A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Babák GyörgyBabák György (Szarvas, 1953. febr. 26.) osztályvezető. Szülei: B. Mihály, Kiszely Anna. Felesége: Szabó Erzsébet középiskolai tanár. Gyermekei: B. Zsolt, B. Csaba. Isko- lái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1967; Vajda Péter Gimn., Szarvas, 1971; Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főisk., Bp., 1975, műszaki tanár, 1979, villamos üzemmér- nök; KLTE, Debrecen, 1984, technika szakos középiskolai tanár. Pályája: 1975-1982 között a Vajda Péter Gimnázium tanára volt. 1982-től a DATE szarvasi Főiskolai Karán és jogutódain tanszéki mérnök, egyetemi tanársegéd. 1998-tól a TSF szarvasi Főiskolai Kara Beruhá- zási, Műszaki és Intézmény-fenntartási Osztályának vezetője. Kutatási terüle- tei: az öntözés automatizálása; a megújuló energiaforrások (szél-, víz- és nap- energia) hasznosítása, a fólia alatti termesztés elméleti és gyakorlati kérdései. Kedvtelése: a műszaki barkácsolás.
Babák MihályBabák Mihály (Szarvas, 1947. nov. 12.) polgármester. Szülei: B. Mihály, Kiszely Anna. Felesége: Maróthi Má- ria intézményvezető. Gyermeke: B. Petra Mária. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1962; Vedres István Építőipari Technikum, Szeged, 1966, építőipari technikus; Állam- igazgatási Főiskola, Bp., 1983, igazgatásszervező; 1989, gazdálkodási szakigazgatás-szervező; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Bp. 1994; DATE Főiskolai Kara, Szarvas, 1996, településüzemeltető szakmérnök. Pályája: Kecskemé- ten, a Tanácsi Tervező Vállalatnál kezdte pályáját szerkesztőként. 1969-től a Szarvasi Építőipari Szövetkezetben építésvezető. Az Építőipari Szövetkezet fúziója után a Vas-Fémipari Szövetkezet építőipari ágazatában műszaki veze- tő, később jogutódjának, a KOMÉP Városgazdálkodási Kft.-nek kommunális és városüzemeltetési ágazatvezetője, igazgatóhelyettese. 1976–1990-ig több cikluson át tanácstag, 1990-től önkormányzati képviselő. 1993-tól a FIDESZ szarvasi városi csoportjának, később alapszervezetének tagja, 1996-tól a FI- DESZ Békés megyei alelnöke, 1999-től városi elnöke. 1998-tól a FIDESZ- listáról a Parlamentbe került. A FIDESZ képviselő-csoportjában végzi képvi- selői tevékenységét: 1998–2002-ig a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság tagja, a Rehabilitációs Albizottság elnöke volt. 1998-tól a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tagja. 1998–2002-ig tagja volt a Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását fi gyelemmel kísérő albizottságnak (Ellenőrző albizottság). 2002-től az ORTT Költségvetési törvényjavaslat előkészítő albizottság tagja. 1998-tól Szarvas város polgármestere. Polgármesterként kiemelten foglalkozik a településpolitikával, ezen belül a keresőképes lakos- ság foglalkoztatottságával és az infrastruktúra fejlesztésével; a gazdaság-, a költségvetési- és a szociálpolitikával. A Békés Megyei Közgyűlés tagja és a Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke volt. A Dél-alföldi Regionális Területfejlesztési Tanács tagja. 2009-ig a Körös-szögi Kistérség és a Körös-szögi Eurorégió elnöke. A Tehetség és Siker Alapítvány alapító tagja; Szarvas Város Baráti Köre és a Város- és Környezetvédő Egyesület tagja. Vendégoktatóként a Lakitelki Főiskolán településüzemeltetést ad elő. Kitüntetései: Az Év Polgármestere, 2002; Körös-szög Polgármestere, 2006; Közszolgálatért Érdemérem arany fokozata, 2007; Kedvtelései: a néprajz, a kereskedelem és vendéglátás.
Babák MihálynéBabák Mihályné Maróthi Mária (Szarvas, 1954. júl. 30.) ügyvezető. Szülei: M. László, Rágyanszki Mária. Férje: B. Mihály polgármester. Gyermeke: B. Petra Mária. Is- kolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1968; Vajda P. Gimn., 1972; Közgazdasági Szakközépiskola, B.csaba, 1977, különbözeti érettségi; felsőfokú mérlegképes könyvelő, B.csaba, 1991. Pályája: 1972–1983-ig a szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet pénzügyi előadója. 1983-tól mun- kája az oktatási intézményekhez kötődik. A Szlovák Tanítási Nyelvű Általá- nos Iskolában iskolatitkár, ezt követően az Oktatási Intézmények Gazdasági Igazgatóságán belső ellenőr, majd Szarvas Város Önkormányzata Gyermek- élelmezési Egységének intézményvezetője. Az intézmény átalakítása óta a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofi t Kft. ügyvezetője. A Kft.-hez tartozik három önkormányzati tulajdonú üdülő, az Erzsébet-ligeti Ifjúsági Tábor, a Polgármesteri Hivatal üdülője és a volt KISZ-üdülő. Kedvtelései: utazás, olvasás, kertészkedés, főzés.
Babák ZoltánBabák Zoltán (Gyula, 1966. szeptember 5.) számítástechnikus. Szülei: B. Antal, Ábel Mária. Felesé- ge: Révész Éva tanárnő. Gyermekei: B. Bence, B. Bo- tond. Iskolái: Békésszentandrási Ált. Iskola, 1980; Vaj- da P. Gimn. 1984; Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét, 1987, automatizálási üzemmérnök; Külkereskedelmi Főiskola, 1994, közgazdász. Pályája: Szakképzettségének megfelelő munkakörökben dolgozott a következő munkahelyeken: 1987–88, Szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet; 1988–89, Dózsa Mgtsz; 1989–91, HAKI; 1991–93, Lézer Informatika Kft., Budapest; 1993-tól Kenzo Kft., Szarvas; 2008-tól HAKI, Szarvas. 2007-től www.newjsag.hu névvel internetes újság kiadója, szerkesztője és tulajdono- sa. Kedvtelései: úszás, szabadidősportok.
Babákné Szabó ErzsébetBabákné Szabó Erzsébet (Körösladány, 1953. dec. 28.) középiskolai tanár. Szülei: Sz. Sándor, Papp Magdolna. Férje: B. György főiskolai osztályvezető. Gyermekei: B. Zsolt, B. Csaba. Iskolái: Ált. Iskola, Körösladány, 1968; Kiss Lajos Gimn., Gyoma, 1972; JATE TTK, 1977, matematika-fi zika szakos középiskolai tanár. Pályája: 1977-től a Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola valamint jogutódjainak tanára, 1990-től a matematika-fi - zika munkaközösség vezetője, a minőségbiztosítási kör tagja. Kitüntetése: Kiváló Munkáért, 1982. Kedvtelése: utazás.
Bagi László dr.Bagi László dr. (Nagyszénás, 1949. jún. 20.) vállalko- zó. Szülei: B. László, Sápi Mária. Felesége: Dobos Anna óvónő. Gyermekei: B. László, B. Anita. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1963; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1967; DATE Főiskolai Kara, Szarvas, 1970, öntözéses-meliorá- ciós üzemmérnök; DATE, Debrecen, 1981, agrármérnök; DATE Mg. Kar, Debrecen, egyetemi doktor (földművelés- tan), 1991. Pályája: 1970–1978-ig a SZÁT-ban dolgozott mg. üzemmérnökként. 1978–1986-ig az Öcsödi Szabadság Tsz, 1986–1994- ig a szarvasi Táncsics Tsz mezőgazdásza volt. 1995-től az Ezüstszarvas Bt. cégvezetője. A cég nyomtatványt, papírt és irodaszereket forgalmaz. Fotó- zással és videózással foglalkozik, légi fényképeket, oktató és referencia vide- ókat készít, eseményeket rögzít kutató intézetek (MTA Botanikai, Régészeti és Meteorológiai Intézet) számára. Szerkeszti a Videokrónika című, helyi kábeltelevíziós városi műsorokat három városban. 1994-től önkormányza- ti képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja. 1998–2002-ig a Művelődési és Oktatási valamint a Mg-i és Környezetvédelmi Bizottság tagja. 2002–2006-ig a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Mg-i és Környezetvédelmi Bizottság, 2006-tól Művelődési és Oktatási Bizottság tag- ja. Publikációi: mezőgazdasági, politikai, művészeti témájú riportok, tudósí- tások, sporttudósítások televíziók számára. Kedvtelése: sárkányrepülés.
Baginé Tóth ErikaBaginé Tóth Erika (Kunszentmárton, 1974. nov. 26.) könyvtárvezető. Szü- lei: T. Sándor., Kóródi Lídia. Férje: Bagi László kereskedelmi képviselő. Gyermeke: B. László Dániel Iskolái: Ált. Iskola, Öcsöd, 1989; Vajda P. Gimn., 1993; Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1997, magyar szakos tanár, művelődés- szervező; JGYTF, 2002, könyvtáros; Szegedi Tudomány- egyetem, BTK, 2009, magyar szakos középiskolai tanár. Pályája: 1997–2002-től az öcsödi Ált. Iskola tanára; 2002–2008-ig a Vajda Péter Gimn. könyvtárosa; 2008-tól az SZVKKI könyvtárvezetője. Kedvtelései: kertészke- dés, olvasás, kerékpározás.
Bajcsy-Zsilinszky Endre dr.Bajcsy-Zsilinszky Endre dr. (1925-ig Zsilinszky; *Szarvas, 1886. jún. 6., †Sopronkőhida, 1944. dec. 24.) politikus, publicista. Zsilinszky Mihály unokaöccse. 1908-ban a kolozsvári egyetemen állam- és jogtudomá- nyi doktori oklevelet szerzett. Ezt követően önkéntes, majd ügyvédjelölt Békéscsabán. 1911-ben családok közti vitában – öccsével – Áchim L. András parasztve- zért megölték. A bíróság a testvéreket felmentette. Az I. világháborúban huszárhadnagyként vett részt, súlyosan megsebesült. Az összeomlás után belépett a leszerelt tiszteket tömörítő MOVE-be, 1919-ben beállt Szegeden a nemzeti hadseregbe. Ebben az időben nacionalista, fajvé- dő, antiszemita nézeteket vallott. 1922-ben kormánypárti programmal nem- zetgyűlési képviselővé választották. Hamar felismerte a német terjeszkedés veszélyét. 1931-ben a Nemzeti Radikális Párt színeiben a tarpai választóke- rület képviselője. Megindítja a Szabadság c. lapot, s kapcsolatba kerül a népi írókkal. Közeledett a FKgP-hoz, melybe pártjával együtt belépett. Til- takozott a Szovjetunió elleni hadba lépés ellen, a Duna-völgyi népek össze- fogását, a küszöbön álló német agresszió elleni fegyveres ellenállást hirdet- te. A német megszállás napján tűzharcot vívott a lakásába hatolókkal, sú- lyosan megsebesült, de ekkor még szabadlábra került. A nyilasok hatalom- ra jutása után illegalitásba vonult, fegyveres ellenállási mozgalmat szerve- zett. Elfogták, és 1944 karácsonyán kivégezték. Tarpán helyezték örök nyugalomra. Szarvason a Művelődési Ház előtt mellszobor, utcanév; szülő- házán márványtábla őrzi emlékét.
Bakos Béla dr.Bakos Béla dr. (1951–2009) főiskolai adjunktus. Szülei: B. Béla, Fassberger Erzsébet. Felesége: Mohácsi Anna főisk. adjunktus. Gyermekei: B. Anita, B. Péter. Iskolái: Ált. Iskola, Nyíregyháza, 1965; Kossuth Lajos Vízügyi Szakközépiskola, Nyíregyháza, 1969; DATE Önt. Melio- rációs Főiskolai Kara, 1973, öntözéses meliorációs üzem- mérnök; DATE, Debrecen, 1979, okleveles agrár-mérnök; GATE, Gödöllő, 1984, mg.-i vízügyi szakmérnök; DATE, 1986, egyetemi doktor. Pályája: 1973-ban üzemmérnökként kezdett dolgozni a Dombrádi Petőfi Mgtsz-ben. 1975 és 1995 között Szarvason, a DATE Önt. Meliorációs Főiskolai Karán, illetve annak jogutódánál tanított, különböző beosztásokban: tanszéki mérnök, tanársegéd, adjunktus. 1995 és 2000 között Szarvason az ART-FARM Bt. ügyvezetője. 2000-től a TSF, illetve a jogutód SZF Mg. Főiskolai Karán, Mezőtúron oktat főiskolai adjunktusként. Tudomá- nyos tevékenysége: mg.-i vízgazdálkodás, vízrendezés, távérzékelés hasznosí- tása tudományos területeket és a mezőgazdasági vízrendezés kérdéseit vizs- gálja. Fontosabb írásai: Geodéziai távérzékelés, jegyzet, társszerző, 1987; Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban, társszerző, Bp., 1996. Kitünteté- sei: Aranykoszorús KISZ-jelvény, 1985; Jó Munkáért, 1986; Kiváló Munkáért, 1986. Kedvtelései: labdarúgás, kosárlabda, sporthorgászat.
Bakos János dr.Bakos János dr. (Szeghalom, 1930. nov. 13.) tudományos kutató, halgenetikus. Szülei: B. János, Szemenkár Ilona. Felesége: Vostjár Ilona ny. főkönyvelő. Gyermekei: B. Arany, B. Gábor. Iskolái: Ált. Iskola, Mezőmegyer, 1942. Evangélikus Gimn., Békéscsaba, 1950. GATE, 1958. ag- rármérnök. GATE, 1968, egyetemi doktor. Pályája: 1958- 1961 között a HAKI Haltenyésztő Állomásán, Szajolban, telepvezető; 1961-től tud. kutató, majd főosztályvezető a HAKI-ban. Kutatási területe: tógazdasági haltenyésztés, genetikai kutatások, pontynemesítés szelekciós és hibridizációs módszerekkel. Pontyne- mesítésének eredményei: 1979, Szarvasi 215-ös tükörponty, 1984 Szarvasi P31 pikkelyes ponty, 1992 Szarvasi P34 pikkelyes ponty hibridek. 1962-től a pontytájfajták élő génbankját teremti meg Szarvason, mely azóta is a ponty- nemesítés genetikai alapját képezi hazánkban és külföldön egyaránt. 1995- től 2004-ig tenyésztésvezetője a Haltermelők Országos Szövetsége Ponty- tenyésztő Tagozatának. 1996-ban közreműködött az OMMI által kiadott Ponty Teljesítményvizsgálati Kódex elkészítésében, 1998-ban kidolgozta és meghonosította a ponty törzskönyvezési rendszerét hazánkban, amely a világon példaként szolgál. 1977-től rendszeresen részt vesz a HAKI, FAO, Agrober-Agroinveszt megbízásából haltenyésztési, tervezési, genetikai, ok- tatási szakértői tevékenységben Braziliában, Egyiptomban, Franciaország- ban, Indiában, Irakban, Laoszban, Pakisztánban, USA-ban, Venezuelában és Vietnámban. Előadásokat tartott külföldön, Vietnamban, a Cantho mező- gaz dasági egyetemen, több hónapot töltött a Mekong-delta édesvízi halászat fejlesztési magyar-holland program megvalósításában. A Magyar ENSZ Társaság tagja. Írásai: A haszonállatfajok szelekciója, a ponty szelekciója, 2008, társszerző. Eleven örökség, régi magyar háziállatok, a ponty, 2000, társszerző. Genetic resources of common carp at the Fish Culture Research Institute, 2001, FAO Kiadvány, társszerző. 9 egyetemi és főiskolai jegyzet, 11 külföldi szakértői jelentés és terv, 40 cikk. Kitüntetései: Miniszteri kitün- tetések 1970, 1978; Magyar Országos Horgászszövetség Érdemérem, 1995; PRO Piscicultura Hungariae Emlékplakett, 1989; Munka Érdemrend bronz fokozata, 1980; A Szövetkezeti Halászatért Érdemérem, 2000; A Magyar Ha- lászatért Érdemérem, 2002; Intézeti Kiváló Dolgozó jelvények. Kedvtelései: vadászat, méhészet.
Bakos Jánosné (dr.-né)Bakos Jánosné (dr.-né) Vostjár Ilona (Szarvas, 1937. nov. 28.) ny. főkönyvelő. Szülei: V. Jenő, Lancsa Mária. Férje: Dr. Bakos János tudományos kutató. Gyermekei: B. Arany, B. Gábor. Iskolái: Őrhalmi Evangélikus Népis- kola, Szarvas, 1948; 2. Sz. Áll. Ált. Isk., 1950; 1. Sz. Ált. Isk., 1951; Áll. Ált. Gimn., Szarvas, 1952, magántanuló; Áll. Ált. Vajda Péter Gimn., Szarvas, 1955; Közgazdasági Techn., Békéscsaba, 1965, könyvelő, tervező, statiszti- kus. Felsőfokú Államháztartási Szak, Szeged, 1979, mérlegképes könyvelő. Pályája: 1955-1958 között a szarvasi Kísérleti Halastavak adminisztrátora. 1958-tól 1961-ig a Kelet-magyarországi Haltenyésztő Állomás, 1962-1972 között a szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézetkönyvelője, 1972-től gondno- ka, 1976-tól gazdasági osztályvezető-helyettese, 1977-től pénzügyi vezetője. 1979-1980 között a Békés Megyei Vendéglátó Vállalat szarvasi Aranyszar- vas Campingjében pü. vezető. 1981-ben a Szarvasi Városi Tanács Költségve- tési Üzemében belső ellenőr, 1982-től főkönyvelő, 1992-től nyugdíjazásáig, 2008-ig, főkönyvelő a jogutód KOMÉP Kft.-ben. 1975-től tagja a Táncsics Vadásztársaságnak, 1979-től gazdasági vezetője. 1990-től tagja a Szarvasi Öregdiákok Baráti Körének, 1999-től a szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesületnek, 2000-től Szarvas Város Baráti Körének; 2005-től kurátora a Szarvasi Ótemetőért Alapítványnak. Kitüntetései: HAKI Elismerő Oklevél Alapító tagoknak, 1962; HAKI Kiváló Dolgozó, 1969 és 1973; Mezőgazda- ság Kiváló Dolgozója, 1974; Költségvetési Üzem Kiváló Dolgozója, 1988; Hubertusz Kereszt arany fokozata, 2009. Kedvtelései: olvasás, vadászat.
Bakula JánosBakula János (Szarvas, 1973. júl. 30.) fényképész. Szülei: B. János, Boldizsár Mária. Felesége: Mihály Mariann vál- lalkozó, értékesítő. Gyermeke: B. Illés Boldizsár. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1987; Fodor József Gimnázium, Szeged, 1991; Szakmunkásképző Iskola, Szeged, 1993, fényképész. Reklám-, portré-, divat- és riportfotózást ta- nult. Pályája: 1991-től a Szegedi Fényszöv, majd a Belvá- rosi Fotó Szalon fényképésze. 1994-től Szarvason a Bakula és Rácz Fotó alapítója, fényképész. További fotó szaküzleteik és képkidolgozó laborok a régióban: Mezőtúr, Csongrád, Szeged. Hivatalos Vodafone-partner Szarvason és Mezőtúron. 2001-ben megszerezte a Fényképész mesterlevelet, 2008-ban pedig Ezüstkoszorús mester lett. 2005-től a Magyar Fényképész Ipar- testület elnökségi tagja, 2007-től a Szarvasért Alapítvány társelnöke. 2007-ben családi vállalkozást indított: mosodát üzemeltet szállodáknak és éttermeknek. 2008-ban megkezdte a PLASTOFIT sport- és fi tness centrum működtetését. Kiadványaik: Szarvasi képes levelezőlapok, 1996-tól évente; Szarvasi képes falinaptár, 1997, 1998 és 2000; a SZARVAS c. képes könyv teljes fotóanyagá- nak elkészítése, 2003; fotóanyag készítése turisztikai kiadványokba.
Balatoni GyörgyBalatoni György (Szarvas, 1948. jan. 27.) BM nyugdí- jas. Szülei: Brhlik György, Németh Erzsébet. Felesége: Szabó Ilona. Gyermekei: B. László, B. Zoltán. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1962; Közgazdasági Tech- nikum, Bcs., 1966. Végzettsége: képesített könyvelő, statisztikus, vállalati tervező. Pályája: A BM Szarvasi Tűzoltóparancsnokságán dolgozott, majd egyéni vállal- kozó. Sporttevékenysége: A Szarvasi Sakk Egyesület elnöke. A helyi, nemzetközi sakkverseny szervezője és versenybírája, II. osztályú versenybíró. I. osztályú minősítésű sakkozó, a „Darida Kupa Szarvas” kétszeres győztese, levelezési magyar válogatott, levelezési versenybíró. Ki- tüntetései: Kiváló Dolgozó, 1988; 10 éves BM Szolgálati Érdemérem, 1984; 15 éves BM Szolgálati Érdemérem, 1989; Szarvas Város Sportjáért, 2007. Kedvtelései: sakk, tipp-mix játék.
Balázs AnikóBalázs Anikó (Szentes, 1970. dec. 4.) ápolási igazgató. Szülei: B. József, Vass Anna. Gyermekei: Zoltán. Lili, és Brigitta. Iskolái: II. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1985; Eü. Szakközépiskola Békéscsaba, 1989; Szülésznőképző Szeged, szülésznő, 1990; DOTE Egészségügyi Főiskola 2002, diplomás ápoló; számítógép-, szoftverüzemeltető, 2009. Pályája: 1989–1992-ig a Szegedi Nőgyógyászati Klinikán szülésznő. 1992-től asszisztens. 1998-tól a szar- vasi Egészségügyi Szolgáltató Kft. Ápolási Intézetének ápolási igazgatója. Kedvtelései: gyermekeivel való játék, kerékpározás, úszás.
Balczóné Leszkó KláraBalczóné Leszkó Klára (Békéscsaba, 1962. okt. 27.) kol- légiumi nevelőtanár. Szülei: L. Pál, Dudás Mária. Férje: Balczó Pál tmk-vezető. Gyermekei: B. Klára, B. Gergő. Iskolái: B.csaba, 3. Sz. Ált. Iskola, 1977; B.csaba, Sebes György Szk., 1981, könyvelő, tervező, statisztikus; Szar- vas, Óvónőképző Intézet, 1984, óvónő; Szeged, JGYTF kiegészítő szak, 1991, nevelőtanár; Szarvas, TSF PK, 2001, fejlesztő mentálhigiénés. Pályája: 1981/82-ben B.csabán Napköziotthonos Óvodában képesítés nélküli gondozónő; 1984–86- ig a szarvasi Vasipari Óvodában, 1986/87-ben Öcsödön óvónő. 1987–2003-ig a szarvasi Petőfi Sándor Ált. Iskolában napközis nevelő; 2003–2005-ig SZV Ált. Isk. és Óvodájában napközis nevelő, munkaközösség-vezető; 2005-től az SZVKKI VPG és Kollégium intézményegységének nevelőtanára. Kedv- telései: kézművesség, bábozás.
Ballagi MórBallagi Mór (1848-ig Bloch; *Inóc, 1815. márc. 18., †Bp., 1891. szept. 1.) nyelvész, teológus. Az MTA tagja (levelező 1840, rendes 1858). Nagyváradon, majd Pápán fi lozófi át, a pesti egyetemen felsőbb matematikát tanult. Rövid nevelősködése idején már írt a Hasznos Mulatsá- gok és a Pester Tageblatt c. lapokba. Párizsban mérnöki tanulmányokat folytatott, itt írta meg Eötvös József felhí- vására a Zsidókról c. röpiratát. A tübingeni egyetemen szerzett bölcsészdoktori oklevelet. 1844-től – Vajda Péter ajánlatára és hívá- sára – a Szarvasi Főgimnázium tanára, Vajda halála után igazgatója. Az 1848/49-es szabadságharcban a szarvasi hadra kelők szervezője, nemzetőr, majd tábori hírnök. 1848. októberétől hadnagyi, majd főhadnagyi rangban fogalmazó Görgey táborkari irodáján. 1849. júniusától századosként a Had- ügyminisztérium elnöki osztályának titkára. Világos után Szarvasra internál- ták, a tanítástól eltiltották, Kondoroson földet bérelt és gazdálkodott. 1851-től Kecskeméten, majd 1855-től nyugalomba vonulásáig, 1877-ig Pesten, a ref. teológiai akadémián kapott állást. Jelentős tevékenységet fejtett ki a nyel- vészet terén, különösen, mint szótáríró és nyelvtaníró. Fontosabb munkái: A Szarvasi... Ev. Főiskolának rövid története, Szarvas, 1847; Magyar példabe- szédek és közmondások I–II., Szarvas, 1850; A magyar nyelv teljes szótára I–II., Pest, 1866. Porai a Kerepesi temetőben nyugszanak.
Báló Ildikó Éva dr.Báló Ildikó Éva dr. (Nagykároly, 1981. márc. 10.) gyógy- szerész. Szülei: B. István, Ludescher Éva Mária. Férje: Gnándt Szilárd agrármérnök. Gyermeke: G. Eszter. Iskolái: Csanálosi Ált. Iskola I-VIII., 1995; Nagykárolyi Elméleti Líceum, 1999; Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2004, gyógyszerész. Pályája: 2005-től a Pelikán Patika, ill. jogutóda, a Pingvin Patika gyógyszerésze. Kedv- telései: kertészkedés, olvasás, kirándulás.
Bánáti ImreBánáti Imre (Mezőberény, 1952. okt. 22.) termálvíz át- emelő. Szülei: B. András, Honti Julianna. Felesége: Kmetz Anna, pénztáros-bérelszámoló. Gyermekei: B. Aliz, B. Imre. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1967; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1971; Közgazdasági Szk., Bcs., 1976, ügyintéző, könyvelő. Pályája: Az évek során a következő munkahelyeken dolgozott változó beosztások- ban: Konzervgyár, Bcs.; Plastolus Kisipari Szövetkezet, Szarvas; Dózsa TSZ Szarvas; Geomark Kft., Szarvas. Sporttevékenysége: Mezőberényben sajátította el a labdarúgás alapjait, Kondoroson lett igazolt játékos. 1967–1970-ig a Szarvasi MEDOSZ SK, 1970–1971-ig az NB I-es Ferencvárosi TC, 1972–1979-ig az NB I. B-s és NB I-es Békéscsabai Előre, 1979–1987-ig a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC NB II-es labdarúgó-csapa- tának játékosa. Kedvtelése: foci az öregfi úkkal.
Bándiné Csery MagdolnaBándiné Csery Magdolna (Szarvas, 1969. márc. 19.) számviteli vezető. Szülei: Cs. István, Molnár Mária Mag- dolna. Férje: B. András közgazdász. Gyermekei: B. András, B. Enikő, B. Magdolna. Iskolái: 2. Sz. Ált. Isko- la, Szarvas, 1983; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1987; GATE, 1992, mezőgazdasági üzemmérnök, 1992; adótanácsadó, 1999; nemzetközi adószakértő, 2001. Pályája: Külke- reskedelmi ügyintéző, könyvelőcsoport-vezető, 1996-tól önálló könyvelőirodát vezet. Sporttevékenysége: A Szarvasi Szirén SE NB II-es, majd a Szarvasi Női Kézilabda Klub NB I. B-s kézilabda-csapatának játékosa 1983–1992-ig.
Bánfi JózsefBánfi József (Gyula, 1975. nov. 18.) családgondozó. Szü- lei: B. József, Radics Mária. Gyermekei: B. Adrián, B. Blanka. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1990; 615. Sz. Szakmunkásképző és Szakközépiskola, Szarvas, 1993, bú- torasztalos; Székely Mihály Szakmunkásképző és Szakkö- zépiskola, Szarvas, 1997; famegmunkáló technikus, 1998; TSF Pedagógiai Főiskolai Kar, 2002, tanító, óvodapeda- gógus. Pályája: 2002/2003-ban a Székely Mihály Szak- középiskolában nevelőtanárként dolgozott. 2003/2004-ben a Lidl áruházban üzletvezető-helyettes. 2004–2006-ig a Szarvasi Ifjuságért Akciócsoport Egye- sület első alkalmazottja, tanodatitkár. Részt vett a Tanodai projektben. 2006- tól Szarvas Város Önkormányzata Családsegítő és Gondozási Központjában dolgozik romaügyi referensként, majd ugyanott, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központjában családgondozó. 2006- tól Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke. 2007-től a TSF, majd SZIE PK Roma Tanszékén óraadó. Kedvtelése: horgászat.
Bankó János dr.Bankó János dr. (Szarvas, 1955. nov. 11.) bíró. Szülei: B. János, Újházi Zsuzsanna. Felesége: Ordovics Katalin igazgatási előadó. Gyermeke: B. János Krisztián. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1981, jogász. Pályája: 1981–86-ig a Debreceni Városi Bíróság fogalmazója, majd titkára, 1986-87-ig a Tiszántúli Víz- ügyi Igazgatóság (Debrecen) jogtanácsosa; 1987–89-ig a Szarvasi Városi Tanács VB hatósági osztályának főelőadója, 1989–92-ig a Szarvasi Óvóképző Intézet igazgatói hivatalvezetője-főtitkára, 1992-től a Szarvasi Városi Bíróság titkára, 1993-tól polgári szakos bírája. Kedvtelései: sport, zene, kertészkedés.
Bányai János József dr.Bányai János József dr. (Hütter János, Nagybánya, 1928. máj. 18.) ny. rk. plébános, teológiai lektor, teológiatanár. Szülei: Hütter Vince, Glück Rozália. Iskolái: Nagybányai Elemi Isk., 1939; Nagybányai Gimn., 1947; Szegedi Hit - tudományi Főiskola, 1954; Budapesti Hittudományi Aka- démia (levelező), 1966; hittudományi doktorátus (dog- matika, predestináció), Bp., 1972; Gregorián Egyetem, Róma, (vendégtanuló) 1985. Pályája: 1954–64-ig segéd- lelkész: Kiszomboron, Derecskén, Újkígyóson, Eleken, Békésszentandráson, Makón. 1964–72-ig kisegítő lelkész Hosszúpályin, Kismarján, Debrecenben. 1972-1988 között teológiatanár a szegedi Hittudományi Főiskolán; tantár- gyai: dogmatika, alapvető hittan, ökumenizmus, latin. 1972-től megbízott plébános-vizsgáztató. 1988–94-ig Szarvason, 1994-től Kétsopronyban plé- bános. A szarvasi hat év alatt sokat tett a templom felújításáért, az iskolai hitoktatásért és a hitoktató-képzésért. 1990-től az Óvóképző Főiskolán a hitoktatóképző kurzus megszervezője és vezetője. 1994-től óraadó. 1989- től a békéscsabai hitoktatóképzőn előadó. 1992 és 1999 között Debrecenben dogmatikát és alapvető hittant tanított a hitoktatóképzőben. 1974-től a Püs- pöki Bíróságnál házassági ügyekben kötelékvédő. Könyvkiadásnál teológiai lektor. Címzetes apát 1984-től; esperes 1988–90; főesperes 1990–99. Írásai: 1985 és 2007 között 24 önálló kötete jelent meg, többségük magánkiadásban. Jelentősebb, külföldön, ill. több kiadásban megjelent kötetei: Grazia effi cace e predestinazione, Róma, 1985; Régi Isten-bizonyítékok, új fi zika, 1989, 1996; Összkeresztény katekizmus, 1989, 1991, 1993; Isten „humora”, 1992- 2000 között I–III. rész; Dogmatika előadások vázlata (III. kiadás) 2005; Hoz- zászólás az eleve elrendelés mai kérdésfeltevéseihez, 2007. Jelentős cikke továbbá: „Ökumenikus lehetőségek a katolikus és református predestináció tanban”, Theológiai Szemle, 2000. Kedvtelése: az idegen nyelvek tanulása (német, olasz, francia és angol nyelv).
Barabás GyörgyBarabás György (Szarvas, 1949. márc. 1.) ny. üzemfenn- tartó. Szülei: B. Sándor, Szebegyinszki Erzsébet. Fele- sége: †Dr. Raffai Teréz háziorvos. Gyermekei: B. Eri- ka, B. György. Iskolái: Szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola, 1963; Vajda P. Gimnázium, 1967; 611. Sz. Szakmunkásképző, B.csaba, 1969, szerszámkészítő; Békési Technikum, 1980, gépésztechnikus; tűz-és munkavédelmi tanfolyam, B.csaba, 1982, tűz-és munkavédelmi előadó. 1990-től a GTE Tűzvédelmi Szakosztály tagja. Pályája: 1969–1975-ig a Szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezetben szerszámkészítő. 1975–1983-ig a Faipari Ktsz-ben tmk-vezető. 1983-tól a SZÁT Gépjavító Gyáregységének, majd jogutódjá- nak, a Szarvasgép Kft.-nek üzemfenntartás-vezetője, 2009-ig, a cég megszű- néséig tűz- és munkavédelmi megbízottja. 1983-tól a Lövész Szakosztály ve- zetője, 2000-től elnökhelyettese és minősített versenyzője. 1993-tól a Szarvasi Pol gár őrség tagja. Kitüntetése: Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozata, 2007. Kedvtelése: lövészet.
Baráth NóraBaráth Nóra (Gyula, 1977. ápr. 2.) festőművész, tanár. Szülei: B. Ottó, Mitnyan Anna. Iskolái: Petőfi Sándor Ált. Iskola, Szarvas, 1991; Vajda Péter Gimn., 1995; JGYTF, Szeged, 1999, rajz-földrajz szakos tanár; PTE Művészeti Kar, 2005, festő szak. Pályája: 2005-2007 között rajztanár a békéscsabai Gerlai ÁMK Általános Is- kolájában; 2006-ban festés-és rajztanár a szarvasi Nap- ra-forgó Alkotóházban; 2008-2009-ben művésztanár a Kispesti Waldorf Iskolában. 2005-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Egyéni kiállítások: Víz, Szarvas, 2001; Párlat, Szar- vas, 2006. Csoportos kiállítások: Szeged, 1999, 2009; Pécs, 2004, 2005, 2006, 2009; Szarvas, 2001, 2004, 2006; 2008, 2009; Kecskemét, 2006; Bp., 2007. Munkáiról Tolvaly Ernő: Átlátszó fényzene, Baráth Nóra festészetéről címmel 2006-ban jelent meg tanulmány. Díjak, ösztöndíjak: Békés megyei pályakezdő képző- és iparművészek pályázata, II. helyezés, 2001; Erasmus ösztöndíj, Hertsfordshire Művészeti Egyetem, 2003.
Baráth OttóBaráth Ottó (Gyoma, 1978. szept. 23.) bankfi ókvezető. Szülei: B. Ottó, Mitnyan Anna. Felesége: Liszkai Noémi. Gyermekei: B. Benjámin, B. Luca, B. Csanád. Iskolái: Petőfi S. Ált. Iskola, Szarvas, 1992; Tömörkény I. Gimn. Szeged, 1997; Eötvös József Alapítványi Szk. Békéscsa- ba, 1998, ügyintéző; TSF Gazdasági Kar, Békéscsaba, 2004, pénzügy-közgazdász. Pályája: 1999–2004-ig az OTP Bank Szarvasi Fiókjában pénzügyi tanácsadó; 2004- től Erste Bank Szarvasi Fiókjának ügyintézője; 2005-től fi ókvezetője. Kedv- telései: olvasás, szabadidősportok.
Barcsikné Vostjár ÉvaBarcsikné Vostjár Éva (Szarvas, 1947. febr. 12.) ny. tanító. Szülei: V. Jenő, Lancsa Mária. Férje: B. Pál ny. építésztechnikus. Gyermekei: B. Tamás, B. Balázs, B. At- tila. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1961; Vajda Péter Gimn., 1965; Tanítóképző Intézet, Jászberény, 1968, ta- nító. Pályája: 1968–1979-ig a csongrádi Szabadság Téri Ált. Iskola tanítója; 1979–2007-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskolában és jogutódjaiban tanított. Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1975; Eötvös József-emlék- érem ezüst fokozata, 2007; Szarvas Város Pedagógiai Díja, 2007.
Bárdos IstvánBárdos István (Budapest, 1953. ápr. 10.) ny. meós. Szü- lei: B. György, Tomsek Ibolya. Felesége: Pásztó Erzsébet ny. könyvelő. Gyermekei: B. Erika, B. Katalin. Iskolái: József A. Ált. Iskola, Bp., 1967; Eötvös L. Gépipari Tech- nikum, Bp., 1971, acélszerkezeti szak; Bagi Ilona Szk., Bp., 1977, munkavédelmi technikus. Pályája: Több mint egy évtizedig a Szarvasi Talajjavító Vállalatnál dolgozott mint biztonsági megbízott, majd tűzvédelmi előadó. Újabb évtizedig a SZÁT tehenészetében állatgondozó. Ezt követően a Vas- Fémipari Szövetkezet meósa. 2002-től rokkantnyugdíjas. Sporttevékenysége: A Szar- vasi Mozgáskorlátozottak SE NB II-es sakkcsapatának játékosa, FIDE mester- jelölt. Levelezési sakk-válogatott 1981-ben és 1999-ben Finnország, 2000-ben Dánia ellen játszott. A III. Békés Megyei Levelezési Egyéni Sakkbajnokságon 1995–1997 között I. helyezést ért el. Kedvtelése: számítástechnika.
Bátor GyörgyBátor György (Szarvas, 1957. febr. 7.) ált. iskolai tanár, kajak-kenu edző. Szü- lei: B. György, Zvara Anna. Élettársa: Buri Gabriella. Gyermekei: B. Csenge, B. Fruzsina. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1971; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1975; JGYTF, Szeged, 1980, testnevelő tanár. Pályá- ja: Kondoroson kezdte pályáját, 1981-től a szarvasi 3. Sz., majd a Fő Téri Ált. Iskola és jogutódjának tanára. Sport- tevékenysége: Edzői képesítéssel rendelkezik úszás és ka- jak-kenu sportágakban, sportoktatói képzettsége van torná- ban, atlétikában és kosárlabdában. A Szarvasi Kajak-Kenu Club edzője, nemzetközi szintű versenyzőket nevelt. Főbb eredmények: Világkupa, Groningen K–4 1. helyezés (Tóth, Varga, Jáky, Kammerer), K–2 1000 és 500 méteren 1. helyezés (Tóth, Varga). 1995-ben a szegedi Világkupán K–4 1. hely (Kohut, Pankotai, Kajner, Páger). A 2002-es Világkupán Urbancsok Endre K–1 2000 m 1. hely. 2009-ben az EORV-n Racicéban K–1 1000 m Fazekas Nándor 3. hely, K–4 1000 m 2. hely (Fazekas, Noé, Bárdfalvi, Tóth), K–2 500 m 1. hely (Fazekas, Noé). Kitünte- tései: Szarvas Város Sportjáért, 1996; az „Év sportolója edzője”, 1992–2009-ig évente; Békés Megye Sportjáért, 2003. Kedvtelései: olvasás, kertészkedés.
Bencsik Endre dr.Bencsik Endre dr. (Szarvas, 1927. máj. 1.) ny. intézeti igazgató. Szülei: B. Márton, Palkovics Julianna. Felesége: Tokai Emma, ny. tanítónő. Gyer- mekei: B. Anna, †B. Endre. Iskolái: Szarvas, Evangélikus Árvaházi Elemi Iskola, 1935; Pesterzsébeti Elemi Iskola, 1937; Köröstarcsai Elemi Iskola, 1939; Dunaföldvár, Polgári Iskola, 1945; Honvéd Repülőkiképző Dandár Kassa, Szombathely, Bük, 1946–1951. Gyula-Remetei Dolgozók Tanítóképzője, 1951–1956, tanító; ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1956, pedagógia-pszichológiai szakos középiskolai tanár. JATE, Szeged, egyetemi doktor, 1982. Pályája: 1939– 1943-ig napszámos; 1943–45-ig katonai szolgálatot tel- jesített. 1951/52-ben a Gyula-Remetei Tanítóképzőben, 1952/1953-ban a Gyulai Állami Tanítóképzőben gyakor- lóiskolai tanító, 1954–1960-ig ugyanott tanár. 1960–87-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet tanára: szakcsoport- majd tanszékvezető, 1974-től ig.h., 1976–85-ig igazgató, 1985–87-ig főiskolai tanár. 1970–92-ig az Országos Közlekedés- biztonsági Tanács elnökségi tagja; 1958–87-ig a TIT Békés Megyei Szerve- zetének elnökségi tagja. 1992-től a Közlekedéstudományi Egyesület Emberi Tényezők Szakcsoportjának elnöke. Írásai: Önálló kötetek: kilenc szakkö- zépiskolai, ill. főiskolai tankönyv, jegyzet. Főbb témakörök: általános- fejlő- dés- és pedagógiai pszichológia, ápoláspszichológia, közlekedésre nevelés. Társszerző: öt Óvodapedagógia, Gyermekvédelem, ill. kiadványok az önálló kötetek témaköreiben. 32 cikk, tanulmány hasonló témakörben, folyóiratok- ban, napilapokban, periodikákban. Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dol- gozója, 1953; Munka Érdemérem, 1960; Közbiztonságért Emlékérem, 1967; Tudományos Diákköri Munkáért, 1970; Kiváló Munkáért, 1979; Munka Ér- demrend arany fokozata, 1987. Jáky József-díj, 2007. Kedvtelései: olvasás, keresztrejtvényfejtés, a közlekedés biztonságának segítése.
Bencsik JánosBencsik János (Békésszentandrás, 1955. okt. 11.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: B. János, Tóth Emerencia. Felesége: Kurucz Klára műszaki előkészítő. Gyermekei: B. Pé- ter, B. Gábor, B. Andrea, B. János. Iskolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1970; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; JGYTF, Szeged, 1979, földrajz-testnevelés szakos ált. isk. tanár; Testnevelési Főiskola, Bp., 1981, labdarúgóedző. Pályája: 1979-től a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskolában és jog- utódjaiban (2000-től Benka Gyula Ev. Ált. Iskola) testnevelő. 2001-től nyug- díjasként dolgozik. Diák-labdarúgó csapatával a Diákolimpia országos dön- tőjében 1993-ban ezüstérmes, 2005-ben ötödik, 2007-ben ismét ezüstérmes; 1994-ben a Góliát-bajnokság országos döntőjében ezüstérmes. Kitüntetései: Békés Megye Diáksportjáért, 1995; Katalán-Magyar Labdarúgó Sportkap- csolatok Ápolásáért, 2006. Kedvtelései: utazás, szervezés, sport.
Bencsik Márta dr.Bencsik Márta dr. (Békéscsaba, 1963. jan. 12.) jogi igazgató. Szülei: B. Ist- ván, Bobvos Mária. Férje: Sarkadi Péter, az MR1 Kossuth Rádió szerkesztője. Gyermekei: S. Fanni, S. Flóra. Iskolái: Hunyadi J. Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1977; Szarvas, Vajda P. Gimn., 1981; JATE ÁJK, Szeged, 1986, jogász; Jogi Továbbkép- ző Intézet, 1990, jogtanácsosi szakvizsga. Pályája: 1986– 1989-ig Szegeden a Városi Tanács VB Gyámügyi Csoport- jában gyámügyi előadó. 1989–1993-ig a JATE Rektori Hi- vatalában rektori titkár. 1989–1999-ig újságíró: a Szegedi Városi TV és az MR Szegedi Körzeti Stúdiójának munka- társa; a Szabad Európa Rádió tudósítója. 1999-től az ORTT-nél médiajogász, 2009-től az ORTT jogi igazgatója. 1978-81 között a szarvasi VPG irodalmi színpadának tagjaként ezüst és bronz minősítésű irodalmi műsorok, anyanyelvi versenyek résztvevője volt. Kedvtelése: a színház.
Bencsik PéterBencsik Péter (Szeged, 1981. márc. 9.) középiskolai tanár. Szülei: B. János, Pécsy Erzsébet. Iskolái: 1. Sz. Ált. Isko- la, Szarvas, 1995; Vajda P. Gimn., 1999; MLSZ Edzőképző Központ, Bp., 2001, UEFA „B” licences labdarúgóedző; SZTE JGYT Főiskolai Kar, 2003, angol-matematika szakos tanár. Pályája: 2001/2002-ben labdarúgó-edző a szarvasi Fő Téri Ált. Iskolában; 2002/2003-ban óraadó tanár a Vajda P. Gimnáziumban; 2003-tól a VPG tanára, 2007/2008-ban az angol nyelvi munkaközösség vezetője. Kedvtelései: sport, foci.
Bencsik TibornéBencsik Tiborné Dobrotka Gabriella (Gyula, 1961. ápr. 4.) ált. iskolai tanár. Szülei: D. István, Máthé Gizella. Férje: B. Tibor ált. isk. tanár. Gyermeke: B. Bence. Is- kolái: Móra F. Ált. Iskola, Vésztő, 1975; Szegedi Kis István Gimn., Békés, 1979; JGYTF, Szeged, 1983, bio- lógia-technika szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1983-től a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskolában és jogutódjaiban (2000-től Benka Gyula Ev. Ált. Iskola) tanít; 2004-től az o.f. mun- kaközösség vezetője.
Bencze Sándor dr.Bencze Sándor dr. (Füle, 1948. nov. 28.) orvos. Szülei: B. Sándor, Maróthy Jolán. Társa: Csapó Julianna. Gyer- mekei: B. Sándor, Dr. B. Tamás. Iskolái: Ált. Iskola, Polgárdi, 1963; Árpád Gimnázium, Tatabánya, 1967; Or- vostudományi Egyetem, Debrecen, 1974, általános orvos; fog- és szájbetegségek szakorvosa, 1978; a háziorvostan szakorvosa, 1998. Pályája: Orvosi pályáját gyermek- fogászként kezdte Debrecenben, 1974-ben. 1975–79-ig Csegöldön körzeti orvos és fogorvos. 1979-től Szarvason körzeti orvos (há- ziorvos), 1992–95-ig az EGYI orvos-igazgatója, 1993-tól a Bencze és Társa Egészségügyi Kft. ügyvezető igazgatója. A 60-as években a Tatabánya NB I- es labdarúgó-csapatának tagja, 25-szörös ifjúsági válogatott. Tagja a magyar orvosválogatott Európa- és világbajnok csapatának. 1988-tól az MDF, 1990- től Szarvas Város Képviselő-testületének tagja, 1994-98 között alpolgármes- ter, 1990–94-ig valamint 1998-tól 2002-ig az Egészségügyi és Népjóléti Bi- zottság elnöke. 2005 óta a Szarvasi Tenisz Szakosztály elnöke. Kitüntetése: Batthyány-Strattmann-díj, 2002. Kedvtelései: sport; labdarúgás, tenisz.
Benka GyulaBenka Gyula (*Békéscsaba, 1838. ápr. 8., †Szarvas, 1923. ápr. 30.) pedagógus. Elemi és gimnáziumi tanul- mányait Szarvason végezte. 1856-tól a soproni, 1857– 59-ig a pozsonyi evangélikus teológián, 1860–62-ig a berlini és göttingeni egyetemen végezte teológiai és bölcsészeti tanulmányait. Ezt követően 45 éven át a szarvasi főgimnázium tanára, 1884-től nyugdíjazásáig, 1908-ig igazgatója. Megírta a gimnázium történetét (1895, 1901). Már 1863-ban megszervezte a gimnázium felsőbb osztályai- hoz kapcsolódó tanítóképzést, mely 1907-ben önálló intézménnyé vált. Ra- dikális demokrata nézeteket vallott, ápolta a ’48-as hagyományokat. Ter- mékeny társadalompolitikai és pedagógiai írói munkásságot fejtett ki. Ha- zánkban elsőként foglalkozott gyermek-, fejlődés- és tapasztalati lélektani kérdésekkel és a nőneveléssel. Vonzódott a művészetekhez, művelte a ze- nét, férfi kórust alapított és vezetett, verseket is írt. Írásai többnyire kézirat- ban maradtak. Első elnöke volt az 1893-ban megalakult szarvasi tanító- egyesületnek. Nevét viseli a szarvasi ev. általános iskola; utcanév, a Peda- gógiai Kar (az egykori gimnázium) udvarán pedig mellszobor őrzi emlékét. Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Benkő LászlóBenkő László (Szarvas, 1953. aug. 6.) fényképész. Szü- lei: B. Péter, Maglóczki Mária. Felesége: Tóth Anna tud. műszaki ügyintéző. Gyermekei: B. Péter László, B. Lívia Anna. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1967; Közgazdasági Szk., Bcs., 1972; fényképész, 1986; vi- deofelvétel-készítő, 1986. Pályája: Szakképesítéseinek megszerzése óta fényképészként dolgozik, videofelvételeket készít. Fotói megjelennek a Szarvas és Vidékében és a Szarvasi Krónikában. 1989-1990-ben – a szarvasi videózás „hőskorában” – videó- riportokat készített az ideiglenes jelleggel működő Szarvasi Városi Televí- ziónak. Kedvtelése: fotózás.
Béres MáriaBéres Mária (Karcag, 1961. szept. 27.) múzeumigazga- tó. Szülei: B. Sándor, Hírmondó Mária. Férje: Kalivoda Béla, a K-M. Nemzeti Park, ig.helyettese. Gyermekei: K. Ágnes, K. András, K. Péter. Iskolái: Karcag, Zádor Úti Ált. Iskola, 1975; Gábor Áron Gimn., 1980; KLTE Debrecen, 1985, biológia-földrajz szakos középiskolai tanár; ELTE Bp., 1996, humán-ökológus; JATE Szeged, 2005, közoktatási vezető. Pályája: 1985–99-ig Szolno- kon a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságán természet- tudományi muzeológus. 1999–2007-ig a szarvasi Vajda P. Gimn. tanára, az erdei iskolák szakértője. 2000-től szervezi az erdei iskolákat, részt vesz az erdei iskolák országos minősítésében. Több alkalommal rendezett Szarva- son az erdei iskolákat szervező tanárok számára megyei, egy alkalommal or- szágos konferenciát. 2007-től Tiszaföldváron a Tiszazugi Földrajzi Múzeum igazgatója. Írásai: Szerkeszti a Tiszavilág c. évkönyvet; az erdei iskolákkal foglalkozó módszertani segédanyagai tematikus kötetekben jelennek meg. Kedvtelése: a természetjárás.
Besenczy ZoltánBesenczy Zoltán (Pécs, 1953. jún. 18.) vállalkozó. Szülei: B. István, Kővári Krisztina. Felesége: Kiszel Etelka tanítónő. Gyermekei: B. Zoltán, B. Máté. Iskolái: Petőfi S. Ált. Is- kola, Pécs, 1967; Újhelyi Imre Mg. Technikum, Szentlőrinc, 1971, mg. technikus; DATE Főiskolai Kar, Szarvas, 1975, öntözéses-meliorációs üzemmérnök; 1981, gyepgazdálko- dási szaküzem-mérnök. Pályája: 1975–1976-ig a Nagykun- sági Állami Gazdaságban dolgozott agronómusként. 1977– 1985-ig tehenészeti telepvezető a szarvasi Táncsics Tsz-ben. 1986–1989-ig a Ka- posvári Szarvasmarha-tenyésztő Közös Vállalat szarvasi kirendeltségvezetője. 1989-ben Milk Farm, 1992-ben Art-Farm néven önálló vállalkozást alapított. 1988-tól az MDF szarvasi szervezetének tagja, 1990–94-ig, majd 2006-tól ön- kormányzati képviselő. 2002–2006-ig a Mg-i és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, az Ügyrendi, Jogi Bizottság tagja. 2006-tól alpolgármester.
Besenczy ZoltánnéBesenczy Zoltánné Kiszel Etelka (Szarvas, 1956, júl. 31.) tanítónő. Szülei: K. György, Salgó Etelka. Férje: B. Zoltán vállalkozó. Gyermekei: B. Zoltán, B. Máté. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Vajda P. Gimn., 1974; Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1978, tanítónő; nyelv- és beszédkészség-fejlesztő peda- gógus, 1999; Tessedik Sámuel Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolai Kar szakvizsga, 2003, nyelv- és be- szédfejlesztő pedagógus. Pályája: 1978-tól a szarvasi 3. Sz. Általános Iskolában, ill. ennek jogutódaiban dolgozik. 1994–1999-ig az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. Kedvtelése: olvasás, utazás, kertészkedés.
Bessenyei AntalBessenyei Antal (1920–2001) festőművész, ny. főisko- lai tanár. Szülei: B. István, Laduver Veronika. Felesége: Vékony Magdolna. Gyermekei: B. Éva, B. Attila. Isko- lái: Tanítóképző, Szeged, 1942; Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest, 1949, festőművész, tanár. Pályája: Szülőföldjéről, Erdélyből már hétéves korában nagyszü- leihez, Magyarbánhegyesre került. 1950–1954-ig tanár Magyarbánhegyesen, 1954-től a Békés Megyei Tanács Művelődési Osztályának munkatársa, szaktárgyaiból Békés megye szakfel- ügyelője, képzőművészeti szakreferens, a képzőművészeti körök instruktora, a Rajzpedagógiai és Képzőművészeti Tagozat vezetője. Érdeklődési körében nagy szerepet játszott a magyar népművészet és a régészet, már a szegedi Tanítóképzőben gyűjtőmunkát végzett, majd tanár korában országos néprajzi pályázatokon díjakat nyert. Közreműködött ásatásokban. 1959-től 1980-ig a szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet egyik alapító tanára, tanszékvezető- je. 1950-től mintegy 80 önálló kiállítása volt, több hazai és külföldi csoportos kiállításon szerepelt. Tanulmányúton vett részt Törökországban, Bulgáriá- ban, Boszniában, Lengyelországban, Németországban, Ausztriában. Tanul- mányozta a török hódoltság korát, az arab irodalomból az Ezeregyéjszaka mesevilágát és az óperzsa mitológiát. Fiatal kori festményei a falusi kör- nyezet motívumait idézik. 1955-től a vizuál-esztétikai nevelés témakörében tudományos kutatómunkát végzett. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületénk tagja, alapító tagja a Dési Huber István képzőművész népi kol- légiumnak. A Békés megyei pedagógus képzőművészeknek több alkalommal művésztelepet vezetett. 1959-84 között Szarvason, majd Hévízen alkotott. Gyűjteményét állandó kiállítás céljából Hévíz városának adományozta, török tárgyú festményeit Szigetváron állították ki. Fontosabb munkái: Festmény- sorozatok: A török félhold alatt, 52 festmény; Szindbád mesés utazásai, 16 festmény; Zsugorodó paraszti múlt, 37 festmény; Az Ezeregyéjszaka meséi, 24 festmény; Az élet árnyékában, 22 festmény Alkotásai megtalálhatóak a Nemzeti Galériában, Szigetváron és Hévízen a városi gyűjteményekben, va- lamint hazai és külföldi magángyűjtők tulajdonában. Tudományos munkás- ságával kapcsolatos írásai 1960-tól a Neveléstudományi Közleményekben, főiskolai tankönyvekben, jegyzetekben jelentek meg. A Praktikus ábrázolás az óvodában c. kötete, Bp., 1978, hat kiadást ért meg, külföldön is kiadásra került. Kitüntetései: Tízszeres pedagógusújító (1959–1980); Életmentő Ki- tüntetés, 1939; I. osztályú Tűzkereszt koszorúval és kardokkal, sebesültsza- laggal, 1944; Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1959; Szakszervezeti Mun- káért, 1966; Szarvas Városért, 1976; Szocialista Kultúráért, 1977; Városun- kért, Békés, 1981; Szigetvárért, 1990; Pro Cultura, Hévíz, 1993.
Bíró ZoltánBíró Zoltán (Kunszentmárton, 1968. dec. 05.) hivatásos tűzoltó, tűzoltóparancsnok. Szülei: B. Ferenc, Ambrus Jusztina. Felesége: Benyovszki Judit. Gyermekei: B. Renáta, B. Boglárka, Hegedűs Dalma, Hegedűs Tünde. Iskolái: József Attila Ált. Iskola, Öcsöd, 1983; Vajda P. Gimn. és Szakközépisk., Szarvas, 1987; Kossuth L. Ka- tonai Főiskola, Szentendre, 1990, műszaki tiszt, út- és hídépítő üzemmérnök; BM Tűzvédelmi Oktató és Kuta- tó Intézet, Bp., 1993, tűzoltótiszti átképző, felsőfokú tűzvédelmi képesítés. Pályája: 1990–1992-ig Szentesen szolgált, kezdetben a Magyar Honvédség Damjanich János Pontonos Hidász Ezredénél, majd a jogutód Magyar Hon- védség 87. sz. Műszaki Technikai Ezredénél.1992-től hivatásos tűzoltó Szar- vason, 1992–1993-ig szolgálatparancsnok-helyettes, 1993–1996-ig techni- kai-, anyagi-, pénzügyi előadó. 1996 és 2009 között tűzmegelőzési kiemelt főelőadó. 2009 augusztusától mb. tűzoltóparancsnok. Kedvtelései: olvasás, utazás, kirándulás, számítástechnika.
Bíróné Dr. Oncsik MáriaBíróné Dr. Oncsik Mária (Szarvas, 1954. jún. 21.) tu- dományos főmunkatárs. Szülei: O. Mihály, Litauszki Mária. Férje: Bíró János mérlegképes könyvelő. Isko- lái: Ált. Iskola, Örménykút, 1968; Vajda Péter Gimn., Szarvas, 1972; Vegyipari Egyetem, Veszprém, 1977, okl. vegyészmérnök; Műszaki Egyetem, 1982, alkalmazott radio kémiai szakmérnök; 1985, egyetemi doktor; 1996, mg. tudományok kandidátusa, CSc. Pályája: 1977-1978 között az Orosházi Üveggyár szervezőmérnöke. Kutatói pályáját az ÖKI-ben kezdte 1978-ban, azóta ott, ill. annak jogutódjában, a HAKI-ban dolgozik: tudományos segédmunkatárs, munkatárs, majd 1996-tól főmunkatárs; 2000- 2003 között témacsoport-vezető; 2004–2007-ig főosztályvezető. 2007-től senior kutató. Főbb kutatási területei: radioökológiai kutatások; öntözött nö- vények mikro- és makroelemforgalma; hidrokultúrás vizek környezetkímélő elhelyezése; ipari eredetű szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítása. Az MTA Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási Bizottságának, Eötvös Lóránd Fizi- kai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportjának, az MTA SZAB Élelmezéstudo- mányi Munkabizottságának tagja. Legfontosabb írásai: A radionuklidokkal szennyezett mezőgazdasági területek hasznosítása, 1978-2004 között éven- te készített kutatási beszámolókat társszerzőkkel. 50 szakértői jelentést ké- szített, 50 cikket jelentetett meg, valamint 2 könyvfejezet készítésében vett részt. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, 1983 és 1988; Frank Melanie-díj, 1996. Kedvtelései: utazás, kirándulás.
Blaskó MihályBlaskó Mihály (Szarvas, 1941. febr. 4.) ny. közgazdász- tanár, költő, néprajzi gyűjtő. Szülei: B. Mihály, Búzás Katalin. Felesége: Szoboszlai Magdolna, ny. középiskolai tanár. Gyermeke: B. Katalin. Iskolái: Szarvas, 1–7. osz- tály, 1954, Kondoros, 8. osztály, 1955; Szarvas, Vajda P. Gimn., 1959; Bp., Közg. Egyetem, általános szak, 1963, okleveles közgazdász; tanári „A” szak, 1968, középis- kolai tanár; 1975, iskolai könyvtáros képesítés. Pályája: 1963–64-ig a Békéscsaba és Vidéke ÁFÉSZ pénzügyi előadója, 1964–94-ig, nyugalomba vonulásáig a tokaji Kereskedelmi Középiskola tanára, iskolai könyvtárosa, szakszervezeti titkára. A tokaji MDF-szervezet megalapítója, 1988-90 között elnöke; a tokaji Magyar Út Kör és a tokaji MIÉP-szervezet megalapítója, 1993–96-ig elnöke. Bár Tokajban él, rendszeresn visszajár szü- lővárosába. 1996-tól tagja a Szarvasi Szlovákok Kulturális Körének, 1998-tól a Magyarországi Szlovák Írók Szövetségének. 1952-től ír verseket, 1961-től szlovák nyelven is. Kétnyelvű kötetei is megjelentek. Életét végigkíséri az a törekvés, hogy irodalmi rangra emelje a szarvasi szlovák nyelvet. 1998-ban felhagy a közéleti szerepléssel. Azóta 27 önálló költői estje volt (Szarvas, To- kaj, Szabolcsi Írótábor, Budapest, Békéscsaba, Szegedi TV.) Kötetei: Múl- tam álmába visszamennék, 1998; Búcsú a huszadik századtól, 1999, versek; Emlékeim aranyos öregekről – tokaji anekdotagyűjtemény, 2000; A čo novo na Kišsénáši – No és mi újság Kisszénáson, 2000; Vỳlet domou – A gyönyö- rű novemberek, 2001, szlovák-magyar versek; Jazikomuzikalnie prekrási – nyelvzenei szépségek, szarvasi szlovák néprajzi és népdalgyűjtemény, 2003. Kiadás alatt áll négy prózai, ill. verseskötete. Kitüntetései: Kiváló Szövetke- zeti Munkáért, 1973; Szocialista Kultúráért, 1983; Szakszervezeti Munkáért, 1988. Kedvtelései: magyar és világlíra, külföldi utazások, országjárás, úti beszámolók írása, történelmi regények, olasz opera.
Bliznákné Dudás JuliannaBliznákné Dudás Julianna (Szarvas, 1953. okt. 4.) ny. zenetanár, főiskolai adjunktus. Szülei: D. István, Kollár Julianna. Férje: B. András. Gyermekei: B. András, B. Gergő. Iskolái: Ált. Iskola, Csabacsűd, 1966; Tömörkény I. Művészeti Szk., Szeged, 1968; LFZF Zeneiskolai Ta- nárképző Intézet, Debreceni Tagozata, 1973, ének-zene tanár; Zeneakadémia, Bp., 1995, zeneiskolai hegedű-szol- fézs, énektanár, hegedűművész. Pályája: 1977-től dolgo- zott különböző beosztásban a BTÓF-en, az Ének-zene Tanszéken. Pedagógiai munkáját a jogutód TSF Pedagógiai Kar Kommunikációs Tanszékén fejezte be 2008-ban. Az óvodai zenei nevelés tantárgycsoportját, óvodai ének-zene ta- nításának módszertanát, majd a tanító szak ének-zenei nevelésének tantárgyait tanította. Minősített női- és vegyes kórusaival rendszeresen szerepelt a hazai és a nemzetközi fesztiválokon. Legnagyobb sikereit a Szarvasi Városi Brunszvik Teréz Pedagógus Női Karral érte el: akadémiai nemzetközi kórusversenyen arany minősítésű kórusnak értékelték. Nemzetközi Kórusfesztiválokat, és kó- rushangversenyeket szervezett a Melis György Kórusalapítvánnyal. 1976-tól tagja a Békéscsabai Szimfonikus Zenekarnak. A zenekarral hangversenyzett Japánban, Olaszországban, Belgiumban, Finnországban, Németországban többször, és a környező országokban. A 33 év alatt a zenekarral több mint ezer koncerten lépett fel Magyarországon és külföldön, a legrangosabb zenei intéz- ményekben. Tudományos tevékenységét a Békés megyei zeneszerzők illetve zeneműveik bemutatása, elemzése, a zeneirodalom gyöngyszeneinek zenetu- dományos elemzése, és kisgyermekek zenei nevelése, új zenepedagógiai kon- cepciók megvalósításának kidolgozása jelentették. Kitüntetései: Szakszerve- zeti Munkáért, 1987; Szocialista Kultúráért, 1986; Szarvasért Emlékplakett ezüst fokozata, 2007; TSF Díszérme, Szarvas, 2007.
Bobvos NanettaBobvos Nanetta (Gyula, 1977. okt. 17.) gyógytornász. Szülei: B. Pál, Demcsák Erzsébet. Férje: Palicska Csaba kereskedelmi vállalkozó. Gyermeke: P. Enna. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1992; Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1996; Eötvös Loránd Tanítóképző Főiskola, Baja, 1997; TSF, Szarvas, óvodapedagógus, gyógytestnevelő szak, 2002; TF kosáredzői szak, aquafi tness szak, Bp., 2004. Pályája: 2003–2006-ig Szarvason, 2006-tól Buda- pesten gyógy test ne velő. Sporttevékenysége: 1993–2003-ig kosárlabdázott a szarvasi NB I. A-csoportos ifi és felnőtt csapatban, valamint a Bajai TK NB I-es együttesében. Kitüntetései: Év Sportolója, Szarvas, 2000. Kedvtelései: sport, kirándulás.
Bodnár BélaBodnár Béla (Szarvas, 1930. jan. 28.) ny. építésvezető. Szülei: B. István, Sulyan Mária. Gyermekei: B. Beáta, B. Béla. Iskolái: Állami Elemi Népisk., Szarvas, 1942; Evangélikus Vajda P. Gimn., Szarvas, 1949; Vedres Ist- ván Magasépítőipari Technikum, Szeged, 1970, építőipari technikus. Pályája: Szakmájában dolgozott a követke- ző munkahelyeken: Rózsási Állami Gazdaság, Szarvas; ÖRKI Gazdasága, Szarvas; Talajjavító Vállalat, Szarvas; Szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet; Kardosi Egyetértés Mezőgazdasági Ter- melőszövetkezet. Sporttevékenysége: A labdarúgás volt kedvelt és aktívan űzött sportja. Húsz éven át (1946–1966) játszott Szarvas labdarúgó-csapata- iban. A nevek változtak – Szarvasi SE, Szarvasi Vasas SE, Szarvasi Traktor SK, Szarvasi MEDOSZ SE, Szarvasi SC, Szarvasi Spartacus –, ő mindig ma- radt. Kitüntetései: a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1984 és 1986, ezüst, ill. bronz fokozata. Kedvtelése: kertészkedés.
Bodnár IstvánBodnár István (B.csaba, 1958. január. 16.) fényképész. Szülei: B. Pál, Sovány Zsuzsanna. Felesége: Závogyán Judit közoktatási szakértő. Gyermekei: B. Márk, B. Attila. Isko- lái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1972; Vajda P. Gimn., Szar- vas, 1976; 635. Sz. Ipari Szakmunkásképző Int., B.csaba, 1978, fényképész mester. Pályája: 1978-tól fényképészként dolgozik, a B & B Fotó Kft. társtulajdonosa, vezetője. Képeit közli a Szarvas és Vidéke, videófelvételeket is készít. Kedv- telései: íjászat, lovaglás, taekwon-do, kajak, úszás, kertészkedés.
Bodó KrisztinaBodó Krisztina (Veszprém, 1967. jan. 2.) középiskolai tanár. Szülei: B. Béla, Simon Irén. Férje: Csávás Imre ügyintéző. Iskolái: Irinyi János Ált. Iskola, Balatonfűzfő, 1981; Kállai Éva Gimnázium, Veszprém, Vajda P. Gimn., Szarvas, 1985; JGYTF, Szeged, 1992, magyar szakos ált. isk. tanár, okleveles könyvtáros; SZE, 2002, magyar sza- kos középiskolai tanár; JGYTF, Szeged, 2004, közoktatá- si vezető. Pályája: 1989–1995-ig Öcsödön, 1995–98-ig Pilisvörösváron ált. iskolai tanár, munkaközösség-vezető. 1998-tól a szarvasi Székely Mihály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákotthon valamint jogutódainak tanára,1998/99-ben könyvtáros, 1999–2007-ig igazgatóhelyet- tes, 2008-tól középiskolai tanár. Tanulói sikerrel szerepelnek megyei és or- szágos anyanyelvi és versmondó versenyeken. Kedvtelései: olvasás, kertész- kedés, kirándulás.
Bohák PéterBohák Péter (Szarvas, 1975. nov. 3.) szerkesztő-műsor- vezető. Szülei: B. Mátyás, Krizsán Mária Ilona. Felesége: Lakatos Annamária alkalmazott. Gyermekei: B. Dóra, B. Martin Péter. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1990; OKJ-s tanfolyam, 1992, felszolgáló. Pályája: 1992–94- ig felszolgáló a Margitszigeti Thermal Hotelben. 1994– 2002-ig Pierre néven műsorvezető a szarvasi Cervinus Rádióban, 2003-ban a Rádió 1-ben. 2002-től a Körös TV munkatársa; 2007-től a Rádió Szarvas zenei szerkesztője, műsorvezető-ri- portere. Külsősként dolgozik a Bp. Gazdasági és a Makói ICE Rádiónak. 2008-tól az SZVBK Kulturális Bizottságának tagja. Kedvtelései: utazás, ze- nehallgatás, éneklés.
Bohus BélaBohus Béla (Szarvas, 1944. jún. 10.) ny. cukrászmester. Szülei: B. János, Frankó Mária. Felesége: Sindel Erzsébet adminisztrátor. Gyermeke: B. Béla Zoltán. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1958; Ipari Szakiskola, Szarvas-Bu- dapest, 1961, cukrász; cukrászmester, 1978. Pályája: A Szarvasi ÁFÉSZ-nál kezdett dolgozni 1958-ban. 1990-ig különböző beosztásokban volt: cukrász, vendéglátó-ipari előadó, az Árpád Étterem és Szálloda vezetőhelyettese. Éveken át a cukrászati termékeket előállító cukrászüzem vezetője. 1990- től egyéni vállalkozó, a Bohus Cukrászda tulajdonosa. 1963-1969 között a Szarvasi Spartacus SC NB II-es és NB I. B-s csoportjában szereplő kézilab- da-csapatban játszott kapusként. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, 1976; Mun- ka Érdemrend bronz fokozata, 1981; Aranykoszorús cukrászmester, 2007. Kedvtelései: unokája, horgászat.
Bolza Antal gr.Bolza Antal gr. (1916–2001) ny. alezredes. Szülei: gr. B. Rudolf, Szilvinyi Hanna. Felesége: Sterneck Rosmarie bárónő. Gyermekei: B. Johanna, B. Antal, B. Antoinette, B. Péter. Iskolái: Reálgimnázium, Gyula, 1936; M. Kir. Ludovika Akadémia, 1939, huszárhadnagy. Pályája: A Pepi-kertet alapító gr. Bolza Pál unokaöccse. A II. világ- háborúban frontszolgálatot teljesített. 1949-ben Ausztriá- ba emigrált, segédmunkásként dolgozott, majd 1953-tól tartalékos katonai szolgálatot látott el Ausztriában és az ENSZ hadseregében. (Egyiptom, Golán-fennsík). 1980-tól kereskedelmi tanácsos, a Harruckern Alapítvány alapító tagja. Írásai: Cserkelés az életem (1993); Georg Markus: Ami vissza nem tér (műfordítás, 1999). Vadászati és politikai tárgyú cikkei jelentek meg osztrák és német szaklapokban. Kitüntetései: Tűzkereszt, Signum Laudis, 1942 és 1944; Herencsény Díszpolgára, 2000.
Bolza Pál gr.Bolza Pál gr. (*Tiszakürt, 1861. aug. 18., †Somogy- hárságy, 1947. jún. 8.) kertépítész, a Pepi-kert (ma szar- vasi arborétum), megalkotója. Elemi és középiskolai ta- nulmányait Pozsonyban, Lőcsén és Sopronban folytatta, majd a budapesti egyetemen jogot végzett. Tagja volt a főrendi háznak. A családi hagyományoknak megfelelően katonai pályára lépett, a 2. huszárezred tisztjeként főhad- nagyi rangot ért el. Fiatalon, az 1880-as évek közepe tá- ján kezdte meg élete fő művének, kertjének megalkotását, s mintegy hat év- tizeden át fejlesztette. Magyarországon az elsők között követte a tájképi kert- építés új ágát, az idegen földrészek növényeiből álló, ún. dendrológiai kertet kialakító kertépítészeti stílust. 1894-ben lépett ki a hadseregből, s idejét kizá- rólag birtokai irányítására és kertjére fordította. 1895-ben megnősült, a vácrátóti arborétum tulajdonosa és felújítója, gr. Vigyázó Sándor Jozefa nevű leányát vette feleségül, aki szintén a szép kertek rajongója volt. 1944. októ- berében leánya a család somogyhárságyi birtokára költöztette. A nevét sétány őrzi, mellszobra kertje bejáratánál fogadja a látogatókat. Porai az Ótemetőben lévő családi kriptában nyugszanak.
Borbélyné Janurik ViktóriaBorbélyné Janurik Viktória (Gyula, 1967. jan. 1.) kö- zépiskolai tanár. Szülei: J. Vilmos, Pribelszki Katalin. Gyermekei: B. Flóra Kata, B. Laura Viktória. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1981; Vajda P. Gimn,. 1985; BGYTKF, Nyíregyháza, 1991, földrajz-népművelő sza- kos ált. isk. tanár; JGYTF, Szeged, 1996, angol szakos nyelvtanár; PE BTK, 2007, angol irodalom- és nyelvsza- kos középiskolai nyelvtanár. Pályája: 1991–2000-ig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola tanára; 2000-től a Vajda P. Gimnáziumban az angol nyelv tanára, 2008-tól az angol nyelvi munkaközösség vezetője. Kedvtelé- sei: fi lmek, olvasás, túrázás.
Boros AntalBoros Antal (Mezőtúr, 1960. márc. 20.) nyomdász. Szü- lei: B. Antal, Juhász Eszter. Felesége: Janecskó Mária, bolti eladó. Gyermekei: B. Balázs, B. Bálint. Iskolái: Rákóczi Úti Ált. Iskola, Mezőtúr, 1972; 2. Sz. Ált. Isko- la, Szarvas, 1974; 611. Sz. Ipari Szakm., Szarvas, 1977, autószerelő; átk. gyakorlat, Kecskemét, Petőfi Nyomda, 1985. Pályája: 1977–81-ig a Volán 8. sz. szarvasi telepén autószerelő. 1981–1985-ig vállalkozóként, 1985–94-ig, az üzem megszűnéséig a Kecskeméti Petőfi Nyomda Szarvasi Nyomdájában dolgozott. 1994-től megalakulásától, a Szarvaspress Nyomdaipari Bt.-ben te- vékenykedik, melynek ma tulajdonosa és képviselője. A nyomda teljes körű nyomdai szolgáltatásokat végez. Kedvtelése: horgászat.
Boros István dr.Boros István dr. (Budapest, 1952. dec. 3.) állat-higiéni- kus szakállatorvos. Szülei: B. István, Kővágó Erzsébet. Felesége: Dr. Borosné Veszeli Katalin kutyakozmetikus. Gyermekei: B. Veszeli Ádám, B. Veszeli Richárd. Is- kolái: Budapest XII. ker. Városmajor Utcai Ált. Iskola, 1967; Táncsics M. Gimn. 1971; Szakmunkástanuló Inté- zet, 1972; Állatorvostudományi Egyetem Budapest, 1977, állatorvos; szakállatorvos, 1983. Pályája: 1977–85-ig az Ócsai Vörös Október TSz-ben, 1985–1987-ig a Szeghalmi Áll. Gazdaságban szakállatorvos. 1987-től az Örménykúti TSz, 1990-től Csabacsűd és Kar- dos körzeti állatorvosa. 1991-1999 között a TSF Mg. Kar Állattenyésztési Tanszék adjunktusa, majd docense. 1996-tól Szarvason körzeti állatorvos. 2005–2008-ig Szarvas és környékének hatósági állatorvosa. 2003-tól a Filia Kutyaszalon tulajdonosa és állatorvosa. 2008-tól magán állatorvos. A 70-es években tájékozódási futásban magyar válogatott. Kitüntetései: Budapestért sportkitüntetés, 1976; Jó Sportoló, 1978, (tájékozódási és maratonfutó); Me- zőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1983; Örménykút Díszpolgára, 2008. Publi- kációja: 1978–1983-ig felkért cikkírója a „Kistenyésztők” című szaklapnak. Kedvtelése: kisállatok.
Borzovánné Burai JuliannaBorzovánné Burai Julianna (Szentes, 1959. jan. 9.) kö- zépiskolai tanár. Szülei: B. József, Néveri Julianna. Gyer- mekei: B. Csaba, B. Balázs, B. Judit. Iskolái: Ált. Iskola, Öcsöd, 1973; J. A. Gimn., Kunszentmárton, 1977; KLTE, Debrecen, 1983, matematika-kémia szakos középisk. tanár. Pályája: 1983/84-ben a gyulai Erkel F. Gimn., 1984-től 1990-ig a kunszentmártoni J. A. Gimnázium tanára. 1990- től a szarvasi Vajda P. Gimnáziumban tanít, 2003-tól a fel- nőttoktatás vezetője. Kedvtelései: kirándulás, zenehallgatás, olvasás, színház.
Bozán CsabaBozán Csaba (Hajdúnánás, 1974. szept. 22.) kutató, osz- tályvezető-helyettes. Szülei: B. András, Héjja Piroska. Felesége: Békefi Emese, a Szaktanácsadási és Innovációs Központ vezetője. Gyermeke: B. Hanna. Iskolái: 6. Sz. Radnóti Miklós Ált. Iskola, Hajdúnánás, 1989; Körösi Csoma Sándor Gimn., Hajdúnánás, 1993; DATE, Szar- vas, 1998, Vadászati- és Vadgazdálkodási mérnök; 2000, okleveles agrármérnök, tápanyag- és vízgazdálkodás szakirány; DATE, 2005, mg. szaktanácsadói bizonyítvány; SZIE, 2005, mg. vízgazdálkodási szakmérnök. 2005-től DE AMTC, Ph.D hallgató. Pályája: 2000–2003-ig a HAKI tudományos segédmunkatársa; 2003-tól tudományos munkatárs. Írásai: 26 cikk, 22 tanulmány szerzője víz-, és tápanyag-gazdál- kodási témakörökben. Kedvtelései: olvasás, barkácsolás.
Bődi JánosBődi János (Szarvas, 1948. dec. 2.) elnök-vezérigazgató. Szülei: B. János, Varga Etelka. Felesége: Kiszel Mária ÁFÉSZ-elnök. Gyermekei: B. Péter, †B. János. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1963; Vajda P. Gimn., 1967; Buda- pesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara, 1973, szerke- zetépítő mérnök; ÉVM, 1981, építésügyi szakértő; ÉVM, 1986, vezető építész tervező; ÉVM, 1987, vezető tartó- szerkezeti tervező. Pályája: 1973–1982-ig az AGROBER tervezési osztályán az építés-tervezési szakosztály irányítója. 1982-ben építő- ipari tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó céget alapított INTEGRÁL Gmk. néven. A cég ma már zártkörű részvénytársaság, és közel 150 építőipari szak- embert foglalkoztat. A cég fontosabb szarvasi munkái: Fő Téri Iskola és tor- nacsarnoka bővítése; Ceres-kút; Szlovák iskola, gimnázium és sportcsarnok, bölcsőde; Penny Market; Agip; Spar; Szentesi úti lakópark; piaccsarnok; városi utak; belvíz-csatornázás. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnök- ségi tagja, Etikai Bizottságának elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkama- ra Etikai Bizottságának általános alelnöke. 1990-2002 között önkormányzati képviselő, a Gazdasági Bizottság tagja. Részt vesz Szarvas Város Baráti Kö- rének, az Öregdiákok Baráti Körének a munkájában. Tagja a Magyar Építész és a Magyar Mérnöki Kamarának. Kitüntetései: Vajda Péter-emlékdíj, 1967; Építéstudományi Egyesület-diplomadíj, 1973; Kiváló Kisvállalkozó, 1987; Év Vállalkozója Békés megyében, 1999, 2006; Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj, 2003, 2004; Cég-jubileumi kitüntetés, 2007; Az év műemlék-homlokzata, Szentes, 2008. Kedvtelései: olvasás, utazás, úszás.
Bődi JánosnéBődi Jánosné Kiszel Mária (Szarvas, 1949. aug. 9.) ÁFÉSZ-elnök. Szülei: K. János, Szlovák Mária. Férje: B. János elnök-vezérigazgató. Gyermekei: B. Péter, †B. János. Iskolái: Ált. Iskola, Kardos, 1963; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1967; Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Bp., 1973, üzemgazdász; 1975, mérlegképes könyvelő. Pályá- ja: 1968-tól a Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ-ben dolgozik, könyvelő, főkönyvelő, 1990-től elnök, 1999–2006-ig a SZARVASCOOP Rt. vezérigazgatója. 2006-tól az ÁFÉSZ igazgatóságának és a SZARVASCOOP Zrt. igazgatóságának elnöke. Irányításával az ÁFÉSZ jelentős piac- és hálózatbővítést hajtott végre. A Tessedik Hagyományőrző Közalapítvány Kuratóriumának alelnöke. Kitüntetése: ÁFÉSZ-ek Országos Szövetsége Szövetkezeti Érdemrendje, 1995; Gróf Károlyi Sándor Díj, 2007. Kedvtelései: utazás, olvasás.
Bődi LászlónéBődi Lászlóné Tóth Mária (Szarvas, 1950. márc. 30.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: T. László, Stempel Mária. Férje: Bődi László ny. középiskolai tanár. Gyermekei: B. Zsó- fi a, B. Sarolta. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1964; Vajda P. Gimn., 1968; Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger, 1971; JGYTF, Szeged, 1974, biológia-mg. gyak. szakos ált. isk. tanár; ELTE, Bp., 1991, környezetvédelem; 1996: biológia-környezetvédelmi szakértő; 1999: közokta- tás-vezető; Bp. OKÉV, 2001, minőségügyi, intézményértékelési és oktatás- irányítási szakértő és tanácsadó. Pályája: 1975–77-ig a Vajda Péter Gimná- zium kollégiumi nevelőtanára. 1976-tól óraadó, 1977–99-ig kinevezett tanár a szarvasi Petőfi Sándor Általános Iskolában, 1984-től iskolai, 1986-tól területi munkaközösség-vezető, 1993–99-ig igazgató. 1999–2008-ig, nyugdíjba vonu- lásáig Szarvas Város Általános Iskolájában tanított. 1999-től szaktanácsadó. A Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesületének (TKTE) alapító tagja. Írása: Az általános iskolai környezetvédelmi fakultációk módszerei, TKTE ki- advány, 1995; Barangolás Békés megyében (modulfüzet, 2003). Kitüntetése: Miniszteri Dicséret, 1988. Kedvtelése: természetjárás.
Bődi PéterBődi Péter (Szarvas, 1974. jún. 24.) műszaki igazgató. Szü- lei: B. János, Kiszel Mária. Felesége: Kriska Mária köny- velő. Gyermekei: B. Zorka, B. Péter. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1988; Vajda Péter Gimn., 1992; Budapest, Műszaki Egyetem, 1997, építőmérnök. Pályája: 1997-től a szarvasi Integrál Építő Zrt.-ben dolgozik: építésvezető majd műszaki igazgatói beosztásban. Feladata a cég építő tevé- kenységének műszaki irányítása. Kedvtelései: sport, utazás.
Brachna IrénBrachna Irén (Szarvas, 1958. jan. 29.) intézményegység- vezető. Szülei: B. János, Máté Irén. Férje: Mocskonyi Gábor, tanár. Gyermeke: M. Sára. Iskolái: 2. Sz. Ált. Is- kola, Szarvas, 1972; Vajda P. Gimn. és Szk., 1976, igaz- gatási ügyintéző, gyors- és gépíró; Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1979, tanító: ének-népművelés szakkollégium; JGYTF, Szeged, 1985, magyar szakos ált. isk. tanár; Mű- szaki Egyetem, Bp., 2000, közoktatás-vezető szak; Apor V. Katolikus Főiskola, Vác, 2009, drámapedagógia szak. Pályája: 1979–86-ig a 3. Sz. Általános Iskolában tanított magyart és éneket, vezette az iskola ének- karát. 1986-1989 között a 2. Sz. Általános Iskolában volt magyartanár. E mi- nőségében szervezte az iskolai ünnepségeket, kulturális programokat, vezette az iskola irodalmi színpadát, ill. színjátszó csoportját. 1989-től a Vajda Péter Művelődési Központban népművelő. Szakfeladata a színházszervezés, a mű- vészeti programok, műsoros estek szervezése volt. 1994–96-ig igazgatóhelyet- tes. 1996-tól a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola igazgatója, drámatanára. Kuratóriumi tagja a Tehetség és Siker, a Hagyományőrző és a Melis György Kórusalapítványnak, elnöke a Gazsó György Művészeti Alapítványnak. Rend- szeres fellépője a városi rendezvényeknek: műsorvezető, versmondó. Diákok számára színjátszó kört szervezett. Rendszeresen fellépnek a bemutatókon, fesztiválokon. Kedvtelései: rejtvényfejtés, olvasás.
Brakszatórisz AndrásBrakszatórisz András (Szarvas, 1948. máj. 6.) ny. esz- tergályos. Szülei: B. György, Czimrák Judit. Felesége: Bány Margit Zsuzsanna ny. óvodai dajka. Gyermekei: B. András Attila, B. Rita. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1964; 615. Sz. Iparitanuló Int., Szarvas, 1967, vaseszter- gályos. Pályája: 43 éven át a Szarvasi Vas- Fémipari Szö- vetkezet dolgozója volt: esztergályos. Sporttevékenysé- ge: Szarvas labdarúgó sportjának népszerű játékosa volt. 1964–1982-ig a Szarvasi Spartacus SC, majd a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC korosztályos és felnőtt csapatának tagja. Többszörös ifjúsági megyei vá- logatott, magyar utánpótlás válogatott. Kitüntetése: Szarvas Város Sportjá- ért, 2009. Kedvtelése: unokái.
Brakszatórisz András AttilaBrakszatórisz András Attila (Gyula, 1972. febr. 3.) mo- bilpostai kézbesítő. Szülei: B. András, Bány Margit Zsu- zsanna. Felesége: Lázár Gabriella Margit okmányirodai ügyintéző. Gyermekei: B. Zsanett, B. Zsófi a. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1986; 611. Sz. Szakm. Int., Bcs., 1989, autószerelő. Pályája: A labdarúgás mellett mobilpostai kézbesítő. Sporttevékenysége: 1986-tól a Békéscsabai Előre Spartacus NB I.-es, a Szarvasi Főisko- la-Spartacus SC NB II-es, majd a Gyomaendrődi Barátság SE, a Kunszent- mártoni TE, a Gyulai TFC és a Makói FC labdarúgó-csapatainak tagja, majd az Ásotthalom SE igazolt játékosa. Kitüntetése: Az év postása, 2005. Kedv- telései: sport, zene, olvasás.
Brecska NikolettaBrecska Nikoletta (Szarvas, 1985. nov. 16.) alapítvá- nyi képviselő. Szülei: B. György, Buzás Anna Mária. Iskolái: 2. Számú Ált. Iskola, Szarvas, 2000; Vajda Pé- ter Gimnázium, Szarvas, 2004; Tessedik Sámuel Fő- iskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Szarvas, 2008, gazdálkodási közgazdász. Pályá- ja: 2008-tól a Civil Közösségért Alapítvány képvise- lője. Kedvtelései: sportolás, kirándulás, olvasás.
Bukovinszky BélaBukovinszky Béla (Berettyóújfalu, 1968. okt. 2.) vállalkozó. Szülei: B. László dr., Dr. Gajzer Gyöngyvér. Felesége: Oláh Szilvia mg. üzemmérnök, biztosítási üzletkötő. Gyermekei: B. Aliz, B. Emese. Iskolái: 1. Sz. Ált. Is- kola, Szarvas, 1983; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1987; Külkereskedelmi Főisk. Bp., 1993, külkereskedő. Pályája: 1993-1994-ben a Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezetben kereskedelmi osztályvezető; majd 1994- 1995-ben a Coca-Cola Békéscsabai Területi Igazgató- ságának igazgatója. 1995-től vállalkozó. 1993–2006-ig a Szarvasi Zebra Klubot vezette. Kereskedelemmel, rendezvénytervezéssel és kivitelezéssel, vendéglátással foglalkozik. Vállalkozásai: 1995–2002-ig EXTORT Ke- reskedelmi Szolgáltató Bt., 2000-től DELTA FEST Kft., 2004-től Delta Union Bt., 2005-től UP Hungary Kft., 2008-tól Bandland Kiadói és Tartalomszolgáltató Kft. Vállalkozásához fűző- dő eredmények: 1995–2006-ig a Mezőtúri Fesztiválok szervezése; 2000-től a Tokaji Hegyalja Fesztivál, 2007-től a Zánkai BalaTONE Fesztivál szervezé- se. Többekkel együtt a Magyar Fesztiválszövetség alapítója, 2004-től elnök- ségi tagja. Kedvtelései: a munkája, röplabda.
Bukovinszky László dr.Bukovinszky László dr. (Debrecen, 1941. szept. 22.) ny. fő- iskolai tanár. Szülei: Dr. B. Béla, Szőke Irén. Felesége: Dr. Gajzer Gyöngyvér ny. főiskolai tanár. Gyermekei: B. Béla, B. László. Iskolái: Ált. Iskola, Bakonszeg, 1955; Arany Já- nos Gimn., Berettyóújfalu, 1959. ATF, Debrecen, 1964, okl. agrármérnök; DATE, 1980, egyetemi doktor, 1997, a me- zőgazdasági tudományok kandidátusa. Pályája: 1964-ben gyakornok, 1965-től 1975-ig főmérnök-főagronómus a furtai Petőfi Mgtsz-ben. 1975-1986 között a DATE ÖMF Karán, illetve jogutódjaiánál adjunktus, 1986-tól 1998-ig docens, 1998-tól főiskolai tanár. 1987 és 1992 között Brazíliában meliorációs szaktanácsadó. 1992-től a DATE MVKF Kar Vízgaz- dálkodási Tanszékén tanszékvezető, a talajvédelem, vízgazdálkodás tantárgya- kat oktatta. 1995-től főigazgató-helyettes. 2000-től 2006-ig a TSF MVKF Kar főigazgatója. 2008-tól nyugdíjas. Tudományos tevékenysége: Kutatási területe a szikesek meliorációja, meliorált területek hasznosítása, hatékonyságának vizs- gálata, a trópusi tapasztalatok adaptálása. 1997-től 2008-ig a Tessedik Sámuel Emlékbizottság elnöke. 2002-től az MTA Gyepgazdálkodási Bizottság tagja. Fontosabb írásai: Meliorált területek hasznosítása, társszerző, Bp. 1984; Talaj- védelem és vízrendezés dombvidéken, társszerző Bp., 1992; Környezeti ténye- zőkre alapozott földhasználat ÉK-Brazíliában, értekezés, Szarvas, 1994. További 90 tudományos, ill. egyéb publikációt jelentetett meg. Jelentősebb kitüntetései: Nagyváthy János-díj, 2000; TSF aranygyűrűje, 2002; Szarvas Város Pedagógiai Díja, 2006. Kedvtelései: röplabda, kertészkedés, olvasás.
Bukovinszky Lászlóné (dr.-né)Bukovinszky Lászlóné (dr.-né) dr. Gajzer Gyöngyvér (Kassa, 1944. szept. 9.) ny. főiskolai tanár. Szülei: G. János Ágoston, Bakó Irén. Férje: Dr. B. László ny. főiskolai tanár. Gyermekei: B. Béla, B. László. Iskolái: Ált. Iskola, Kisvárda, 1958; Bessenyei György Gimn., Kisvárda, 1962. ATF, Debrecen, 1966, okl. agrármérnök. BGYTF, Nyíregyháza, 1972, ált. isk. tanár. DATE, Debrecen, 1984, egyetemi doktor; 2001, Ph.D doktor a környezettudományban. Pályája: 1966- ban gyakornok Furtán, a Petőfi Mgtsz-ben. 1967-től ált. isk. tanár Zsákán, 1968-tól 1975-ig Furtán. 1975–1982 között Szarvason, a DATE Mg. Főiskolai Karán, illetve annak jogutódjain, a Biológia és Ökológiai Tanszéken tanársegéd, 1998-ig adjunktus, 1999-től 2008-ig docens, 2008-tól főiskolai tanár. Az általa oktatott tantárgy: növény- tan-növényélettan. 2008-tól az MTA Gyepgazdálkodási bizottságának tagja. Kutatási területe: cellulózbontó mikroorganizmusok intenzitásának vizsgála- ta különböző agrotechnikai eljárások hatására, illetve eltérő növénykultúrák alatt, valamint természetvédelmi területeken. Fontosabb írásai: A talaj táp- anyag-ellátottságának hatása a cellulózbontás intenzitására, 1983, értekezés. A cellulózbontás intenzitásának változása természetes és agro-ökosziszté- mákban, értekezés, 2001. 55 tudományos cikket, előadást tartott, közleményt, ill. jegyzetet írt. Kitüntetései: Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetés, 1982; Rektori dicséret, 1999, Pro Facultate díj, 2004. Kedvtelése: kertészkedés.
Bulláné Bagi ÁgnesBulláné Bagi Ágnes (Békésszentandrás, 1956. dec. 26.) bankfi ókigazgató. Szülei: B. János, Fazekas Ágnes. Férje: B. Ottó pénzügyi tanácsadó. Gyermeke: B. Vik- tor. Iskolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1971; Vajda P. Gimn., 1975; Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Bp., 1980, közgazdász. Pályája: 1980–1987, Magyar Nemzeti Bank Szarvasi Fiókjában előadó, majd főelőadó; 1989–1998, Magyar Hitel Bank Szarvasi Fi- ókjában főosztályvezető, majd fi ókvezető-helyettes; 1998/99, ABN AMRO Szarvasi Fiókjában fi ókvezető-helyettes; 1999-től a K & H Zrt. Szarvasi Fi- ókjában igazgató. Kedvtelései: utazás, rejtvényfejtés.
Búzás László dr.Búzás László dr. (Szarvas, 1929. nov. 24.) ny. főigazgató- helyettes, tanszékvezető főiskolai tanár. Szülei: B. Gyula, Golár Zsuzsanna. Felesége: †Kovács Erzsébet tanítónő. Gyermekei: B. Klára, B. Edit. Iskolái: Rk. Elemi Népis- kola, Szarvas, 1941; Vajda P. Gimn., 1947; Tanítóképző, Szarvas, 1951; Szegedi Pedagógiai Főiskola, 1955, ma- tematika-fi zika szakos ált. isk. tanár; Politikai Főiskola, Testnevelési Főiskola, 1969, asztalitenisz szakedző. Pályája: 1951-1952 kö- zött Szarvason, külterületi iskolában tanított alsó tagozaton, majd összevont 1–8 osztályban. 1952–1962-ig a Békésszentandrási Ált. Iskola tanára, majd igazgatója. 1962-ben került Szarvasra, az 1. Sz. Ált. Iskola igazgatója lett. 1966-tól a Felsőfokú Óvónőképző Intézetben és jogutódaiban intézeti tanár, tanszékvezető, később főigazgató-helyettes. A Szarvasi Krónika egyik alapí- tója, szerkesztőbizottsági tagja. Tagja Szarvas Város Baráti Körének. A Szar- vasi Óvónőképző Intézet női asztalitenisz-csapatának 25 éven át volt edzője. Írásai: A szarvasi Székely Mihály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákotthon Jubileumi Évkönyve 1884–1994, szerk.; Ki kicsoda? Szarvas, 1990–2000, szerk. Helytörténeti tárgyú írásaiban a helyi oktatásügy törté- netével foglalkozik. Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1974; Munka Érdemrend bronz fokozata, 1979; Szarvas Városért, 1984; Szarvasi Óvónőképző Intézet Emlékplakettje, 1986; Honvédelmi Érdemérem, 1988; Kiváló FEB Vezető, 1989; Brunszvik Teréz Emlékérem, 1991; Játékveze- tői Működésért, 1992; Asztalitenisz Sportért, 1992, Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata, 2003. Kedvtelései: helytörténeti kutatás, asztalitenisz.
Buzás TündeBuzás Tünde (Szarvas, 1967. dec. 25.) tanító. Szülei: B. Mihály, Czesznak Mária. Férje: Teremi István bv. dolgozó. Gyermekei: T. Dóra, T. Samu. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1982; Vajda P. Gimn., 1986; Óvó- nőképző Intézet, Szarvas, 1989, óvónő; Tanítóképző Főiskola, Jászberény, 1991, tanító; Katolikus Tanítókép- ző, Zsámbék, 1996, drámapedagógus, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1999, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus. Alapfokú néptáncoktató, Bp., Magyar Műv. In- tézet, 1993; Ev. Hittudományi Egyetem, Bp., 2002, hittantanár. Pályája: 1989–2003-ig a szarvasi 1. Sz. (Benka Gyula) Általános Iskolában tanít alsó tagozatban, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. 1983–2000-ig tagja a Tessedik Táncegyüttesnek. 1986–2003-ig a Művelődési Központ, majd a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola néptáncoktatója. 1986-tól részt vett a Sköcök (gyermek-) Táncegyüttes kialakításában. 1996-tól tagja a Magyar Drámapedagógiai Társaságnak. Kedvtelései: olvasás, színház, utazás, tánc.