A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Igriczi Zsuzsanna dr.Igriczi Zsuzsanna dr. Dr. Pavuk Jánosné (Mezőtúr, 1948. okt. 17.) cse- csemő- és gyermekgyógyász szakorvos. Szülei: I. Bálint, Csomós Emília. Férje: Dr. P. János, sebész szakorvos. Gyermekei: P. Pé- ter, P. Rita. Iskolái: Mezőtúri Ált. Iskola, 1963; mezőtúri Teleki Blanka Gimn., 1967; Debreceni Orvostudományi Egyetem, 1975. Végzettségei: ált. orvosi diploma; cse- csemő és gyermekgyógyász szakorvos, 1980; iskolaor- vos, 2001; addigtológiai szakvizsga, 2003. Pályája: 1976-tól 1979-ig az Orosházi Kórház Gyermekgyógy- ászati Osztályán dolgozott. 1979-ben a Békéscsabai Kór- ház Fertőző Osztályán töltötte le a szakvizsgához szükséges gyakorlatot. 1980-ban szakvizsgázott Debrecenben. Mindkét kórház osztályán részt vett tudományos munkában is. Írásai: Előadása „Schönlein-Henoch purpura, ill. szövődményei” címmel jelent meg az Orvosi Hetilapban, ill. a Gyermek- gyógyászat c. folyóiratban. Társszerzője az Anaemiákról szóló tanulmány- nak. 1980-tól Szarvason gyermekorvos. Kitüntetései: Egészségügyi Minisz- teri Dicséret, 1989. Kedvtelései: olvasás, főzés.
Iváncsó JózsefIváncsó József (Nagyszőlős, 1962. jún. 13.) karvezető, szolfézs- és harmonikatanár. Szülei: I. József, Szelley Elvíra. Felesége: Kucik Viola. Gyermekei: I. Gergely Vilmos, I. Bernát József. Iskolái: Általános Iskola, Nagy- szőlős, 1972. Zeneművészeti Szakközépiskola, Ungvár, 1984, karvezető, szolfézs-, harmonikatanár; Liszenko Konzervatórium, Lemberg, 1994, karvezető, szolfézsta- nár; Művelődési Egyetem, Kijev, 2006, harmonikatanár, kamarazenész. Pályája: Nagyszőlősön kezdte pályafutását, 1984–1991-ig kórusvezető és szolfézstanár a helyi Bartók Béla Zeneiskolában. 1991 és 1996 között zenetanár, zongora- és szolfézstanár Homrogdon, a Móra Ferenc Ált. Iskolában. 1985–1991-ig tagja volt a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének. 1996-tól él Szarvason, a Chován Kálmán Művészeti Alapis- kola szolfézs- és harmonikatanára, valamint az iskolai Fiúkórus vezetője. Kedvtelései: kertibútor-készítés, utazás.
Iváncsó ViolaIváncsó Viola Kucik Viola (Ungvár, 1969. ápr. 18.) zon- goratanár. Szülei: K. László, Zatyina Raisza. Férje: Iváncsó József. Gyermekei: I. Gergely Vilmos, I. Bernát József. Iskolái: Ungvári Ált. Iskola, 1984; Zeneművé- szeti Szakközépiskola, Ungvár, 1988; Liszenko Konzer- vatórium, Lemberg, 1996, zongoratanár, korrepetitor, kamaraművész. Pályája: 1988–1991-ig az Ungvári Ze- neiskola tanára volt, majd 1991–1996-ig Homrogdon zongoratanár. 1996-tól napjainkig a szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola dolgozója: zongoratanár, korrepetitor és tanszakvezető. Kedvte- lései: utazás, hangverseny-látogatás, kertészkedés.
Iványi Lajosné (dr.-né) dr. habil Gergely IldikóIványi Lajosné (dr.-né) dr. habil Gergely Ildikó (Békés, 1947. jún. 29.) ny. főiskolai tanár. Szülei: G. Miklós, Lan- tos Eszter. Férje: Dr. Iványi Lajos agrármérnök. Iskolái: Ált. Iskola, Békés, 1961; Szegedi-Kis István Gimn., Bé- kés, 1965; TS Felsőfokú Mg. Techn., Szarvas, 1968, tech- nikus; DATE MF Kar, Szarvas, 1974, üzemmérnök; DATE, 1980, okl. agrármérnök; GATE Tanárképző Inté- zet, 1985, mérnöktanár. DATE, 1998, egyetemi doktor; Ph.D, 2002, habilitáció, professzor. Pályája: 1970-től DATE Mg.FK Növény- ter m. Tanszékén, ill. annak jogutódain tanszéki mérnök, tanársegéd, adjunktus, docens, főiskolai tanár, tudományos referens, 2009-től ny. professzor. Oktatott tantárgyak: szántóföldi növénytermesztés, fenntartható mg. termelés, ökológi- ai gazdálkodás. Főbb oktatásfejlesztési tevékenysége: a TEMPUS pályázat alapján Vidékfejlesztési-Környezetgazdálkodási és Turisztikai Képzési Köz- pont kialakítása, külföldi tanulmányutak szervezése, önkormányzati és tourinform közalkalmazottak posztgraduális szakmai képzése, külföldi tanul- mányutak szervezése. Turisztikai hallgatók írországi gyakorlatának szervezése a Leonardo da Vinci pályázat alapján. Tagja az MTA Növénytermesztési Köz- testületének, az Európai Mg.-i Társaságnak, a Nemzetközi Trágyázási Tud. Központnak; a Nemzetközi Kenderszövetségnek. Kutatási területe: a rostnövé- nyek tápanyagellátási rendszerének fejlesztése, a tápanyagok hatása a termés mennyiségére és minőségére. Növénynemesítői munkája eredménye: Szarvasi kenderfajta (ÁE 2007). Fontosabb írásai: Növénytermesztés, jegyzet, társ- szerző, 1985; Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme, szakkönyv, társszerző, 2004, Bp.; Növénytermesztéstan, szakkönyv, társszer- ző, 2005, Bp. 80 db tudományos cikk és tanulmány (ebből 34 angol nyelvű). Írói neve: Dr. Iványi Ildikó. Kitüntetései: Rektori Dicséret, 1985; „Cochran” ösztöndíj, Maryland Egyetem, USA Mezőgazdasági Minisztériuma, 1996; Pro Facultate Díj, 2002; Széchenyi ösztöndíj, 2002-2005; Újhelyi Imre Díj, 2006. Kedvtelései: munka, olvasás, zene, kutya, természet.
Izsáki Zoltán dr.Izsáki Zoltán dr. (Cegléd, 1946. nov. 25.) egyetemi tanár, intézetigazgató. Szü- lei: I. Zoltán, Nemes Szabó Margit. Felesége: Dr. Otta Klára tudományos osz- tályvezető. Gyermekei: Dr. I. Mariann, I. Katalin. Iskolái: Arany J. Ált. Isko- la, Nagykőrös, 1961; Török J. Mg. Techn., Cegléd, 1965; GATE, 1969. okl. ag- rármérnök. GATE, 1976, egyetemi doktor; 1989, kandidátus; 1999, habilitáció. Pályája: 1970-től a DATE szarvasi Mg. Főiskolai Karán, illetve jogutódjaiban dolgozik: 1970-76 között tanársegéd, 1976-tól 1986-ig adjunktus, 1986-1990 között főiskolai tanár, 1991-től 2000-ig egyetemi docens, 2000-től egyete- mi tanár, professzor. 1990-2006 között a Növényter- mesztéstani Tanszék vezetője; 2006-tól a Mg.tudományi Intézet igazgatója. 1996-97-ben oktatási főigazgató-he- lyettes, 1998–2000-ig tudományos főigazgató-helyettes, 2000-2007 között tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese. 2009-től a SZIE Szenátusának tagja, a mezőgazdasági mérnök szak (BSc) ve- zetője. 17 hazai és nemzetközi bizottságnak, szövetségnek tagja, igazságügyi szakértő. 2005-től a MTA Surányi Kuratóriumának elnöke. Mg. és környezet- védelmi igazságügyi szakértő. Oktatási területe: szántóföldi növénytermesz- tés, hulladékgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás. Kutatási területe: szennyvi- zek, szennyvíziszapok, hulladékok mg. hasznosítása; szántóföldi kultúrák táp- anyagellátása, trágyázási szaktanácsadási rendszerének fejlesztése. Legfonto- sabb írásai: Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme, 2004, Bp., szerk.; Mezőgazdasági hulladékgazdálkodás, 2000, Szarvas, jegy- zet. Tudományos eredményeit 265 tudományos cikkben, könyvben, könyv- részletben és tanulmányban tette közzé. Kitüntetései: MÉM Szakoktatási Fő- osztályvezetői Dicséret, 1976; MÉM Kiváló Munkáért, 1983; Újhelyi Imre Díj, 1994; Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1997–2001; Arany Sándor Díj, 1999; TSF Arany Érme, 2002. Kedvtelései: kertészkedés, utazás, természet.
Izsáki Zoltánné (dr-né)Izsáki Zoltánné (dr-né) dr. Otta Klára (Jászkisér, 1947, máj. 27.) ny. tudományos munkatárs. Szülei: O. Béla, G. Szabó Klára. Férje: Dr. I. Zoltán egyetemi tanár. Gyer- mekei: Dr. I. Mariann, I. Katalin. Iskolái: Ált. Iskola, Jászkisér, 1961; Mészáros Lőrinc Gimn. Jászapáti, 1965; GATE, Gödöllő, 1969, okleveles agrármérnök; 1975, egyetemi doktor. Pályája: 1970-1997 között az ÖKI-ben tud. segédmunkatárs, tud. munkatárs, feladatfelelős. 1997-től 2007-ig, nyugállományba vonulásáig, Szarvason, a Mg.-i Kutató- Fejlesztő Kht.-ban tudományos osztályvezető. Írásai: Növénytermelés, Acta Agro nomica Sci. Hung. és egyéb kiadványokban, folyóiratokban összesen 62 szakcikket és tanulmányt adott közre, illetve a hazai és külföldi fórumokon több előadást tartott pillangós virágú takarmánynövények nemesítése és ter- mesztése témakörben. Szabadalmi vagy védett eljárásai: 10 államilag minő- sített növényfajtában volt vezető és társnemesítő. Kitüntetései: Mezőgazda- ság Kiváló Dolgozója, 1976; Intézet Kiváló Dolgozója, 1985.