvasi Handball Klub elnöke. 1980-tól teniszezik. 2000- ig tagja volt a megyei I. osztályban, ill. az NB III.-ban játszó szarvasi tenisz- csapatnak. Kitüntetése: Szarvas Város serlege sporttevékenységért, 2009. Kedvtelése: tenisz.
Darida SámuelDarida Sámuel (1912–2004) ny. bognár. Szülei: D. Sá- muel, Frecska Teréz. Felesége: †Karlinszki Róza. Isko- lái: Evangélikus Népisk., Szarvas, 1924; Iparos Tanonc Iskola, Szarvas, 1927. Végzettsége: kocsigyártó, kaptafa- készítő, kádár. Tagja volt a Hadirokkantak Egyesületének. Pályája: Kisiparosként dolgozott az 50-es évekig, majd szakmájában helyezkedett el az Örménykúti Termelőszö- vetkezetben. Sporttevékenysége: Ifjú korában atletizált, majd a Szarvasi Vasas SC és a Szarvasi Bocskai SE labdarúgója volt. Aktív pályafutása befejezése után labdarúgó-játékvezető lett, 1949–1986-ig 1752 mérkőzést vezetett. Írása: Életem története, 1999.
Dávid ZoltánDávid Zoltán (Orosháza, 1965. jan. 19.) intézményigaz- gató. Szülei: D. Lajos, Nagy Éva Irén. Iskolái: Szent- Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar, Szeged, 1995, általános szociális munkás szak; JATE, Szeged, 1995, általános szociális munkás szak; JGYTF Egészségfejlesztő és Mentálhigiénés Szak, Szeged, 1996, egészségfejlesztő és mentálhigiénés szakember. Pályá- ja: Tanulmányai befejezése után az Orosházi Egyesített Szociális Intézmény családsegítő szolgálat vezetője, 2000-től a Békés Megye Képviselő Testülete Idősek Otthona (Szarvas), majd 2008-tól a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum (Szarvas) igazgatója, a Békés Megyei Közös- ségfejlesztők Egyesületének tagja. Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás, kirán- dulás, színház, mozi, tenisz, squas.
Deák Sándor dr.Deák Sándor dr. (Szeged, 1947. szept. 11.) belgyógyász szakorvos. Szülei: D. Sándor, Oltványi Erzsébet. Fele- sége: Petykó Margit belgyógyász szakasszisztens. Gyer- mekei: D. Sándor, D. Teodóra, D. Csaba. Iskolái: Dózsa Gy. Ált. Iskola. Szeged, 1962; Ságvári Gimn., Szeged, 1966; Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Or- vosi Kar, 1972; belgyógyász szakorvos, 1977. Pályája: 1972–1979-ig az Orosházi Kórház II. Belosztályán osz- tályos orvos, szakorvos, majd alorvos. 1979–1988-ig Szarvason belgyó- gyász főorvos. 1988–1991-ig az Orosházi Kórházban a Pathológia Osztá- lyon pathológus. 1991-től Szarvason vállalkozó belgyógyász szakorvos. Kedvtelése: horgászat.
Debreczeni István dr.Debreczeni István dr. (Túrkeve, 1930. máj. 13.) ny. fő- iskolai tanár. Szülei: Pap Debreczeni István, Nagy Ro- zália. Felesége: Bakos Erzsébet ny. zenetanár. Gyerme- ke: D. Gabriella. Iskolái: Túrkeve, Református Elemi Népiskola, 1940; Állami Polgári Iskola, 1944; Mezőtúr, Mezőgazdasági Technikum, 1952; Gödöllői Agrártudo- mányi Egyetem Agronómiai Kar, 1957, agrármérnök; 1962, mezőgazdasági mérnök-tanár; egyetemi doktor, 1963; a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, 1974. Pályája: 1957–61- ig a GATE Mg.tudományi Kar Növénytermesztéstani Tanszékén tanárse- géd; 1961–69-ig Székesfehérváron a Felsőfokú Mg. Technikumban docens és tanár; 1969–90-ig, nyugdíjba vonulásáig Szarvason, a DATE Főiskolai Karának Növénytermesztéstani Tanszékén főiskolai docens és főiskolai tanár. 1964–69-ig a TIT Fejér Megyei Biológiai Szakosztályának elnöke; 1970–1990-ig a Magyar Agrártudományi Egyesület tagja. 1970–1990-ig a DATE szarvasi Főiskolai Kara Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. Írásai: Közel száz publikációja jelent meg mg. szaklapokban, többek közt a Növénytermelés, az Agrokémia és Talajtan, az Acta Agronomica Hungarica c. folyóiratokban. Néhány cím: Fontosabb szántóföldi növények és gyepes területek nitrogénmérlege; A fotoszintézis energetikai törvényszerűségei- nek érvényesülése termesztett növényeknél; A kukoricában lévő növényi táplálóanyagok (NPK) energetikai értékelése; A trágyahasználat alakulása Magyarország szántóterületén.
Debreczeniné Bakos Erzsébet (dr.-né)Debreczeniné Bakos Erzsébet (dr.-né) (Bp., 1940. jan. 26.) ny. gordonka-szolfézstanár. Szülei: B. Imre, Major Lujza. Férje: Dr. D. István ny. főiskolai tanár. Nevelt gyermeke: D. Gabriella. Iskolái: Telepes Utcai Ált. Iskola, Bp., 1954; Teleki Blanka Gimnázium, Bp., 1958; Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola, Bp., 1962, gordonka- szolfézstanár; hitoktatói tanfolyam, Békés-csaba, 1993, hitoktató. Pályája: 1962–68-ig a Gyöngyösi Állami Zeneiskolában gordonka- és szolfézstanár, 1968–73-ig igazgató. 1967–73-ig a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium ének- tanára, énekkarvezető. 1973–80-ig a Budapesti XIV. Kerületi Állami Zeneiskola tanára, 1978–80-ig igazgatóhelyettes. 1980–96-ig, nyugdíj- ba vonulásáig a Szarva si Állami Zeneiskola igazgatója, gordonkatanára. Ez időszakban a város iskoláiban ének-zenét, 1990–96-ig hittant tanított. Nyugdíjasként a Zeneiskola gordonkatanára volt. 1996-ban családjával Budapestre költözött. Közel négy évet tanított az Újpesti Állami Zene- iskolában. 1980–1996-ig tagja a Békéscsabai Szimfonikus Zenekarnak és a Szarvasi Kamarazenekarnak. Kitüntetései: Gyöngyösért Kitüntető Jelvény arany fokozata, 1968; Heves Megye Művelődésügyéért, 1971; Szocialista Kultúráért, 1976; Kiváló Munkáért, 1989. Kedvtelései: zene- hallgatás, utazás, számítógép.
Deli AttilánéDeli Attiláné Ficz Ibolya (Bp. 1955. ápr. 17.) kereskedel- mi vállalkozó. Szülei: Koltai Lajos, Kas Edit Éva. Férje: Deli Attila ny. szerszámkészítő. Gyermekei: D. Szilvia, D. Krisztina. Iskolái: Bp. Ált. Iskola, 1968; Fáy András Szk. 1973; Békéscsaba, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szk., 1988, kereskedelmi eladó, szállodai portás, felszol- gáló, szakács. Pályája: 1973–77-ig a Kontakta Szentesi Gyáregységében szerszámköszörűs; 1977–1993-ig a ven- déglátóiparban dolgozott Szarvason: felszolgáló a Strand majd a Halászcsár- da vendéglőben; 1982-től a Vas- Fémipari Ktsz üdülőjét működtette, először alkalmazásban, később vállalkozásban. 1993-tól egyéni vállalkozó, a DEBI ABC tulajdonosa. Kedvtelései: tenisz, fallabda, futás, kirándulás, színház.
Demcsák MihályDemcsák Mihály (1927–2003) ny. kenyérgyári igazgató. Szülei: D. Mihály, Holmik Auguszta. Felesége: Kiss Te- réz ny. gazdasági előadó. Gyermeke: D. Gabriella. Isko- lái: Ev. Népisk., Szarvas, 1937; Vajda P. Ev. Gimn., Szar- vas, 1941; Iparos Tanonc Iskola, Gyula, 1944, sütőipari szakmunkás. Pályája: A Szarvasi ÁFÉSZ sütőüzemében dolgozott, majd a Gyomai Sütőipari Vállalat részlegve- zetője, később igazgatója 1987-ig, nyugdíjba vonulásáig. Sporttevékenysége: 1945-től a Szarvasi Turul SE, a Szarvasi SE, a Szarvasi Vasas SE majd a Szarvasi Traktor SE labdarúgója volt egy évtizeden át. Halá- láig a Szarvasi Labdarúgó Öregfi úk Klubjának elnöke volt.
Deme ZoltánDeme Zoltán (Mezőberény, 1954. dec. 19.) ev. lelkész. Szülei: D. Károly, Hamzsa Ilona. Felesége: Gede Erika ev. lelkész. Gyermekei: D. Márk Zol- tán, D. Simon. Iskolái: Békéscsabai V. Sz. Ált. Iskola, 1968; Debreceni Ref. Gimnázium, 1972; Budapesti Ev. Teológiai Akadémia, 1977, evangélikus lelkész. Pályája: 1978–1981-ig a Kisapostag–Dunaújvárosi Ev. Gyülekezet lelkésze. 1981–1987-ig a Csabacsűdi Ev. Gyülekezet lel- késze. 1987-től a Szarvas Újtemplomi Ev. Gyülekezet lel- késze. Nevéhez és szervezéséhez kötődik az Újtemplom felújítása 1987 és 1989 között. 1993-tól szeretetotthono- kat hozott létre. Az első szabad választáson országgyű- lési képviselő (1990–1994). Függetlenként indult MDF- SZDSZ támogatással, és az MDF frakcióban tevékeny- kedett. 1993-ban a MIÉP párt és frakció alapító tagja. Az 1994-es választáson a MIÉP országos listáján az 5. helyen szerepelt. Kedv- telései: Bibliaolvasás magyar és angol nyelven, utazás, sokféle sportág, a gyermekeivel való foglalkozás.
Deme ZoltánnéDeme Zoltánné Gede Erika (Győr, 1955. jún. 19.) ev. lel- kész. Szülei: G László, Káldy Emma. Férje: D. Zoltán ev. lelkész. Gyermekei: D. Márk Zoltán, D. Simon. Iskolái: Ált. Iskola, Győr, 1969; Révai Miklós Gimn., Győr, 1973; Soproni Óvónőképző Intézet, 1977, okleveles óvónő; Evangélikus Teológiai Akadémia, 1982; lelkészvizsga, 1983, evangélikus lelkész. Pályája: 1983-tól a Szarvasi Újtemplomi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Kedv- telése: a gyermekekkel való foglalkozás.
Demeter AttilaDemeter Attila (Szarvas, 1968. szept. 7. ) csoportvezető. Szülei: D. János, Szar- ka Éva Gabriella. Felesége: Annus Krisztina kistérségi menedzser. Gyermekei : D. Barbara, D. Ádám. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1983; Vajda Péter Gimn. 1989; 611. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola, 1989, rádió-, tévé- műszerész; KISOSZ-tanfolyam, B.csaba, 1991, vendéglátói üzletvezető; Regio- nális Képző Központ B.csaba, baromfi feldolgozó szakmunkás, 2009; Pályája: 1989–1991-ig sorkatona: lokátorműszerész. 1993-94-ben Szarvason a Gold Ring -és a Gold Deer Kereskedelmi Bt. üz- letében üzletvezető; 1994–99-ig Szolnokon a Shell Hungary 52. sz. töltőállomás műszakvezetője; 1999–2000-ig egyéni kereskedelmi vállalkozó. 2000-2005 között rokkantnyugdí- jas. 2005-től Szarvason a Gallicoop Zrt. üzemében csoport- vezető. A Pannon Motoros és Szabadidő Egyesület elnöke. Kedvtelése: a város motoros életének szervezése.
Demeter István PálDemeter István Pál (Szarvas, 1948. jún. 22.) hajóskapi- tány. Szülei: D. István, Mikolay Edit. Felesége: Vacsi Má- ria bölcsődevezető, festőművész. Gyermekei: D. Réka, D. Olimpia, D. Ivett. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1962; Mg. Gépész Szakközépiskola, Mezőtúr, 1967, mg. gépésztechnikus; 1986, hivatásos hajóvezető. Pályája: 1966–1968-ig a Folyamőrség Flottilla-szolgálatában állt, Bp.-en, 1969-1972 között a MAHART Tengerhajózásnál gépész. Ezt követően a Demeter Rózsakertészetben dolgozott Szarvason, majd 1973-tól 1974-ig műszaki rajzoló a Szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet Fej- lesztési Főosztályán. 1974 és 1982 között a Szarvasi Városi Tanács Műszaki Osztályán víz-csatorna felügyelő, majd egy évig karbantartó-csoportvezető az OIGI-ban. 1983–1986-ig mint halkeltető gépész dolgozott a HAKI-ban, a Halkeltetőben. 1986-tól 1991-ig vállalkozó, a Katalin II. Holt-Körös Hajózá- si Polgári Jogú Társaság tulajdonosa; a Katalin II. Sétahajó Betéti Társaság vezetője, tulajdonosa, hajóskapitány. 1991-től megalapítja a „Katalin II. Séta- hajó Szolgáltató Bt.-t, mely a Holt-Körösön sétahajózással, idegenvezetéssel, bérhajók kölcsönzésével foglalkozik. 1982-1985 között önkéntes tűzoltó. A Szarvas Város Baráti Körének tagja. Kitüntetései: Településfejlesztő munkáért kitüntetés, 1979; Társadalmi Munkáért Emlékérem, 1981; Közszolgálati Díj, 1997. Kedvtelései: hajózás, hajótervezés, hajóépítés, kertészkedés; művészetek.
Demeter LászlóDemeter László (Békéscsaba, 1954. okt. 22.) ny. rendőr alezredes. Szülei: D. János, Varga Judit. Felesége: Lu kács Valéria Mária adminisztrátor. Gyermekei: D. László, D. Valéria, D. Csaba. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1969; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1973; BM Rendőrtiszti Főisk., Bp., 1983, rendőrtiszt. Pályája: Érettségi után a szarvasi ÁFÉSZ dolgozója, 1978-tól a Szarvasi Rendőr- kapitányságon nyomozó, 1985-től bűnügyi osztályvezető, 1991-től 2003-ig a kapitányság vezetője. Sport-tevékenysége: Általános iskolás korától kezdődően közel egy évtizeden át tagja volt a szarvasi kézilabda csapatnak. 1970-71-ben és 1972-73-ban az NB II-es bajnok Szarvasi Spartacus tagja, 1971-72-ben az NB I B-s csapat tagja. Kedvtelései: sport, sportesemé- nyek látogatása, horgászat.
Demeter László dr.Demeter László dr. (Szarvas, 1952. jún. 1.) ügyvezető. Szülei: D. István, Mikolay Edit. Felesége: Pásti Zsuzsan- na könyvtáros. Gyermekei: D. László, D. Zsuzsa, D. Viktória. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1966; Erkel F. Gimn., Gyula, 1970; Agrártudományi Egyetem, Debre- cen, 1977, agrármérnök; vállalat-gazdasági szakmérnök, 1980; egyetemi doktor (marketing), Debrecen, 1991. Pá- lyája: A diploma megszerzése után a békésszentandrási Tessedik Sámuel Tsz-ben helyezkedett el gyakornokként. 1978-tól a DATE Szarvasi Főiskolai Karán tanszéki mérnök, tanársegéd majd adjunktus. Válla- lati gazdaságtant, agrártörténetet oktat. 1988-tól az MDF helyi szervezetének tagja, 1989-1990-ben elnöke, 1990-től az MDF képviseletében önkormány- zati képviselő. 1990–1998-ig polgármester az MDF, az FKgP, a KDNP és a FIDESZ támogatásával. Polgármestersége idején épült ki a rendszerváltás utáni, önkormányzatiságon alapuló közigazgatás. Egészséges ivóvizet kapott a lakosság, bővült a csatorna- és úthálózat. 2004-től a Szarvasi Gyógy-Ter- mál Kft. ügyvezetője. A Történelmi Emlékút Alapítvány kuratóriumának tag- ja, a Szarvasi Krónika Alapítvány elnöke, a Ruzicskay György Alapítvány kuratóriumának tagja, Szülőföldünk Szarvas Egyesület alapító tagja. Kitün- tetései: Belügyminiszteri Dicséret, 1992; Honvédelmi Miniszteri Dicséret, 1993; Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, 1994; Környezetünkért Emlékplakett, 1996; Szarvas Városért, 2004; Finn-magyar baráti társaság ezüst jelvénye, 2006. Kedvtelései: kutatás, helytörténet.
Demeter ZoltánDemeter Zoltán (Szarvas,1970.szept. 7.) műkőkészítő. Szülei: D. János, Szarka Éva Gabriella. Felesége: Frankó Ágnes gyógyszerész asszisztens. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola Szarvas, 1985; Vedres István Építőipari Szakközépiskola, Szeged, 1989; magasépítés technikus. 635.sz. Ipari Szak- munkásképző Intézet, Békéscsaba; 1994; műkőkészítő. Pályája: 1994–1998-ig Szarvason a Shell üzemanyag- és töltőállomás kezelője.1998-től Demeter és Társa Bt. ügy- vezetője. Iparos munkája mellett kivitelezője volt a városi 1956-os, az 1848- as, és az Antal József emlékműveknek és a békésszentandrási Újratelepítési Emlékműnek. Kedvtelései: utazás, horgászat.
Demeterné Vacsi MáriaDemeterné Vacsi Mária (Nagybánhegyes, 1948. márc. 30.) bölcsődevezető, festőművész. Szülei: V. Dezső, Pribelszki Mária. Férje: D. István Pál hajóskapitány. Gyer- mekei: Németh Attila, Németh Adrienn. Iskolái: Ált. Isko- la, Nagybánhegyes, 1962; Szlovák Tannyelvű Gimnázium, Bcs., 1966; Felsőfokú Óvóképző Intézet, Szarvas, 1968, szlovák-magyar nyelvű óvópedagógus; JATE BTK, Sze- ged, 2002, közoktatási vezető. Pályája: 1969-től 1988-ig óvópedagógus a bcs.-i Andrássy úti óvodában, 1988-1990 között a Békéscsabai Rendőr-főkapitányság Gyermekintézményében. 1990-től 2005-ig békéscsabai Tompa-Kolozsvári Úti Óvodában óvodavezető. 2006-tól Szarvason, az „Aprók Kertje” Bölcsőde vezetője. Művészi tevékenysége: Első kiállítása 1971-ben Békéscsabán volt. Azóta is fest, és rendszeresen kiállít. Kez- detben a batikolás technikájával alkotta képeit, 1993 óta akvarell-olaj, 2002-től pedig tűzzománc technikával is bővítette módszereit. 39 önálló és 32 csoportos kiállítása volt. 1997 óta tagja a Kétegyházi Festők Szabadiskolájának, vala- mint 2007-ben alapító tagja a Ruzicskay Alkotókörnek. Művészneve: D, Vacsi Mária. Kitüntetése: Alkotó Pedagógusok nemzetközi kiállításán ezüstérem, Breznó, 1999. Kedvtelései: festészet, olvasás, zenehallgatás, kertészkedés.
Dernovics LászlóDernovics László (Szarvas, 1951. jún. 4.) nyugdíjas, ta- nyagondnok. Szülei: D. László, Nagy Erzsébet. Felesége: Valastyán Judit klinikai labor-szakasszisztens. Gyermekei: D. László, D. Péter. Iskolái: Békésszentandrási Hunyadi János Ált. Iskola, 1965; Vajda Péter Gimn., 1969. Pályája: 1969–71-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetemen műtős, 1971–74-ig Szarvason az Országos Mentőszolgálat men- tőápolója. 1977–1990-ig a Szarvasi Tüzépen boltvezető. 1990–1996-ig a Benka Gyula Ev. Ált. Iskolában műszaki dolgozó, 1996-tól nyugdíjas. 1998-tól a szarvasi Ótemplomi Ev. Szeretetszolgálat tanyagond- noka. 1993–2008-ig a Szarvasi Polgárőr Egyesület vezetőségi tagja. 2005-től önkormányzati képviselő, a Középhalmi Közösségi Ház vezetője, a Habitat for Humanity helyi szervezete igazgatótanácsának tagja. Kitüntetései: Ár- és bel- vízvédelemért Ezüst Érdemérem, 2006; Polgárőr Érdemkereszt arany fokoza- ta, 2008; Védelmünkért Díj, 2008. Kedvtelései: család, kertészkedés.
Dernovics LászlónéDernovics Lászlóné Valastyán Judit (Szarvas, 1954. dec. 11.) klinikai labor-szak- asszisztens. Szülei: V. János, Sovány Judit. Férje: D. László nyugdíjas, tanya- gondnok. Gyermekei: D. László, D. Péter. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; Megyei Eü. Szakiskola, Szolnok, 1976, laboratóriumi szakasszisztens; Eü. Szakdolgozók Központi Továbbképző Int., Bp., 1992, klinikai labor-szakasszisztens. Pályája: 1973-tól Szarvas Város Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézetének dolgozója. 2005-től pres- biter a Szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközségnél. 2009-től a Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány Ku- ratóriumának alelnöke. Kitüntetései: Egészségügyi Minisz- teri Dicséret, 1982. Kedvtelései: család, olvasás.
Dezső István dr.Dezső István dr. (Békésszentandrás, 1951. szept. 3.) ma- gán állatorvos. Szülei: D. Lajos, Kiss Margit. Felesége: Czerjak Ilona, kereskedelmi szakoktató. Gyermekei: D. Gabriella, D. Henrietta, D. Ilona. Iskolái: Ált. Isko- la, Békésszentandrás, 1966; Mg. Szk., Sarkad, 1970; Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, 1976, állat- orvos, 1977; szaporodásbiológiai szakállatorvos, 1986. Pályája: 1976–1993-ig a SZÁT Rózsási Kerületének ál- latorvosa. 1993-tól magán állatorvos, a Rózsás Major Kft. társtulajdonosa. 1985-től Szarvas Város Baráti Körének választmányi tagja, 1993-tól elnöke. 1997-től a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület elnöke. Tagja a Magyar Csil- lagászati Egyesületnek, a Magyar Autóklubnak, 1977-től a Magyar Vörös- keresztnek; a Békésszentandrás Baráti Szövetségének, a Kunszentmártoni Csillagászati Egyesületnek, a Szarvasi Amatőr-csillagászok Baráti Körének, a Holt-Körös Vízimentők Egyesületének, a Civilek a külterületért Közép- halmi Egyesületének, a Hargita Gasztronómiai Egyesületnek. Kitüntetése: Kiváló Dolgozó, 1982. Kedvtelései: kártyajáték és csillagászat.
Dobrotka PálDobrotka Pál (Szarvas, 1958. ápr. 18.) vállalkozó. Szü- lei: D. Pál, Lestyán Judit. Gyermekei: D. Marianna, D. Paula, D. Ilona. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1972; Vajda P. Gimn., 1977; vendéglátó-ipari üzletve- zető, 1984; felsőfokú kereskedelmi szakvizsga, árufor- galmi vezető, 1986. Pályája: 1977–79-ig sorkatona. 1979-től 85-ig Szarvason és Békéscsabán felszolgálóként dolgozott vendéglátóipari egységekben. 1986–2003-ig vendéglátóipari vállalkozó. Vállalkozásainak fő profi lja a tömegétkeztetés, az éttermi vendéglátás és szállodai szolgáltatás volt. Vendéglátóipari egysé- geket működtetett Békéscsabán és Vésztőn. 2003-ban autóbalesete miatt a vendéglátást feladta. 2007-től a Szeged-Tápéi Egészségmegőrző Központ üzemeltetője és a Star Finance Pü. Tanácsadó cég vezető munkatársa. Alapító tagja a szarvasi Tessedik Táncegyüttesnek, a Szarvasi Vízisport Alapítvány- nak, tagja Szarvas Város Baráti Körének. Kiadója és szerkesztője a Szarvasi képeslapok című, archív levelezőlapokat bemutató könyvnek, melyet saját képeslap-gyűjteményéből állított össze. (Békéscsaba, 2000, magánkiadás), valamint kiadója és szerkesztője az Üdvözlet-Békéscsabáról című hely- történeti képeskönyvnek. (Békéscsaba, 2005, magánkiadás) Kitüntetései: „Békés megye tenisz sportjáért”, 2004. Kedvtelései: tenisz, képeslapgyűj- tés, könyvkiadás.
Dobruczky ZsoltDobruczky Zsolt (Kiskőrös, 1956. ápr. 15.) ügyveze- tő. Szülei: D. István, Németh Edit. Felesége: Kovács Gyöngyike Piroska tanítónő. Gyermekei: D. Ádám, D. Réka. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; Janus Pannonius Tudomány- egyetem, Pécs,1980, marketing szakos közgazda; Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Bp., 1984, pénzügyi szakos szakközgazda; árutőzsdei bróker, 1996. Pályája: 1980–1986-ig a Szirén Ruházati Szövetkezet főkönyvelő-helyet- tese, 1988-ig az Örménykúti Felszabadulás Mgtsz főkönyvelője, 1992-ig az ALFA RIP Kisszövetkezet főkönyvelője és elnöke, 1997-ig a Barex Kft., főkönyvelője, 1990-től a Dobruczky Farm Kft. ügyvezetője. 1966–1974-ig kajakozott, 1989-től a Szarvasi Kajak-kenu klub elnöke, egyben az MKKSZ Számvizsgáló Bizottság tagja. Kedvtelése: tenisz, utazás
Domán Imre dr.Domán Imre dr. (*Cegléd, 1915. nov. 12., †Orosháza, 1989. máj. 9.) aranydiplomás állatorvos, helytörténész. Elemi iskolai tanulmányait a ceglédi Hadiárva Otthon- ban, majd az egri Hadiárvaházban folytatta. Egerben, 1935-ben a Ciszterci-rend Szent Bernát Gimnáziumában kitüntetéssel érettségizett. A Budapesti Egyetem állator- vosi karán végzett 1939-ben, tanársegéd lett. 1942-ben dicsérettel tette le az állatorvosi tiszti vizsgát, majd Szar- vasra költözött, s itt kezdte meg állatorvosi gyakorlatát. Kiváló állatorvos volt. Szakmai előadásokat tartott, mintegy 130 szakközleménye jelent meg, elsősorban az Állatorvosok Lapjában. Gyűjtötte a letűnő paraszti világ tárgyi emlékeit. Gyűjteménye legbecsesebb részét 1981-ben Szarvas városnak aján- dékozta, ez ma is önálló részét képezi a Múzeum állandó kiállításának. Nép- rajzi, szociológiai megfi gyeléseit nyugalomba vonulása után összegezte. (Szarvasi cigányok, Szarvas, 1984; Az én szarvasi tanyavilágom, kézirat, 1983). Visszaemlékezéseit a Szarvasi Krónika 1999–2002. évi számai kivo- natosan közölték. 1984-ben Szarvas Városért kitüntetésben részesült. Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Dombóvári János dr.Dombóvári János dr. (Szakoly, 1929. dec. 21.) ny. tudo- mányos tanácsadó. Szülei: D. Ferenc, Urszuly Julianna. Felesége: Dr. Uhljár Ilona ny. főiskolai docens. Gyerme- kei: Dr. D. Ella, D. Zita. Iskolái: Kertészeti Középiskola, Nyíregyháza, 1950, technikus; Agrártudományi Egyetem, Harkov, 1955, mezőgazdasági mérnök, agrokémikus- talajtanos szakosítással. Ukrán Egyetem, Kijev, 1966, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Pályája: 1966–1994 között az ÖKI tudománs munkatársa, főmunkatársa, tud. tanács- adója, osztályvezetője. Az Ukrán Mezőgazdasági Tudományos Akadémia külső tagja, és Kutató Intézetének tiszteletbeli doktora. Izotóptechnikai szak- értő. 1981–83-ig és 1993-ban az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynök- ségének kutatóbázisán Ausztriában, Kelet-Afrikában, Mongóliában kutató- munkát, és szakértői tevékenységet végzett. 1964-1993 között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által koordinált kutatási program hazai témafele- lőse. A Tempus programban is részt vett, a talajtan, az izotóptechnika és a radioökológia témakörökben. Nyugdíjba vonulása (1995) után tudományos konzulens. Írásai: Az öntözés kézikönyve, társszerző, 1968. Az öntözéses gazdálkodás újabb kutatási eredményei, 1988. 136 tudományos dolgozatot adott közre, és 42 előadást tartott. Kitüntetései: Mezőgazdaság Kiváló Dol- gozója, 1966 és 1974; Polgári Védelem Érdemrend, 1976, 1986.
Dombóvári Jánosné (dr.-né)Dombóvári Jánosné (dr.-né) dr. Uhljár Ilona (Szarvas, 1936. aug. 20.) ny. főiskolai docens. Szülei: U. János, Szrenka Ilona. Férje: Dr. Dombóvári János ny. tudományos tanácsadó. Gyermekei: Dr. D. Ella, D. Zita. Iskolái: 2., ill. 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1951; Tanítóképző, Szarvas, 1955, tanítónő; Tanárképző Főiskola, Szeged, 1964, kémia- műszaki szakos általános iskolai tanár; KLTE, Debrecen, 1968, kémia szakos középiskolai tanár; egyetemi doktor, 1974. Pályája: 1955-56-ban a Kondorosi Általános Iskola tanítónője; 1957 és 1961 között a 3. Sz. Általános Iskola tanárnője, 1962-től 1968-ig igazgatóhe- lyettese, igazgatója; 1967-68 között a Napközi Otthonok igazgatója. 1968-tól 1992-ig, nyugdíjba vonulásáig a DATE Főiskolai Karán adjunktus; főiskolai docens, 1976-1978 között tanszékvezető. Írásai: Talajtan jegyzet, társszerző, 1976. Szakcikkeket jelentetett meg a mezőgazdaság kemizálása témakörben. Kerámiákat készít. Csoportos kiállításai: Mezőtúr, 2002; Gyula, 2004; Tokaj, 2005; Szarvas, 2003, 2008. Kitüntetése: A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1976. Kedvtelése: kerámiatárgyak készítése.
Dombóvári ZitaDombóvári Zita (Szarvas, 1963. máj. 6.) vizuális- és kör- nyezetkultúra tanár, tanszakvezető. Szülei: Dr. D. János, Dr. Uhljár Ilona. Gyermekei: Lipcsei Roland, Lipcsei Betta. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1977; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1981; JGYTF, Szeged, 1985, földrajz-rajz szakos ált. iskolai tanár; Magyar Művelődési Intézet, Bp., 1997, népi játék és kismesterségek oktatója, közművelődési szak- ember; Magyar Iparművészeti Egyetem, Bp., 2004, textil szakirányú vizuális- és környezetkultúra szakos tanár. Pályája: 1985–1990-ig Szegeden, a Tabán Ált. Iskolában, 1990–1998-ig Szarvason, a Petőfi Sándor Ált. Iskolában dolgozott. 1998-tól a szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola tanára. 2004-től a K”ART”ON Művészeti Csoport (Bp.) tagja, 2006-tól a Napra- Forgó Alkotóház és Galéria művésztanára. Kedvtelései: művészet, sport.
Dombvári BenceDombvári Bence (Gyula, 1992. okt. 10.) tanuló. Szülei: D. Csaba, Vári Gab- riella. Iskolái: Benka Gy. Ev. Ált. Isk., Szarvas. 2007-től a Vajda P. Gimn. tanulója. Sporttevékenysége: Eredményeit a kajak- sportban érte el: kisgyermek kora óta rendszeresen edz. 2004–2008-ig kilencszeres országos diákolimpiai bajnok, 2005–2008-ig korosztályában tizenkétszeres magyar baj- nok, 2006–2008-ig hatszoros EORV győztes. 2008-ban és 2009-ben ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmes K–1 500 m-en. 2009-ben az Ausztrál Fiatalok Olimpiai Fesztivál- ján K–1 500 m-en harmadik, K–4 1000 m-en második, K–4 500 m-en első helyezett. Edzője: Nyerges Attila. Kitüntetései: Év Spor- tolója, Szarvas, 2004–2008 (minden évben); Év Sportolója, MKKSZ, 2008. Kedvtelése: horgászat.
Domokos LászlóDomokos László (Békéscsaba, 1965. febr. 26.) ország- gyűlési képviselő, Békés Megye Közgyűlésének elnö- ke. Családja: nős, egy gyermeke van. Iskolái: Rózsa F. Gimn., B.csaba, 1983; Janus Pannonius Tudományegye- tem Közg. Kar, Pécs, 1988, közgazdász. Bp-i Közgazda- ságtudományi Egyetem, 1992, szakközgazdász. Pályája: 1988–1990-ig a Békéscsabai Univerzál Kereskedelmi Vállalat osztályvezetője. 1990–1994-ig Békéscsaba gaz- dasági alpolgármestere, 1995–1998-ig költségvetési szervek és vállalatok gazdasági tanácsadója, a Békés Megye Közgyűlésének képviselője; 1998-tól országgyűlési képviselő, Békés Megye Képviselő-testületének elnöke. 1991- ben lépett be a FIDESZ-be. 1992-től a területi és országos választmány, 1994- 1998 között Békéscsaba Képviselő-testületének tagja. 1998-tól Békés megye 5. sz. választókörzetének egyéni országgyűlési képviselője. 1999-től 2002- ig a FIDESZ frakcióvezető-helyettese, a képviselőcsoport gazdasági kabi- netjének vezetője, 2002-től alelnöke a Parlament Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának, majd 2006-tól a Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki Bizottságnak. 2002–2006 között elnöke az EU Integrációs Bizottságnak. 2006-tól a Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását fi gyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) elnöke. 1998–2002 között a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, egy választási ciklust követően, 2006-tól ismét a Megyei Közgyűlés elnöke. Kitüntetései: Szarvasért Díj, 2002; Tessedik S. Főiskola Díszpolgára, 2002; Békéscsaba – Arad – Békéscsaba maratoni futóversenyért végzett munkájáért elismerés, 2002; MATASZ Emlékplakett, 2002; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének árvízi emlékplakettje, 2002; a Békés Megyei Védelmi Bizottság emlékplakettje, 2002. Kedvtelé- sei: olvasás, színház, sport (futás, úszás).
Dr. Lipcsei Imre (Ph.D.)Dr. Lipcsei Imre (Ph.D.) (Békéscsaba, 1960. márc. 26.) tanár. Szülei: L. Imre, Sinkovicz Zsófi a. Felesége: Czifra Magdolna humánszervező. Gyermekei: L. Roland, L. Betta. Iskolái: Áchim L. András Ált. Iskola, Bcs., 1974; Ró- zsa F. Gimn., Bcs., 1978; JGYTF, Szeged, 1983; JATE, Sze- ged, 1991, 1995. KLTE, 2006. Végzettségei: orosz-testne- velés szakos ált. iskolai tanár, pedagógiai előadó, pedagógi- ai szakértő; 2006, Ph.D. Pályája: 1985–90: az Újszentiváni Ált. Iskola tanára; edző. 1990-től a BTÓF és jogutód intézményeinek oktatója: tanársegéd, adjunktus, docens, 2007-től főiskolai tanár, a SZIE Pedagógiai Kar dékánja. A Tessedik Emlékbizottság elnöke, az MPT Békés Megyei tagozatának elnökségi tagja, a Rektori Konferencia Pedagógusképző Bizottságának tagja, a Szarvasi Krónika szerkesztője. Előadásaival rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Kutatási területe: oktatástörténet. Sporttevékenysége: A Bcs. Előre FC ifjúsági. majd a Szegedi VSE NB III-as együttesének labdarúgója volt. 1991–2005-ig Szarvason a serdülő, majd az ifjú- sági együttes edzője. 1994–1996-ig a Szarvasi Vasas SC NB II-es csapatának technikai vezetője. 1998-tól a Szarvasi FC ügyvezető elnöke, 1998-tól 2005-ig az egyesület elnöke. Fontosabb írásai: A Békés vármegyei oktatásügy története a két világháború között, 2006; Közös értékeink, társszerk., 2004; Közös út, társszerk., 2006, Közös gondolatok, társszerk. 2009. Egy önálló kötete, 45 tanul- mánya jelent meg, ebből 8 idegen nyelven. Kedvtelése: sport, kertészkedés.
Duda BenedekDuda Benedek (Endrőd, 1926, okt. 3.) ny. kereskedel- mi főosztályvezető. Szülei: D. Lajos, Juhász Erzsébet. Felesége: Sebők Erzsébet ny. áruforgalmi előadó. Gyer- mekei: D. Éva, D. Edit. Iskolái: Endrődi Elemi Iskola, 1938; Kat. Szt. Imre Polgári Fiúiskola, 1942; Mg. Tech- nikum, Orosháza, 1962, mg. technikus; Tanárképző Főis- kola, Eger, 1967, mg. ismeretek szakos ált. iskolai tanár. Pályája: 1942–44-ig a szolnoki Hangya Szövetkezetben tanonc, majd 1944–48-ig segéd; 1948–1952-ig a bcs.-i ÁFÉSZ kereskedelmi üzemág-vezetője. 1952-től a Békéscsabai AGROKER-ben raktári munkás, raktárvezető, körzeti felügyelő; 1962–1986-ig, nyugdíjba vonulásáig keres- kedelmi főosztályvezető. Békés megye mezőgazdasági üzemeinek gépekkel, eszközökkel és kémiai anyagokkal való ellátása volt a feladata. 1970–80 kö- zött – előadóként – részt vett a Szarvason, DATE Mezőgazdasági és Vízgaz- dálkodási Karán a mezőgazdasági szakemberek számára szervezett képzé- sében; tagja volt a főiskolai vizsgabizottságoknak. 1960-tól tagja a Magyar Agrártudományi Egyesület békéscsabai csoportjának. 1993 óta él Szarvason. A kezdetektől bekapcsolódott a város társadalmi életébe. 1999-től tagja, 2004-től titkára és szervezője a Város- és Környezetvédő Egyesületnek, tár- sadalmi munkása több helyi civil szervezetnek. Kitüntetése: Miniszteri Di- cséret, 1983; Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1986. Kedvtelése: a család, a szervező munka.
Durucskó PéterDurucskó Péter (Nyírgyulaj, 1960. máj. 2.) szállításve- zető. Szülei: D. Péter, Tóth Borbála. Élettársa: Lestyan Katalin titkárnő. Gyermekei: D. Péter, D. Ákos. Isko- lái: Ált. Iskola, Nyírgyulaj, 1974; Péchy Mihály Építő- ipari Szk., Debrecen, 1978, technikus; DATE Főiskolai Kara, Szarvas, 1982, növénytermesztési üzemmérnök. Pályája: Fiatal korától labdarúgó, az utóbbi években mezőgazdasági vállalkozó. Sporttevékenysége: 1974- ben labdarúgásban az Országos Középiskolás Kupán I. helyezés. 1975– 1979-ig a Debreceni MTE korosztályos és felnőtt labdarúgó-csapatainak tagja, 1977-től 15-szörös ifjúsági magyar válogatott. 1979–1982-ig az NB II-es Szarvasi Főiskola-Spartacus SC, 1982–1984-ig az NB II-es Mezőtúri Szabó Lajos SE, 1984–1987-as bajnokságban az NB II-es Szarvasi Főisko- la-Spartacus SC futballistája. Pályájának csúcsán, az 1987–1988-ig az NB I-es Váci Izzó tagjaként 17 alkalommal játszhatott az I. osztályú bajnokság- ban. 1988–1990-ig az NB II-es Kecskeméti SC, 1990–1995-ig a Gyomai FC labdarúgó-csapatának játékosa. 2000-től teniszezik, 2007-ben a szarvasi csapat tagjaként megyei bajnokságot nyert, 2009-ben az OB III-ban szerepelt. Kedvtelése: labdarúgás, lábtenisz.