A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Nádor Jenő dr.Nádor Jenő dr. (Eredeti neve: Neumann, *Szarvas, 1889. okt. 9., †Szarvas, 1975. jan. 30.) tanár, történész. Elemi iskolai tanulmányait a szarvasi ev. tanítóképző gyakorló iskolájában, középiskolai tanulmányait a szarvasi ev. fő- gimnáziumában végezte el. 1907-ben a budapesti tudo- mányegyetem bölcsészeti karára iratkozott be, 1911-ben történelem-földrajz szakos tanári diplomát szerzett. A szarvasi főgimnázium tanára; 1912-től helyettes, 1913-tól rendes tanár, 1939 júniusától 1948-ig az intézmény igazgatója. Szaktárgyai mellett vallástant, magyar irodalmat, természetrajzot, ógörögöt és fi lozófi át, valamint testnevelést is oktatott. A Szarvas nagyközség története (1922) és a Szarvas 1848-ban c. munkái (1962) ma is alapműnek tekinthetők, elkészítette a gimnázium archív könyvtárának katalógusát (1926), kutatta Tessedik pályá- ját és életművét, több kiadványa jelent meg e tárgykörben (1938, 1940, 1942). Megírta a gimnázium történetét (1934). Ismeretterjesztő előadásokat tartott, tagja volt a nagyközség képviselőtestületének és a szarvasi Hitelbank Rt. fel- ügyelő bizottságának; betöltötte a Vöröskereszt Szarvasi Fiókegyletének elnö- ki tisztét. Porai az Ótemetőben, a Tessedik-sírkertben nyugszanak.
Nagy BélaNagy Béla (Erzsébetváros, Erdély, 1919. febr. 21.) köz- gazdász, ny. igazgató. Szülei: N. Márton, Ozsváth Mária. Felesége: Talmácsi Jolán ny. docens. Gyermeke: N. Edina. Iskolái: Nagyszebeni Gimnázium, 1939; Közgaz- daságtudományi Egyetem, Budapest, 1953, közgazdász. Külkereskedelmi Főiskola, Bp., 1974, marketing, piac- kutató. Pályája: 1953-tól 1956-ig az OKISZ Központ közgazdásza. 1953-59 között osztályvezető a Háziipari Szövetkezetek Főosztályán, Budapesten. 1959-től 1966-ig a szarvasi Házi- ipari Szövetkezet műszaki vezetője. 1966-tól nyugállományba vonulásáig a Békésszentandrási Szőnyegszövő Háziipari Szövetkezet elnöke. Nyugdíjba vonulása után évtizedekig tanácsadóként dolgozott az Ipari Minisztériumban és a Szombathelyi Lakástextil Vállalatnál. Kitüntetései: Szövetkezeti moz- galmi kitüntetések; Munkaérdemrend arany fokozata, 1978. Kedvtelése: ker- tészkedés, olvasás.
Nagy BélánéNagy Béláné Talmácsi Jolán (Hódmezővásárhely, 1943. ápr. 10.) ny. docens. Szülei: T. Péter, Varró Etelka. Férje: Nagy Béla ny. igazgató. Gyermeke: N. Edina. Iskolái: Ált. Iskola, Hódmezővásárhely, 1958; Kossuth Zsuzsan- na Leánygimn., 1962; Hódmezővásárhely. Városi Tanács Kórháza Rendelőintézete, 1964, asszisztens; Felsőfokú Óvónőképző Intézet, Szarvas, 1966, óvónő; Juhász Gyu- la Tanárképző Főiskola, Szeged, 1969, ének-zene szakos tanár; JATE, Szeged, 1988, pedagógia szak. Zenei tanulmányait a Hódmező- vásárhelyi Állami Zeneiskolában szerezte 1954-64 között zongora és magán- ének terén. Pályája: 1966-tól 1967-ig óvónő Hódmezővásárhelyen a Liszt Ferenc Zenei Ált. Iskolában. 1968-tól 1975-ig óvónő a Szarvasi Óvónőképző Intézet Gyakorló Óvodájában, 1975 és 2008 között az intézetben és jogutód- jainál a Zenei Tanszéken adjunktus, majd docens. Tantárgyai: ének-zene- hangszer, zongora, magánének, néptánc-gyermektánc, gyermekjáték, mód- szertan. Tagja a Magyar Kodály Társaságnak, a Gregorián Társaságnak, az Óvó- és Tanítóképző Főisk. Egyesületének. Több cikket jelentetett meg és számos előadást tartott konferenciákon a néptánc, a néprajz szerepéről az óvodai nevelésben témakörökből. Kitüntetései: Gyermekünkért-jövőnkért, 1982; Kiváló Munkáért, 1982; Szocialista Kultúráért, 1989; Brunszvik Teréz Díj, 1999; Tessedik ezüstérem, 2004. Kedvtelése: zenehallgatás, kertészke- dés, olvasás, gyermektánc-koreográfi ák készítése.
Nagy ErzsébetNagy Erzsébet (Szarvas, 1976. márc. 11.) logisztikai ko- ordinátor. Szülei: N. Péter, Roszik Erzsébet. Gyermeke: Nánási Attila Zoltán. Iskolái: Fő Téri Ált. Iskola, Szar- vas, 1990; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1994; Csaba College, 2001, felsőfokú logisztikai ügyintéző; Szegedi Tudo- mányegyetem Juhász Gy. Pedagógusképző Kar, 2008, pedagógus; Országos Írásszakértő Intézet Kft., 2009, grafológus. Pályája: 1998-tól a Pioneer Hi-Bred Zrt. ve- tőmagüzemében logisztikai vezetőként dolgozik. Kedvtelése: szemé lyi ség- feltárás kézírás-elemzéssel.
Nagy JózsefnéNagy Józsefné Kovács Mária (Szarvas, 1934. jún. 24.) ny. ÁFÉSZ-elnök. Szülei: K. Mihály, Paulik Mária. Fér- je: †Demcsák Pál (1965), †Nagy József, a SZÁT igazga- tója (1971). Gyermeke: Demcsák Pál. Iskolái: Közgaz- dasági Technikum, 1960, képesített könyvelő; 1965, mérlegképes könyvelő. Pályája: 1951–1952-ig a Szar- vasi Földműves Szövetkezet adminisztrátora, 1953-ban a Kondorosi Földszöv. pénzügyi előadója, 1954–1968-ig az ÁFÉSZ könyvelője, főkönyvelője, 1969–1990-ig elnöke. Elnöksége ide- jén öt településen bővült és megújult a bolthálózat. Az ÁFÉSZ jelentős szere- pet játszott a vendéglátásban, iparban, a mezőgazdasági termeltetésben és felvásárlásban is. A Fogyasztóvédelmi Szövetkezetek Országos Tanácsának és az elnökségnek választott tagja 15 éven át, a SZÖVOSZ és az OSZT Nő- bizottságának elnöke 10 évig. A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Nő- bizottságának tagja volt. Kitüntetései: Kiváló Szövezetkezeti Dolgozó, 1968; a Szocialista Kultúráért, 1976; a Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1976. Kedvtelései: rejtvényfejtés, olvasás.
Nagy Károly dr.Nagy Károly dr. (Okány, 1936. jan. 6.) ny. háziorvos. Szülei: N. Benjámin, Ceglédi Julianna. Felesége: Fehér Magdolna tanítónő. Gyermekei: N. Adrienn, N. Zoltán. Iskolái: Ált. Iskola, Okány, 1950; Erkel Ferenc Gimnázi- um, Gyula, 1954; Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1960, általános orvos. Pályája: 1960–64-ig segédorvos a Gyulai Gyermekkórházban. 1964–72-ig körzeti orvos Köröstarcsán. 1972–98-ig Szarvason körzeti orvos, majd háziorvos, nyugdíjba vonulásáig. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1980; Semmelweis-emlékérem, 1985; Közegészségügyi Díj, 1999. Kedvtelése: ol- vasás és sportközvetítések.
Nagy LajosNagy Lajos (Tatabánya, 1965. aug. 6.) termelési igazga- tó. Szülei: Bács József, Szeitz Anna. Felesége: Czikkely Beáta laboratóriumi asszisztens. Iskolái: IV. Sz. Ált. Is- kola, Tatabánya, 1980; Árpád Gimnázium, Tatabánya, 1984; Agrártudományi Egyetem, Mosonmagyaróvár, 1989, agrármérnök. Pályája: 1989–1993-ig az IKR Zrt. Vetőmagüzem, majd 1993-tól a Pioneer Hi-Bred Zrt. dol- gozója. A szarvasi üzem megépülése után, 1996-tól üzemvezető, 2007-től termelési igazgató. Kedvtelései: utazás, síelés, tenisz.
Nagy László dr.Nagy László dr. (Szerencs, 1949. aug. 12.) tudományos főmunkatárs. Szülei: N. Ferenc, Kovács Mária Felesége: Horváth Erzsébet tud. munkatárs. Gyermekei: N. Eszter, N. Tamás. Iskolái: Ált. Iskola, Szerencs, 1964; Gimnázi- um, Szerencs 1968; Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 1974, mezőgazdasági mérnök; 1984, mezőgazdasági ge- netikus szakmérnök. 1996, mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Pályája: 1974-től 2000-ig az Öntözési Kuta- tó Intézetben tudományos segédmunkatárs, tud. munkatárs, tud. főmunkatárs. 1999-től a Tessedik Sámuel Főiskola címzetes főiskolai tanára. Fő tevékenysé- ge a kukorica, a pillangósok, a búza nemesítése, szaktanácsadás. 2000–2003-ig a Halászati és Öntözési Kutató Intézetben tudományos főmunkatársként öntö- zéses növénytermesztési és kultúrtechnikai tudományokban tevékenykedik. 2004-től a Debreceni Egyetem AC Nyíregyházi Kutató Központjában tudomá- nyos főmunkatárs, és tájkutatással, napraforgó, köles, fénymag nemesítésével foglalkozik. Írásai: Három genetikai tárgyú főiskolai jegyzet szerzője, ill. társ- szerzője. 53 szakcikket, 24 tanulmányt adott közre, tudományos fórumokon 84 előadást tartott. Négy növényfajta szabadalmi védettségével rendelkezik. Ki- tüntetései: Kiváló Dolgozó, 1980, 1998; Frank Melanie Díj, 1998. Kedvtelé- se: kertészkedés, kerékpározás.
Nagy László dr. Ph.DNagy László dr. Ph.D (Szentes, 1955. márc. 4.) EU kö- zösségi szakjogász. Szülei: N. László, Ádám Róza. Élet- társa: Dr. Galambos Andrea fogszakorvos. Gyermekei: N. Tamás, N. Viktória. Iskolái: Ált. Iskola, Szentes, 1969; Bánki Donát Szk., Budapest, 1973, műszaki tech- nikus; Európai Gazdasági-, Jogi-, és Idegennyelvi Egye- tem (M.B.A.) Köln, 1985, okl. jogász-közgazdász; Newport University - Benelux Egyetemi Központ (Ph. D.), Antwerpen (Doktori Iskola), 1995; Steinbeis Hochschule - International Business Law, Berlin, 2008, okl. gazdasági mediátor. Tudományos minősíté- se: Newport University - Benelux Egyetemi Központ, Belgium: Confl ict Prevention and Crisis Management (Doctor of International Business Administration; Newport University - Benelux Egyetemi Központ, Belgium: Business and Civilian Mediation (Ph. Doctor of Business Administration and Law). Pályája: Több évtizedes hazai és nemzetközi vállalkozásokon belüli, valamint a vállalkozások és környezete közti kapcsolatok fejlesztésének jogi és gazdasági tapasztalataival rendelkezik. Szakmai tevékenységének, súly- pontja a „Business and Civilian Mediation” vagyis a hazai, valamint a nem- zetközi kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások közötti potenciális jogvita megelőzése: permegelőzés, ill. peregyezség. Eddigi munkahelyei: 1985– 1990, Budapest, DentalCoop Rt.; 1991–1995, Bécs, Ausztria–Austria Tabakwerke AG.; 1996–1999, Nyergesújfalu, Eternit Művek Kft.; 2001– 2002, Temesvár, Románia – Kromberg und Schubert GmbH.; 2003-tól Bu- dapest/Bécs/Nürnberg/München, DR. NAGY & PARTNER Mediátor és Ügyvédi Iroda. Szarvason Regionális Irodát működtet, amely a fenti tárgykö- rökben foglakozik ügyfeleivel. A Magyar Mediációs Társaság, Elnöke, a Né- met Mediációs Társaság magyarországi ügyvivője; tagja az Egyéni Mediátorok Európai Szakmai Szövetségének; a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztályának valamint a Gazda- sági Mediátorképző Akadémia elnöke. Publikációi: A gazdasági társaságok válságkezelésének területén átfogó nemzetközi tapasztalatait jegyzet formá- jában összegezte. Az iparvállalatok jogfolytonosságának és tradíciójának szemléltetésére egy ipartörténeti monográfi át készített. Egyetemi doktori ér- tekezésében mutatta be a kialakult válságok kezelésének módszertanát, illet- ve a prevenció fontosságát (Confl ict Prevention and Crisis Management). Kedvtelései: úszás, kirándulás, olvasás, bowling.
Nagy Mihályné (dr.-né)Nagy Mihályné (dr.-né) Dr. Galó Mária (Szarvas, 1945. jan. 1.) gyógyszertárvezető. Szülei: G. György, Sznyida Mária. Férje: N. Mihály osztályvezető. Gyermekei: N. Zoltán Péter. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola,1959; Vajda Péter Gimnázium, 1963; Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, 1968, gyógyszerész; szak- gyógyszerész, 1980. Pályája: 1968–1970-ig beosztott gyógyszerész Endrődön, 1970–1973-ig Békésszent- andráson. 1973-tól a szarvasi 14/73. számú gyógyszertár, majd jogutódainak vezetője; 1996-tól a „Borostyán” magángyógyszertár gyógyszerész-vezetője. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret, 1974. Kedvtelései: olvasás, színházlátoga- tás, kertészkedés.
Nagy SándorNagy Sándor (Medgyesegyháza, 1964. dec. 24.) útügyi referens. Szülei: N. Sándor, Aufmuth Jolán. Felesége: Deák Katalin fodrász. Gyermekei: N. Dávid, N. Nor- bert. Iskolái: Ált. Iskola, Kétegyháza, 1979; Kemény Gábor Szakközépiskola, B.csaba, 1983, gépjármű üzemi szak; Közlekedési és Távközlési Főiskola, Győr, 1986, vasútüzemi szak. Pályája: 1986–1989-ig a Magyar Ál- lamvasutak forgalmi ügyintézője, 1989–1991-ig a Ke- mény Gábor Szakközépiskolában tanár. Ezután vállalkozóként tevékenyke- dett 2004-ig, majd Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának útügyi referen- se. 2007-től a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása irodavezető-helyet- tese. Kedvtelései: kertészkedés, internet, főzés.
Nagy Zsolt dr.Nagy Zsolt dr. (Kolozsvár, 1960. szept. 23.) élelmiszer- higiénikus szakállatorvos. Szülei: Dr. N. Zoltán, Nagy Erzsébet. Felesége: Dr. Nagyné Hocopán Angéla Márta állatorvos. Gyermekei: N. Vera, N. Márta, N. Márton. Iskolái: Ált. Iskola, Élesd, Erdély, 1975; Középiskola, Élesd, 1977; Állategészségügyi Szakközépiskola, Szilágysomlyó, Erdély, 1979; Dr. Gróza Péter Agrártu- dományi Felsőoktatási Intézet Állatorvosi Kar, Kolozs- vár, 1985; Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, 1998. Végzettségei: ál- lategészségügyi szaksegéd, 1979; állatorvos-doktor, 1985; élelmiszer-higié- nikus szakállatorvos, 1998. Pályája: 1986–1989-ig körzeti állatorvos Romá- niában. 1990-től élelmiszer-higiénikus állatorvos a Békés Megyei Állat- egészségügyi Állomásán, Békéscsabán, majd annak Szarvasi Kirendeltségé- nél. 1995-től kirendeltség-vezető főállatorvos. Kedvtelése: horgászat, olva- sás, televíziózás.
Nagyné (dr.-né) Dr. Hocopán Angéla MártaNagyné (dr.-né) Dr. Hocopán Angéla Márta (Gyula, 1966. nov. 21.) hatósági állatorvos. Szülei: H. Sándor, Valastyán Judit. Férje: Dr. Nagy Zsolt hatósági főállatorvos. Gyermekei: N. Vera, N. Márta, N. Márton. Iskolái: Nicolae Bălcescu Román Ált. Iskola és Gimná- zium, Gyula, 1985; Bukarest, Állatorvostudományi Egyetem, 1990, állatorvos. Pályája: 1991-ben a Gyulai Húskombinát, 1991–1995-ig a Békéscsabai Baromfi fel- dolgozó állatorvosa. 1995-től a Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmi- szer Ellátó Állomás (jogutódja az MgSZH) Dévaványai Kerületének hatósági állatorvosa. Kedvtelései: zenehallgatás, utazás, olvasás
Nagypál TamásNagypál Tamás (Miskolc, 1978. febr.10.) főiskolai ta- nársegéd. Szülei: N. László, Miskolczi Etelka. Felesé- ge: Kerékgyártó Ibolya, művelődésszervező, intézményi humánpolitikai szervező. Gyermeke: N. Ibolya. Isko- lái: Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Miskolc, 1996, kereskedő; Kereske- delmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok, 2000, közgaz- dász; Miskolci Egyetem, Miskolc, 2003, gépészmérnök; Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, 2006, Miskolc, doktorandusz. Pályája: 2003-2004 között Miskolcon, a Mobil Aszfalt Rt., gépészeti vezetője. 2004-től Szarvason, a Tessedik Sámuel Főiskola Mező- gazdasági, Víz- és Környezetgatdálkodási Főiskolai Kar, tanársegéde; 2006- tól minőségügyi referens. Oktatott tantárgyai: számvitel, pénzügy, logiszti- ka, vállalkozási ismeretek, minőségbiztosítás, informatika. Több HEFOP és EQUAL projektben projektvezetőként, kutatóként, szakértőként vett részt. Kutatási területe: Az inverz logisztika minőségparamétereinek matematikai kezelhetősége. 2009-től az Universitas Diáksport Egyesület elnöke. Fonto- sabb írásai: Gyorsprototípus készítés a mezőgazdasági gépgyártásban, kon- ferencia, 2005, Keszthely. Dél-alföldi felsőoktatási minőségértékelési mo- dell kialakításának és alkalmazásának alapismeretei, 2006, Szeged, társszer- ző. Az atipikus foglalkoztatás helyzete hazánkban, kutatási zárójelentés 2007, Szarvas. Integrált irányítási rendszerek szerepe az inverz logisztiká- ban, konferencia, 2008, Miskolc.
Nándori AlbertNándori Albert (B.csaba, 1959. máj. 30.) ügyvezető. Szülei: N. István, Szin Margit. Felesége: Styevák Éva gazdaságvezető. Iskolái: 2. Számú Általános Iskola, Szarvas, 1973; Vásárhelyi Pál Szakközépiskola, Békés- csaba, 1977, mélyépítő; Útépítési Technikum, Budapest, 1979, útépítő technikus; Debreceni Agrártudományi Egyetem, műszaki ellenőri tanfolyam, 2007, műszaki el- lenőr. Pályája: 1977–1992-ig a KÖVIZIG gépcsoport- vezetője, szállításvezetője, munkavezetője, építésvezetője, árvízvédelmi ügyeletese volt. 1992-ben – társakkal – létrehozta az Aranykilincs nevű épí- tőipari Bt.-t, melynek ügyvezetője lett. 1996-ban megalapította a Styevi Bt.-t, amelynek profi lja az építőipari tevékenység mellett főként a kereskedelem. A 2009-ben alapított Nándori Albert Kft. elsősorban építőipari vállalkozás, amely építészeti kivitelezéssel, közműépítéssel, építőgépészeti szereléssel foglalkozik. 2006-tól tagja a Békés Megyei Mérnöki Kamarának. Kedvtelé- sei: horgászat, kertészkedés.
Németh (Szrnka) JuditNémeth (Szrnka) Judit (Szarvas, 1949. okt. 16.) ált. is- kolai tanár.Szülei: Sz. János, Litavecz Rozália. Férje: N. István ny. kirendeltség-vezető. Gyermekei: N. Gábor, N. Balázs. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1964; Vajda P. Gimn., 1968; JGYTF, Szeged, 1972, matematika-tech- nika szakos ált. iskolai tanár. Pályája: 1973–2005-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola és jog- utódainak tanára, 1987–89-ig ig.h. Kitüntetése: SZV Pedagógiai Díja, 2006. Kedvtelései: olvasás, unokák.
Németh Sándorné (dr.-né) Sztyepanova Irina VlagyimirovnaNémeth Sándorné (dr.-né) Sztyepanova Irina Vlagyimirovna (Szovjetunió, Kamenyec-Podolszk, 1932. au- gusztus 23.) ny. mérnök-tanár. Szülei: Vlagyimir Jerasevszkij-Sztyepanov, Alekszandra Baleckaja. Férje: †Dr. Németh Sándor Zoltán. Gyermekei: Dr. N. Irén Anna, N. Olga Mária. Iskolái: ált. és középiskola Belíj (Szovjetunió), 1952; Tyimirjazev Akadémia, Moszkva, 1957, agrármérnök; Mérnöktovábbképző Intézet, Bp., 1964; JATE, Szeged, 1972, orosz szakos tanár. Pályája: 1957–63-ig az ÖKI mikrobiológiai laborvezetője; 1963–71-ig a Vajda P. Gimn., 1971–89-ig a szar- vasi Felsőfokú Mg. Tanintézet, 1985–90-ig az Óvóképző Főiskola, 1990–93-ig a kunszentmártoni J. A. Gimn. tanára. 1971-től a Pedagógus Szakszervezet, 1989-től az MSZP tagja. Kedvtelései: olvasás, fényképezés, utazás.
Nobik ErzsébetNobik Erzsébet (Szarvas, 1940. júl. 26.) ny. evangélikus lelkész. Szülei: N. Ernő, Hrabovszky Erzsébet. Iskolái: Ev. Elemi, majd 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1954; Vajda P. Gimn., 1958; Evangélikus Teológiai Akadémia, 1964. Pályája: 1964-től Galgagyörk-Váckisújfalu, Kondoros, Szarvas Ó- és Újtemplomi Gyülekezet segédlelkésze. Ezután Csabacsűd, 1977-től a szarvasi Ótemplom parókus lelkésze, espereshelyettes volt. Szolgálata idején kezdődtek meg a tárgyalások a szarvasi egyházi iskola újra indítása ügyében. 1999-től az Országos Evangélikus Egyház szlovák szolgálatának utazó lelké- sze. Kérésre az ország területén szlovák istentiszteleteket tart, Szarvason havi rendszerességgel. Munkatársa, majd elnökségi tagja volt a Magyarországi Szlovákok Szövetségének, az Országos Szlovák Önkormányzatnak, valamint a Vallásügyi Bizottságnak. Tagja a helyi Szlovák Kulturális Körnek. Írásai: Számos cikke jelent meg a vallásos szaklapokban (Evangélikus Élet, Lelki- pásztor). 1996-ban hittankönyvet állított össze a magyarországi szlovák gyermekek részére „Dovolte Dietkám” címen. Kitüntetései: „Za našu národnost”, 1996; „Za Slovenskú národnost”, 2009.
Novák István DLANovák István DLA (Bp., 1938. jan. 16.) építészmérnök, főépítész. Szülei: N. István, Szabó Julianna. Felesége: Novákné Szirányi Ildikó nyugdíjas. Gyermekei: N. Ist- ván, N. Péter. Iskolái: Erzsébet Téri Ált. Iskola, Szentes, 1952; Vedres István Szakközépiskola, Szeged, 1956, építésztechnikus; Műszaki Egyetem, Bp., 1961, építész- mérnök; 1977, városépítészeti szakmérnök. Tudományos minősítése: Budapesti Műszaki Egyetem, 1998, DLA mesterfokozat. Pályája: 1961-1962-ben a Pécsi Hőerőműben építésvezető. 1962–1988-ig a Csongrád Megyei Tervező Vállalat főépítésze. 1989-ben M&N Építész Irodát hoz létre, melyet fi ával Novák Építész Iroda néven mű- ködtet. 1987-tól Szarvas, 1995–2003-ig Szeged, 2002-től Makó, 2009-től Orosháza főépítésze. Munkásságáról megjelent könyvek: Térérzések, élette- rek, 2001; Novák István városai, 2008. Kitüntetései: Csongrád megyei Al- kotói Díj, 1977, 1981; Ybl Díj, 1983; Betonépítészeti Díj, 1995; Bibó István Emlékplakett, 1995; IAKS AWARD Nemzetközi Díj, 1997; Békés Városért, 1980; Békés megye Építészeti Díj, 1988; Mezőberény Városért, 1989; Sze- ged Pro Urbe Díj, 1995; Lechner Lajos Emlékplakett, 1997; Közszolgálati Díj, 1998; Szlovák Köztársasági Elnök Érdemrendje, 2001; Szegedért Alapít- vány Művészeti Kuratóriumi Díj, 2002; Lőw Lipót Díj, 2003; Ajnácskő Dísz- polgára, 2006; Podmaniczky Díj, 2007; Területi Prima Díj, 2007; Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, 2008; Prima Primissima Díj, 2008; Szarvas Városért, 2009; Szeged Díszpolgára, 2009. Kedvtelései: olvasás, ze- nehallgatás, utazás.
Novodomszky ÉvaNovodomszky Éva (Szarvas, 1974, jan. 19.) televíziós új- ságíró, műsorvezető. Szülei: Novodomszky János, Séllei Judit. Férje: Sgroi Salvatore vállalkozó. Gyermeke: Sgroi Cristiano. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1988; Hor- váth Mihály Gimn., Szentes, irodalom-dráma tagozat, 1992; Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, ált. tanító és óvo- dapedagógus, testnevelési szakkollégium, 1997, tanítónő, óvodapedagógus, testnevelő tanár; Komlósi Oktatási Stú- dió, 1998, újságíró; Natura Holisztikum Magánegyetem, 2005, életmód-ta- nácsadó és terapeuta. Pályája: 1998-tól a Magyar Televízióban dolgozik: mű- sorvezető, riporter. Fontosabb műsorai: Híradó, Híradó Junior, Parlamenti Napló, EuroPercek, Szabadság tér, Fogadóóra, Főtér; különböző szórakoztató műsorok, díjátadók. 2000–2002-ig a Klub Rádió műsorvezetője; 2005-től a Komlósi Oktatási Stúdió műhelyvezető tanára; 2006-tól a Budapesti Kommunkikációs és Gazdasági Főiskola óraadó tanára. Kitüntetése: Kovácsi Média-díj, 2008. Kedvtelései: sport, kirándulás, kertészkedés.
Nyári János dr.Nyári János dr. (Kiskundorozsma, 1932. máj. 15.) ny. fő- iskolai tanár. Szülei: Ny. János, Szabó Mária. Felesége: †Keresztényi Katalin. Gyermekei: Ny. Gellért, Ny. Péter. Iskolái: Ált. Iskola, Kiskundorozsma; Szegedi Piarista Gimn., 1947; Szegedi Klauzál Gábor Gimn. 1950; Agrár- tudományi Egyetem, 1957, mg. mérnök; GATE, 1961, mg. szakmérnök. GATE, Gödöllő, 1970, egyetemi doktor. Pályája: A Csabacsűdi Állami Gazdaságban kezdte pályá- ját 1958-ban. Különböző beosztásokban dolgozott 1964-ig. 1964-ben felkérést kapott az induló szarvasi Felsőfokú Mg. Technikumban az üzem és munkaszer- vezés oktatására. Három évtizedig ott, illetve annak jogutódjainál tanított, tan- székvezető, ig. helyettes majd mb. igazgató volt. Az ökonómia, a vezetéselmé- letek, az öntözés ökonómiája szakterületeket gondozta. Írásai: 1972 és 1988 között hat jegyzete jelent meg mg. vállalati gazdaságtan, öntözés és melioráció témakörben. Mintegy 30 tudományos közleményt, jegyzetet, cikket írt. Kitün- tetései: Kiváló Dolgozó, 1974 és 1987; Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 1992. Kedvtelései: utazás, természetjárás.
Nyári MihályNyári Mihály (Békésszentandrás, 1940. szept. 28.) ny. tisztviselő. Édesanyja: Lestyán G. Katalin. Felesége: Springel Zsuzsanna ny. postatisztviselő. Gyermekei: Ny. Krisztina, Ny. Attila. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola,, Szarvas, 1954; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1958; Testnevelési Főis- kola, Bp., 1979. Végzettsége: okleveles sportszervező. Pályája: 1959–73-ig és 1991–97-ig az OTP Szarvasi Fi- ókjának tisztviselője. 1973–1991-ig a Szarvasi Városi Tanács sportfelügyelője. Sporttevékenysége: 1959–1971-ig a Szarvasi Spar- tacus SC NB I. B-s kézilabdázója. 1984–1995-ig NB I-es kézilabda-játékve- zető, nemzetközi mérkőzéseken is közreműködött. 1995–2000-ig alacso- nyabb osztályban tevékenykedett aktív játékvezetőként, 2000-től országos kézilabda versenybíró. A kézilabda mellett atlétikai versenybíró és labdarú- gó-játékvezető képesítéssel rendelkezik. A Békés Megyei Kézilabda Szövet- ség Felügyelő Bizottságának elnöke, a Békés Megyei Diáksport Tanács Fel- ügyelő Bizottságának tagja. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1980; Magyar Népköztársaság Sport Érdemérem bronz fokozata, 1988; Békés Megye Sportjáért, 1998; Szarvas Város Sportjáért, 1992, 2008. Kedvtelései: szabadidős sportszervezés, kerékpározás, ulti.
Nyemcsok MátéNyemcsok Máté (Szarvas, 1992. júl. 28.) tanuló. Szülei: Ny. Mátyás, Litawszki Zsuzsanna. Iskolái: Szlovák Ált. Iskola, Szarvas, 2007; 2007-től a szegedi Deák F. Gimn. tanulója. Sporttevékenysége: Gyermekkora óta kajak-ke- nuzik, edzője Nyerges Attila. Korosztályos magyar bajnok és diákolimpiai bajnok. 2006-ban és 2008-ban az országos maratonbajnokságon egyéniben ezüstérmes. 2008-ban az Európai Olimpia Reménységek Versenyen K–4 ifjúsági 1000 m-en 3. helyezett, 2009-ben az ifjúsági EB-n K–4-ben 500 m-en 4., 1000 m-en 5. helyezett. Kedvtelései: horgászat, teke, mozi, kerékpározás.
Nyemcsok MátyásnéNyemcsok Mátyásné Litauszki Zsuzsanna (Gyula, 1959. márc. 1.) ált. iskolai tanár, igazgatóhelyettes. Szülei: L. Pál, Zsibrita Fecske Zsuzsanna. Férje: Ny. Mátyás mg. üzemmérnök. Gyermekei: Ny. Tamás, Ny. László, Ny. Máté. Iskolái: Szlovák Tanítási Nyelvű Ált. Iskola, Szar- vas, 1973; Szlovák Gimnázium, Békéscsaba, 1977; JGYTF, Szeged, 1983, szlovák-matematika szakos; 1989, fi zika szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1982-től a szarvasi Szlovák Tanítási Nyelvű Ált. Iskola és jogutódainak tanára, 2006-tól igazga- tóhelyettes. Kedvtelései: kertészkedés, kézimunka.
Nyerges AttilaNyerges Attila (Szarvas, 1961. márc. 15.) szakedző. Szü- lei: Ny. Ferenc, Imrei Magdolna. Felesége: Janecskó Krisztina adminisztrátor. Gyermeke: Ny. Áron. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1975; Ipari Szakm. Int., Kunszent márton, 1978, géplakatos; Vajda P. Gimn., 1981; Magyar Testnevelési Egyetem, 1994, szakedző. Pályája: 1978–88-ig szakmájában majd sportállásban dolgozott. 1990–98-ig Örménykúton testnevelő tanár. Edzői tevé- kenysége mellett óraadó tanárként dolgozik. Sporttevékenysége: 1974–1991- ig felnőtt I. osztályú versenyző, 1988-tól kajak-kenu edző. 2002–2009-ig edzői munkája során 6 korosztályos válogatott sportolót (Huszár Levente, Fazekas Dóra, Bodonyi Dóra, Rohony Balázs, Nyemcsok Máté, Dombvári Bence) ne- velt ki. Közülük 2008-ban és 2009-ben Dombvári Bence ifjúsági EB 3. hely., 2009-ben Nyemcsok Máté ugyanitt K–4-es hajóban 4. és 5. helyezett. Kitün- tetése: A Békés megyei kajak-kenu sportban végzett edzői munkáért, 2009.