A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Kaiser Imre dr.Kaiser Imre dr. (1924–2001) nyugalmazott főiskolai docens. Szülei: K. Imre, Lukszics Ilona. Felesége: Sinka Mária ny. tanítónő. Gyermekei: Dr. K. Mária, K. Imre. Iskolái: Római Katolikus Elemi Iskola, Balatonkiliti, 1935; Magyar Királyi Állami Polgári Iskola, Siófok, 1940; Magyar Állami Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Középiskola, Szarvas, 1943 és 1947. Gödöllői Agrártu- dományi Egyetem, 1951, okleveles mezőgazdasági mér- nök; 1969, okleveles öntözési és növénytermesztési szakmérnök. Debreceni Agrártudomnyi Egyetem, 1977, egyetemi doktor. Pályája: 1940-1943 között községi díjnok Balatonkiliti nagyközségben; 1951-től 1955-ig tudományos munkatárs az Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézetben, Szarvason; 1955-től 1963-ig központi agronómus, majd kerületvezető a Pankotai ÁG.- ban, Szentesen. 1963 és 1989 között Szarvason tanít a Felsőfokú Mg. Tech- nikumban, illetve annak jogutódán, a DATE Mg. Főiskolai Karon. Fonto- sabb írásai: Cukorgyári szennyvízzel végzett öntözés hatásának vizsgálata a kukorica és a silócirok terméseredményére, 1977, valamint tanulmányok eb- ben a témakörben. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, 1955; Állami Gazdaság Kiváló Dolgozója, 1962; Eredményes Sportmunkáért, Szarvas, 1967; MÉM Kiváló Munkáért kitüntetés, 1984; Kiváló Dolgozó, MÉM Mérnök és Vezető Továbbképző Kp., 1987.
Kalivoda BélaKalivoda Béla (Bp. 1964. febr. 19.), a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóhelyettese. Szülei: K. Béla, Kar- dos Izabella. Felesége: Béres Mária múzeumigazgató. Gyermekei: K. Ágnes, K. András, K. Péter. Iskolái: Táncsics Úti Ált. Iskola, Bp., 1978; Szerb Antal Gimn., 1982; GATE, 1989, állattenyésztő agrármérnök; ELTE, 1994, zoológus. Pályája: 1988–89-ig a Magyar Termé- szetvédők Szövetségének szakmai referense; 1990–94-ig a DATE Gyepgazdálkodási Kutató Intézetének tudományos segédmunkatár- sa; 1994-től a Körös-Maros Nemzeti Park osztályvezetője, 1998-től igazga- tóhelyettese. E beosztásában az uniós pályázatok projektmenedzsere. Közép- iskolás kora óta tagja a Magyar Madártani Egyesületnek. Kitüntetése: A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje, 2008. Írásai: a Madártani Köz- leményekben, természetvédelmi szaklapokban jelennek meg. Szerkeszti a Crisicumot, a Körös-Maros Nemzeti Park időszaki kiadványát. Kedvtelései: madártani megfi gyelések.
Kallai János dr.Kallai János dr. (Szentes, 1961, márc. 10.) szemész- kontaktológus szakorvos. Szülei: Dr. K. János, Dr. Szöllősi Zsuzsanna. Felesége: Dr. Jójárt Andrea Tünde fogszakorvos. Gyermeke: K. Kata Sára. Iskolái: Csong- rád, Ált. Iskola, 1975; Batsányi János Gimn., 1979; Szent- Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Ált. Orvosi Kar, Szeged, 1988, orvos; szemészeti szakvizsga, 1993. Pályája: 1988–1994-ig a Gyulai Pándy Kálmán Kórház- ban szemész szakorvos. 1994-től a Szarvasi EGYI Szemész Szakrendelő főor- vosa. 2005-től a Szakorvosi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a Szemészeti Szakrendelő vezető főorvosa. Kedvtelései: tenisz, golf.
Kalmár MagdolnaKalmár Magdolna (Endrőd, 1943 ápr. 2.) ny. ált. iskolai igazgató. Szülei: K. László, Tímár Magdolna. Gyerme- kei: Dr. Baranyi István, Laurenczy Krisztina. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1957; Vajda P. Gimn., 1960; Tanárképző Főiskola, Szeged, 1964, matematika-fi zika szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1964–68-ig a Szarvas, Kö- zéphalmi Ált. Iskolában tanított. 1968-tól a szarvasi 2. Sz. Általános Iskola tanára, 1987-től igazgatója. 2000– 2005-ig, nyugdíjba vonulásáig Szarvas Város Általános Iskolájának igazga- tója. 1995-ben hozták létre a Tehetség és Siker Alapítványt, amely a tehetsé- gek gondozását vállalja, és anyagilag is támogatja. 1990–98-ig Szarvas Város Képviselő-testületének választott képviselője. Nyolc éven át a Pénzügyi Bi- zottság tagja, 1994–98-ig a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke volt. Kitüntetései: Eötvös Emlékérem arany fokozat, 2005; Szarvas Város Peda- gógiai Díja, 2005. Kedvtelései: természetjárás, úszás, olvasás, keresztrejt- vény-fejtés, főzés.
Kalocsai MiklósnéKalocsai Miklósné Ferenczi Katalin (Celldömölk, 1950. máj. 3.) ny. óvónő. Szülei: F. József, Ujvári Mária, Fér- je: †K. Miklós Tamás. Gyermekei: K. Krisztián Tamás, K. Péter, K. Dóra. Iskolái: Celldömölk, Leányiskola, 1963; Újszász, Ált. Iskola, 1964; Szolnok, Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szk. 1968, könyvelő, vállalati tervező, statisztikus; Szarvas, Óvónőképző Intézet, 1971, óvónő. Pályája: 1971-72-ben Szolnokon, 1972–77-ig Oroshá- zán, az Ady E. úti Óvodában óvónő. 1977-78-ban Szarvason a Napköziotthonok Igazgatóságának adminisztrátora, 1978–2000-ig a Zöldpázsit utcai Óvoda óvónője, szakszervezeti bizalmi, ifjúságvédelmi felelős. 2000–2005-ig, nyugdíjba vonulásáig a Damjanich úti Óvoda óvónője, 2000–2004-ig az óvo- dai munkaközösség vezetője. Írása az anyanyelvi nevelés témakörében társ- szerzőként jelent meg Békés megyei kiadványban. Kedvtelései: olvasás, ki- rándulás, család.
Kancsalics ZoltánKancsalics Zoltán (Nagykanizsa, 1958. júl. 27.) közép- iskolai tanár. Szülei: K. József, Sólyomvári Kornélia. Gyermekei: K. Eszter, K. Dóra. Iskolái: Hunyadi János Ált. Iskola, Nagykanizsa, 1972; Landler Jenő Gimnázi- um, Nagykanizsa, 1976; József Attila Tudományegye- tem, Szeged, 1985, matematika-fi zika szakos középisko- lai tanár; 2006, közoktatási vezető. Pályája: 1982–88-ig a békéscsabai 611. Számú Szakmunkásképző Intézet szarvasi kihelyezett tagozatán tanított. 1988–90-ig a békéscsabai Alfrédo Lima Szakmunkásképző Intézet tanára volt. 1990-től a szarvasi Székely Mi- hály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákotthon (és jogutódjainak) tanára, 1991–98-ig igazgatóhelyettese. Rendszeresen szervez az iskola taná- rai és diákjai számára vízitúrákat. Kedvtelése: sport, tarokk, biliárd.
Kántor ZsoltKántor Zsolt (Debrecen, 1958. szept. 20.) tanító, költő. Szülei: K. Béla, Vass Irén. Felesége: Hanzó Ildikó tanító, költő. Gyermekei: K. Zsolt, K. Bianka. Iskolái: Debre- ceni Tanítóképző Főiskola, 1980, könyvtár-ének szakos tanító; Bp. Szent Pál Akadémia, 2006, teológus. Pályája: 1980–1981-ig tanító Mezőtúron, 1981–1985-ig a szarva- si 2. Sz. Ált. Iskola tanítója, 1986–89-ig a Szarvasi Váro- si Tanács főelőadója, közművelődési felügyelő, 1990- ben ugyanitt személyzeti csoportvezető. 1990-től a békéscsabai Tevan Kiadó főszerkesztője, 1997–2001-ig igazgatója; 1993–1998-ig a Bárka c. irodalmi- művészeti folyóirat alapító főszerkesztője; 2001–2005-ig a Hungária Nyom- da ágazatvezetője. 1994-től a Magyar Írószövetség tagja. Tandori Dezső köl- tő indította el a költői pályán 1981-ben. Versei az Élet és Irodalomban, a Kortársban, a Tiszatájban, a Holmiban, a Ligetben és a 2000 című lapban jelentek meg. Verseskötetei: Világültetés (1986), Kék szótövek (1992), Ag- gályok (1993), Ellenelégia (1996), Félregombolt égbolt (1997), Szövegfona- tok (1999), Amit birtokolni vélsz, (2001), Madarak, puha gépek (2007). Kedvtelése: bibliaolvasás.
Kántorné Hanzó IldikóKántorné Hanzó Ildikó (Szarvas, 1958. márc. 18.) tanító, költő. Szülei: H. Mihály, Bárány Judit. Férje: Kántor Zsolt tanító, költő. Gyermekei: K. Zsolt, K. Bianka. Iskolái: Debreceni Tanítóképző Főiskola, testnevelés-könyvtár szak, 1979, tanító; a Szent Pál Aka- démia teológus hallgatója (2009). Pályája: 1979–80-ig Békésszentandráson kollégiumi tanár, 1980–1981-ig Mezőtúron tanítónő, 1981-től a szarvasi 2. Számú Általá- nos Iskola és jogutódjainak tanítója. Versei a Napjaink- ban, az Új Magyarországban, a Bárkában és a Szarvasi Krónikában jelentek meg. Verseskötete: Pacsirta u. 10. (1999) Kedvtelése: bibliaolvasás – héberül és görögül.
Kasik GyörgyKasik György (Szarvas, 1953. szept. 20.) vállalkozó. Szülei: K. Mihály, Viszkok Zsuzsanna. Felesége: Filyó Erzsébet könyvelő. Gyermekei: K. Gabriella, K. Márta, K. György. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1968; 611. Sz. Szakm. Int., Szarvas, 1971, kőművesmester. Pá- lyája: Kezdetben szakmájában dolgozott. Huzamosabb ideje lótenyésztéssel és lovas sporttal foglalkozik. Sport- tevékenysége: 2001-ben a IV. Nemzeti Lovas Fesztivál, majd 2005-ben a III. Lovas Világtalálkozó szervezőbizottságának tagja, résztvevője. 2003-ban a magyar küldöttség tagjaként részt vett az Aachenben megrendezett Lovas Fesztiválon, mely a világ legrangosabb lovas rendezvé- nye. 2008-tól a Szarvasi Lovas Klub Egyesület elnöke. Kedvtelései: lóte- nyésztés, fogathajtás, lovak betanítása.
Kasnyik János dr.Kasnyik János dr. (Békéscsaba, 1955. márc. 10.) magán állatorvos. Szülei: K. János, Lancsa Anna. Felesége: Pe- csenye Anna vállalkozó. Gyermekei: K. Adrienn Flóra, K. Martina Laura. Iskolái: Általános Iskola, Kardos, 1969; Táncsics Mihály Gimn., Orosháza, 1973; Buda- pesti Állatorvostudományi Egyetem, 1978, állatorvos. Pályája: 1973-tól Szarvason és körzetében magán állat- orvosként dolgozik.
Kasuba JózsefKasuba József (Szarvas, 1939. márc. 18.) ny. szövetke- zeti dolgozó. Szülei: K. Pál, Prjevara Mária. Felesége: Rácz Éva nyugdíjas. Gyermekei: K. Éva Ilona, K. József Sándor. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1953. Pályá- ja: 1953–1994-ig – nyugalomba vonulásáig – dolgozott különböző munkakörökben a mezőgazdaságban, a köny- nyű- és a nehéziparban. 1994–2006-ig a szarvasi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagja, alelnöke, 1992-től a békéscsabai székhelyű Cigány Lakosok Egyesületének Pénzügyi Bizottságában elnök, majd alelnök, 1994-től tagja a Lungo Drom Polgári Szövetségnek. Sporttevékenysége: 1949–74-ig igazolt labdarúgó a Szarvasi Krakó, a Szarvasi SC, a Kondorosi TE, a Budapesti Óra-Ékszer és a Szarvasi MEDOSZ egyesületekben. A szar- vasi labdarúgást társadalmi munkában segíti. Kitüntetései: Szarvasért Em- lékplakett bronz fokozat, 2004; Szarvas Városban végzett sportmunkájáért, 2007. Kedvtelései: sport, cigányzene.
Kécskei ImreKécskei Imre (Szarvas, 1953. jan. 13.) vállalkozó, ügy- vezető. Szülei: K. Imre, Vitál Katalin. Élettársa: Ozsváth Zsuzsanna gyógypedagógus, logopédus. Gyermekei: K. Valéria, K. Gábor. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1967; Kossuth Zsuzsanna Ipari Szakközépiskola, Hm. vásárhely, 1971, mechanikai műszerész; Szegedi Kiss István Szakközépiskola, Békés, 1980, gépésztechnikus; OKISZ Továbbképző, Bp., 1984, munkabiztonsági tech- nikus; Gábor D. Műszaki-informatikai Főiskola, B.csaba, 1998, műszaki in- formatikus mérnök, műszaki menedzser. Pályája: 1972–2002-ig a Szirén Ruházati Szövetkezet műszaki osztályvezetője, 2002-től a Kécskei és Társa Műszaki Szolgáltató Bt. vezetője, mely cég energetikával és oktatási szakér- tői munkával foglalkozik. 2005-től az E.ON Áramszolgáltató Kistérségi Ügyfélszolgálati Iroda vezetője. Kedvtelései: olvasás, fotózás.
Kékesi LászlóKékesi László (*Szarvas, 1919. szept. 17., †Bp., 1993. ápr. 18.) grafi kusművész, bélyegtervező. Elemi iskoláit Szarvason és Pécelen végezte, a sárospataki református gimnáziumban érettségizett 1936-ban. 1942-ben az Iparművészeti Főiskola díszítőfestészeti szakán szerzett képesítést. Freskófestőnek indult, nagyméretű falképei, sgrafi ttói, üvegablak-tervei 36 templombelsőt és köz- épületet díszítenek. 1945 után az alkalmazott grafi ka (pl. plakát és egyéb merkantil grafi ka) felé fordult, 1957–80-ig, nyugalom- ba vonulásáig, a Pénzjegynyomda Művészeti Osztályának grafi kusa. 1960- tól kezdve bélyegtervezést végzett, 226 magyar és közel 500 külföldi bé- lyeg megalkotása fűződik nevéhez. Kedvelt technikája a linóleummetszet és a rézkarc volt. Nemzetközileg ismert és elismert ex libris tervező is volt, kedvelt témája az akt. A nagyközönség számos hazai és külföldi (Lipcse, Párizs, Krakkó, Hamburg stb.) kiállításon ismerhette meg munkáit. 1981- ben Szarvason nyílt bélyeggrafi kai kiállítása. Könyvillusztrációit elsősor- ban a minikönyvek kedvelői ismerik. Három alkalommal nyerte el az év legszebb sport-képzőművészeti alkotásáért, ill. a legszebb sportbélyegéért járó Ezüst gerely-díjat, két alkalommal az Év legszebb bélyege díjat. 1991- ben Szarvas városért kitüntetésben részesült.
Kemény Gábor dr.Kemény Gábor dr. (1897-ig Kohn, *Szarvas, 1883. jún. 1., †Bp., 1948. máj. 15.) pedagógus, tanügyi író. Közép- iskolai tanulmányait szülővárosában végezte el, majd a budapesti, a kolozsvári egyetemen és a Sorbonne-on ta- nult. 1906-ban bölcsészdoktori és görög-latin szakos ta- nári oklevelet szerzett. 1907-től a soproni Lähne-intézet, 1908–18-ig a tordai állami gimnázium tanára. Az 1918. évi „őszirózsás” forradalom idején Torda-Aranyos vár- megye kormánybiztos-főispánja. Ebben az időben került szoros kapcsolatba Károlyi Mihály miniszterelnökkel. Erdély megszállása után a román hatósá- gok kiutasították. 1920-tól a békéscsabai leánygimnázium tanára, ahonnan baloldali nézetei miatt 1922-ben elbocsátották. Ezt követően Budapesten élt, és széleskörű pedagógiai munkásságot fejtett ki. Érdeklődése egyebek között kiterjedt Tessedik Sámuel kulturális és nevelő tevékenységére, e témákban publikált is (1936, 1938). Kiadta Vajda Péter Erkölcsi beszédeit, melyhez elemző-értékelő tanulmányt írt (1931), ill. feldolgozta Vajda életét és írói munkásságát (1985-ben adták ki). 1945-től a Vallás- és Közoktatásügyi Mi- nisztérium nevelésügyi főosztályának vezetője volt, egyidejűleg szerkesztet- te az Embernevelés c. pedagógiai folyóiratot. Humanista szemlélet jellemez- te, világnézete közel állt a marxizmushoz. Kossuth-díjjal ismerték el mun- kásságát; a Tessedik Múzeum falán márványtábla őrzi emlékét.
Kepenyes AndrásKepenyes András (Szarvas, 1974. júl. 31.) középiskolai tanár, intézményegységvezető-helyettes. Szülei: K. And- rás, Boruzs Erzsébet. Felesége: Dr. Darida Bea Nóra jo- gász. Gyermekei: Kepenyes-Darida Dóra, Kepenyes- Darida Zoé. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1988; Vajda P. Gimn., 1992; JPTE TTK, 1997, biológia szakos tanár; TSF MVKK, 2002, környezetgazdálkodási agrár- mérnök. Pályája: 1997–2007-ig a szarvasi Székely Mi- hály Szakképző Iskola tanára, 2001-től igazgatóhelyettes; 2007-től az SZVKKI Vajda P. Intézményegység vezetőjének helyettese. Kedvtelései: ke- rékpározás, búvárkodás.
Kepenyes János dr.Kepenyes János dr. (1946–2007) középiskolai tanár. Szülei: K. Mihály, Komár Mária. Felesége: Mucha Mária középiskolai tanár. Gyermeke: K. Mária Zsuzsanna. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1960; Vajda P. Gimn., 1964; KLTE, Debrecen, 1969, mat.-fi z. szakos középiskolai tanár; számítás technikai oktató I., 1977; egyetemi doktor (mezőgazda- ság), 1983; középfokú német nyelvvizsga, 1995. Pályá- ja: 1969–74-ig a szeghalmi gimnáziumban tanít. 1974– 95-ig a DATE Főiskolai Karának tanára, 1991–95-ig tanszékvezető főiskolai docens. 1995–98-ig a Székely Mihály Szakmunkásképző tanára, 1998–2003-ig a Vajda P. Gimn. igazgatója, 2007-ig tanára. 1990–98-ig az SZDSZ helyi szervezetének ügyvivője. 1992–94-ig ön- kormányzati képviselő, 1998-tól az SZÖBK elnöke. Írásai: Gazdasági mate- matika tárgykörben jelentek meg főiskolai jegyzetei, főiskolai időszaki kiad- ványokban tanulmányai. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1984; Rektori Di- cséret, 1994.
Kepenyes János dr.Kepenyes János dr. (Csabacsűd, 1943. febr. 22.) ügyve- zető. Szülei: K. János, Plentri Anna. Felesége: Demján Erzsébet vállalkozó. Gyermekei: K. Márta, K. Ágnes. Iskolái: Csabacsűd, Kita Tanyai Ált. Iskola, 1957; Gé- pész Technikum, Mezőtúr, 1961, gépésztechnikus; Ag- rártudományi Egyetem MGK, Bp., 1966, mg. gépész- mérnök. Tudományos minősítése: Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, 1986, egyetemi doktor (mg.). Pályá- ja: 1966-ban a Szarvasi Gépállomáson kezdte pályáját, technológusként. 1967–1970-ig a Talajjavító Vállalat Gépjavító Üzemében főtechnológus, 1970–1974-ig a SZÁT tervezője. 1974–1980-ig az AGROBER Szarvasi Fő- osztályán irányító tervező, szakosztályvezető. 1980–1995-ig a HAKI terve- ző-fejlesztő mérnöke, tudományos munkatárs. 1989–1990-ben Portugáliában tengeri rák- és haltenyésztő telep tervezésében és építésében vett részt. 1995- tól mg.-i kistermelő, a Szarvas-Tenzor Bt. ügyvezetője. 1990–1998-ig az FKgP helyi szervezetének tagja, 1997-ig elnöke, 1994–1998-ig önkormány- zati képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke; a Békés Megyei Közgyű- lés tagja, térségi tanácsnok. Írásai: Mezőgazdasági és akvakultúra tárgyú szakcikkek hazai és külföldi folyóiratokban. Szakmai előadásokat tartott, mintegy 100 tervet készített.
Kepenyes Jánosné (dr.-né)Kepenyes Jánosné (dr.-né) Mucha Mária (Szarvas, 1946. márc. 29.) ny. kö- zépiskolai tanár. Szülei: M. Mihály, Demeter Mária. Férje: †Dr. K. János kö- zépiskolai tanár. Gyermeke: K. Mária Zsuzsanna. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1960; Vajda P. Gimn. 1964; KLTE, Debrecen, 1969, magyar-orosz szakos középiskolai tanár; Lomonoszov Egyetem Puskin Intézete, Moszkva, 1980; Hogeschool van Amsterdam, 1993; oktatás-módszertani szakképesítés, 1993. Pályája: 1969-ben a szeghalmi Péter András Gim- náziumban kezdett tanítani, két évig munkaközösség-ve- zető is volt. 1975–77-ig a szarvasi 2. Sz. Általános Iskola tanára. 1977–97-ig a Szarvasi Óvóképző Intézet és utód- intézményének oktatója: intézeti, majd főiskolai adjunk- tus, docens, tanszékvezető. 1997–99-ig a Székely Mihály Szakközépiskola és Szakmunkásképző tanára, munkakö- zösség-vezető, 1999–2004-ig a VPG tanára. 1989–97-ig a Tanító- és Óvóképző Főiskolák Országos Egyesülete magyar szekciójának tagja, 1997–99-ig intézményi szakszervezeti titkár. Írásai: Társszerzője egy főiskolai orosz nyelvi tankönyvnek (1988); szakcikkei jelentek meg főiskolai időszaki kiadványokban. Kitüntetése: Kiváló Munkáért, 1985. Kedvtelé- sei: olvasás, főzés, úszás.
Kepenyes PálKepenyes Pál – Paul Kepenyes – (Kondoros, 1926. dec. 8.) szobrászművész. Szülei: K. Mihály, Kovács Mária. Iskolái: Ált. Iskola, Kondoros, 1936; Polgári Iskola, Orosháza, 1943; Iparművészeti Főiskola, Bp. 1947; Kép- zőművészeti Főiskola, Bp. (Nem fejezte be.); Képzőmű- vészeti Főiskola, Párizs, 1959, szobrász. Pályája: Csa- ládja 1950-ben költözött Szarvasra. Őt még ebben az évben koholt vádak alapján perbe fogták, és tíz év bör- tönre ítélték. 1956-ban szabadult. Ezt követően külföldre távozott. Először Párizsban élt, ösztöndíjjal a Képzőművészeti Főiskolán szobrászatot tanult. Később Mexikóba költözött. Bár rövid időszakokat más országokban is töl- tött, Acapulcóban telepedett le. Ott él és alkot, köztéri szobrokat, kisplaszti- kákat, ötvösmunkákat készít. Bronzzal, rézzel, vassal, ezüsttel, arannyal, drá- gakövekkel dolgozik. Állandóan kísérletező művész. Az utóbbi évtizedben ún. kinetikus szobrokat alkot. Ezek fémből készülnek, de „összecsomagolha- tók”, és bárhol felfüggeszthetők vagy térben kiteríthetők. Ékszereit neves művészek, politikusok hitvesei (köztük Jacqueline Kennedy) vásárolták és vásárolják, köztéri szobrai Mexikóban és több európai országban állnak. 1991-ben a Donnál elpusztult II. magyar hadsereg emlékére készült szobrát ajándékozta Szarvas városának; az Ótemetőben állították fel. Fontosabb ki- állításai: 1946: Budapest (csoportos); 1949: Ernst Múzeum, Bp.; 1959–63: Mexico City (évente); 1964–66: USA (több kiállítás); 1973: Nyugat-Berlin; 1973-től szinte évente van kiállítása Mexikó különböző galériáiban, olykor az Egyesült Államokban. 1998-ban Budapesten, 2008-ban Bécsben és 2009- ben Békéscsabán volt gyűjteményes kiállítása. Kitüntetései: A Magyar Köz- társaság Érdemkeresztje, 1998.
Kepka RolandKepka Roland (Szarvas, 1977. szept. 1.) hivatásos tűz- oltó. Szülei: K. János, Tóth Sára Mária. Iskolái: Petőfi S. Ált. Iskola, Szarvas, 1992; Kner Imre Gimn., és Kereske- delmi Szk., Gyomaendrőd, 1996; kereskedő-boltvezető. Pályája: Fiatal korától a Szarvasi Tűzoltóság dolgozója. Sporttevékenysége: A Gyomaendrődi Barátság SE, majd a Csabacsűd SE labdarúgója volt. 2000-ben labda- rúgó játékvezetői vizsgát tett, NB III-as játékvezető. Kedvtelései: sportolás, utazás.
Kerekes BélaKerekes Béla (Szarvas, 1949. dec. 16.) ny. gépkocsive- zető. Szülei: K. Béla, Pribelszki Erzsébet. Felesége: †Dékány Márta. Gyermekei: K. Béla, K. Attila. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1964; Vajda P. Gimn., Szar- vas, 1968; 611. Sz. Szakm. Intézet, Bcs., 1970, gépjármű villamossági műszerész. Pályája: 1974–90-ig a Vas- Fémipari Szövetkezet Autószervizének diszpécsere. 1990-től nyugdíjba vonulásáig gépkocsivezető. Sportte- vékenysége: A Szarvasi Spartacus SC NB III-as, a Dózsa SE megyei I. osz- tályú, a Békéscsabai Előre FC NB I B-s labdarúgója. Ezután a Fűzfői AK NB II-es játékosa, majd a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC NB II-es labdarúgója. Kedvtelése: sportrendezvények látogatása, kirándulás.
Kereszturszky János dr.Kereszturszky János dr. (Szarvas, 1936. aug. 30.) ny. tudományos főosztályvezető. Szülei: K. János, Valastyán Mária. Felesége: Sánta Erzsébet ny. laboráns. Gyerme- kei: K. János, K. Erzsébet. Iskolái: TS Mg. Technikum, Szarvas, 1955, technikus; Kertészeti és Szőlészeti Főis- kola, Budapest, 1961, mezőgazdasági mérnök; A mező- gazdasági tudományok kandidátusa, 1976. Pályája: 1961–1995-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi Öntözési Kutató Intézetben dolgozott. Tudományos segédmunkatárs, munkatárs, osz- tályvezető, végül főosztályvezető. Munkája az öntözés munkaszervezésével, az öntözött ágazatok és öntözőgazdaságok ökonómiai kérdések kutatásával kapcsolatos. Több döntésmegalapozó munkát készített országos irányítószer- vek részére az öntözéses gazdálkodás fejlesztésének területén. Kandidátusi értekezését „Az öntözőberendezések üzemelés szervezése és gazdasági meg- ítélése” címmel írta, majd védte meg 1976-ban. Írásai: Magyarország öntö- zőgazdaságainak áttekintő monográfi ája, társszerző, 1976; Korszerű esőztető öntözőberendezések üzemeltetése, szerkesztő, 1976; Az öntözéses gazdálkodás, az öntözés közgazdasági kérdései, az öntözés munkaszervezési kérdései, vállalat-gazdasági kérdések témakörében összesen 70 szakcikket és tanul- mányt adott közre a hazai szakfolyóiratokban. Hazai és külföldi konferenci- ákon, nemzetközi szakmai fórumokon tartott előadásai önálló kiadványokban jelentek meg. Főbb kitüntetései: A Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje, 1996; Oroszlány István Emlékérem, 2009.
Kéri GáborKéri Gábor (Sóly, 1954. dec. 14.) magánvállalkozó, ügy- vezető igazgató. Szülei: K. Gábor, Janni Eleonóra. Felesé- ge: Galla Gizella magánvállalkozó. Gyermekei: K. Ber- nadett, K. Adrienn, K. Alexandra. Iskolái: Ált. Iskola, Sóly, 1965; Ált. Isk., Hajmáskér, 1969; Thury György Gimn., Várpalota, 1973; DATE Önt. Meliorációs Főisk. Szarvas, 1976, üzemmérnök; Élelmiszeripari Főiskola, Szeged, 1985, húsipari- hentesárugyártó szak-üzemmér- nök. Pályája: 1976-1977-ben kalkulátorként dolgozott a Dunántúli Talajjavító Vállalatnál, Sárszentmihályon. Ezt követően 1978–1980-ig a Tiszántúli Talaj- javító Vállalat Központjában, Szarvason, termelési közgazdász, majd 1980– 1990-ig a Szarvasi Állami Tangazdaság Húsüzemében üzemvezető-helyettes. 1991-től magánvállalkozó, ügyvezetője a száraztészta-gyártással és -forgalma- zással foglalkozó családi vállalkozásnak. 2006-tól termelésvezetőként dolgo- zik a Young-Hús Kft.-nél, a vállalkozói tevékenységet felesége folytatja.
Kertész ImrénéKertész Imréné Tusjak Mária (Szarvas, 1941. ápr. 27.) vállalkozó. Szülei: T. Mihály, Placlu Zsuzsanna. Gyer- meke: K. Imre. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1955; Jaquard szövőtanfolyam, Budapest, 1972, jaquardszövő; Bólyai J. Textilipari Technikum, Bp., 1974; Vajda P. Gimnázium, Szarvas, 1978; Közgazdasági Szakközépis- kola, Békéscsaba, 1980, képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus; Kereskedelmi továbbképző, Békés- csaba, 1984; Kerekedelmi Int. B.csaba, 1988, kereskedelmi felsőfokú vég- zettség; 1994, Bp., menedzser diploma. Pályája: 1959–1962-ig a Pipacs-Se- lyem Gyárban, Budapesten, jaquardszövő. 1964–1974-ig a Szarvasi Háziipa- ri Szövetkezet műszaki és gyártásközi ellenőre. 1974–1997-ig, nyugdíjba vonulásáig ÁFÉSZ boltvezető. 1997-től vállalkozó boltvezető és ügyintéző. 1988-tól Szarvas Város Baráti Körének tagja, a rendezvények segítője, egy ciklusban gazdasági ügyintézője. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, 1977, 1982, 1989; Munkaérdemrend bronz fokozata, 1995; Szarvasért Elékplakett bronz fokozata 2007. Kedvtelései: textíliák tervezése, lakáskultúra, kertszépítés.
Keserű ZsuzsaKeserű Zsuzsa (Nyírbátor, 1962. márc. 17.) újságíró. Szülei: K. János, Molnár Etelka. Férje: Tatai László újságíró. Gyermekei: T. Nóra. T. Márton. Iskolái: Nyír- lugos-Cserhágó, majd Nyírmihálydi Ált. Iskola, 1976; Vegyipari Szakközépiskola, Debrecen, 1980, laboráns, vegyipari szakmunkás; DATE Főiskolai Kar, Szarvas, 1984, növénytermesztő üzemmérnök; MUOSZ Bálint György Újságíró Iskola, 1986, újságíró. Pályája: 1986- tól szentesi, debreceni lapoknál újságíró. 1993–96-ig, majd 2001-től a Szarvas és Vidéke munkatársa, 1995–96-ig szerkesztőségvezető. 1996-tól a Békés Megyei Nap tudósítója. 1999–2001-ig a Szóról szóra c. helyi televí- ziós magazin operatőre, szerkesztője. Írásai: Útravaló (dokumentumkötet) Szarvas, 1998; társszerzője ismeretterjesztő köteteknek, valamint a Novák István városai (Szeged, 2008) c. köteteknek; írt lexikon-szócikket a Révai Lexikonba. Írásai teljes nevén és K.Zs. szignóval jelennek meg. Szabad- idejében mézeskalácsozik.
Keszthelyiné Raskó KláraKeszthelyiné Raskó Klára (Szarvas, 1921. jan. 21.) ny. tanítónő. Szülei: Raskó Kálmán, Oláh Erzsébet. Férje: †K. Jenő ny. katonatiszt. Gyermeke: K. Zoltán. Iskolái: Szarvas, Áll. Elemi Iskola, 1932; Polgári Iskola, 1936; Ev. Tanítónőképző, 1940, tanítónő; Radnai Gyors- és Gépíró Iskola, Bp., 1942, gyors- és gépíró tanár. Pályája: 1940– 42-ig a szarvasi ismétlő iskolában tanított. 1942–46-ig a M. Kir. Honvédelmi Minisztériumban titkárnő. 1946–48- ig az Ált. Hitelbankban, 1948–60-ig a szesziparban gyors- és gépíró. 1960-tól 77-ig, nyugdíjba vonulásáig a Bp. XX. Ker. Vörösmarty Utcai Ált. Iskolában tanítónő. Nyugdíjba vonulása után iskolájában 1994-ig teljes óraszámban taní- tott. 1982-től, alapításától tagja, nyolc éven ár vezetőségi tagja Szarvas Város Baráti Köre Budapesti Csoportjának. Kitüntetései: Szarvasért Emlékplakett bronz fokozat, 2000; a Baráti Kör Jubileumi Emlékérme, 2005; Vasdiploma, 2005. Kedvtelései: olvasás keresztrejtvény-fejtés, zongora, zenehallgatás
Király JuditKirály Judit (Orosháza, 1975. febr. 24.) művészettörté- nész. Szülei: Kocsis János, Molnár Zsuzsanna. Iskolái: Szarvasi 2. Sz. Általános Iskola, 1989; Vajda Péter Gimná- zium, Szarvas, 1993; Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1997, matematika-angol szakos tanár; Eötvös Lo- ránd Tudományegyetem, Budapest, 2009, művészettörté- nész. 2008-tól ugyanitt Ph.D ösztöndíjas. Pályája: 2006-2008 között munkatárs volt a Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum- ban, Budapesten. Fontosabb írásai: Maurer Dóra munkásságának matematikai vonatkozásai, 2008; Párhuzamos elágazások. Maurer Dóra életmű-kiállítása a Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeumban. 2009.
Kis Ágnes dr.Kis Ágnes dr. (Szarvas, 1962. január 15.) háziorvos. Szü- lei: K. András, Hanzó Judit. Férje: G. Pál vállalkozó. Gyermekei: G. Lilla, G. Zsófi a. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1976; Vajda Péter Ginm. És Szakközépiskola, Szarvas, 1980; Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1986, ált. orvos; 1992, üzem-egészségügyi szakorvosi vizsga; 1998, háziorvosi szakvizsga; 2007, SZTE GTK orvos- közgazdász. Pályája: 1986–1988-ig a Bács-Kiskun Me- gyei Kórházban, Kecskeméten, üzem-egészségügyi gyakornok. 1988–95-ig a Szarvasi Városi Egészségügyi Gyógyintézet üzemorvosa. 1992-től háziorvos. 1993-tól a Szarvasi Ergo-Med Kft. társtulajdonosaként vállalkozó üzemorvos; háziorvosi szolgálatot, egészségügyi szakellátást, járóbeteg-ellátást végez. Kedvtelése: kertészkedés.
Kis SzilviaKis Szilvia (Szarvas, 1961. dec. 25.) ált. iskolai tanár. Szülei: K. András, Hicz Mária. Férje: Csík András mg. üzemmérnök. Gyermekei: Cs. Dávid András, Cs. Ádám János. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1976; Vajda P. Gimn., 1980; JGYTF, Szeged, 1984, magyar-ének sza- kos ált. isk. tanár; Esterházy Főiskola, Eger, 2007, infor- matikus könyvtáros tanár. Pályája: 1984–2001-ig a Pe- tőfi Sándor Általános Iskola tanára. Megalakította az is- kola gyermekkórusát, vezette a Városi Vegyeskart, majd a Melis György Kórusalapítvány gyermekkarát. 2001-ig az általános iskolai művészeti mun- kaközösség vezetője. 2001-től a Székely M. Szakképző Iskola és jogutódai- nak énektanára, az iskola könyvtárának vezetője. 2002–2004-ig szabadidő- szervező. Kedvtelései: olvasás, kertészkedés.
Kispál ZsuzsannaKispál Zsuzsanna (Szentes, 1961. aug. 24.) agronómus, laborvezető. Szülei: K. Ferenc, Kispál Eszter. Gyerme- kei: Pásztor Anita, Pásztor Edina. Iskolái: Mindszenti Ált. Isk., 1975; Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola, Bp., 1979, vegyészlaboráns; Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 1986, agrármérnök; 1994, vállalatgazdálkodá- si szakmérnök, mérlegképes könyvelő. Pályája: 1979–1981-ig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola kémia tanszékén helyezkedett el. 1986–1990-ig a Ceglédi Állami Tangazdaság vetőmagüzemében, 1990– 1993-ig a Bácsmag Kft. kecskeméti vetőmag-kereskedelmében tevékenyke- dett. 1993-tól a Pioneer Hi-Bred Zrt. dolgozója, laborvezető és agronómus. Kedvtelései: színház, zene, sport, tánc, utazás.
Kiss ImreKiss Imre (Békésszentandrás, 1947. aug. 7.) ny. ács. Szülei: K. Imre, Frankó Mária. Gyermekei: K. András, K. Márta. Iskolái: 2. Sz. Ált. Isk., Szarvas, 1961; Iparitanuló Isk., Szarvas, 1965, ács-állványozó. Pályája: 1962–1988-ig Építőipari Ktsz majd jogutódja, Vas- Fém- ipari Szövetkezet építő részlegének dolgozója. 1988– 1990-ben külföldön végzett munkát. 1991-től az Integrál Építőipari Rt. alkalmazottja. Sporttevékenysége: 1966– 1980-ig a Szarvasi Spartacus SC NB II-es és NB I B-csoportos csapatának kézilabdázója. Többszörös megyei ifjúsági és felnőtt válogatott. Kitünteté- se: Kiváló Szövetkezeti Dolgozó, 1987. Kedvtelése: römikártya.
Kiss JánosKiss János (Csökmő, 1952. okt. 20.) ügyvezető. Szülei: K. Károly, Bátori Ilona. Élettársa: Kiss Margit iskola- igazgató. Gyermekei: Anderkó Márta Zsófi a. Iskolái: Ált. Iskola, Csökmő, 1967; Mg-i Technikum, Debrecen, 1971, technikus; DATE Főiskolai Kar, Szarvas, 1974, öntözéses-meliorációs üzemmérnök. Pályája: 1974– 1979-ig a Magyar-Vietnámi Barátság Mgtsz ágazatveze- tője, 1979-1980-ban Szarvason a Tiszántúli Meliorációs Vállalat ágazatvezetője. 1980–1993-ig a SZÁT Meliorációs Főmérnökségen építésvezető, főmérnök, csoportvezető, kereskedelmi főelőadó. 1992-től a Körös-Refl ex Bt. ügyvezető cégtulajdonosa. Tevékenységi köre: infrastruk- turális beruházásokban való részvétel, építési munkák végzése, több mint 600 km víz-, gáz-, telefon-hálózat elkészítése. Kitüntetései: Kiváló Dolgo- zó, 1983, 1987. Kedvtelése: rejtvényfejtés.
Kiss LászlónéKiss Lászlóné Hortobágyi Mária (Szeged, 1950. szept. 7.) ny. óvónő. Szülei: H. András, Szabó Etelka. Férje: K. László ny. ágazatvezető. Gyermekei: K. László Szil- veszter, K. Gábor András. Iskolái: Szeged, Gedói Ált. Isk., 1965; Rózsa F. Gimn., 1969; Szarvas, Óvónőképző Intézet, 1971, óvónő. Pályája: 1971-72, Szeged, Odesz- sza Krt. Óvoda, óvónő; 1972, Szarvas, VT VB, pü. előadó; 1973–2008-ig Szarvason óvónő: Vásártéri Óvoda (1978-ig); Damjanich Úti Óvoda (1985-ig); Dózsa Úti Óvoda, vezető óvónő, mkv. 2007-ig, nyug- díjba vonulásáig. 1969-től a PSZ tagja. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, 1981; Eötvös József-emlékérem bronz fokozata, 2006. Kedvtelései: kirándu- lás, színházlátogatás, olvasás.
Kiss MargitKiss Margit (Mezősas, 1954. jan. 3.) ált. iskolai igazga- tó. Szülei: K. Jenő, Hajdu Margit. Élettársa: Kiss János vállalkozó. Gyermekei: Anderkó Márta Zsófi a. Iskolái: Ált. Iskola, Mezősas, 1968; Gyermekfelügyelői Szakkö- zépiskola, Berettyóújfalu, 1972; Óvónőképző Intézet, Hajdúböszörmény, 1974, óvónő; Tanárképző Intézet, Eger, 1981, rajz szakos általános iskolai tanár; Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 1999, etnográfus-néprajz szakos tanár. Pályája: 1974–1982-ig a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben dolgozott óvónőként, majd 1982–1984-ig Debrecenben a Pallagi úti óvodában. 1984-től a Szent István Egyetem Tessedik S. Egyetemi Központ jogelőd intézményében óvodapeda- gógusként, 1988-tól oktatóként dolgozott. 2003-tól szervezi, irányítja a szak- mai gyakorlati képzést. 2005-től a Tessedik Sámuel Főiskola majd a Szent István Egyetem Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola igazgatója. Ki- tüntetései: Tessedik Sámuel Főiskoláért, 2004. Kedvtelései: olvasás, szín- ház, kiállítások, utazás, kertészkedés.
Kiss SándorKiss Sándor (Debrecen, 1972. dec. 26.) üzemvezető. Szülei: K. Sándor, Szakács Erzsébet. Felesége: Bakos Katalin növényvédelmi felügyelő. Gyermekei: K. Nor- bert Levente, K. Márton Róbert. Iskolái: Böszörményi úti Ált. Isk., Debrecen, 1987; Balásházy János Mg. Szak- középiskola, Debrecen, 1991; Debreceni Agrártudomá- nyi Egyetem, 1996, általános agrármérnök; Miskolci Egyetem, 1999, szakközgazdász. Pályája: 1996-1997- ben a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány dolgozója, majd 1997-től a Pioneer Hi-Bred Zrt. vetőmagüzemben agronómus munkatárs, 2007-től üzemvezető.
Kiss ZoltánKiss Zoltán (Szarvas, 1969. máj. 13.) kapcsolatépítő, biztosítási tanácsadó. Szülei: K. György, Hruska Erzsébet. Felesége: Balog Tünde. Gyermekei: K. Virág, K. Ákos. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1983; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1987; JGYTF, Szeged, 1992, matematika-technika szakos ált. iskolai tanár. Pályája: 1994–1995-ig a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskolában tanított, 1995–1997-ig Kondoroson, a Petőfi István Ált. Iskolában. 1997 és 1999 között visszatért Szarvasra tanítani, és a Petőfi Sándor Ált. Iskolában he- lyezkedett el. 1999-től biztosítási tanácsadó lett a Generali-Providencia Zrt.-nél. 2005-től saját internetes kereskedelmi vállalkozásba kezdett. 30-szoros maratoni futó, legjobb eredménye: 4. helyezés, Graz, (1999). 2007-től tagja a Jobbiknak. Kedvtelései: futás, kerékpározás, zenehallgatás.
Kiszely AndrásKiszely András (Szarvas, 1952. aug. 23.) cukrászmester, cégtulajdonos. Szülei: K. András, Udvari Katalin. Fele- sége: Janurik Zsuzsanna társtulajdonos. Gyermekei: K. Nikoletta, K. Noémi. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1966; B.csabai Szakmunkásképző Int., 1969, cukrászse- géd; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1976; cukrász mestervizs- ga 1976; melegkonyhai és hidegkonyhai szakács, 1978. Pályája: 1969–1971-ig Öcsödön dolgozott cukrász-se- gédként. 1971–1977-ig a Szarvasi Sütőipari Vállalat édesipari részlegvezető- je. 1977–1983-ig a Szentesi ÁFÉSZ nagymágocsi cukrászüzemének üzletve- zetője. 1983–1992-ig Szarvason fagylaltozót üzemeltetett cukrász kisiparos- ként, 1992-től családi vállalkozást indított, azóta saját cukrászüzemében és cukrászdájában dolgozik. Munkája mellett 1996-tól gyakorlati és szakmai elméleti oktató tevékenységet is folytat a Székely M. Szakközépiskolában Szarvason ill. a Kunszentmártoni Gimn. és Szakközépiskolában. 2008-tól mestervizsga-bizottsági elnök. Kitüntetései: versenyeken elért díjak, 1977, 1979, 1982; 25 éves jubileumi kitüntetés, 2008. Kedvtelése: vadászat.
Kiszely MihályKiszely Mihály (Szarvas, 1944. szept. 22.) ny. elnök- igazgató, alpolgármester. Szülei: K. Mihály, Urbancsok Anna. Felesége: Csatai Katalin szülésznő. Gyermekei: K. Csaba Mihály, K. Katalin. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1958; Állami Kereskedelmi Tanuló Iskola, Bcs. 1964, kereskedő; Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakis- kola, Bp., 1967, kereskedelmi szaktechnikus; Kereske- delmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Bp., 1994, áruforgalmi menedzsment szakközgazdász. Pályája: Kezdetben a Bé- kés Megyei Kiskereskedelmi Vállalatnál volt kereskedő, a kereskedelmi szakiskola elvégzése után három éven át az egri ÁFÉSZ áruforgalmi előadó- ja. 1970-től dolgozott a Szirén Ruházati Szövetkezetben: kereskedelmi előadó, osztályvezető, 1980-tól elnökhelyettes, 1990-től 2003-ig elnök-igazga- tó. Irányítása alatt a Szirén végrehajtotta a rendszerváltásból adódó feladato- kat, a vagyonnevesítést, az új típusú szövetkezetté alakítást. A szövetkezet növelte piacát. Megvásárolta a Pierre Clerence és a Seidensticker névhaszná- lati jogát, folytatta a technológiai és műszaki fejlesztést. 1994–1998-ig a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának külső tagja, 1998-tól önkormány- zati képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke, 2004-től alpolgármester. 1990– 2002-ig a Békés Megyei Iparszövetség elnökségi tagja. 1993-tól az Ipari Szö- vetkezetek Szociális és Kulturális Alapítványának, valamint a Szarvasi Kró- nika Alapítvány kuratóriumi tagja. 1998-ban az V. sz. Választókerületi Bi- zottság elnöke. Kitüntetése: OKISZ Alkotói-díj, 1992. Kedvtelései: termé- szet, fák, virágok.
Kiszely MihálynéKiszely Mihályné Csatai Katalin (Szarvas, 1948. júl. 12.) szülésznő. Szülei: Cs. Pál, Demeter Mária. Férje: Kiszely Mihály ny. elnök-igazgató. Gyermekei: K. Csa- ba, K. Katalin. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1962; Vajda P. Gimnázium, Szarvas, 1966; Szülésznőképző, Szeged, 1968; szülésznő. Pályája: 1968–70-ig a Mező- túri Kórház Szülészetén szülésznő. 1970-ben a Szarvasi Szakrendelő Intézet belgyógyászatán asszisztens. 1970- től a Szarvasi Szülőotthonban szülésznő, 1985–1996-ig, nyugdíjba vonulásá- ig (a Szülőotthon megszüntéig) vezető szülésznő. 1997–2008-ig a Szarvasi Szakorvosi Kft. asszisztense a Nőgyógyászat Onkológiai osztályán. Kitünte- tései: Miniszteri dicséret, 1977; Szarvas Város Egészségügyéért, 2008. Kedvtelései: kertészkedés, olvasás, kézimunka.
Kita Anikó IrénKita Anikó Irén (Szarvas, 1964. febr. 4.) tanító. Szü- lei: K. András, Galáth Judit. Gyermekei: Rafaj János Máté, Rafaj Marcell Endre. Iskolái: Ált. Iskola, Csabacsüd, 1978; Ady E. Gimn. és Postaforgalmi Szk., Sarkad, 1982, középfokú postaforgalmi képesítés; Deb- receni Tanítóképző Főiskola, 1985, tanító, ének szak- kollégium; JGYTF, Szeged, 1988, nevelőtanár; Bp., 1997, felsőfokú drámajáték-vezető; ELTE, Bp., 2005, pedagógia szakos tanár; EKTF, Eger, 2000, tanügy-igazgatási szakértő. Pá- lyája: 1985-től a szarvasi Szlovák Ált. Iskola és Diákotthonban dolgozik. 1998-ig kollégiumi nevelő és énektanító, 1998-tól osztálytanító; 2004-től az alsós munkaközösség vezetője; 2006-tól minőségirányítási felelős. Kedvtelései: olvasás, utazása, kertészkedés.
Kita ErzsébetKita Erzsébet Gabriella (Szarvas, 1974. márc. 21.) kö- zépiskolai tanár. Szülei: K. Pál, Sonkoly Erzsébet. Is- kolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1988; Vajda P. Gimn., 1992; JGYTF, Szeged, 1996, matematika-földrajz sza- kos ált. isk. tanár; JATE TTK, Szeged, 1999, matemati- ka szakos középiskolai tanár; SZTE BTK, 2002, peda- gógiai érékelési szakértő. Pályája: 1997-98-ban az Ör- ménykúti Ált. Iskola tanára; 1998-tól a Székely M. Szkm, Szk. és Diákotthon és jogutódainak tanára; 2000–2002-ig a matema- tika munkaközösség vezetője, a 2007-2008-as tanévben intézményegység- vezető-helyettes, 2008-tól a minőségirányítási kör vezetője. Kedvtelései: utazás, olvasás, kötés-horgolás.
Kituljak (Hidasi) EszterKituljak (Hidasi) Eszter (Szarvas, 1960. jan. 10.) kö- zépiskolai tanár. Szülei: Hidasi Mihály, Roszik Erzsébet. Férje: Kituljak László. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szar- vas, 1974; Vajda P. Gimn., 1978; JATE, Szeged, 1983, matematika-földrajz szakos középiskolai tanár. Pályája: 1983 óta a szarvasi Vajda P. Gimn. tanára. 2000–2005-ig a biológia-kémia-földrajz munkaközösség vezetője. 2000–2007-ig óraadó a TSF Mg. Karán. 1983-tól a PSZ tagja, több éven át alapszervezeti főbizalmi. 1999 óta intenzíven ápolja a test- vériskolai kapcsolatot a dévai Magyarok Nagyasszonya és a Téglás Gábor Iskolacsoport nevű iskolákkal. Kitüntetése: Szakszervezeti Munkáért, 1987. Kedvtelése: utazás, ásványgyűjtés.
Kituljak László GyörgyKituljak László György (Szarvas, 1959. ápr. 22.) ny. tűzoltó őrnagy. Szülei: K. András, Urbancsok Etelka Pi- roska. Felesége: Hidasi Eszter középiskolai tanár. Gyer- mekei: K. Rita, K. Réka. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szar- vas, 1973; 611. Sz. Ipari Iskola, Bcs., 1976, víz-, gáz-, központifűtés-szerelő; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1985; BM Kiképző Központ, Bp., 1984, tiszthelyettes, 1986, zászlós; Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Tűzvé- delmi Önálló Tanszék, Bp., 1989, tűzoltótiszt, 1990, államigazgatási alapis- meretek; Tessedik S. Főiskola, Szarvas, 2000, környezetgazdálkodási agrár- mérnök. Pályája: 1976–1981-ig a szarvasi Vas- és Fémipari Szöv. dolgozója. 1981 és 1982 között katonai szolgálatot teljesített a Bp. Ferihegy Építő Szá- zadnál. 1982–2007-ig beosztott tűzoltó, majd szolgálatparancsnok-helyettes, 1991–2007-ig, nyugdíjba vonulásáig szolgálatparancsnok a szarvasi Tűzoltó Parancsnokságon. Szolgálatparancsnokként részt vett az orosházi (1993), a szarvasi (2006) malomtűz oltásában, belvíz elleni védekezésben, a tiszai ár- vízvédelemben (2001). 2008 óta a Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltók Egyesületé- nek elnöke. Kitüntetései: Tűzbiztonsági Érem bronz fokozata, 1988; Mi- niszteri Dicséret és Jutalom, 1993, 1998; Megye Védelméért, 1999. Kedvte- lései: méhészet, horgászat, főzés.
Klenk JózsefKlenk József (Szarvas, 1938. szept. 24.) ny. fogtechnikus. Szülei: K. József, Dauda Zsuzsanna. Felesége: Várnagy Éva pszichopedagógus. Gyermekei: Dr. K. Éva, Dr. K. Nóra. Iskolái: 2. Sz. Ált. Isk., Szarvas, 1953; Ref. Gimn., Debrecen, 1953-54; Vajda P. Gimn., 1957; fogtechnikus, 1959; DATE Főiskolai Kar, Szarvas, 1974, mg. üzemmér- nök; JGYTF, Szeged, 1976, testnevelő tanár. Pályája: 1959-től fogtechnikusként dolgozik. 1976–92-ig a Fog- technikai Vállalat délkelet-magyarországi régióvezetője. 1976–86-ig a Főisko- la Spartacus ügyvezető elnöke. 1992–98-ig, nyugdíjba vonulásáig fogtechnikus magánvállalkozó. 1998-tól pszichopedagógus, igazságügyi szakértő feleségé- vel dolgozik a Klenk Bt. keretében. 1990-től a Gyermek és Ifjúság Alapítvány kuratóriumi tagja. 1998-tól Szarvas Város Önkormányzata Sportbizottságának külső tagja. 2005-től a Nemzeti Fórum megyei elnöke, az Országos Etikai Bi- zottság tagja. 2006-tól az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség felügyelője, Országos Zsinati tag. Kitüntetései: Szarvas Város Sportjáért, 1982, 2008. Kedvtelése: úszás, szenior-versenyeken vesz részt.
Klimaj ZoltánKlimaj Zoltán (Szarvas, 1976. okt. 13.) kiemelt ügyfélme- nedzser. Szülei: K. Mihály, Konyecsni Mária. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1991; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1995; Eötvös József Iskolaalapítvány Szk., 1997; banki ügyintéző képesítés, 1999; vendéglátó üzletvezető képesí- tés; TSF Gazdasági Főiskolai Kar, 2006; személyügyi szer- vező; UEFA „B” labdarúgó edző diploma, 2009. Pályája: 2005-től saját vállalkozást működtet, amely beléptető kar- szalagokat forgalmaz, 2006-tól pedig klímaberendezések kereskedelmével is foglalkozik. Sporttevékenysége: 1989-től a Szarvasi FC igazolt játékosa, az NB III-as felnőtt csapatban 1995 őszén mutatkozott be. Azóta stabil tagja a har- madik vonalban és a megyei I. osztályú bajnokságban szereplő együttesnek. 2000-2001-ben megyei gólkirályi címet szerzett, 2001-től a Szarvasi FC csapat- kapitánya. 2008-ban elvégezte az UEFA „D”, egy évvel később pedig a B- licenszes labdarúgó edzői tanfolyamot. Kedvtelései: labdarúgás, kondi, tenisz.
Kliment PálKliment Pál (Nagyszénás, 1939. márc. 30.) ny. középis- kolai tanár. Szülei: K. Pál, Henzel Rozália. Iskolái: Ált. Iskola, Nagyszénás, 1954; Szlovák Gimnázium, Bcs., 1958; Tanítóképző, Szarvas, 1959; tanítói képesítő vizs- ga, 1960, Szeged, tanító; JGYTF, Szeged, 1963, magyar- szlovák-történelem szakos ált. isk. tanár; ELTE, BTK, 1972, okleveles könyvtáros. Pályáját tanítóként kezdte 1959-ben, majd Mezőberény, Kardos és Csabacsűd álta- lános iskoláiban volt tanár. 1976–1998-ig, nyugdíjba vonulásáig a békéscsa- bai 611. Sz. Szakmunkásképző Intézet szarvasi kihelyezett tagozatán, majd jogutódjában, a Székely Mihály Szakmunkásképző és Szakközépiskolában tanított. A magyar-munkaközösség vezetője volt, 1988–1989-ben igazgató- helyettes. 1991-től a Tessedik Szakiskola óraadó tanára. Kitüntetése: Mi- niszteri Dicséret, 1990. Kedvtelései: vadászat, horgászat.
Kóczy Kálmán dr.Kóczy Kálmán dr. (1914–2007.) általános orvos. Szü- lei: K. Mihály, Bérczy Gizella. Felesége: Tolnai Olga. Gyermekei: K. Kálmán, dr., K. Miklós. Iskolái: Elemi Isk. 1924; Ág. h. Ev. Gimn. (Vajda P. Gimn.) Szarvas, 1932; Bp., Pázmány P. Tudományegyetem, Szeged, Fe- renc József Tudományegyetem, 1939, orvos. Pályája: 1938-tól díjtalan gyakornok a Szegedi Idegklinikán. 1939-től Kiskunhalason, a sebészeten segédorvos, 1941- től Inárcs-Kakucson, majd Csabacsűdön orvos. 1963–1978-ig, nyugdíjba vo- nulásáig Szarvason körzeti orvos, 1975-től az általános orvostan szakorvosa. 16 éven át volt önkéntes véradó és évtizedeken át szervezte az önkéntes vér- adásokat. A Szegedi Egyetemi Tanácstól megkapta az arany és gyémánt dip- lomát. Kitüntetései: Elismerés jó munkáért, 1955; Magyar Vöröskereszt Kiváló Dolgozója, 1961; Honvédelmi Érdemérem, 1973; Egészségügy Kivá- ló Dolgozója, 1976; Aranykoszorús törzsgárda jelvény, 1977; TIT emlékpla- kett, 1979; Csabacsűdért emlékplakett, 1996; Közegészségügyi Díj, 1999.
Kóczy Miklós dr.Kóczy Miklós dr. (Kakucs, 1944. márc. 30.) ügyvéd. Szü- lei: Dr. K. Kálmán, Tolnai Olga. Felesége: †Kovácsik Kata- lin tanítónő. Gyermekei: Dr. K. Miklós, Dr. K. Klára. Isko- lái: Ált. Iskola, Kakucs, 1951; Ált. Iskola, Csabacsűd, 1958; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1962; JATE ÁJTK, Szeged, 1967, jogász. Pályája: 1968-tól 1991-ig a Szarvasi Ügyvédi Mun- kaközösség tagja, majd vezetője, 1991-től egyéni ügyvéd. Az Ügyvédi Kamara Békés Megyei Elnökségének tagja.
Kohut AndrásnéKohut Andrásné Pekárik Flóra (Szarvas, 1956. jún. 23.) középiskolai tanár, főigazgató. Szülei: P. János, Sulyán Flóra. Férje: K. András vállalkozó. Gyermekei: K. Sza- bolcs, K. Adél. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Vajda Péter Gimn., 1974; Könnyűipari Műszaki Főisko- la, Bp., 1977, ruhaipari üzemmérnök; Budapesti Műszaki Egyetem, 1996, műszaki tanár; közoktatási vezető, 1997; DE BTK, 2003, pedagógia szakos középiskolai tanár. Pályája: 1977–80-ig a Heves Megyei Ruhaipari Vállalat üzemvezető-helyet- tese, 1980–87-ig magánvállalkozó. 1987-től a békéscsabai 611. Sz. Szak- munkásképző Intézet szarvasi kihelyezett tagozatán majd jogutódaiban (1990-től Székely Mihály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákott- hon) tanít. 1994-től munkaközösség-vezető, 1997-től igazgatóhelyettes, 1999–2000-ig mb. igazgató, 2000-től ismét igazgatóhelyettes, 2001-től igaz- gató, 2008-tól az SZVKKI főigazgatója. Írása: A szarvasi szakképzés törté- nete (SZK, 2008, tanulmány). Kitüntetése: Eötvös József-emlékérem ezüst fokozat, 2006. Kedvtelései: természet, kertészkedés, művészetek.
Kohut CsillaKohut Csilla (Szarvas, 1965. jún. 9.) lakberendező. Szü- lei: K. József György, Igrinyi Erzsébet. Gyermeke: Kugyela Mihály. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1979; Eü. Szk., Békéscsaba, 1983, ált. ápoló és asszisztens; 2002, lakberendezői szakképesítés. Pályája: 1983-84-ben a Szentesi Kórházban szülésznő; 1984-85-ben a Szarvasi Húsüzem laboránsa. 1992-től vállalkozó: bútortervezéssel és -gyártással, valamint lakberendezéssel foglalkozik. Fontosabb munkái: a Zöld Ház „Ir Pub”, a Napestig Vendéglő; lakóházak, konyhák, vendéglők berendezése; kertek, kerítések tervezése. (Gyomaendrőd, Szarvas, Szolnok, Veszprém.) Kedvtelései: lakberendezés, olvasás.
Kohut JózsefKohut József (Szarvas, 1940. ápr. 28.) ny. fodrász. Szü- lei: K. Pál, Kasik Rozália. Felesége: Igrinyi Erzsébet gazdaságvezető. Gyermekei: K. Csilla Erzsébet, K. Jó- zsef Sándor. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1955; 611. Sz. Ipari Szakmunkásképző, Békéscsaba, 1957; Me- zőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző, Zala- egerszeg, 1981, férfi fodrász és méhész. Pályája: 1957– 1987-ig fodrászként dolgozott a Békés Megyei Szolgál- tató Termelő Szövetkezetben. 1988–1992-ig férfi fodrász kisiparos. 1992– 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig a 615. Sz. Ipari Szakmunkásképzőben (később Székely Mihály Szakmunkásképző és Szk.) fodrász szakoktató. Nyugdíjas- ként méhészkedett. 1997–2002-ig a Szarvasi Méhész Baráti Kör elnöke volt. Kitüntetése: Aranyokleveles Méhész, 1999. Kedvtelése: méhészet.
Kohut JózsefnéKohut Józsefné Igrinyi Erzsébet (Feldkirchen Bei Westerham, 1945. ápr. 21.) ny. gazdaságvezető. Szülei: I. Pál, Kriska Anna. Férje: Kohut József ny. fodrász. Gyer- mekei: K. Csilla Erzsébet, K. József Sándor. Iskolái: Fővárosi Általános Leányiskola, Rákoshegy, 1954; Szar- vas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1959; Békéscsaba, Sebes György Közgazdasági Technikum, 1963, képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus; vendéglátói üzletvezetői szakképesítés, 1993. Pályája: 1963–70-ig az MNB szarvasi fi ókjának ügyvi- teli alkalmazottja. 1970–76-ig a Szarvasi Háziipari Szövetkezetben statiszti- kus. 1976–82-ig a Középiskolai Diákotthon, 1982–91-ig az Oktatási Intéz- mények Gazdasági Igazgatósága, 1991-től 2000-ig, nyugdíjba vonulásáig a 615. Sz. Ipari Szakmunkásképző és Diákotthon valamint jogutódja, a Székely M. Szakképző Intézet gazdaságvezetője. 1976–1995-ig a Pedagógus Szak- szervezet tagja. Kitüntetése: Kiváló Munkáért, 1986. Kedvtelései: virágker- tészet, kézimunka, képeslapgyűjtés, rejtvényfejtés.
Kohut PálKohut Pál (Szarvas, 1939. aug. 3.) ny. tanító. Szülei: K. János, Bohnyat Anna. Felesége: Kondacs Anna tanítónő. Gyermeke: K. Tibor. Iskolái: Túlakörösi Ált. Iskola, Mezőtúr, 1954; Vajda P. Gimn., 1961; Felsőfokú Tanító- képző Intézet, Debrecen, 1968, tanító. Pályája: 1961- ben adminisztrátor, 1962-től a Szarvasi Járási Tanács gazdasági előadója. 1963-tól képesítés nélküli nevelő a Középhalmi Általános Iskolában. Ebben az intézmény- ben, ill. jogutódjában – 3. Sz., majd Petőfi Sándor Általános Iskola – tanított nyugdíjba vonulásáig, 1996-ig. Volt osztálytanító, igazgatóhelyettes, járási alsó tagozatos szakfelügyelő, napközis nevelő. 1993-94-ben a közalkalma- zotti tanács elnöke. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1980 és 1989. Kedvte- lése: kertészkedés.
Kohut PálKohut Pál (Szarvas, 1968. aug. 31.) tűzoltó. Szülei: K. Pál, Bába Anna. Fele- sége: Trabach Gyöngyi tanító. Gyermekei: K. Gyöngyi Judit, K. Villő Anna. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1982; Ipari Szakm., 1985, autószerelő; Vajda P. Gimn., 1991; TF kajak-kenu edző, 1996; TSF, Szarvas, 2007, óvoda- pedagógus. Pályája: A szarvasi tűzoltóság dolgozója. Sporttevékenysége: 11 éves korában kezdett kajakozni, 1986-tól indult orszá- gos ifi - majd felnőtt bajnokságokon, elsősorban K–2, il- letve K–4 kategóriában. 1988-89-ben nemzetközi verse- nyen K–4 kategóriában 3. és 4. helyezést ért el. 1995–97- ig válogatott kerettag, 1995-ben magyar bajnok. A két- százas magyar négyes tagjaként Világkupát nyert. 2005- ben a masters Európa-bajnokságon 200 m-en ezüstérmes K–1 és K–4 kategóriákban. Kitüntetései: Év Sportolója, Szarvas 1995; 1996; 1997; 2008. Kedvtelése: történelem, zene, téli sportok.
Koltai LajosKoltai Lajos (Szarvas, 1944. dec. 8.) ny. testnevelő ta- nár. Szülei: Dr. K. Lajos, Fodor Mária. Felesége: Sinka Rozália óvónő, tüdőszűrő szaktechnikus. Gyermeke: Dr. K. Lajos. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1959; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1963; TF, Bp., 1967, testnevelő tanár; kosárlabda-, röplabda-, úszás-, atlétika-, tornaedző. Szak- edző: kézilabda és labdarúgás. Pályája: 1967-ben a Szarvasi 2. Sz. Ált. Isk. és a Vajda P. Gimn. tanáraként kezdte pályáját. 1969-től a DATE szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Karának (és jogutódjainak) testnevelő tanára, 1996-tól testnevelési csoportvezető, 2004-től nyugdíjasként dolgozik. Sporttevékenysége: Több sportágat mű- velt eredményesen (asztalitenisz, atlétika, kézilabda, labdarúgás). Edzőként ért el sikereket a kézilabdában és labdarúgásban. Éveken át a Szarvasi Spar- tacus SE NB II-es és NB I B-csoportos férfi kézilabda-csapatának, majd a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC NB III-as és NB II-es labdarúgóinak trénere. Edzősködött a Gyomaendrődi FC és a Békésszentandrás együtteseinél is, azt követően a Szarvasi FC labdarúgóinak szaktanácsadója. Kitüntetései: Kivá- ló Edzői Munkáért, 1979; Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója, 1981; Békés Megye Sportjáért, 1985; Szarvas Város Sportjáért, 1993; Rektori kitüntetés ki- váló munkáért, 2005. Kedvtelései: vadászat, kertészkedés.
Koltai Lajos dr.Koltai Lajos dr. (Szarvas, 1970. jún. 11.) háziorvos. Szü- lei: K. Lajos, Sinka Rozália. Felesége: Pálinkás Beáta köz- gazdász. Gyermeke: K. Barnabás. Iskolái: 1. Sz. Ált. Isko- la, Szarvas, 1984; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1988; SZOTE, Szeged, 1996, általános orvos; Szegedi Egyetem, Szakkép- ző Közp., 2007, háziorvosi licence. Sporttevékenysége: A Szarvasi Tenisz Klub OB III-as csapatának tagja, 2001-ben az országos ranglista 307. helyezettje, Szarvason a Kiss Mi- hály-emlékverseny egyéni győztese; 2008-ban párosban nyert.
Komár EllaKomár Ella (Szarvas, 1978. szept. 9.) fazekas. Szülei: Komár György, Kocsondi Ella. Gyermeke: Dürgő Csa- ba. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1973; Vajda Péter Gimn., 1997; Göndöcs Benedek Szakképző Iskola, Gyu- la, 2000, fazekas; Székely Mihály Szakm. Iskola, nőiruha-készítő, 2001. DATE MVKFK, 2002, növény- termesztő mérnök. Pályája: 2001-től egyéni vállalkozó, fazekas. A szarvasi népi kerámiák forma- és díszítés vilá- gának hagyományain alapuló használati tárgyakat készít egyedi igények sze- rint. Rendszeresen korongozó iskolát tart a Ruzicskay Művészeti Nyári Tá- borban. Kiállítása volt a Tessedik Sámuel Múzeumban, Szarvason, 2002-ben és 2003-ban. Hobbija: olvasás.
Komár JánosKomár János (Szarvas, 1925. jan. 17.) ny. agrármérnök. Szülei: K. János, Medvegy Mária. Felesége: Palyó Zsu- zsanna ny. könyvelő. Gyermekei: K. János, K. Katalin. Iskolái: Ev. Népiskola, Szarvas, 1937; Vajda P. Ev. Gimn., 1941; Középfokú Gazdasági Tanintézet, Szarvas, 1945; DATE, 1965, agrármérnök. Pályája: A SZÁT me- zőgazdásza, kerületvezetője, nyugdíjba vonulásáig a rizstermelési rendszer vezetője. Sporttevékenysége: A Szarvasi Turul SC, a Szarvasi SC, és a Szarvasi Vasas megyei I. o. csapatai- nak labdarúgója 15 éven át. Kitüntetései: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1968; Vöröskereszt Kiváló Dolgozó, 1969; Árvízvédelemért Emlékérem, 1970; Szarvas Város Labdarúgásáért plakett, 2005. Kedvtelései: mezőgazda- ság, sport, vadászat.
Komlovszky-Szvet TamásKomlovszky-Szvet Tamás (1982. okt. 21.) szobrász. Szülei: Komlovszky János, Szvet Katalin Erzsébet. Fele- sége: Szabó Klára Petra festőművész, grafi kus. Iskolái: 2. Sz. Általános Iskola, Szarvas, 1997. Chován Kálmán Művészeti Alapiskola, Szarvas, 1997; Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola, Szeged, 2001, díszítőszob- rász; Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2007, szobrászművész, művészeti rajz és művészettörténet sza- kos tanár. Academie Beeldende Kunsten Maastricht, továbbképzés, Hollan- dia, 2006. Folk Academy of Helnæs, Dánia, 2008. Egyéni kiállítások: Kék kápolna, Balatonboglár, 2004; Hommage á Vilt Tibor, Parthenon-fríz Terem, Budapest, 2006; TS Múzeum, Szarvas, 2007; Spiritusz Galéria, Budapest, 2008. Ezeken túl 23 csoportos kiállításon vett részt. Művészi érdeklődése többrétű: elsősorban a legújabb technikai elemek kínálta lehetőségek érdek- lik, mind társadalom kritikusan mind kísérletezve használja fel ezeket a tech- nikai újdonságokat. Az installációi egyre inkább egy fő téma köré szerveződ- nek, a lebegés, és a súlytalanság gondolata köré. Díjai: Ruzicskay György- ösztöndíj, 2004-2005; Amadeus Alapítvány alkotói ösztöndíj, 2006; Székely Bertalan ösztöndíj, 2006-2007; Köztársasági ösztöndíj, 2006-2007; Socrates/ Erazmus ösztöndíj, 2006-2007; Dán Királyi Akadémia ösztöndíja, 2008; Ju- nior Príma Díj, 2008.
Konczos ÉvaKonczos Éva (Csanádalberti, 1942. febr. 1.) festőművész, tanár. Szülei: K. Márton, Czinkoczki Erzsébet. Iskolái: Gyak. Ált. Iskola, Szarvas, 1956; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1960; Tanárképző Főiskola, Szeged, 1964, általános isko- lai biológia-földrajz-rajz szakos tanár; Képzőművészeti Főiskola, Bp., 1974, művészeti rajz, festés, ábrázoló geo- metria, művészettörténet szakos középiskolai tanár. Pá- lyája: 1964–1973-ig Öcsödön, az általános és középisko- lában tanít, majd 1998-ig Budapesten általános iskolákban tanított, 1996-tól a budapesti Körúti Rajziskola tanára. Tanítványai számos hazai és nemzetközi díjat nyertek el festményeikkel. 1974-1998 között Budapesten, Szarvason és más vidéki városokban voltak kiállításai. 2006-ban Gyulán és Mezőhegyesen, Szarvason, 2009-ben állított ki. Képein feltűnnek az utazásai helyszínei, a Ní- lus és mediterrán vidék. Színharmóniái különösen ihletetten csendülnek fel a Körös-parti képein: a sziporkázó fény átitatja a formákat. Tagja a Magyarorszá- gi Kulturális Örökség Osztályok Egyesületének, valamint a Magyar Rajztanár- ok Országos Egyesületének. Ilusztrációi: Cseh-Pirchala: 400 kínai recept, 1981; Papucsek, G.: Konvalinky, 2003; Papucsek, G.: Za spevajte, 2005. Raj- zai jelentek meg a Köznevelésben. A budapesti Újszínházon fríz-festést végzett tanulóival. Szakcikkeket írt a komplex művészeti, esztétikai nevelés témakör- ében. Kitüntetése: Szocialista Kultúráért, 1986. Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata, 2009. Kedvtelése: utazás.
Kondacs AdriennKondacs Adrienn (Szarvas, 1983. nov. 14.) felszolgáló. Szülei: K. János, Feder Mária Márta. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1998; Vajda P. Gimn., Szarvas, 2002; VPG Szarvas, 2003; gépíró-szövegszerkesztő. Pályája: vendéglátó-ipari egységekben felszolgáló. Sporttevé- kenysége: 1992-től a Szarvasi Kosárlabda Club NB I-es korosztályos és felnőtt csapatainak játékosa, többszörös megyei diákolimpia bajnok és országos helyezett. Sportolói karrierjét egyetlen esztendő kivételével a helyi klubban töltötte, 1999- 2000-ben az NB I B-s Debreceni KSC színeiben lett bajnoki ezüstérmes. Ki- tüntetései: Év Sportolója, Szarvas, 1994.
Kondacs Anna dr.Kondacs Anna dr. (Szarvas, 1948. nov. 22.) ált. iskolai tanár. Szülei: K. János, Terhes Anna. Gyermeke: K. Pé- ter. Iskolái: Ált. Iskola, Kardos, 1963; Szlovák Gimnázi- um, Bcs. 1967; Tanárképző Főiskola, Szeged, 1972, szlo- vák-orosz szakos ált. isk. tanár. Pályája: A főiskola el- végzése óta a szarvasi Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola és jogutódainak tanára. 1992 óta a szlovák és osz- tályfőnöki munkaközösség vezetője. A szlovák tanköny- vek lektora; részt vett a népismeret kerettantervének elkészítésében (2000). Írásai: Súbor textov k jazykovej skúške (Szlovák nyelvvizsgára felkészítő ta- nulmány, 1996); Szlovák népismeret 5–6. ill. 7–8. o. (tankönyvek). 2006-ban egyetemi doktor (szakmódszertan). Kitüntetései: Szocialista Kultúráért, 1987; Miniszteri Dicsérő Oklevél, 1990; Nemzetiségünkért, 2006.. Kedvtelései: ol- vasás, népművészet, nyelvtanulás.
Kondacs EnikőKondacs Enikő (Szarvas, 1981. aug. 2.) felszolgáló. Szülei: K. János, Feder Mária Márta. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1996; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1998; Zrínyi J. Sportgimnázium, Debrecen, 2001; Székely M. Szakm., Szarvas, 2003, pincér. Pályája: vendéglátó ipari egységekben felszolgáló. Sporttevékenysége: A Szarva- si Kosárlabda Klub korosztályos csapataiban sajátította el a sportág alapjait, és vált belőle élvonalbeli játékos. Megszakításokkal ugyan, de sportpályafutása jelentős részét Szarvason töl- tötte. Játszott az NB I. osztályban is. 1998–2001-ig a Debreceni Kosárlabda Sport Club NB I B-s, 2004–2006-ig a Kecskeméti Kosárlabda Club NB I B-s csapatának játékosa. Többszörös megyei és országos diákolimpia bajnok.
Kondacs JánosnéKondacs Jánosné Pribelszki Katalin (Szarvas, 1959. aug. 5.) ált. iskolai tanár. Szülei: P. Pál, Dudás Zsuzsan- na. Férje: K. János üzemvezető. Gyermekei: K. Katalin, K. Magdolna. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1973; Vajda P. Gimn., 1977; JGYTF, Szeged, 1982, matemati- ka-kémia szakos ált. isk. tanár; 1999, közoktatás-vezető. Pályája: 1977–79-ig képesítés nélküli nevelő; 1982– 2001-ig az Örménykúti Ált. Iskola tanára, 1991–2001 között ig.h; 1997-2001 között Csabacsűdön óraadó tanár. 2001-2002-ben a kondorosi Petőfi István Ált. Iskola, 2002-től a szarvasi Szlovák Ált. Iskola és Diákotthon tanára; 2004-től a felsős munkaközösség vezetője. 1982-től az Örménykúti Ált. Iskola, 2002-től a Szlovák Iskola szakszervezeti titkára. Ki- tüntetései: Eötvös József-emlékérem bronz fokozat, 1996; arany fokozat, 2001. Kedvtelése: utazás.
Kondacs MihályKondacs Mihály (1933–2003) tanító. Szülei: K. Mihály, Sonkoly Erzsébet. Felesége: Savrla Zsuzsanna ny. hír- lapkézbesítő. Gyermekei: K. Mihály, K. György. Isko- lái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1949; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1953; Tanítóképző Intézet, Szeged, 1965, tanító. Pályája: Szarvason, a Középhalmi Ált. Isk. ezüstszőlői tagiskolájában, majd nyugdíjba vonulásáig jogutódjában, a szarvasi Petőfi S. Ált. Iskolában tanított. Sporttevé- kenysége: Szarvas egyik leghűségesebb labdarúgó-kapusa, aki 1950–1970- ig szerepelt a Vasas SE, Traktor SE, MEDOSZ SE, Szarvasi Spartacus SC színeiben. Csupán katonai szolgálata idején játszott a Bajai Posztó SE NB III-as együttesében 1954–1955-ig. Kitüntetése: Sport Érdemérem, 1994.
Kondacs MihálynéKondacs Mihályné Podmaniczky Mária (Szarvas, 1940. szept. 12.) ny. főiskolai adjunktus, tanszékvezető. Férje: K. Mihály ny. agrármérnök, mg. vállalkozó. Gyermekei: K. Zoltán, K. Tibor. Iskolái: Szarvas, 1. Sz.. Általános Iskola, 1955; Vajda Péter Gimnázium, 1959; Felsőfokú Óvónőképző Intézet, 1961, óvónő, magyar és szlovák nyelvű; Felsőfokú Óvónőképző Intézet, Sopron, 1964, ók. intézeti gyakorló óvodai óvónő; JGY Tanárképző Fő- iskola, Szeged, 1978, pedagógia szakos előadó; 1985, rajz szakos tanár. Pá- lyája: 1961–63-ig a nagyszénási I. Sz. Óvoda vezető óvónője. 1963-tól 1983- ig a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben, majd a jogutód Szarvasi Óvóképző Főiskolán gyakorló óvodai óvónő, pedagógia szakos gyakorlatve- zető tanár. 1983–1996-ig, nyugdíjba vonulásáig a jogutód Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, illetve a Tessedik Sámuel Főiskola Vizuális Nevelési Tanszékének oktatója, majd tanszékvezető tanára. 1996–2008-ig óraadó ta- nár. A Tankönyvesek Országos Szövetségének tagja, az Ótemplomi Egyház- község presbitere. Írásai: Vizuális nevelés az óvodában, főiskolai módszer- tankönyv, 1993. Tanulmányai, cikkei jelentek meg módszertani szaklapok- ban. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1983; Brunszvik Teréz-díj arany foko- zata, 1996. Kedvtelései: utazás, olvasás.
Kondacs PálKondacs Pál (Szarvas, 1931. jan. 16.) újságíró, író. Szü- lei: K. Mihály, Zima Zsuzsanna. Felesége: Privler Kata- lin ny. óvónő. Gyermekei: Rabné K. Katalin, Csikósné K. Zsuzsanna. Iskolái: Szarvas, Ev. Árvaházi Elemi Is- kola, 1941; Vajda P. Gimn., 1945; Bp. Maglódi Úti Mg. Technikum, 1963; MUOSZ Újságíró Iskola, Bp., 1957; GATE Mg.tudományi Kar, agrármérnök, 1968. Pályája: 1950–56-ig újságíró-gyakornok a Naša sloboda c. szlo- vák nyelvű hetilapnál. 1956–90-ig a Ľudove noviny c. hetilap újságírója: rovatvezető, tördelőszerkesztő, 1977–1990-ig, nyugdíjba vonulásáig főszer- kesztő. 1957–1990-ig az MSZMP; 1991-től a Magyar Írók Szövetségének tagja. Írásai: Onemela izba (Az elnémult kórterem, novelláskötet), 1983. Re- gényei: Hrboľatá cesta (Rögös út), 1984, Neskory návrat (Késői visszatérés), 1987. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, 1967, Szocialista Kultúráért, 1969; Ki- váló Munkáért, 1972; Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1979; Nemzetisé- günkért, 1979; Szocialista Újságírásért, 1988. Kedvtelése: a kert.
Kondacs PálKondacs Pál (Szarvas, 1945. júl. 21.) ny. női fodrász- mester. Szülei: K. Pál, Lipták Ilona. Gyermeke: K. Ber- ta. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1959; női fodrász ipari tanuló, 1959–1961; közgazdasági technikum, 1969. Pályája: 1961–1989-ig a B. M. Szolgáltató Termelőszö- vetkezetben, majd 1990-től vállalkozóként dolgozott, mint női fodrász. 2005-től, negyvenhat év munkaviszony után, nyugdíjas. Kitüntetése: Kiváló Dolgozó, 1989. Kedvtelései: A ’30-as és ’40-es évek szving és dixieland, valamint a ’50-60- as évek rock and roll zenéit gyűjti bakelit lemezeken.
Kondor Gábor dr.Kondor Gábor dr. (Szolnok, 1942. nov. 1.) röntgen szakorvos. Szülei: Dr. K. Sándor, Gyói Emma. Gyerme- kei: K. Péter, K. Edit, K. Bence Barnabás. Iskolái: Ált. Iskola, Csépa, Kiskunfélegyháza, 1956; Kiskunfélegyhá- za, Petőfi S. Gimn., 1960; Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1967, radiológus szakorvos. Pályája: 1967- ben a Szentesi Kórház Belgyógyászati Osztályán kezdte pályáját, 1969–1972-ig Kunszentmártonban körzeti or- vos. 1972–1975-ig az Orosházi Kórház Röntgen Osztályán és a Kakasszéki Reuma Osztályon dolgozott. 1978-tól Szarvason főfoglalkozású röntgen- szakorvos, reumatológiai szakrendelést vezet. 1988. október 16-án a „Lakitelki sátorban” lett az MDF tagja. 1990-91-ben önkormányzati képviselő. 1991-től három évig az MDF Országos Választmányának tagja. Kedvte- lése: a történelem tanulmányozása.
Kondor Gáborné (dr.-né)Kondor Gáborné (dr.-né) Palotás Márta (Csongrád, 1943. júl. 19.) ny. röntgenasszisztens. Szülei: P. Mihály, Csonk Ilona Férje: Dr. K. Gábor röntgen szakorvos. Gyermekei: K. Péter, K. Edit, K. Bence Barnabás. Isko- lái: Áll. Ált. Iskola, Nagykirályság; Kossuth téri Ált. Is- kola, Szentes, 1957; Tartósító- és Húsipari Technikum, Szeged, 1961; JATE, TTK kerámia-biológia szak, levele- ző tagozat, 1966; Kossuth Zsuzsanna Eü. Szakiskola, Szeged, 1974. Végzettségei: élelmiszeripari technikus, mikrobiológiai labo- ráns, röntgenasszisztens. Pályája: Származása miatt kitelepített majd osz- tályidegen diák volt. 1961–1972-ig dolgozott élelmiszeripari laboratórium- ban, Élelmiszeripari Főiskolán tanszéki technikusként. Tanított technikus ta- nárként technikumban és szakmunkásképzőben, valamint ált. iskolában, fi zi- kát és testnevelést. 1972-től Orosházán, 1978–1994-ig, nyugállományba vo- nulásáig Szarvason dolgozott röntgenasszisztensként. 1993-ban megszervez- ték a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportját, melynek megala- kulásától 2004-ig vezetője volt. 2005-től Csongrádon él.
Kondor PéterKondor Péter (Szeged, 1968. aug. 6.) evangélikus lel- kész. Szülei: Dr. K. Gábor, Palotás Márta. Felesége: Zuba Klára. Gyermekei: K. Zsófi a Emma, K. Bekény Péter. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1982; Vajda P. Gimn., 1986; Evangélikus Hittudományi Egyetem, 1992, ev. lelkész. Pályája: 1992–1996-ig a Nagyszé- nás-Gádoros Evangélikus Társgyülekezet, 1996–1998- ig a Szarvas Ótemplomi Evangélikus Egyházközség lelkésze. 1997-től a Déli Egyházkerületi Bíróság társelnöke. 1998–2001-ig a Kondorosi Ev. Egyházközség, 2001-től a Békéscsabai Ev. Egyházközség lelkésze. 2000-ben lelkésztársai a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye esperesévé választották, 2006-ban újraválasztották. 2008-tól az Országos Lelkészi Munkaközösség elnöke.
Korbely IstvánKorbely István (Szarvas, 1960. jún. 29.) festőművész. Szülei: K. György, Kriklák Mária. Felesége: Mravik Katalin kereskedő. Gyermekei: K. Barbara, K. Renáta, K. Flóra. Iskolái: 635. Sz. Ipari Szakmunkásképző, Békéscsaba, fodrász, 1976; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1982; 1988 és 1993 között részt vett a Zebegényi Szőnyi István Nyári Egyetemen. Mesterei Gerzson Pál és Aknay János. Pályája: 1991 óta fest rendszeresen, önálló hazai és külföldi kiállításai voltak. 1997-től művészeti vezetője a Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület festő szakának, 2007 óta a Ruzicskay Alkotókörnek. Rend- szeresen részt vesz hazai és nemzetközi művésztelepek munkájában. 1999-től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségének. Fontosabb kiállításai: Buda- pest, 1996; Spanyolország, 1998; Németország, 2002, Ausztria, 2003; Kína, 2006. Kedvtelései: jóga, tenisz.
Koren IstvánKoren István (*Domony, 1805. dec. 25., †Szarvas, 1893. ápr. 17.) pedagógus, botanikus. Elemi iskolai tanulmánya- it Selmecbányán végezte, majd 1825–28-ig a pozsonyi ev. teológián tanult. 1825–33-ig Osztrolukán, az Osztroluczky családnál nevelősködött. 1833-ban Besztercebányán taní- tott. 1834-ben meghívták az aszódi algimnáziumba tanár- nak. Itt 23 évet töltött, három évig tanítványa volt – töb- bek között – Petőfi Sándor is. 1856-tól nyugalomba vonu- lásáig, 1883-ig a szarvasi főgimnázium tanára volt. Magyar, latin, német, francia és szlovák nyelvet, növénytant, ásványtant, földrajzot tanított, zongo- raleckéket is adott. Szarvason tanítványa volt Petőfi Zoltán és Réthy László. Elmélyülten tanulmányozta Tessedik Sámuel munkásságát. A szarvasi határ részletes bejárása útján gyűjtötte, kutatta a település környékének növényze- tét. 1874-ben, majd 1883-ban a gimnázium értesítőjében tette közzé Szarvas fl órájáról szóló Szarvas viránya c. munkáját. 25 kötetből álló növénygyűjte- ményét a gimnázium könyvtára őrzi. Az 1880-as években a szlovák kultúra, nyelv és irodalom ápolása miatt ismételt, heves támadások érték, tanártársa Zsilinszky Mihály kelt védelmére. Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Kóródi GáborKóródi Gábor (Orosháza, 1980. aug. 2.) vágó. Szülei: K. Gábor, Lászlófi Julianna. Iskolái: Hunyadi J. Ált. Is- kola, Békésszentandrás, 1995; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1999; Széchenyi István Főiskola, I. évf. Győr, 2000. Pá- lyája: 1998–2001-ig az Aurum DTP Stúdió Kft. számára számítógépes szakcikkeket írt és fordított; könyvet szer- kesztett. 2002-től a szarvasi Körös Televízió technikai szerkesztője (vágója).
Korompai Gábor dr.Korompai Gábor dr. (Debrecen, 1964. máj. 16.) ügy- véd. Szülei: dr. K. Gábor, dr. Szalacsi Rácz Mária. Fele- sége: Krivik Edit. Gyermekei: K. Flóra Luca, K. Virág Anna, K. Kamilla. Iskolái: Tanítóképző Főiskola Gya- korló Ált. Iskolája, Debrecen, majd a Péterfi a utcai Ének- zene Tagozatos Ált. Iskola, Debrecen, 1978; Tóth Árpád Gimn., Debrecen, 1982; NME Állam- és Jogtudományi Kara, Miskolc, 1988, jogász. Pályája: Egyetemi tanul- mányai elvégzése után a Szarvasi Ügyvédi Munkaközösség ügyvédjelöltje, 1991-től egyéni ügyvéd, majd a Korompai Ügyvédi Iroda tagja, tulajdonosa Szarvason. Kedvtelései: olvasás, kerékpározás, jó zenék, barkácsolás, termé- szetjárás, snooker.
Koszti PálKoszti Pál János (Szarvas, 1941. márc. 29.) ny. középis- kolai igazgató. Szülei: K. Pál, Mucha Erzsébet. Felesé- ge: Szendrei Gabriella ny. óvónő. Gyermeke: Dr. K. Gabriella. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1955; Vaj- da P. Gimn., 1959; Pedagógiai Főiskola, Szeged, 1963, magyar-történelem-testnevelés szakos ált. isk. tanár; JATE BTK, Szeged, 1975, történelem szakos középisko- lai tanár. Pályája: 1963/64-ben a Középhalmi Ált. Iskola tanára. 1964–71-ig a KISZ Községi Bizottsága ifjúsági ház vezetője; 1966– 71-ig a KISZ Városi Bizottságának munkatársa. 1971–75-ig a 611. Sz. Szak- munkásképző Intézet szarvasi tagozatának igazgatója; 1975-től a Szarvasi Városi Tanács VB Művelődésügyi Osztályának vezetője. 1989–2000-ig a Székely Mihály Szakmunkásképző igazgatója; 2000/2001-ben Szarvas Vá- ros Általános Iskolájának, 2001/2002-ben ismét a Székely Mihály Szakmun- kásképző és Szakközépiskola igazgatója. 2001-től nyugdíjas. 1965–89-ig az MSZMP, 1963–2001-ig a Pedagógus Szakszervezet tagja. 1982-től Szarvas Város Baráti Körének alapító tagja, 1997–2003-ig elnöke, 2003-tól örökös díszelnöke. 1994–2000-ig a város Iskolaigazgatói Kollégiumának elnöke; 2002-től a Ruzicskay Alapítvány alelnöke. Publikációja: Szarvas Város Ba- rátainak Köre; 25 év Szarvasért, 1982–2007 (dokumentumkötet). Kitünteté- sei: Aranykoszorús KISZ-jelvény, 1970. KISZ Érdemérem, 1972, Szocialista Kultúráért, 1984; az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1987; Szakszervezeti Munkáért arany fokozat, 1986. Kedvtelései: horgászat, olvasás, kertgondo- zás, kirándulás, számítógépezés.
Kovács AndrásKovács András (*Szarvas, 1917. ápr. 22., †1992. máj. 2.) a Ruházati Ktsz, a későbbi Szirén Ruházati Szövetke- zet alapító elnöke. Édesapja férfi szabó, édesanyja varró- nő volt. Az elemi és az ipariskolát Szarvason végezte, férfi szabó szakmát szerzett. 1950. november 29-én a Ru- házati Ktsz alakuló közgyűlése elnökéül választotta. Ne- gyedszázadon át töltötte be tisztét, közben képezte ma- gát, elvégezte Békéscsabán a Közgazdasági Techniku- mot. Elnöksége alatt a szövetkezet dinamikusan fejlődött: áttértek az ing- gyártásra, építkezési, gépesítési, automatizálási programot hajtottak végre, tanműhelyt, vidéki telephelyeket létesítettek, a dolgozói létszám, a szalagok termelése és az exportjuk jelentősen növekedett. 1973-ban és 1974-ben el- nyerték a Kiváló Szövetkezet kitüntető címet. Részt vett a város közéletében, tagja volt a Városi Tanácsnak. Lelkesen támogatta a sportot, a női kézilabda- csapat – amelynek tagjai elsősorban a szövetkezet dolgozói voltak – kiváló eredményeket ért el. 1942-ben kötött házasságot Jambrich Máriával. Két gyermekük született: 1943-ban Mária, 1953-ban András. Munkásságát szá- mos kitüntetéssel ismerték el, egyebek között megkapta a Szarvas Városért plakettet, valamit a Szarvas sportjáért kitüntetést, a Munka Érdemrend ezüst (1973), majd arany (1987) fokozatát. Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Kovács Béla Gyula dr.Kovács Béla Gyula dr. (Szarvas, 1945. jún. 28.) házior- vos. Szülei: K. György, Antal Judit. Felesége: Kőszáli Erzsébet asszisztens, körzeti nővér. Gyermekei: K. Ildi- kó, K. Béla Tamás. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1955; Vajda Péter Gimn., Szarvas, 1963; Szegedi Orvos- tudományi Egyetem Általános Orvosi Kar, 1970, orvos. Pályája: 1970–94-ig Szarvason körzeti orvos, 1989-től az EGYI kereteiben háziorvos. 1994-től magánvállalko- zó háziorvos. Kedvtelése: olvasás, úszás, vadászat.
Kovács GáborKovács Gábor (Hódmezővásárhely, 1955. dec. 24.) ügy- vezető igazgató, nemesítő. Szülei: Dr. K. Gábor, Dr. Kocsondi Katalin. Felesége: Szépvölgyi Mariann vállal- kozó. Gyermekei: K. Gábor, K. Gabriella, K. Csaba. Is- kolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Apáczai Csere János Gimn., Bp., 1971; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; Agrártudományi Egyetem, Mosonmagyaróvár, 1981, ag- rármérnök. Pályája: A Lajtahansági Áll. Tangazdaság Hibridüzemében kezdte pályáját 1974-ben, kisebb megszakítással itt dolgo- zott 1982-ig; 1981-től 1982-ig üzemgazdász. Ezt követően a Vetőmagterme- lő és Értékesítő Vállalat Kutató Állomásán, Szentesen tudományos munka- társ, kukoricanemesítő 1982-től 1994-ig. 1994-től az AGROSELECT Nö- vénynemesítő és Forgalmazó Kft. ügyvezető igazgatója, cégtulajdonosa, növénynemesítő. Tagja a Magyar Növénynemesítők Egyesületének, a Kukori- catermesztők Szövetségének és a Vetőmag Terméktanács Etikai Bizottságá- nak. Nemesítője és társnemesítője 12 kukoricahibridnek és két lucernafajtá- nak. Kutatási területe: a kukorica nemesítése, kukoricák fuzárium csőpené- szedésének kérdése és annak takarmányozási összefüggései. Írásai: Mintegy tíz publikációja jelent meg hazai és külföldi lapokban növénynemesítés té- makörében. Kedvtelései: zene, számítógép és a szakma.
Kovács Gábor dr.Kovács Gábor dr. (1925–2007) tudományos tanácsadó. Szülei: K. József, Kiss Julianna. Felesége: Dr. Kocsondi Katalin, növénynemesítő. Gyermekei: K. Gábor, K. Ju- lianna. Iskolái: Elemi és Polgári Iskola, Szerencs, 1938; Keresk. Középiskola, Sátoraljaújhely, 1945; Agrártudo- mányi Egyetem, Bp., 1950, okleveles mezőgazda, agrár- mérnök; Taskent, 1954, kandidátus; 1965, a mg.-i tudo- mányok doktora. Pályája: Gyakornokként kezdte pályá- ját a budapesti Agrártud. Egyetemen 1950-ben, és ott dolgozott 1954-ig; 1954-1956 között osztályvezető az Üzemszervezési Kutató Intézetben, Székkutason. Ezt követően Szarvason dolgozott az ÖRKI-ben mint osztály- vezető, majd igazgató 1957-1977 között, tud. főmunkatárs 1978-tól 1981-ig. 1981-től 1994-ig tud. főmunkatárs a Vetőmagtermelő és Értékesítő Vállat Kutató Központjában, Szentesen. 1994-től az AGROSELECT Kft. tud. fő- munkatársa. 26 államilag minősített lucerna, szója, fehérhere, silócirok, olaj- tök növényfajtát nemesített, illetve részt vett azok nemesítésében. Ország- gyűlési képviselő 1975-1977 között. Az MTA Növénytermelési és Öntözési Bizottságban, a Mg.-i Könyvkiadó Vállalat Szerkesztőbizottsági Tanácsában, a Növénytermelés, a Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle c. folyóiratok szer- kesztőségében tevékenykedett. Tagja volt az Országos Vízügyi és Műszaki Tudományos Tanácsnak, az Országos Fajtaminősítő Tanácsnak, az Atomerő Alkalmazási Szakbizottság Mg. Bizottságának, a MTA Mezőgazdasági Kuta- tó Intézet Tudományos Tanácsának és a Felsőoktatási Tanácsának, a Tudomá- nyos Minősítő Bizottság Növénytermesztési Szakbizottságának, valamint a Hidrológiai Társaság Választmányának. A Vetőmag Terméktanács tagja. Ala- pítója a Szarvasi Mg. Felsőfokú Technikumnak és a Főiskolai Karnak. Kuta- tási területe: növénynemesítés. Írásai: 150 tanulmány, cikk, könyv vagy könyvrészlet szerzője, társszerzője. Kitüntetése: Tíz különböző szintű hazai és nemzetközi kitüntetése van.
Kovács Gáborné (dr.-né)Kovács Gáborné (dr.-né) Dr. Kocsondi Katalin (Nagyszénás, 1926. nov. 18.) növénynemesítő. Szülei: K. Antal, Molnár Erzsébet. Férje: †Dr. K. Gábor tud. tanácsadó. Gyermekei: K. Gábor, K. Julianna. Isko- lái: Elemi Iskola, Nagyszénás, 1938; Szakérettségi, Bp. 1950; Agrártudományi Egyetem, Taskent, 1955, okl. ag- rármérnök, 1976, a mezőgazdasági tudományok kandi- dátusa. Pályája: Tudományos segédmunkatársként kez- dett dolgozni Székkutason az Üzemszervezési Kutató Intézetben, 1955-1956-ban. 1956 és 1981 között tudo- mányos munkatárs az ÖRKI-ben, Szarvason. Ezt követő- en 1981 és 1994 között osztályvezető a Vetőmagtermelő- és Értékesítő Vállat (Szentes), Kutatóközpontjában, Szarvason. 1994 óta az AGROSELECT Kft. tud. tanácsadója. Kutatási területe: növénynemesítés. Tizenöt szemes- és si- lókukorica-hibrid nemesítője, társnemesítője négy silókukorica-hibridnek. Tagja volt az MTA Növénynemesítő Bizottságának, örökös tagja a Magyar Növénynemesítők Egyesületének. Írásai: 10 tudományos cikket írt szerző- ként vagy társszerzőként hazai és külföldi folyóiratokban. Kitüntetése: Munka Érdemrend bronz fokozata, 1963; Fleischmann-díj, 1975.
Kovács IstvánnéKovács Istvánné Mórocz Mária (1928–2006) tanítónő, képzőművész. Szülei: M. András, Várnai Mária. Iskolái: Szarvas, Ev. Ált. Iskola, 1942; Vajda P. Gimn., 1946; Ta- nítónőképző, 1947, tanítónő. Férje: Kovács István, kira- katrendező. Gyermeke: K. Mária. Pályája: Szülőhelyén kezdte meg pedagógus pályafutását. Élt és dolgozott Szarvason, Kisújszálláson, Szolnokon, Mátraszentimrén és Budapesten. 1972-ben férjhez ment Kovács István ki- rakatrendezőhöz, amatőr festőhöz, és Budapestre költözött. Férje buzdítására ismerkedett meg közelebbről a tűzzománc művészettel, csopaki műtermében készítette egyedi stílusú képeit. 1986-ban lett Szarvas Város Baráti Körének tagja, a Budapesti Csoport egyik alapító tagja. Tűzzománc-iparművészként kiállításokat rendezett, képeket adományozott, gazdagította a Kör tevékeny- ségi körét. Kitüntetése: Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata, 2004.
Kovács JánosKovács János (Csány, 1943. dec. 25.) vendéglátóipari eladó. Szülei: K. János, Kecskés Piroska. Felesége: Muska Mária női fodrász. Gyermeke: K. Dóra. Iskolái: Ált. Iskola, Csány, 1958; Landler Jenő Közlekedés Gépé- szeti Szk., Bp., 1963; Vendéglátóipari üzletvezetői tanfo- lyam, Bcs., 1990. Végzettsége: gépésztechnikus, vendéglátóipari üzletvezető. Pályája: Évtizedek óta a vendéglátóiparban dolgozik; több éve a szarvasi Vadászkürt Kisvendéglőben. Sporttevékenysége: 1960–1969-ig a Hatvani MÁV SC, a Kazincbarcikai SC, az Egri Vasas SC NB II-es, 1970–1976-ig a Szar- vasi Főiskola-Spartacus NB II-es csapatának labdarúgója. 1976–1982-ig edzői teendőket látott el a szarvasi ifjúsági és tartalékegyüttesnél. Kedvtelé- sei: sport, olvasás.
Kovács Krisztina ÁgnesKovács Krisztina Ágnes (Medgyesegyháza, 1980. febr. 20.) tanársegéd. Szülei: K. László dr., Kapus Éva. Isko- lái: Petőfi Sándor Ált. Iskola, Szarvas, 1994; Eötvös Jó- zsef Szk., Hódmezővásárhely, 1998; SZTE JGYTF, Sze- ged, 2003, német-pedagógia szakos tanár. SZTE BTK, Szeged, 2005, pedagógia szakos bölcsész tanár; SZTE JGYPK, 2008, egészségtanár. Német vizsgáztató, 2007. 2006-tól a SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hall- gatója. Pályája: 2002-2003 között Makón a nyelviskolában németet tanít. 2004–2006-ig a makói Dér István Általános Iskolában német és rajz tantár- gyakat oktat. 2006-tól a TSF Pedagógiai Karon és annak jogutódján a Neve- léstudományi Intézet tanársegéde. 2007-től MTA Szegedi Akadémiai Bizott- ság Neveléstörténeti Munkabizottságának tagja. Kutatási területe: Pedagó- guskép a 19. században. E tárgykörben megjelent fontosabb írásai: Tanítói hivatás a dualizmus korában, Diskurzus. 2007; Tanítókép a dualizmus korá- ban, neveléstan könyvek tükrében, 2007; A tanító és jutalmazási módszere a dualizmus korában, 2009. Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás.
Kovács László dr.Kovács László dr. (Békéscsaba, 1942. szept. 29.) ny. fő- iskolai docens. Szülei: K. László, Sipos Katalin. Felesé- ge: Kapus Éva, ny. gazdasági ügyintéző. Gyermekei: K. Szilvia Éva, K. Krisztina Ágnes. Iskolái: Ált. Iskola,. Medgyesegyháza, 1952; Ált. Isk. Körösladány, 1956; Ta- nítóképző, Szeged, 1961; JGYTF, Szeged, biológia, föld- rajz, mg. ismeretek és gyakorlatok, 1967; JGYTF, 1974, pedagógia, általános iskolai tanár; JATE, Szeged, 1979, pedagógiai előadó, középiskolai tanár; JATE, 1982, egyetemi doktor. Pályá- ja: l960-1962 között a Csorvási Ált. Iskolában tanít. 1965-től 1966-ig Gyula város és járás úttörőtitkára. 1966-1969 között Gyula-Remete Általános Iskola és Nevelőotthon tanára. 1969–1981-ig Medgyesegyházán az Általános Iskola és Gimnázium tanára. 1981-től a Szarvasi Óvónőképző Intézetben, illetve an- nak jogutódjaiban adjunktus, majd docens. 1983 és 1986 között ig. helyettes. Vöröskeresztes tanárelnök. Írásai a Szegedi Egyetem Kiadványában, Óvodai Nevelés és a Gyermek- és Ifjúságvédelem folyóiratokban jelentek meg az óvodai nevelés módszertana témakörben. Kitüntetése: Vöröskeresztes Mun- káért bronz fokozat, 1976. Kedvtelései: olvasás, természetismeret.
Kovács MátyásKovács Mátyás (Szarvas, 1964. nov. 23.) ügyvezető igazgató. Szülei: K. Mátyás, Pricz Edit. Felesége: Vértesi Róza növénytermesztési üzemmérnök. Gyermekei: K. Mátyás, K. Gergely. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1979; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1983; DATE MVKF, Szarvas, 1987, öntözéses növénytermesztési és melioráci- ós üzemmérnök; hatékony menedzserképzés, Gyula, 1995; 2009-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mező- gazdasági- és Élelmiszertudományi Karának élelmiszer biztonsági és minősé- gi mérnöki mesterszakos hallgatója. Pályája: 1987–88-ig munkavezető, 1989–91-ig ágazatvezető a SZÁT Meliorációs Főmérnökségén, 1991–2006-ig a szarvasi székhelyű Inter-Puppe Kft. ügyvezetője. 2006–2007-ig a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, 2007-től a Körös- Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója. 1997–2002-ig a Szarvasi Kajak- Kenu Sportegyesület, 2006-tól a Szarvasi Kézilabda Egyesület elnökségi tag- ja. 2000-től az Alapítvány az Egészséges Életmódért, a Kajak-kenu Sportért és Szarvas Város Víziturizmusáért kuratóriumi tagja, 2005–2006-ig a Békés Me- gyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, 2005–2007-ig a Kö- rös-Völgye Alapítvány kuratóriumi elnöke. 2002–2006-ig Szarvas Város Képviselőtestületének önkormányzati képviselője, a Gazdasági és Közbeszer- zési Bizottság, valamint a Sport és Ifjúsági Bizottság tagja. 2002-től az SZDSZ szarvasi szervezetének elnöke. Kitüntetése: Jó tanuló, jó sportoló díj, 1987 (DATE MVKF). Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás, búvárkodás.
Kovács PálKovács Pál (Szarvas, 1928. febr. 4.) ny. ev. lelkész. Szülei: K. Mihály, Bjelik Mária. Felesége: †Varga Éva (2004). Gyermeke: K. László. Iskolái: Elemi Iskola, Szarvas, 1940; Vajda Péter Gimn., 1948; Teológiai Akadémia, (Sop- ron, Budapest), 1953. Pályája: 1953–1965-ig segédlel- kész, Albertirsán, Békéscsabán, Szarvason, Kondoroson; 1965–1980-ig a szarvasi Ótemplom lelkésze, igazgató-lel- késze. 1980–1994-ig lelkész, igazgató-lelkész Békéscsa- bán. 1994-től aktív nyugdíjas, a békéscsabai gyülekezeti levéltár gondozója. A Békéscsabai Önkormányzatnál megalakult Történeti Kollégium egyik tagja, a helyi Városvédő és -szépítő Egyesület tagja. Írásai: A művelődés évszázadai Békéscsabán, Bcs., 1998; A békéscsabai evangélikus egyház története; A békés- csabai Ev. Gimn. története, A békéscsabai Ev. Gimn. Évkönyve (1993–1999); Evangélikus arcképcsarnok, Bp., 2002; Dedinszky Gyula néprajzi munkássága. Vallási néprajz 12. Bp., 2005. Kedvtelése: egyháztörténeti kutatás.
Kovács PálKovács Pál (Szarvas, 1941. dec. 22.) ügyintéző. Szülei: K. Pál, Borgulya Mária. Felesége: Csonka Anna adminisztrá- tor. Gyermeke: K. Zsolt Pál. Iskolái: Szarvas, Ált. Iskola, 1956; Mg. Technikum, 1960, technikus; Felsőfokú Mg. Technikum, 1963, öntözéses-meliorációs szaktechnikus; DATE Főiskolai Kar, 1974, öntözéses-meliorációs üzem- mérnök. Pályája: 1960 és 1961 között az Öntözési Kutató Intézetben technikus, 1963–1968-ig az FM Öntözési Szakt. Szolgálatnál ágazatvezető. 1969–1980-ig a Szarvasi Állami Tangazdaságban ágazatvezető, 1980–1992-ig a HAKI ágazatvezetője volt. 1992-től a Kovács és Társa Bt. ügyintézője, az Oryzenda Kft. alkalmazottja. Fő tevékenységi köre a vadászatszervezés. Kedvtelése: vadászat.
Kovácsik GábornéKovácsik Gáborné Dankó Erzsébet (Szarvas, 1942. okt. 6.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: D. Mihály, Plentri Mária. Férje: K. Gábor ny. ált. isk. tanár. Gyermeke: K. Zita Erzsébet. Iskolái: Ált. Isk. (Marcali, Kaposvár, Szarvas) 1956; Vajda P. Gimn., 1960; TKF, Szeged, 1964, mate- matika-kémia-ipari politechnika szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1964–67-ig a szarvasi 2. Sz. Ált. Isk. tanára, 1967-től az 1. Sz. Általános Iskolában tanított; 1981– 1993-ig ig.h,, 1994–1999-ig a matematika-m.közösség vezetője. 2000-től nyugdíjas. Tanítványa kémiából 1968-ban országos első, matematikából több tanulója az országos szaktárgyi versenyek első tíz helyezettje között végzett. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret 1976. Kedvtelései: olvasás, szépirodalom.
Kovácsné Komár KatalinKovácsné Komár Katalin (Szarvas, 1952. júl. 24.) lát- szerész mester. Szülei: K. Pál, Omiliák Erzsébet. Férje: K. György szakoktató, vállalkozó. Gyermekei: K. Ben- ce, K. Dániel. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1966; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1970; Szász Ferenc Iparcikk Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola, Bp., 1972, fotó-optika kereskedő, látszerész, látszerész mester; MESZÖV Kereskedelmi Bolt-vezetőképző, 1984, ke- reskedelmi boltvezető; Magyar Optikus Ipartestület, Bp., 1993, mestervizs- ga. Pályája: 1972-1973-ban az OFOTÉRT békéscsabai üzletének a látsze- rész műhelyében dolgozott, 1973–1993-ig az OFOTÉRT Vállalat szarvasi üzletét vezette. 1973-tól Szarvason látszerész. 1993-tól vállalkozó, látsze- rész, fotó-optika kereskedése van, a KATÓ–FOTÓ optikai üzlet tulajdono- sa, vezetője. 2008-tól a Dániel Optikai Szalon üzletvezetője. 2000-től a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány alapító tagja, a Békés Megyei Kézműves Kamara látszerész mestervizsga-bizottság tagja. Kedvtelései: virágkertészet, olvasás.
Kozák ImrénéKozák Imréné Kovács Mária (Szarvas, 1954. okt. 31.) ügyvezető. Szülei: K. János, Árvai Mária. Férje: K. Imre mg-i üzemgazdász, kereskedelmi igazgató. Gyermekei: K. Éva, K. Erika. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1968; Vajda P. Gimn., 1972; Marx Károly Közg. Egyetem, Bp., 1979, közgazdász; 1986, közgazdász-tanár; 1991, mérleg- képes könyvelő; Állami Értékpapír Felügyelet, szakvizsga, 1993, bróker; regionális gazdasági szakértő szakközgaz- dász, 2007. Pályája: 1976–89-ig a Szirén Ruházati Szövetkezetben dolgozott elemző közgazdászként. 1989–91-ig tanársegéd a DATE Főiskolai Karán. 1991–92-ig a Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet főkönyvelője. 1992-től a Körösszolg-Szarvas Kft. ügyvezetője. 1994-től önkormányzati képviselő, 1994–1998-ig a Pénzügyi Bizottság elnöke, 1996–1998-ig alpolgármester; 1998-tól az Idegenforgalmi Bizottság elnöke, 2002-től a Területfejlesztési Bi- zottság elnöke. 2006-tól a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Kozák LajosKozák Lajos (*Békésszentandrás, 1919. márc. 12., †Szarvas, 1997. jún. 24.) zenetanár, karmester. Zenész családban született, elemi iskoláit szülőhelyén végezte. 1937–43-ig honvéd zenész volt Kecskeméten, 1946–51- ig Békésszentandráson községi tisztviselő. 1954–64-ig a békéscsabai zeneiskola szarvasi tagozatának megbízott igazgatója. 1965-ben elvégezte a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola gordon-szakát, majd 1966-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tanárképző tagozatának fafúvós szakát. Alapító tagja a szarvasi zeneiskola elődjének, az 1951-ben létrehozott Zeneoktatói Munkaközösségnek. 1964-től a Szarvasi Állami Ze- neiskola gordon-, fa- és rézfúvós tanára, igazgatóhelyettese. Szarvas város zenei életének vezető egyénisége volt. Vonós kamarazenekar, kórus, ifjúsági fúvós- és népi zenekarok szervezője, karmestere, vezetője. A Szarvasi Ön- kéntes Tűzoltó Fúvószenekar megalapítója, szervezője, karmestere. Számos fúvószenekari indulót írt, melyek kéziratban lelhetők fel. Munkásságát a Munka Érdemrend bronz fokozata (1979) és a Szarvas Városért kitüntetéssel (1996) ismerték el. Porai a békésszentandrási rk. temetőben nyugszanak.
Kozma György dr.Kozma György dr. (Nagyszeben, 1965. ápr. 22.) szü- lész-nőgyógyász, gyermek-nőgyógyász. Szülei: Dr. K. L. György, Grila Doina. Felesége: Dr. Kozma Manuela belgyógyász háziorvos. Gyermeke: K. Viktor, K. Márk. Iskolái: Ált. Iskola, Arad, 1980; Miron Constantinescu Líceum, Arad, 1984; Orvostudományi Egyetem, Kolozs- vár, 1990. Szakvizsgái: szülész-nőgyógyász, 1996, Bp.; gyermeknőgyógyász, 1999, Bp. Pályája: 1990–1992-ig orvosgyakornok az Aradi Kórház Onkológiai Osztályán. 1992–1998-ig a bé- késcsabai Réthy Pál Kórház orvosa. 1998–2005-ig az EGYI kereteiben a szarvasi felnőtt-, serdülő- és gyermek-nőgyógyászati járóbeteg-szakellátást irányítja. 2004. dec. 15-től a Szarvasi Szakrendelőintézet privatizációjának megbízott felelőse. 2005-től a Szarvasi Szakorvosi Eü. Kft. ügyvezetője. 2000-ben Prágában – előadóként – részt vett az Európai Gyermek és Fiatal- kori Nőgyógyászati Kongresszuson. Anyanyelvi szinten beszéli a magyar és a román nyelvet, alapfokon az angolt. Kedvtelései: kerékpározás, úszás és kirándulás; Körös-parti kertészkedés.
Kozma Manuela dr.Kozma Manuela dr. Ponta Manuela Adriana (Arad, 1966. júl. 12.) belgyógyász háziorvos. Szülei: Ponta Stelian, Blaj Katalin. Férje: Dr. Kozma György szü- lész-nőgyógyász. Gyermekei: K. Viktor, K. Márk. Is- kolái: 12 osztályos gimnázium Arad, 1984; Orvostu- dományi Egyetem, Kolozsvár, 1990, általános orvos; belgyógyászati szakvizsga, Szeged, 1997; háziorvostan szakvizsga, Szeged, 2001. Pályája: 1992–1998-ig a békéscsabai Réthy Pál Kórház I. Belgyógyászati Osztályának orvosa; 1998-tól belgyógyász-háziorvos Szarvason. Kedvtelései: sport, zene, tánc, olvasás, utazás.
Körösfalvi PálKörösfalvi Pál (Szarvas, 1928. dec. 5.) ny. tervezőválla- lati igazgató. Szülei: K. Pál, Nyemecz Anna. Felesége: †Tomasovszki Márta. Gyermeke: Dr. Körösfalvi Márta. Iskolái: Szarvas, Evangélikus Elemi Iskola, 1940; Vajda Péter Gimnázium, 1948; Sopron, teológus, 1948–50; Bu- dapesti Műszaki Egyetem, 1954, okleveles építőmérnök; 1965, okleveles mérnök-közgazdász; 1980, egyetemi doktor. Pályája: 1954/55-ben a békéscsabai Vásárhelyi Pál Híd- és Vízműépítési Technikumban mérnök-tanár. 1955–1989-ig, nyug- díjba vonulásáig a B. M. Áll. Építőipari Vállalatnál és jogutódainál dolgozott. 1955-56-ban a tervező részleg statikus tervezője; 1956-tól a tervező részleg vezetője majd irodavezető; 1960-tól 1989-ig a vállalat igazgatója. 1989-től önálló szellemi tevékenységet folytat: tervező, igazságügyi szakértő. 1963–89- ig a Szarvas képviseletében a B. M. T. tagja; 1965–89-ig Szarvas küldötteként az MSZMP Békés Megyei Pártbizottságának tagja; a METESZ B. M. Szerve- zetének titkára, majd alelnöke, 1970-től elnöke. Tervei alapján épült – többek között – Szarvason az ÖKI és a SZÁT irodaháza, a VPG épülete (1965); terve- zője a B. M. T. irodaháza, tervezője és statikusa a Kner Nyomda bővítésének. Kitüntetései: Munka Érdemérem, 1960; Munka Érdemrend bronz fokozata, 1965; arany fokozata, 1976; Alpár Ignác Emlékérem, 1969; Békéscsaba Város- ért, 1978; METESZ-díj, 1974; Szarvas Városért, 1980; Szarvasért Emlékpla- kett bronz fokozata, 2001. Kedvtelése: a munkája.
Körösparti AndrásKörösparti András (Mezőtúr, 1944. febr. 16.) ny. művezető. Szülei: K. And- rás, Csurgó Julianna. Felesége: Guba Magdolna üzletvezető. Gyermekei: K. András Róbert, K. Sándor Balázs. Iskolái: Bláthy Ottó Erősáramú Ipari Technikum, Bp., 1962, erősáramú technikus. Pályája: 1962 óta a TITÁSZ dolgozója, kezdetben technikus, művezető, majd kirendeltség-vezetői és 168üzemvezetői beosztásokat töltött be Szarvason. A Ma- gyar Elektrotechnikai Egyesületnek és a Villamosipari Dolgozók Szakszervezetének tagja. 2002-es nyugdíjba vonulása óta az alábbi civil szervezetek munkájában vesz aktívan részt (Szarvas Város Barátainak Köre, Tessedik Sámuel Kertbarát Kör, Aranykor Nyugdíjas Egyesület). Kitüntetései: Kiváló Dolgozó (két alkalommal). Kedv- telései: kertészkedés, horgászat.
Körösparti János TamásKörösparti János Tamás (Szarvas, 1976. márc. 6.) tu- dományos munkatárs, kutató. Szülei: K. János és Bruszniczky Zsuzsanna. Felesége: Bődi Etelka középis- kolai angoltanár. Gyermekei: K. Zalán János. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1990; Vajda P. Gimn., 1994, bi- ológia szak; Juhász Gyula TF, 1996, geológus-környe- zetvédő; JATE TK, 2000, területfejlesztő-környezetkuta- tó okleveles geográfus; Műszaki Egy. Építőmérnöki Kar, 2005, alkalmazott térinformatikai szakmérnök. Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskola Ph.D képzés. Pályája: 2000-2001 között a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságán polgári szolgálatot teljesített. 2002-től a HAKI- ban GIS technikákat felhasználó vízgazdálkodási kutatásokban vesz részt. 2006-tól a Magyar Hidrológiai Társaság tagja. Írásai: 38 tudományos cikket, tanulmányt készített szakterületéből. Kedvtelései: fafaragás, kés és pipaké- szítés, búvárkodás, kerékpározás, horgászat.
Körösparti SándorKörösparti Sándor (Szarvas, 1975. márc. 2.) kontroller. Szülei: K. András, Guba Magdolna. Iskolái: 2. Sz. Ált. Is- kola, Szarvas, 1989; Postaforgalmi Szakközépiskola, Bu- dapest, 1993; Széchenyi István Főiskola, Győr, 1997; Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Bp., 2002; REFA nem- zetközi kontroller képző, Bp., 2008. Képesítései: postaüze- mi forgalomellátó, 1993; mérnök informatikus, 1999; számvitel-vállalkozási szakértő, 2002; nemzetközi kont- rolling menedzser, 2008. Pályája: A szarvasi postán kezdett dolgozni, 2000 óta a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatóságának kontrollere. Sporttevékenysége: FIDE mesterjelölt sakkozó. Szarvason ismerkedett meg a sportág alapjaival, majd a Budapesti Postás SE és a Győri OB I. B-s csapat versenyzője volt. 1997– 2000-ig a Szarvasi Sakk Klub megyei és NB II-es együttesének játékosa, 2000– 2007-ig a Budapesti Postás SE NB I-es csapatának tagja. Az Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon 1997-ben II. helyezett. Kedvtelése: kispályás foci.
Krajcsovics János dr.Krajcsovics János dr. (Szarvas, 1941. ápr. 26.) ny. középiskolai tanár. Szülei: K. Pál, Kozsuch Judit. Fe- lesége: Bánszky Erzsébet BM-dolgozó. Gyermekei: K. Ágnes, K. László. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szar- vas, 1955; Vajda P. Gimn., 1959; JATE BTK, 1964, magyar-történelem szakos középiskolai tanár. Egye- temi bölcsészdoktor (helytörténet), JATE, 1978. Pá- lyája: 1964–2004-ig a Vajda Péter Gimnázium tanára, 1979–2003-ig a levelező oktatás tagozatvezetője. Az Öregdiákok Baráti Körének jegyzője. Írásai a Szarvasi Krónikában jelennek meg (helytör- ténet); Szarvas gazdasági és politikai viszonyai a világgazdasági válság alatt (1929–33), bölcsészdoktori értekezés (kézirat). Kedvtelése: olva- sás, kerékpározás, rejtvényfejtés.
Krecsmarik EndreKrecsmarik Endre (*Szarvas, 1879. nov. 14., †Szeged, 1930. nov. 8.) tanár, régész. Az elemi iskolát és a gimná- ziumot szülővárosában végezte el. Benka Gyula segítette tudományos érdeklődésének kibontakozását. A Budapes- ti Tudományegyetem bölcsész karán szerzett földrajz- természetrajz szakos középiskolai tanári oklevelet, majd hallgatója volt a Képzőművészeti Főiskolának is. Tanári munkáját 1907 őszén kezdte meg a szarvasi Tanítónő- képzőben, 1914-ben igazgatói kinevezést kapott. 1908-ban kezdeményezésé- re alakul meg a szarvasi iparosok és földművesek Szabad Lyceuma, melynek titkáraként ismeretterjesztő előadásokat szervezett és tartott. 1919-ben a he- lyi direktórium vezető tagja, az oktatásügy irányítója volt, ezért 1922-ben az egyházi hatóság megfosztotta állásától. Ezt követően alkalmi munkákból élt; dolgozott Gyomán, Szegeden. 1930-ban kinevezték az Nemzeti Múzeumba archeológusnak. Cikkei főleg az Archeológiai Értesítőben jelentek meg. A Körös-kultúra neolitikumkori műveltségének feltárásával foglalkozott. 1908- 1930 között Szarvas környékén több mint száz ásatást végzett, e munkába tanítványait is bevonta. Nevét viselte az egykori Szarvasi Úttörőház. Porai az Újtemetőben nyugszanak.
Krivjanszki JánosKrivjanszki János (Szarvas, 1970. máj. 25.) építészmér- nök, műszaki csoportvezető. Szülei: K. János, Veles Er- zsébet. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1984; Vásár- helyi Pál Építőipari Szakközépiskola, Bcs., 1988; Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Debrecen, 1991, építőmérnök; Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Bp., 2001, építészmérnök. Pályája: 1991–1994-ig Szarvason a Békés Megyei Mun- kaügyi Központ Kirendeltségén dolgozott. 1994–1996- ig Szarvas Város Polgármesteri Hivatala műszaki osztályán beruházási elő- adó, 1996–2001-ig építéshatósági előadó, majd 2001-től csoportvezető. Ki- tüntetése: Lechner Lajos Díj, 2008.
Kugyela BalázsKugyela Balázs (Szarvas, 1947. okt. 16.) vállalkozó. Szülei: K. János, Kiszely Anna. Felesége: Mótyán Ka- talin vállalkozó. Gyermekei: K. Zsolt, K. Balázs. Isko- lái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1962; Szakm. Isk., Szar- vas, 1965, vegyesbolti eladó. Pályája: A korábbi évek- ben kereskedelmi cégeknél eladó, üzletvezető, néhány éve vállalkozó. Sporttevékenysége: A Szarvasi Főis- kola-Spartacus SC majd a Szarvasi Spartacus NB II-es és NB I. B-s csapatainak kézilabdázója közel 20 éven át. Kedvtelései: uno- ka, sportrendezvények, kártya.
Kugyela BalázsnéKugyela Balázsné Kiss Ágnes (Öcsöd, 1950. jan. 24.) ny. postahivatal-veze- tő. Szülei: K. Dezső, Kornidesz Etelka. Férje: K. Balázs ny. postai kézbesítő. Gyermekei: K. Ágnes, K. Balázs. Iskolái: Ált. Iskola, Öcsöd, 1964; Teleki B. Közg. Szak., Mezőtúr, 1968; postai középfokú (1974) majd felsőfokú végzettség (1989). Pályája: 1968-tól postai szolgálatot látott el mint távbeszélő kezelő, egyesített felvevő, hírlapfelelős, majd csoportvezető, 1995-től a szarvasi Postahivatal vezetőhelyettese, 1997–2006-ig, nyugdíjba vonulásáig a vezetője. Ki- tüntetései: Kiváló Dolgozó, 1982; Vezérigazgatói El- ismerés, 1989; Igazgatói Elismerés, 1998. Kedvtelé- sei: olvasás, szabás-varrás.
Kugyela JánosKugyela János (Szarvas, 1944. nov. 4.) ny. esztergá- lyos szakmunkás. Szülei: K. János, Kiszely Anna. Fele- sége: Nagrant Mária könyvelő. Gyermekei: K. János, K. Tímea. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1958; Ipari Szakm. Int., Bp., 1961, esztergályos; Gimn., Me- zőtúr, 1978. Pályája: A Szarvasi Vas- Fémipari Szövet- kezet esztergályosa volt nyugdíjba vonulásáig. Sport- tevékenysége: 1961–1965-ig a Szarvasi MEDOSZ SE labdarúgója, 1967–1983-ig a Szarvasi Főiskola-Spartacus majd a Szarvasi Spartacus SC kézilabda-kapusa az NB II-es és az NB I B-s osztályban. Közben 1973–1976-ig a Tiszaföldvári SE NB II-es kézilabda-kapusa; 1983–1993-ig a Szarvasi Spartacus SE, majd a Szarvasi Handball Club technikai vezetője. Kitüntetései: Sport Érdemérem arany fokozata, Békés Megye Sportjáért, 1991. Kedvtelései: horgászat, hobbi szinten elismert szakács, a sportrendezvények látogatója.
Kugyela MihálynéKugyela Mihályné Németh Katalin (Medgyesegyháza, 1948. júl. 19.) ny. aljegyző. Szülei: N. Gyula, Rucz Erzsé- bet. Férje: K. Mihály ny. agrár üzemmérnök. Gyermekei: K. Katalin Éva, K. László. Iskolái: Medgyesegyháza, Ált. Iskola, 1962; Medgyesegyházi Gimn., 1966; Felsőfokú Óvónőképző Int., Szarvas, 1968, óvónő; Államigazgatási Főisk., Bp., 1985, igazgatás-szervező. Pályája: 1970-től dolgozik a szarvasi közigazgatásban (Városi Tanács VB, Szarvas, Polgármesteri Hivatal). 1985–2006-ig osztályvezető, 1995–2006-ig aljegyző volt. Aktív részt vállalt a helyi közigazgatási feladatok átalakításában (okmányiroda, ISO, minőségbiztosítási rendszer, kistérségi rendszer). Kitünte- tései: Békés Megyei Tanács Elnöki Dicséret, 1977; A Tanács Kiváló Dolgozó- ja, 1981; Kiváló Munkáért, 1986; Közszolgálati Díj, 2002; A Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozata, 2005. Kedvtelései: olvasás, rejtvényfejtés, utazás.
Kuliga Krisztina dr.Kuliga Krisztina dr. (1975. máj. 12.) bíró. Szülei: K. István Miklós, Hurtyák Julianna. Iskolái: Ált. Iskola, Csanádapáca, 1989; Rózsa Ferenc Gimnázium, Békés- csaba, 1993; József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1998, jogász; jogi szakvizs- ga, 2002. Pályája: 1998-tól ügyvédjelölt dr. Bába Ist- ván ügyvédi irodájában Szegeden. 2002-től a Battonyai Városi Bíróságon titkár, majd 2004. február 1-jétől bíró a Szarvasi Városi Bíróságon.
Kunos (Schmitzhófer) AndrásKunos (Schmitzhófer) András (1912–2006) ny. közép- iskolai tanár. Szülei: Sch. János, Grünwald Erzsébet. Felesége: Sikari Kovács Margit. Gyermeke: K. And- rás. Iskolái: Ált. Iskola, Mosonmagyaróvár, 1923; Ke- gyes Tanítórendi Gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1931; Pázmány Péter Tudományegyetem, 1938, matematika- fi zika szakos középiskolai tanár. Pályája: 1940–45-ig a Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium, 1947– 77-ig, nyugdíjba vonulásáig a Vajda P. Gimn. tanára, munkaközösség-veze- tő. Évtizedeken át a gimnázium legtekintélyesebb tanárai közé tartozott. Nyugalomba vonulása után kilencvenedik évén túl is magántanítványokkal foglalkozott. Kitüntetései: A Közoktatás Kiváló Dolgozója, 1950; Kiváló Tanár, 1977.
Kunos AndrásnéKunos Andrásné Sikari Kovács Margit (Kecskemét, 1919. júl. 18.) ny. intézeti tanár. Szülei: S. K. József, Garzó Julianna. Férje: †K. András, ny. középisk. tanár. Gyermeke: K. András. Iskolái: Kecskemét, Elemi Isko- la, 1930; Polg. Leányiskola, 1934; Felsőkereskedelmi Le- ányiskola, 1938; TF, Bp., 1942, testnevelő tanár. Pályája: 1941-ben tagja a TF országos bajnok tornászcsapatának, 1942-ben a kosárlabda-bajnokcsapatának. Főiskolai ver- senyeken gerelyhajításban egyéni bajnok. 1942-től a Szarvasi Ev. Tanítónő- képző majd a Felsőfokú Óvónőképző Intézet testnevelő tanára. A Magyaror- szági Óvónőképző Intézetek Testnevelési Szakbizottságának elnöke volt. Írá- sai: Az óvodai testnevelés oktatásának módszertana témakörben cikkei, tanul- mánya jelentek meg. Kitüntetései: Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója, 1958; Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1972; Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1977; Tanuló Ifjúság Testi Neveléséért Emlékplakett, 1988; Németh László- díj, 1999; Matolay Emlékérem, 1999. Kedvtelése: olvasás.
Kurilláné Frankó AnnaKurilláné Frankó Anna (Szarvas, 1964. júl. 11.) test- nevelő tanár, gyógytestnevelő. Szülei: F. Pál, Babecz Judit Férje: K. Zoltán ágazatvezető. Gyermeke: K. Zsolt, K. Dóra. Iskolái: 1. Sz. Medgyesegyháza, Szar- vas, 1978; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1982; Óvónőképző Intézet, Szarvas, 1985; JGYTF, Szeged, 1989; Speciális Gyermektorna, Szarvas, 1994; sportoktató-képesítés, Bcs., 1999; Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Bp., 2005. Végzettsége: óvónő, testnevelő tanár, spe- ciális gyermektorna- és kosárlabdasport oktató, gyógytestnevelő. Pályája: 1999-től Gyomaendrődön a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában testnevelő és gyógytestnevelő tanár. Sporttevékenysége: 1984–1998-ig a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC NB I-es és jogutód klubjainak meghatározó kosár- labdázója, válogatott kerettag. Kitüntetése: Szarvas Város Sportjáért, 1988. Kedvtelései: kirándulás, sport, zene, olvasás.
Kurucz MihályKurucz Mihály (Szarvas, 1932. febr. 1.) ny. főiskolai adjunktus. Szülei: K. Mihály, Szeljak Judit. Felesége: Valastyán Judit ny. tanítónő. Gyermekei: Dr. K. Éva, K. Edit. Iskolái: Örménykúti Ált. Iskola, 1942; Vajda Péter Gimn. Szarvas; 1950; Szegedi Tudományegyetem, 1954, kémia-fi zika szakos középiskolai tanár. Pályája: 1954– 1981-ig a Vajda P. Gimn. kémia-fi zika szakos tanára. 1964–81-ig műhelyfőnök. Kísérleti fi zikai eszközeivel az Eötvös Loránd Fizikai Társulat taneszköz-kiállításán 1963 és 1974 között egy I. és több III. díjat nyert. 1981–92-ig, nyugdíjba vonulásáig a DATE Főiskolai Karán adjunktus, az oktatástechnikai csoport vezetője. Írásai a Fizikatanítás c. folyóiratban jelentek meg: taneszközök leírását tartalmazzák. Kitüntetései: Kiváló Tanár, 1963; Kiváló Dolgozó, 1985; Honvédelmi Érdemérem, 1972; Kiváló Munkáért, 1980. Kedvtelései: kertészkedés; fi zikai kísérletezés.
Kutas Ferenc dr.Kutas Ferenc dr. (Szentes, 1940. aug. 3.) ny. középisko- lai tanár, szerkesztő. Szülei: K. Ferenc, Szlovák Ilona. Felesége: Szarka Judit ny. középiskolai tanár. Gyerme- kei: K. Ferenc, Dr. K. Gabriella. Iskolái: 2. Sz. Ált. Isko- la, 1954; Vajda P. Gimn., 1958; Tanítóképző, Szarvas, 1959; tanítói képesítővizsga, Szeged, 1960; JATE, Sze- ged, 1966, magyar-történelem szakos középiskolai tanár; egyetemi bölcsészdoktor (szakmódszertan) JATE, 1972. Pályája: 1959-től Békés megyei tanyai iskolákban tanított alsó majd felső tagozaton. 1965-67-ig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola tanára, 1967-71-ig a Szar- vas, Középhalmi Általános Iskola igazgatója. 1971–2005-ig a szarvasi Vajda Péter Gimnázium tanára, 2003/2004-ben mb. igazgatója. 1975–2003-ig me- gyei szakfelügyelő. 1971-85 között a Vajda Péter Gimnázium irodalmi szín- padának, 1985–1995-ig az iskola videoszakkörének vezetője, minősített mű- sorok rendezője. 1985-től tagja a Magyar Amatőrfi lmesek Szövetségének. Független fi lmesként országos ezüst és bronz minősítésű fi lmek szerkesztő- rendezője. 1985-tól a Szarvas és Vidéke c. hetilap munkatársa; 1988-tól a Szarvasi Krónika egyik alapító tagja, 1989-től felelős szerkesztője; a Szarva- si Krónika Kiskönyvtára sorozat szerkesztője; a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriumának ügyvivője. Szakmai lektor, tankönyvíró. 1989–2000-ig a Szegedi Rádió tudósítója. A Város- és Környezetvédő Egyesület egyik alapí- tó tagja. 1975–90-ig a szarvasi teniszcsapat tagja. Önálló kötetei: Emberkö- zelben (publicisztika), 1996; Az elbeszéléstől az emelt szintű érettségi dolgo- zatig (1998–2006, négy kiadás). Felelős szerkesztője több adattárnak (Ki ki- csoda? Szarvas, 2000, ill. 2010), ismeretterjesztő kötetnek, segédkönyvnek. Cikkei szakmai és helyi lapokban jelennek meg. Írásait – F – szignóval (is) jegyzi. Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1976; Kiváló Mun- káért, 1982 és 1986; Közművelődési Díj, 2003; Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata, 2005. Kedvtelései: írás, szerkesztés, szabadidősportok.
Kutas Ferencné (dr.-né)Kutas Ferencné (dr.-né) Szarka Judit. (Kiskőrös, 1943. jan. 26.), ny. középiskolai tanár. Szülei: Sz. Gyula, Dóbisz Ilona. Férje: Dr. Kutas Ferenc, ny. középiskolai tanár. Gyermekei: K. Ferenc, Dr. K. Gabriella. Iskolái: Ált. Iskola: Dunavecse, Kiskőrös, Orosháza, 1954, 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1957; Vajda P. Gimn., 1961; Óvónő- képző, Szarvas, 1963, óvónő; JATE, Szeged, 1967, törté- nelem szakos középiskolai tanár. Pályája: 1963-67-ig Nagyszénáson óvónő, 1967–72-ig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola, 1972–2002-ig a VPG tanára, 1994–2000-ig a történelem-munkaközösség vezetője. 1995- ben és 1996-ban országos történelmi vetélkedőn csapatával a döntőbe jutott, 1995-ben az 5. helyen végzett. A Habitat önkéntese, tagja a szarvasi szervezet családkiválasztó bizottságának, valamint a Város- és Környezetvédő Egyesü- letnek. Írásai a Szarvasi Krónikában jelennek meg K. Szarka Judit néven. Szerkesztőbizottsági tagja a Ki kicsoda? Szarvas, 2010 c. adattárnak. Kedv- telései: olvasás, kirándulás, úszás, kézimunka.
Kutas GyörgyKutas György (1917–2005) ny. ált. iskolai tanár. Felesége: †Szénási Ilona ált. isk. tanár. Szülei: K. János, Fábri Mária. Iskolái: Ev. Ált. Iskola, Szarvas, 1927; Vajda P. Gimn., 1935; Pázmány Péter Tudomány- egyetem, 1935–37; Pedagógiai Főiskola, Szeged, 1953, magyar szakos ált. iskolai tanár. Pályája: 1937-től csalá- di, majd önálló vállalkozásban dolgozik, 1950-től keres- kedelmi alkalmazott. 1952-53-ban Békésszentandráson gyakorlóéves tanárjelölt. 1953–1959-ig a szarvasi 3. Sz., 1959–1967-ig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskolában tanár, ez utóbbiban szakszervezeti titkár. 1959–63-ig a Dolgozók Általános Iskolájának tagozatvezetője. 1967–1977-ig, nyugdíjba vonulásáig a Napköziotthonok Igazgatósága tanára, 1967–1974-ig városi napközis mun- kaközösség-vezető. 1980–93-ig a Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Klub- jának szb-titkára. Írásai: Visszaemlékezései posztumusz jelennek meg a Szarvasi Krónikában. Kitüntetése: Eötvös József Emlékérem, 1994.