A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Vajda PéterVajda Péter (*Vanyola, 1808. jan. 20., †Szarvas, 1846. febr. 10.) költő, író, pedagógus, publicista. Az MTA leve- lező tagja (1837), a Kisfaludy Társaság tagja (1840), a Természettudományi Társulat első titkára (1841–43). 1819-től soproni ev. líceumban, majd 1826–28-ig a győri akadémián tanult. 1828-tól Pesten orvostanhallgató, de az 1831. évi kolerajárvány idején diáktüntetés szervezése miatt eltávolították az egyetemről. 1833-34-ben a lipcsei egyetemen természettudományokat tanult. 1831-től jelentek meg írásai. 1834-től részt vett az Athenaeum c. politikai, társadalmi, irodalmi folyóirat szerkesztésében. Különféle műfajú írásai kora „zsebkönyveiben” és az újsá- gokban jelentek meg. A romantika panteizmusának egyedüli hazai képviselő- je. A szépirodalom minden ágát művelte, a magyar irodalomban ő írta az első prózaverseket. 1843-tól haláláig a szarvasi főgimnázium tanára, igazgatója. A gimnáziumot jelentős tanintézetté fejlesztette. Saját könyveiből könyvtárat alapított, dalnapokat szervezett, megvalósította a szaktárgyak oktatását, kí- sérletekkel tanította a természettudományi tárgyakat, eltörölte a testi fenyí- tést. Nyelvművelő társaságot hozott létre, ösztöndíjakat alapított, elsőként vetette fel a népnevelés gondolatát. Felvilágosult plebejus–demokrata néze- teit hirdető erkölcsi beszédei miatt eljárást indítottak ellene. Nevét Vanyolán, Szarvason és Budapesten utca őrzi, Vanyolán és Budapesten ált. iskola, Szar- vason a gimnázium és a művelődési központ, a budai hegyekben egy bérc viseli. A vanyolai és a szarvasi iskola előkertjében mellszobrot állítottak em- lékére. Porai a szarvasi Ótemetőben nyugszanak.
Valach MihályValach Mihály (Szarvas, 1940. nov. 26.) ny. kereskedő. Szülei: V. Mihály, Tomasovszki Judit. Felesége: Törőcsik Edit ny. meós. Gyermeke: V. Edit. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola,, Szarvas, 1955; Iparitanuló Képző Int., Szarvas, 1958, vas-műszaki eladó. Pályája: 1958-tól vas-műszaki bolti eladó Szarvason, majd a Vas- Fémipari Szövetkezet dolgozója 2000-ig, nyugdíjba vonulásáig. Sporttevé- kenysége: 1964–1968-ig a Spartacus Horgász Egyesület gazdasági vezetője, majd a Kákafoki Horgász Egyesület elnökségének tagja, 1970–1998-ig a Szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet Horgász Egyesületének gazdasági vezetője. 1998–2000-ig a Kákafoki Horgász Egyesület titkára. 1990 óta a Szarvasi Vasas SC, később Szarvasi FC labdarúgó-csapatának, majd a HC Szarvas főpénztárosa. Kedvtelései: sport, horgászat, kertészkedés.
Valent Julianna dr.Valent Julianna dr. (Szarvas, 1928–2005) ny. intézeti tanár. Szülei: V. György, Bobcsek Julianna. Iskolái: A Szarvasi Luther M. Tanítónőképző gyakorló is- kolája, 1941; Szarvas, Áll. Polgári Leányiskola, 1945; Vajda P. Gimn., 1949; SZTE Bölcsészettudományi Kar, 1954; Szegedi Pedagógiai Főiskola, 1963, középiskolai tanár, orosz szak, ált. iskolai tanár, szlovák szak; JATE Böl- csészettudományi Kar, Szeged, 1982, bölcsészdoktor. Pályája: Munkáját a szarvasi Vajda P. Gimnáziumban kezdte, orosz nyelvet tanított. Ezután a Felsőfokú Óvónőképző Intézetbe ke- rült, ahol orosz és szlovák nyelvet oktatott. Társadalmi munkában az intézet asztalitenisz sportkörének elnöke volt több éven át. Írásai: Szakmai témájú tanulmányai a Magyarországi Óvónőképző Intézetek Tudományos Közleményeiben jelentek meg, 1964 és 1965-ben. Írt a Békési Életben 1980-ban. A Szarvasi Krónika 1993- 1997-es számaiban, elsősorban szlovák témákban. Kedvtelése: a szarvasi szlovák szájhagyomány gyűjtése.
Valló ZoltánnéValló Zoltánné Jakab Etelka (Szarvas, 1959. júl. 2.) óvó- nő. Szülei: J. János, Jancsó Etelka. Gyermekei: V. Zol- tán, V. Róbert. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1973; Vajda P. Gimn., 1977; Óvónőképző Intézet, 1979, óvónő. Pályája: 1979–81-ig a szarvasi Élmunkás téri, 1981-82- ben a Vásártéri, 1982-től a Damjanich utcai Óvodában óvónő, 2004-2005-ben munkaközösség-vezető. 1979-től a PSZ tagja, 1995-től alapszervezeti titkár (bizalmi). Ala- pításától tagja a Szarvasi Kézműves Egyesületnek, elsősorban sókerámiákat készít. Kitüntetései: Eötvös József-oklevél, 2001; Eötvös József-emlékérem bronz fokozata, 2008. Kedvtelései: kézművesség, kertészkedés.
Váradi László dr.Váradi László dr. (Gyula, 1948. júl. 13.) intézeti fő- igazgató. Szülei: V. Lajos, Ambrus Etelka. Felesége: Dr. Kintzly Ágnes főmunkatárs. Gyermekei: V. Eszter, V. Balázs. Iskolái: Ált. Iskola, Budapest, 1962; Bánki Donát Gépipari Technikum, Budapest, 1967; GATE Gé- pészmérnöki Kar, Gödöllő, 1972, okl. mg.-i gépészmér- nök; 1975, mg. vízgépész szakmérnök; 2001, Ph.D. Pá- lyája: Az ÖKI-ben kezdett dolgozni 1972-ben. 1982-től a HAKI-ban tevékenykedik: 1984-1991 között műszaki igazgatóhelyettes, 1991-től igazgató, 2000-től főigazgató. Az intézet tudományos stratégiájá- nak kialakítását és az intézet átszervezését végezte el, melynek a közép- pontjában az eredmények hazai és nemzetközi elterjesztése, a nemzetközi kutatási együttműködések elősegítése áll. 2000-től az ÖKI-vel integrált in- tézmény igazgatója. 1980-tól FAO-szakértőként Brazíliában, Iránban, Kí- nában, Kubában, Laoszban, Lesothóban, Papua Új-Guineában és Vietnam- ban tevékenykedik. Rendszeresen részt vesz a hazai és nemzetközi tanács- kozásokon. Víztakarékos, környezetbarát haltermelő rendszerek fejlesztésén dolgozik. Írásai: 74 tudományos cikket írt, illetve előadást tartott. Ha- lak és vízi élőlények, társszerző, 2000; Kedvtelései: videózás, szerkesztés, gitározás (akusztikus gitár).
Váradiné (dr.-né) Dr. Kintzly ÁgnesVáradiné (dr.-né) Dr. Kintzly Ágnes (Miskolc, 1948. szept. 25.) főmunkatárs. Szülei: Dr. K. István, Hidassy Zsuzsanna. Férje: Dr. V. László főigazgató. Gyermekei: V. Eszter, V. Balász. Iskolái: Dayka Gábor Ált. Iskola, Miskolc, 1963; Hermann Ottó Gimn., Miskolc, 1968; Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, 1973, okl. agrár- mérnök; 1978, egyetemi doktor. Pályája: 1973-tól 2008- ig a HAKI-ban dolgozott főmunkatársi beosztásban. Az intézet oktatási, képzési tevékenységének szervezését, a programok koordi- nációját végezte hazai és külföldi szakemberek részére. Hazai és nemzetközi konferenciákat szervezett. Feladata az intézet PR-tevékenységének ellátása, propagandakiadványok előkészítésének és terjesztésének megszervezése volt. A 10 éve működő Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület elnöke, a városvédő- és városszépítő akciók szervezője. Kedvtelései: kerttervezés, kertépítés, foglalkozás unokáival.
Varga IstvánnéVarga Istvánné Grünvald Éva (Szarvas, 1949. márc. 8.) ált. iskolai tanár. Szülei: G. Béla, Győző Anna. Férje: V. István Károly. Gyermekei: V. Péter, V. Szabolcs, V. Csa- ba. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1963; Vajda P. Gimn., 1967; JGYTF, Szeged, 1971, magyar-történelem szakos ált. isk. tanár; intenzív anyanyelvi és történelem- képzés, ELTE, 1988; felső tagozatos NYIK-képzés 1989–1993. Pályája: 1971-72-ben a Dédestapolcsányi, 1973–82-ig a Sajókazai Ált. Iskola tanára. 1982–2008-ig, nyugdíjba vonulá- sáig a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskola és jogutódjainak (2000-től Benka Gyula Ev. Ált. Iskola) tanára. 1993–2006-ig a magyar-munkaközösség vezetője. Első- ként tanított Szarvason, a felső tagozaton Zsolnay-módszerrel. Kitüntetései: Az Úttörö Szövetség Dicsérő Oklevele, 1987; a KISZ Dicsérő Oklevele, 1987; a Műv. Minisztérium Dicsérő Oklevele, 1988. Kedvtelései: olvasás, írás, kulturális tevékenység.
Varga JúliaVarga Júlia (Szarvas, 1978. márc. 28.) építész-tervező, várostervező. Szülei: V. Rezső, Konyecsni Zsuzsanna. Iskolái: Szarvas, Fő Téri Ált. Iskola, 1992; Vajda P. Gimn., 1996; BMGE, Építészmérnöki Kar, 2000; (Erasmus ösztön- díj, Clermont-Ferrand-i Építésziskola, Franciaország, 2000-2001); 2002, építészmérnök; urbanisztikai posztgraduális képzés (francia kormány ösztöndíja, Perpignan-i Egyetem, Fran ciao.), 2002-2003, mesterfokozatú településterve- zői dip loma. Szakmai gyakorlatait 1997-től 2007-ig Szarvason, Iha rosberényben, Somogycsicsón, Buda- pesten, Franciaországban, Spanyolországban, Kambo- dzsában, Porto-Novoban és Beninben (Afrika) végezte. Pályája: 2004–2007-ig várostervező, FŐBER Rt. Bu- dapest; 2007. júliustól építész tervező, Operis Varga Kft., Szarvas; 2004-től építész magántervező. Fontosabb tervezési munkái: 2005-ben, „Archinovum” Európai Unió-s Településrendezés, Zsámbék-medence; Be- építési terv és tanulmány Szarvas város központjának kialakítására – Novák Istvánnal és Szécsi Tiborral, 2007-ben, Régészeti park, múzeum, kutatási idegenforgalmi központ kialakítása – Miskolc-Avas, Rudy Ricciotti-vel Múzeum, Marseille (Fro.), Jean Bouin Stadion, Párizs (Fro.), Doniambo iparter. rehab. Nouméa, Új-Kaledónia, 2008-ban: Irodaház, Szegvár, 120 fh. Óvoda, Csanytelek. 2009-ben: Üzemépületek Szentes, Rudy Ricciotti- vel „Osellame” középület átal. kult. intézm., Piennes (Fro.), ITER Nemzet- közi Iskola Manosque (Fro.); Szakmai tagja: 2004-től Nemzetközi Város- építési Műhelynek (Fro.); Békés Megyei Építész Kamarának; résztvevője a „Békési Építészet 1996–2006” kiállításnak. Szakmai konferenciákon (2009) szervező és szinkrontolmács. Katolikus Világifjúsági Találkozók résztvevője (Párizs, 1997; Róma, 2000; Köln, 2005). Írásai: építészeti szaklapokban (Alaprajz, Oktogon) angol és magyar nyelvű cikkei jelentek meg 2006–2009-ig. Kedvtelései: képzőművészet, irodalom, utazás, élővi- lág, sport.
Varga Lajos dr.Varga Lajos dr. (Berettyóújfalu, 1971. nov. 11.) ügyész. Szülei: V. Lajos, Búti Katalin. Iskolái: Bocskai István Általános Iskola, Biharkeresztes, 1986; Bocskai István Gimnázium, Biharkeresztes, 1990; József Attila Tudo- mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1996, jogász. Pályája: 1996–99-ig a Gyulai Városi Bíró- ság fogalmazója, 1999-től a Szarvasi Városi Ügyészség ügyésze. Kedvtelései: sportolás, olvasás.
Varga PálVarga Pál (Szarvas, 1936. febr. 08.) gépészmérnök, tervező. Szülei: V. Mi- hály, Komár Zsuzsanna. Felesége: Linda K. Nelson laboratóriumi kutató. Gyermekei: V. Cintia, V. Denis. Iskolái: Csabai úti Elemi Isk., Szarvas, 1946; Szarvasi Tanítóképző Gyakorló Isk., 1950; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1954; Massachusetts University, 1961, gépészmérnök; Delaware állam #3808, 1969, Professional mérnöki en- gedély. Pályája: 1955-ben a Székesfehérvári MTH Inté- zetben műhelyoktatóként dolgozott. 1956-tól az Ameri- kai Egyesült Államokban él. Külföldi munkahelyei: 1956–1957 között Pratte & Whitny Tool cégnél szer- számkészítő. 1961–1963-ig kísérleti mérnökként az US Army Kutató Division, 1966–1973-ig tervezőként az ILC Dover munkatársa. Közreműködött az Apollo program kidolgozásában. 1971-ben arany táblát helyeztek el az aláírásával a Holdon. 1973–1976-ig a Salisbury Steel ipari cégnél munkahelyvezető. 1976-tól saját vállalkozást indított, szerszámok, mérőeszközök tervezésével, gyártásával foglalkozik. 1981-ben privát pilóta engedélyt szerzett. Publikációi: Találmányok – sza- badalom, USA Patent #4 186 926, 4 861 011, 4 903 422, 7 036 660. Kitün- tetései: Apollo Program Kidolgozásáért, 1969; Kiváló Tervező és Gyártási Munkavégzéséért Dicséret, Dicséreti Levelek, 1986-től hét alkalommal. Kedvtelései: család, tenisz, repülés, olvasás.
Varga RezsőVarga Rezső (Szarvas, 1948. máj. 21.) ny. kft. ügyveze- tő. Szülei: V. Rezső, Török Matild. Felesége: Konyecsni Zsuzsa ny. ált. isk. tanár. Gyermeke: V. Júlia. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1962; Vajda P. Gimn., 1963; Építőipari Technikum, Szeged, 1967, magasépítő-ipari technikus; építőipari árszakértő, 1973. Pályája: 1967– 1972-ig Szarvason, az Építőipari Szövetkezetben építés- vezető. 1972–82-ig a Vas- Fémipari Szövetkezetben épí- tés-előkészítő csoportvezető. 1982–90-ig az Origó Gmk. tervezője, másodál- lásban a Városfejlesztési Iroda műszaki ügyintézője. 1990-91-ben az Operis Gmk. építész tervezője, 1991–94-ig a DVD Magyar-német Építőipari Kft. ügyvezető igazgatója, 1994-től az Operis Varga Kft. ügyvezetője. 2006–2008- ig a Szentesi AUTARK Kft. műszaki irányítója. Tervezői tevékenységének jelentősebb alkotásai: az öcsödi József Attila-emlékház felújítása, a szarvasi katolikus templom felújítása, az Újtemetői ravatalozó, valamint több száz lakóház és üdülő tervezése az ország különböző területein. Kivitelező tevé- kenysége: a szarvasi katolikus templom felújítása, a Hotel Kempinski szak- ipari és épületgépészeti munkái, több épület és üzem épületgépészeti munkái. 1989-90-ben az MDF tagja, 1990–2002-ig a KDNP helyi szervezetének ala- pító elnöke. 1993-94-ben az Országos Intézőbizottság tagja. 1988-tól a Szar- vasi Katolikus Egyházközség Képviselőtestületének tagja; a Keresztényde- mokráciáért Békés Megyében Alapítvány kurátora. 2005-től feleségével a Házas Hétvége (HH) lelkiségi közösség tagja. Kitüntetései: Országos Diák- napok, művészi arany fokozat, 1967; Csongrád megyei néprajzi gyűjtőpályá- zat I. díj; IV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat I. díj. Kedvte- lései: néprajz, kertépítés, irodalom, történelem.
Varga RezsőnéVarga Rezsőné Konyecsni Zsuzsa (Szarvas, 1947. jún. 12.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: K. Mihály, Koczka Er- zsébet. Férje: V. Rezső vállalkozó. Gyermeke: V. Júlia. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1961; Vajda P. Gimn., 1965; Eger, Tanárképző Főiskola, 1970, magyar-orosz szakos ált. isk. tanár; német nyelvtanár, 1992. Pályája: 1970–74-ig a gyomai II. Sz. Ált. Iskola, 1974–2001-ig az Örménykúti Ált. Iskola tanára, 1981–90-ig az orosz nyel- vi munkaközösség vezetője. 1991/92-ben óraadó a Vajda P. Gimnáziumban. 2001–2004-ig, nyugdíjba vonulásáig Szarvas Város Ált. Iskolájának tanára. 2004–2006-ig óraadó a Szlovák Ált. Iskolában. Tagja a Szarvasi Öregdiákok Baráti Körének és a Házas Hétvége Közösségnek. Kitüntetése: Kiváló Peda- gógus, 1983. Kedvtelései: olvasás, utazás, sütés-főzés, kézimunka.
Varga VirágVarga Virág (Orosháza, 1992. szept. 26.) tanuló. Szülei: V. Sándor, Pribelszky Edit. Iskolái: Benka Gyula Ev. Ált. Iskola, Szarvas, 2007; Vajda P. Gimn., Szarvas. Sportte- vékenysége: 2003 óta aktív sportolója a Blue Gym Aerobik Egyesületnek. Számos hazai és nemzetközi ver- seny díjazottja és győztese. 2005-ben világbajnoki III. helyezést és Európa-bajnoki V. helyezést ért el, 2007-ben Los Angelesben Világkupa győztes, 2008-ban Calaisban Világkupa II. és III. helyezett. Kitüntetései: Magyar Köztársaság Jó tanulója jó sportolója (négy alkalommal); Az Év Sportolója (négy alkalommal); Szar- vas város Jó tanulója jó sportolója (két alkalommal). Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás, szórakozás, sport.
Várnagy IstvánVárnagy István (Szarvas, 1948. szept. 19.) ny. tűzoltó őrnagy. Szülei: V. István, Osgyan Mária. Felesége: Tus- jak Judit. Gyermekei: V. Beáta Judit, V. Éva. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1963; Vajda P. Gimn. és Mg. Szk., 1970; 1967–1969-től katonai szolgálat, Kecskemét, Katonai Reptér; dieselmotor-szerelő, karbantartó képesí- tés 1972; Tűzoltó Tisztképző Iskola, Bp., 1976. Pályája: 1967–1973-ig Rózsáson, az Állami Gazdaságban dolgozott, mint öntöző gépész. 1973–1998-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szarvasi Tűzoltó Parancsnokság állományának tagja lett: megbízott parancsnokhe- lyettes, 1977-től megelőzési előadó, 1983–1998-ig, nyugdíjba vonulásáig szolgálatparancsnok. A Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltók Egyesületének elnöke. 1977–1990-ig tagja volt az MSZMP-nek. Kitüntetései: 10, 20 és 25 éves Szolgálati Érdemérem, MHSZ Érem bronz fokozata, 1984; Tűzbiztonsági Érem bronz fokozata, 1985; MHSZ Kitüntetés, 1986; Védelmünkért-díj, 1998. Kedvtelései: horgászat, röplabda, lövészet, főzés.
Várnagy MihályVárnagy Mihály (Szarvas, 1952. okt. 10.) hegedűmű- vész. Szülei: V. Mihály, Borgulya Judit. Felesége: Czettner Vera hegedűművész, középiskolai hegedűta- nár. Gyermekei: Simkó-Várnagy Judit, Simkó-Vár- nagy Mihály. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1967; Tömörkény István Gimn. és Szakközépiskola, Szeged; Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Bp., 1971; Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Bp., 1977. Pályája: 1976–1990-ig az Állami Hangversenyzenekar, 1983–1990-ig a Budapesti Fesztiválzenekar, 1990-től a Liszt Ferenc Kamarazenekar művé- sze. Évenként tart nyári zenei tábort Szarvason, a fi atal, ígéretes tehetségek számára. Kitüntetései: Bartók–Pásztori-díj az ÁHZ-val, Prima-díj a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, 2003; Békés Megyei Prima-díj, 2007. Kedvtelé- sei: zene, kerékpározás.
Varsányi (Vostjar) GyulaVarsányi (Vostjar) Gyula (Szarvas, 1919. ápr. 26.) ny. kereskedő. Szülei: Vostjar Sámuel, Melis Zsuzsanna. Fe- lesége: Hamran Margit (†1976); Csapó Mária (†2000). Gyermeke: V. Gyula. Iskolái: Elemi Iskola, Szarvas, 1931; Kereskedelmi Tanonciskola, Szarvas, 1935; Dol- gozók Esti Iskolája, Szarvas, 7–8. o., 1964; boltvezetői tanfolyam, 1964, boltvezető. Pályája: 1931–40-ig keres- kedelmi tanuló, kereskedősegéd; 1940–46-ig katonai és frontszolgálat, hadifogság; 1946–52-ig kereskedősegéd; 1952–61-ig áruházi osztályvezető; 1961–79-ig boltvezető a szarvasi ÁFÉSZ műszaki, ill. bútor- üzletében, 1979-től nyugdíjas. 1947-től a KPVDSZ, 1968–79-ig megyei bi- zottságának tagja; 1970–79-ig az ÁFÉSZ szakszervezeti titkára. Írásai: Visz- szaemlékezései 89 éves kora óta jelennek meg a Szarvasi Krónikában. Ki- tüntetései: Szakszervezeti Munkáért Emlékérem ezüst és arany jelvénye. Kedvtelései: magyarnóta- és operetthallgatás; keresztrejtvény-fejtés; klari- nét- és szintetizátorjáték.
Vas IstvánVas István (Feketepatak, 1958. máj. 1.) hegedűtanár, elő- adóművész. Szülei: V. Endre, Tóth Erzsébet. Gyermekei: V. Éva, V. Máté István, V. Vendel Ede. Iskolái: Magyar Nyelvű Általános Iskola és Középiskola, Nagyszőlős, 1972; Zeneművészeti Főiskola, Ungvár, 1977, hegedűta- nár, zenekari művész. Pályája: 1977–1983-ig Kárpátalján hegedűtanár a Péterfalvi Állami Zeneiskolában. 1983-tól a Szarvasi Zeneiskola hegedűtanára, 1990–2008-ig a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola igazgatóhelyettese, 2008-tól munkakö- zösség-vezető, kihelyezett tagozatok vezetője. 1983-tól a Békéscsabai Szimfo- nikus és a Szarvasi Kamarazenekar tagja. 1989-től a Szarvasi Kamarazenekar koncertmestere, 1996-tól zenekarvezető. Kitüntetése: „Öcsöd Nagyközség- ért” Díszoklevél, Szarvas Kultúrájáért 2009. Kedvtelései: szórakoztató zené- lés, kertészkedés.
Vaskor PálVaskor Pál (Szarvas, 1938. júl. 17.) nyugdíjas tisztségvi- selő. Szülei: V. Pál, Paulik Judit. Gyermekei: V. Gabriel- la, V. Gertrúd. Iskolái: 3. Sz. Általános Iskola, Szarvas, 1952; Mezőgazdasági Technikum, Szarvas, 1956, öntözé- ses-meliorációs technikus; Országos Pedagógiai Intézet, Balassagyarmat, 1966, mg. ismeretek és gyakorlatok okta- tó. Pályája: A következő munkahelyeken és beosztások- ban dolgozott: ÁFÉSZ, Szarvas, agronómus 1957–1959- ig; Zrínyi Mezőgazdasági Tsz, Örménykút, 1959–1960-ig; KISZ Városi Bizott- sága, 1960–1971-ig; Hazafi as Népfront Városi Bizottság titkára 1971–1990-ig. Sporttevékenysége: az MTS Járási-Városi Sporttanács alelnöke 1960–1975- ig. Közel tíz éven át a szarvasi Főiskola–Spartacus SC férfi kézilabda-csapatá- nak szakosztályvezetője.
Védőné Dobrotka EditVédőné Dobrotka Edit (Szarvas, 1960. dec. 20.) taní- tó. Szülei: D. György, Sovány Judit. Férje: V. János kőműves. Gyermekei: V. Anita, V. Csilla. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1979; Vajda P. Gimn., és Szk., 1979, középfokú gép-gyorsíró, jegyzőkönyvveze- tő; Tanítóképző Főisk., Debrecen, 1982, tanító, rajz- közművelődés szakkollégium; JGYTF, Szeged, vezető- képző, 2004. Pályája: 1983-től a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskolában és jogutódjaiban (2000-től Benka Gyula Ev. Ált. Iskola) tanít, 2005-től az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. Kedvtelései: kirándu- lások szervezése, túrázás.
Veles GyörgyVeles György (Szarvas, 1947. okt. 2.) ny. bolti eladó. Szülei: V. György, Dezső Eszter. Felesége: Pusztai Má- ria bolti eladó. Gyermeke: V. Ágnes. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1962; Kereskedelmi és Iparitanuló Int., Bcs., 1965. Végzettsége: bolti eladó. Pályája: 1962– 1990-ig az Univerzál Kereskedelmi Vállalat szarvasi üz- letében dolgozott bolti eladóként és boltvezetőként. 1991-től a Mini Pool Kft. bolti eladója. A Szarvasi Ga- lamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete vezetőségi tagja. Kitüntetései: Kivá- ló Dolgozó, 1983, 1986. Kedvtelése: galamb és díszbaromfi tenyésztése.
Velky MihályVelky Mihály (Gyula, 1961. dec. 11.) tanár, kézilabda szakedző. Szülei: V. Mihály, Klimaj Erzsébet. Felesége: Bisján Éva tanár. Gyermekei: V. Viktória, V. Péter. Isko- lái: 1. Sz. Ált. Isk., Szarvas, 1972; 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1976; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1980; JGYTF, Szeged, 1985, biológia-testnevelés; Semmelweis Egye- tem Sporttudományi Kar, Bp., 2006. középfokú kézilab- da szakedző. Pályája: 1985-től Szarvason majd Balaton- füreden testnevelő tanár. Sporttevékenysége: A Szegedi Volán SC és a Bé- késcsabai Előre SC NB I-es, majd a HC Szarvas NB I B-s csapatának játéko- sa. Edzői pályafutása színes: 1997-től a FOTEX–Veszprém NB I-es bajnok- csapat másodedzője, a magyar ifjúsági és junior válogatott másodedzője majd edzője. Csapatával az ifjúsági Európa-bajnokságon egyaránt háromszor lett első, második és harmadik helyezett. 2007-ben a Balatonfüredi KC felnőtt csapatával feljutott az NB I-be, amellyel az első évben 10. lett, 2009-ben az 5. helyen végzett. Kedvtelései: történelmi könyvek, tévézés, főzés.
Verasztó Ildikó dr.Verasztó Ildikó dr. (Orosháza, 1952. nov. 10.) Szülei: V. Sándor, Szép Erzsébet. Gyermekei: Fábry Ágnes, Fábry Attila. Iskolái: Mező Imre Ált. Iskola, Szeged, 1967; Radnóti Miklós Gimn., Szeged, 1971; SZOTE, 1977, orvos; háziorvosi szakvizsga, 1997, háziorvos. Pályája: 1977-ben Székesfehérváron ifjúsági orvosként kezdte pályáját. 1980-tól Szarvason körzeti, majd háziorvos. 1990-től az Orvosi Kamara Békés megyei etikai bizottságának tagja, egy évig mb. elnöke, nyolc éven át elnöke; 1999-től az Országos Etikai Kollégium tagja. 2000-től oktatóként résztvevője a rezidensképzésnek. 1990 -95-ig az SZDSZ helyi szervezetének tagja, 1991- ben önkormányzati képviselő. Kedvtelései: olvasás, utazás.
Veszter GézaVeszter Géza (Szarvas, 1940. jún. 5.) ny. vasutas. Szü- lei: Weszter Béla, Annus Etelka. Felesége: Medvegy Er- zsébet ny. óvónő. Gyermeke: V. Edit. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1954; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1958; 14. Sz. Szakm. Isk., Szeged. 1960. Végzettsége: mechanikai műszerész. Pályája: Szakmájának megszerzése után Mezőtúron a MÁV Igazgatóságán dolgozott 2002-ig. Sporttevékenysége: 1954–1967-ig a Szarvasi Főiskola Spartacus és a Szarvasi Spartacus SC kézilabdázója. A Szarvasi Traktor SC alapító tagja. 1970-től kézilabda-játékvezető, 1972–2000-ig tagja az országos játékvezetői keretnek, NB I-es mérkőzéseket vezetett, nemzetközi találkozó- kon is közreműködött. 2007-ig folyamatos kézilabda-játékvezetői tevékeny- séget látott el, 35 éven keresztül. Tagja az MKSZ országos ellenőri keretének és az országos versenybírói keretnek. Kedvtelései: sport, kertészkedés.
Veszter VilmosVeszter Vilmos (Szarvas, 1941. nov. 3) ny. főiskolai ad- junktus. Szülei: Weszter Béla, Annus Etelka. Felesége: Bondár Anna ny. könyvelő. Gyermekei: V. Anikó, V. Vil- mos, V. Ágnes. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1955; Vajda P. Gimn. Szarvas, 1959; Felsőfokú Mg. Technikum, Szarvas, 1964, öntözési-, növénytermesztési szaktechnikus; DATE, Debrecen, 1981, agrármérnök, munkavédelmi szakmérnök. Pályája: 1970-től oktatott a DATE Szarvasi Főiskolai Karán, illetve annak jogutódain. 2003-ban a TSF MVKF Mg. Gépta- ni és Környezettechnikai Tanszéken főiskolai adjunktusként vonult nyugdíjba. A KDNP tagja volt. Sporttevékenysége: 1954–1964-ig tagja volt a szarvasi MEDOSZ úszószakosztálynak, a helyi kézilabda-csapatban is játszott. A DATE Szarvasi Kara csapatainak edzőjeként 6 első, 2 második és 2 harmadik helye- zést ért el az Agrárbajnokságokon. 17 évig kézilabdaedzőként ténykedett, 15 éven át résztvevője az országos szenior úszóversenyeknek. Kitüntetése: Szar- vas Város Sportjáért, 2008. Kedvtelése: kertészkedés.
Vida AnnaVida Anna (Budapest, 1985. máj. 21.) sportoló, közgaz- dász. Szülei: V. Béla, Tóth Klára. Iskolái: Szarvas, Fő Téri Ált. Iskola, 1999; Vajda Péter Gimnázium, 2003; Szolnoki Főiskola idegenforgalmi és szálloda szak, 2007, közgazdász; Széchenyi Egyetem, Győr, 2008, logisztikai és szállítmányozási menedzser. Sporttevékenysége: Or- szágos kadett válogatott kosárlabdázó. 1999-ben Orszá- gos Diák Olimpiai Bajnok; Országos Serdülő Kupa II. helyezés; FIBA Korosztályos Európa Bajnokság IV. helyezés. 1999–2001-ig a BSC Szarvas NB I. B-s játékosa. A Szolnok, NB I. A-s felnőtt kosárlabda- csapatával 2003-ban magyar bajnokság, II. hely; Magyar Kupa I. hely; Euró- pa Kupa II. hely. A BSE felnőttcsapatával 2005-ben magyar bajnokság III. hely; a Bp. Sportegyesület színeiben: Magyar Kupa III. hely; a Győr csapatá- val 2008-ban magyar bajnokság és Magyar Kupa IV. hely. 2009-től felnőtt magyar válogatott. Részt vett a 2009-es Európa bajnokságon és az Univer- ziádén. Kitüntetései: Békés Megye, Jó tanuló jó sportoló, 1999; Kecskemét Város Sportjáért, 1999; Legjobb női sportoló, Szarvas, II. helyezett, 2001. Szarvas Város elismerése kimagasló sporteredményéért (2009). Kedvtelései: sport, nyelvtanulás, utazás, olvasás.
Vida BélaVida Béla (Szarvas, 1959. szept. 22.) testnevelő tanár, kosárlabda szakedző. Szülei: V. János, Koszti Mária. Fe- lesége: Vida (Tóth) Klára testnevelő tanár. Gyermekei: V. Anna, V. Máté, V. Júlia. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1974; Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1978; Testnevelési Egyetem, Budapest, 1984, testnevelő tanár; kosárlabda szakedző, 1986. Pályája: 1990-től a Szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola tanára. Sporttevékenysége: kosárlabda-játékos. Csapatai: Szarvasi BSC NB II. 1975–1978-ig; Vasas Izzó SC, Budapest, 1978-1979; Hódmezővásárhely, NB II. 1979/1980; Testnevelési Főiskola SE, Budapest, NB I. 1984–1988-ig; Zalaegerszegi TE NB I. 1984–1986-ig; Szolnoki Olajbányász SC NB I. 1986–1990-ig. Kelet-Magyarország válogatott, 1988. Sikeres utánpótlás-ne- velő edző Zalaegerszegen és Szolnokon 1984–1988-ig. Szarvason az ifjúsági leánycsapat edzője 1990–1995-ig. A szarvasi NB I-es női együttes edzője 1990-ben és 1995-ben. A Vajda P. Gimn. DSE elnöke. A középiskolás leány- csapattal többszörös országos döntős. Az Országos Diákolimpia I. helyezettje 1999-ben, Nyíregyházán a III. korcsoportos leánycsapattal. 2000-től a Vajda P. Gimn. fi ú amatőr kosárlabda-csapat edzője. A csapat többször országos döntős, és többszörös megyei bajnok. A 2004. évben az Országos Diákolim- pián 5. helyezett. Kitüntetése: Szolnok Város Sportjáért, 1989. Kedvtelései: kertészkedés, olvasás, sport, utazás.
Vida KláraVida Klára Tóth Klára (Budapest, 1960. febr. 12.) testnevelő tanár, ritmikus- gimnasztika edző. Szülei: T. Sándor, Csikós Mária. Férje: Vida Béla testne- velő tanár. Gyermekei: V. Anna, V. Máté, V. Júlia. Iskolái: Budapesti Köböl- kúti Úti Ált. Iskola, 1974; Kaffka Margit Gimn., 1978; Testnevelési Egyetem, Budapest, 1984, testnevelő tanár; ritmikus sport gimnasztika-edző, -bíró, 1984. Pályája: 1984-1985-ben a zalaegerszegi Deák F. Szakközépiskola, 1985/1986-ban a szolnoki Mátyás ki- rály Úti Ált. Iskola testnevelő tanára. 1990–1998-ig a Szarvasi Fő Téri Ált. Isk. testnevelője. 1998-tól a Vajda P. Gimn. testnevelő tanára, 2004–2007-ig munkaközösség- vezető. Sporttevékenysége: atlétika, kosárlabda, ritmi- kus sportgimnasztika. 1967–1970-ig a Budapest XI. Ker. Sportiskola, 1970–1979-ig a BEAC, 1979–1983-ig a TFSE sportolója volt. Diákolimpián iskolai atlétikai csapatban kétszer II. he- lyezett, 1972-ben és 1974-ben. 1973-ban 4x100 m-es váltó futásban III. helye- zett. Ritmikus sportgimnasztikában a BEAC, majd a TFSE csapatával serdülő és ifjúsági magyar bajnok (1973, 1974, 1977,); felnőtt magyar bajnok (1980, 1981). Kedvtelései: sport, olvasás, kertészkedés, fényképezés.
Vida MátéVida Máté (Budapest, 1986. okt. 1.) sportoló, közgaz- dász. Szülei: V. Béla, Tóth Klára. Iskolái: Szarvas, Fő Téri Ált. Iskola, 2000; Vajda P. Gimnázium, 2004; Szol- noki Főiskola, külgazdasági szak, 2009, nemzetközi lo- gisztikai szakirányú közgazdász. Sporttevékenysége: Sokszoros magyar utánpótlás-válogatott kosárlabdázó. Iskolai csapatával a Diákolimpián kétszer V. helyezett (1998, 2004). 2000-ben a magyar válogatottal a BAM-on I. helyezett. B diviziós Európa bajnoki II. helyezett, (Bulgária), 2005; Után- pótlás, U14: magyar bajnok, 2000; U18: V. helyezett; U20: magyar bajnok, 2006. Magyar Kupa győztes, I. helyezett, 2006. A Kecskeméti UNIVER szí- neiben játszott, felnőtt magyar bajnok, III. helyezett, 2005; Szombathely FALCO, felnőtt magyar bajnokság, A csoport, kétszer IV. helyezett (2006 és 2009); Magyar Kupa II. helyezett, 2009; Főiskolai Magyar Bajnok 2009. Ki- tüntetése: Szarvas Város: Jó tanuló jó sportoló, 2002, 2003. Kedvtelései: kosárlabda, olvasás, utazás.
Vidács JenőVidács Jenő (Algyő, 1956. nov. 14.) vállalkozó. Szülei: V. János, Bakos Ilona. Felesége: Szurgent Éva tanár. Gyer- mekei: V. Tünde, V. Katalin, V. Judit. Iskolái: Ált. Iskola, Algyő, 1971; Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged, 1975; JATE TTK, Szeged, 1980, programozó matematikus. Pá- lyája: 1975–1981-ig a JATE Kibernetikai Laboratórium számítógép-kezelője, 1981-1985 között a Divat Kötöttáru Gyárban, Hódmezővásárhelyen programozó mate ma tikus, 1985-1986 között az Alumínium Szerkezetek Hódmezővásárhelyi Gyárában ugyancsak programozó matematikus volt, 1986-1987-ben a szarvasi Vajda Pé- ter Gimnázium tanára, 1987-től magánkereskedő, az ILLAT-SZÍN-TÁR és a Talizmán játékbolt tulajdonosa. Kedvtelései: zene, színház, kertészkedés.
Vidácsné Szurgent ÉvaVidácsné Szurgent Éva (Szarvas, 1958. nov. 16.) kö- zépiskolai tanár. Szülei: Sz. Mihály, Valastyán Zsu- zsanna. Férje: V. Jenő vállalkozó. Gyermekei: V. Tün- de, V. Katalin, V. Judit. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szar- vas, 1973; Vajda P. Gimn., 1977; JATE BTK, Szeged, 1983, német szakos középiskolai tanár. SZTE JGYFK, 2005, közoktatási-vezető pedagógus-szakvizsga. Pá- lyája: 1983–1986-ig a hódmezővásárhelyi Komócsin Z. Szk., 1986-tól a szarvasi Vajda P. Gimn. tanára, 2007-től az idegen nyel- vi munkaközösség vezetője. Az iskola külső kapcsolatainak (Németország, Finnország) ápolója. Az emelt szintű érettségi vizsgabizottságok tagja, a középszintű érettségi vizsgabizottságok elnöke. Kedvtelései: utazás, sütés- főzés, zenehallgatás.
Virág Sándor dr.Virág Sándor dr. (Békésszentandrás, 1957. okt. 26.) főis- kolai tanár. Szülei: V. Imre, Szentesi Erzsébet. Felesége: Sinka Anna Györgyi intézményvezető. Gyermekei: V. Sándor, V. Csaba. Iskolái: Általános Iskola, Békés szent- andrás, 1972; Déri Miksa Gépipari Szakközépiskola, 1976; BME Gépészmérnöki Kar, 1982, gépipari technoló- gus; BME Gépészmérnöki Kar, 1985, mérnöktanár; Deb- receni Egyetem, 2005, Ph.D. Pályája: 1982-től 1986-ig tanszéki mérnök, 1986-1993 között tanársegéd, 1993-tól 1996-ig adjunktus a DATE Mg. Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karán, Szarvason. 1996– 1999-ig adjunktus, 1999–2000-ig docens a GATE Mg. Főiskolai Karán, Mező- túron, majd a TSF MVK Karán, Szarvason. 2008-tól főiskolai tanár ugyanott, illetve 2009-től a jogutód SZIE VKF Karán, Szarvason. Tagja az MTA Agrár- műszaki Bizottságnak; a Magyar Öntözési Egyesületnek; a TSF Közalkalma- zotti Tanácsának, a TSF MVK Sportbizottságának. Fontosabb írásai: Ábrázo- ló geometria és műszaki rajz, 1984. Műszaki alapismeretek, társszerző 1992. Mezőgazdasági géptan, társszerző, 1994. Példák mezőgazdasági géptanból, társszerző, 1997. Mindentudás a megújuló energiaforrásokról a Dél-Alföldi Régióban, társszerző. Geotermális energia, tanulmány, 2007. 32 tudományos közlemény, szakcikk, könyv, könyvrészlet, illetve jegyzet szerzője. Kitünteté- sei: főigazgatói dicséret, 1999, Mezőtúr; TSF Ezüstérem 2006, Szarvas. Kedv- telései: sport, gazdálkodás, főzés.
Virágné (dr.–né) Dr. Horváth ErzsébetVirágné (dr.–né) Dr. Horváth Erzsébet (Szombathely, 1941. máj. 6.) főiskolai tanár. Szülei: H. Géza, Korándy Mária Magdolna. Férje: Dr. V. László ny. művelődési osztályvezető. Gyermekei: Dr. V. Ágota, V. Erzsébet. Is- kolái: Jáki Áll. Ált. Iskola, 1955; Savaria Áll. Ált. Gimn., Szombathely, 1959; JATE Bölcsészettudományi Kar, 1965, magyar-történelem szakos tanár, néprajz előadó; 1985, történelemtudományi egyetemi doktor; 2008, iro- dalomtudomány Ph.D. Pályája: 1959-ben a Vas Megyei TIT szervezőtitkára. 1960-ban a Vas Megyei Levéltárban tud. munkatárs. 1963-1969 között az Újkígyósi Ált. Iskolában tanít; 1969 és 1973 között a Békéscsabai 5. Sz. Ált. Isk. tanára; 1973-tól 1986-ig a Békéscsabai Sebes György Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában, majd 1986-1990 között a Debreceni Taní- tóképző Főisk. Békéscsabai Kihelyezett Tagozatán oktat. 1990-től 1997-ig a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán, 1998-2000 között a Körös Főiskolán, illetve annak jogutódaiban dolgozik. 2001-2008 között a szarvasi TSF Pedagógiai Karán, 2009-től a SZIE Pedagógiai Karán tanít. 1997 és 2002 között a Nagy- váradi Partiumi Keresztény Egyetem vendégtanára. 8 tudományos és szakmai bizottság tagja. Írásai: tudományos cikkei mellett 4 tanulmányt és 5 önálló kötetet jelentetett meg. Kitüntetései: Magyar Népköztársaság Kitüntető jel- vénye, 1979 és 1989; Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, 1996; TSF Ezüst Érem, 2003. Kedvtelései: olvasás, kutatás, utazás.
Vrbovszki Mihály dr.Vrbovszki Mihály dr. (Galgaguta, 1944. márc. 10.) ny. kutató, okleveles agrármérnök. Szülei: V. Mihály, Gohér Mária. Felesége: Neczpál Mária ny. óvónő. Gyermekei: V. Mária, V. Zoltán. Iskolái: Általános Iskola, Galgaguta, 1958; Táncsics Mihály Mg. Szakközépiskola, Vác, 1963; GATE Mezőgazdaság-tudományi Kar, 1967, okleveles agrármérnök; egyetemi doktor, Gödöllő, 1976. Pályája: 1967–2008-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott a Szarva- si Öntözési Kutatóintézet Legelőkísérleti Telepén, kezdetben tudományos gyakornokként, majd tudományos főmunkatársként. Kutatási területe a gyep- gazdálkodás, a gyepre alapozott állattartás és biogazdálkodás teljes vertiku- mának kutatása. Kutató és fejlesztő munkájának egyik eredménye a „Körösvölgyi-biosajtok” piacra kerülése. 1998-tól a Szarvasi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke. Publikációi: számos kutatási pá- lyázatot, üzemi-gyakorlati fejlesztési tervet készített, melyek kutatási ered- ményeit az aktuális szakfolyóiratokban publikálta. Kedvtelései: természetjá- rás, tájfutás, sífutás, kosár- és röplabda, kertészkedés, horgászat.