A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Chován KálmánChován Kálmán (*Szarvas, 1852. jan. 18., †Bp., 1928. márc. 16.) zongorapedagógus, zongoraművész, zeneszer- ző. (A család eredeti neve Záborszky.) Kezdetben apjá- tól, Chován Zsigmondtól, a kiváló szarvasi egyházi orgo- nistatanítótól tanul zenét, majd tanulmányait a bécsi kon- zervatóriumban fejezi be 1876-ban. Ezután a bécsi Horák-féle zeneiskola tanára, később igazgatója. 1889– 1916 között Budapesten a Zeneakadémia zongora és me- todikai tanára, ill. 1891-től zongoratanár-képző vezetője volt. Főleg kamara- zenét és zongoraműveket szerzett. Egyik legszebb kompozícióját, a Pusztai képeket, egykori tanárának, Benka Gyulának ajánlotta. Zongorametodikai és zongorapedagógiai munkái maradandó értéket képviselnek. Szendy Árpád- dal közösen készített instruktív kiadványaikkal megújították, illetve megala- pozták a magyar közép- és felsőfokú zongoraiskola tananyagát. Műveiből merítettek a zongorapedagógia későbbi nagy alakjai is. A Múzeum falán már- ványtábla örökítette meg emlékét. A szarvasi zeneiskola, illetőleg jogutódja, a művészeti alapiskola viseli a nevét.
Cs. Pataj MihályCs. Pataj Mihály (Békéscsaba, 1921–2008) festőművész, ny. tanszékvezető főiskolai tanár. Szülei: P. Mihály, Melich Cs. Judit. Felesége: Hegedűs Éva tanárnő. Gyermekei: P. Miklós, P. Klára. Iskolái: Rudolf Reál-gimnázium, Békéscsaba, 1940; Képzőművészeti Főiskola, Budapest, 1945, középiskolai tanár; Képzőművészeti Főiskola, Budapest, Tanítóképző Intézet, 1947, gimnáziumi, tanítóképző intézeti (Apponyi) diploma; budapesti és szegedi egyetemeken művészettör- ténetet, néprajzot és régészetet hallgatott. Pályája: Diplo- mája megszerzése után Orosházán gimnáziumi tanár, majd mintegy 10 évig a szarvasi Tanítónőképzőben és a Vajda Péter Gimnáziumban tanított. Szarvasi éveinek meghatá- rozó élménye volt a Holt-Körös. A víz, a parti nádasok, ligetek látványa ekkor keletkezett képeinek egyik fő témája lett. 1960-ban ke- rült Szegedre a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolába. 1951 óta szerepel ha- zai és külföldi tárlatokon fametszetekkel, vízfestményekkel, olajképekkel. A festészet mellett kutató tevékenységet végzett a színpreferencia területén. E témakörben cikkeket közölt, nemzetközi kongresszuson vett részt. Fametszés- sel, majd festészettel foglalkozott, mestere Rudnay Gyula volt. Képein ugyan felidéződnek a békési és a csongrádi táj töredékes elemei, de mindig minden túl is mutat önmagán. Jelentősebb egyéni tárlatai voltak egyebek között Békés- csabán, Budapesten, Hódmezővásárhelyen, Makón, Szarvason, Szegeden, több hazai, és számos európai városban (többek között Bologna, Luxemburg, Hel- sinki, Strassburg, Párizs). Festményei láthatóak voltak kollektív kiállításokon, Budapesten a Nemzeti Galériában, a Műcsarnokban, a Budatétényi Galériában és a Vigadóban. Évtizedek óta résztvevője volt a szegedi, vásárhelyi, békéscsa- bai tárlatoknak. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanáraként, 1982-ben fejezte be oktatói tevékenységét. Szarvasi évei alatt 8–10 nagyméretű pannót festett, melyek Kondoroson, Békésszentandráson és Szar- vason láthatók. Élete célja és öröme volt a festés. Írásai: Művészportrékat írt szegedi festőművészekről, Dorogi Imréről, Vinkler Lászlóról, Erdélyi Mi- hályról. Számos színelméleti előadást tartott. Kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1970; Szegedért emlékérem, 1995; Honor Pro Meritis, 1996.
Cs. Tóth IstvánnéCs. Tóth Istvánné Baráth Katalin (Jászberény, 1950. okt. 4.) ny. tanítónő. Szülei: B. Béla, Sánta Mária. Férje: Cs. Tóth István mg. üzemmérnök. Gyermekei: Cs. T. Tünde, Cs. T. Nóra. Iskolái: Jászberény, Bercsényi Ált. Iskola, 1965; Lehel Vezér Gimn., 1969; Szarvas, Óvónőképző Intézet, 1971, óvónő; Jászberény, Tanítóképző Intézet, 1975, tanító; Debrecen, Tanítóképző Főiskola, 1985/86, rajz szakkollégium; Szarvas, OKJ-s képzés, 2006, számí- tógép-kezelő. Pályája: 1971–74-ig a jászberényi Báthori Úti Óvodában óvó- nő; 1974–79-ig a szarvasi Vasipari Óvoda óvónője. 1979–2008-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskolában dolgozott: tanító, kisdobos-vezető, csapatvezető, felsőtagozatos nevelő (rajz), osztályfőnöki munkaközösség-ve- zető; a diákönkormányzat vezetője, szabadidő-szervező; 2000–2004-ig igaz- gatóhelyettesi beosztásban az óvodák vezetője. 2004-től napközis nevelő, napközis munkaközösség-vezető. Kedvtelései: kézművesség, természetjá- rás, kertészkedés, kulturális programok, színház.
Csabai PálCsabai Pál (Szarvas, 1923. márc. 12.) ny. postatiszt. Szülei: Liska Pál, Ruzsicska Zsuzsanna. Felesége: †Ri- deg Erzsébet ny. gyermekfelügyelő. Gyermeke: Dr. Cs. László. Iskolái: Izraelita Elemi Népiskola, Szarvas, 1933; Vajda Péter Ev. Gimnázium, Szarvas, 1942; Postatiszti Tanfolyam, Szeged, 1953, postatiszt. Pályája: 1942–45- ig a MÁV mezőtúri állomásán távírász; 1945–47-ig Szar- vason hivatalnok. 1947–1983-ig, nyugdíjba vonulásáig a Magyar Posta dolgozója volt. I. osztályú segédtisztként kezdte pályáját, főel- lenőrként fejezte be. Sporttevékenysége: A Szarvasi Sakk Egyesület megyei I. osztályú csapatának volt a játékosa, húsz évig a vezetője. A Nemzeti Sport (Népsport), a Viharsarok Népe és jogutódainak tudósítója 1950–2000-ig. A Szarvas és Vidéke sporttudósítója 1986–1994-ig, a Szarvasi 7 sporttudósítója 1995–2000-ig. Kitüntetései: Közszolgálati Díj, 1983; Szarvas Város Sport- jáért, 1994, 2005. Kedvtelései: kerékpározás, sakk.
Csanádi László dr.Csanádi László dr. (Szarvas, 1940. jún. 27.) ny. állat- orvos. Szülei: Cs. János, Kasnyik Mária. Gyermekei: Cs. László, Cs. Tünde, Cs. Noémi, Cs. Attila, Cs. Balázs. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1954; Vajda P. Gim- názium, 1958; Állatorvos-tudományi Egyetem, Budapest, 1964, állatorvos; szakállatorvosi vizsga, 1980, szaporo- dás-biológus szakállatorvos. Pályája: 1964-től 27 éven át a SZÁT állatorvosa, 1973–1990-ig főállatorvos. A 1990–2000-ig állattenyésztési, ill. állategészségügyi szaktanácsadó, 2000-től magánállatorvos. 1988-ban az MDF alapító tagja; 1990-ben munkahelyén ötvenhat társával megalakították – elsőnek Békés megyében – a munkástaná- csot. 1990–94-ig önkormányzati képviselő, alpolgármester, a Gazdálkodási és Fejlesztési Bizottság elnöke. Írásai: Szakcikkei jelentek meg szakfolyó- iratokban. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó (három alkalommal). Kedvtelései: irodalom, tudományok, történelem, biológia.
Csasztvan AndrásCsasztvan András (Szarvas, 1959. szept. 12.) intézményigazgató. Szülei: Cs. András, Szvák Judit. Felesége: Vass Edit tanítónő. Gyermekei: Cs. András, Cs. Zsuzsanna. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1973; Vajda P. Gimn., 1977; Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 1981; Szegedi Tudomány- egyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 2003, nevelőtanár; Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 2003, közművelődési, közösségfejlesztő szakember; SZTE JGYTF, 2005, közoktatás-vezető szakvizsga. Pályája: 1981–83-ig a Gödöllői Egyetem Rektori Hivatalának köz- művelődési titkára. 1983-tól a Vajda Péter Művelődési Központ művelődési szakreferense, 2000-től igazgatója. 1992-ben elindítja a művészeti alapisko- la néptánctagozatát. Az általa kezdeményezett gyermek-szólótáncfesztivál időközben az Oktatási Minisztérium tanulmányi versenyévé vált. Szerve- zője a városi rendezvényeknek. 1986-tól művészeti vezetője, majd vezető- je a szarvasi Tessedik Táncegyüttesnek. Megszervezte az együttes Sköcök néven országosan ismertté vált gyermekcsoportját. A Békés Megyei Néptánc Szövetség egyik alapító tagja, az Örökség Országos Népművészeti Egyesü- let elnöke. 2001-től a Regionális Színház Kht. ügyvezető igazgatója, 2003- ban kezdeményezi a szlovák színház létrehozását. 2008-tól a Szarvasi ÁMK igazgatója. Koreográfi ái: Betlehem, Pünkösdölő, szlovák szokásokra épülő koreográfi ák. Zenés-táncos összeállításai: Aratóünnep, Katonabúcsúztató, Szlovák lakodalom, Az aradi 13, Csíksomlyói búcsú, Rendhagyó néprajzi előadás. Kitüntetései: Wlassics Gyula-díj, 2005; MATUR-díj, 2008. Kedv- telései: famegmunkálás, kertészkedés.
Csasztvan IstvánnéCsasztvan Istvánné Kővári Etelka (Szarvas, 1948. ápr.15.) ny. óvónő. Szülei: K. András, Medvegy Anna. Gyermekei: Cs. Zita, Cs. Zsolt. Iskolái: Tanítóképző Gyakorló Általános Iskola, 1958; I. Sz. Ált. Iskola, Szar- vas, 1962; Vajda Péter Gimnázium, 1966; Óvónőképző Intézet, Szarvas, 1968; óvónő. Pályája: 1968–70-ig a Csongrád megyei Eperjesen, 1970–71-ig Nagyszénáson óvónő. 1973–2006-ig a szarvasi Vásártéri Óvoda óvónő- je, 1992-től 1999-ig vezetője. 1999–2006-ig, nyugdíjba vonulásáig a Vásár- téri Óvoda jogutódjának, a Vásártéri Napfény Evangélikus Óvodának volt a vezetője. 1981–1991-ig óvodai felügyelő, később megyei szaktanácsadó, a város óvodai anyanyelvi munkaközösségének vezetője. Társszerzője a Foné- mahallást fejlesztő játékok óvodásoknak c. tanulmánykötetnek (Békéscsaba, Pedagógiai Intézet, 1994). Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1987; Pedagógiai Díj, 2006. Kedvtelései: szépirodalom olvasása, színház-, múzeum- és hang- verseny-látogatás.
Csasztvanné Vass EditCsasztvanné Vass Edit (Szarvas, 1960. nov. 26.) taní- tónő. Szülei: V. János, Valach Mária. Férje: Cs. András igazgató. Gyermekei: Cs. András, Cs. Zsuzsanna. Is- kolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1975; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1979; Esztergomi Tanítóképző Főiskola, 1982, tanító, szlovák szakos népművelő (spec. koll.); Buda- pesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, 2002, idegenforgalmi szakmenedzser; SZTE JGYTF, 2005, közoktatás-vezető pedagógus-szak- vizsga. Pályája: 1981 óta a szarvasi Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Isko- la tanítója. 1983–1996-ig a Tessedik Táncegyüttes táncosa volt. Az együttes műsoraiban – mint népdalénekes – szólistaként szerepelt. Rendszeresen éne- kel népdalokat fesztiválokon és más rendezvényeken. 1992-től a helyi Szlo- vák Népdalkör vezetője. A népdalkör 2001-ben és 2004-ben Aranypáva díjat, 2002-ben Békés megyei szlovák nemzetiségi munkáért Elismerő oklevelet, 2004-ben Zväz Slovákov „zlatý škovránok” nívódíjat és KÓTA-díjat kapott. Kitüntetése: A Népművészet Ifjú Mestere, 1995. Kedvtelései: olvasás, ké- zimunka, kirándulás.
Csenkeiné Madarász CsillaCsenkeiné Madarász Csilla (Szeghalom, 1963. szept. 23.) ált. iskolai tanár, igazgatóhelyettes. Szülei: M. István, Papós Irén. Férje: Cs. Attila középiskolai tanár. Gyerme- kei: Cs. Soma, Cs. Dániel. Iskolái: Sebes Gy. Ált. Iskola, Szeghalom, 1978; Péter András Gimnázium, Szeghalom, 1982; JGYTF, Szeged, 1986, magyar-orosz szakos ált. iskolai tanár. Pályája: 1986–88-ig a Fertőrákosi Ált. Is- kola tanára. 1988-tól a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskolában és jogutódjaiban (2000-től Benka Gyula Ev. Ált. Iskola) tanít, 2005-től igazga- tóhelyettes. Kedvtelései: rejtvényfejtés, kertészkedés.
Csernus IstvánCsernus István (Nagyszénás, 1935. jún. 29.) ny. techni- kus. Szülei: Cs. István, Petykó Mária. Felesége: Matterny Irma ny. óvónő. Gyermekei: Cs. Tünde Mária, Cs. Zsolt István. Iskolái: Ált. Iskola, Nagyszénás, 1950; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1965; Vásárhelyi Pál Szk., Bcs., 1967, építésztechnikus. Pályája: A Szarvasi Járási Tanács VB földmérője, a Szarvasi Városi Tanács VB tervezői vezető- je, majd a Vas- Fémipari Szövetkezet építőipari üzemének üzemvezetője. Sporttevékenysége: 1950–52-ig a Nagyszánási TE megyei II. osztályú, 1952–55-ig a Petőfi bányai Bányász megyei I. osztályú labdarúgócsapatának tagja. 1955-től 1965-ig játszott a középhátvéd posztján a Szarvasi Traktor SK megyei I. osztályú együttesében, közben egy évet (1960-61) az NB II-es Békéscsabai Előre SC-ben töltött. 1954-ben egy alkalommal tagja volt a magyar labdarúgó „C” válogatottnak. 1979–1986-ig a Szarvasi Fő- iskola Spartacus SC, ezt követően a Szarvasi Vasas SC NB II-es labdarú- gó-csapatának szakosztályvezetője. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó (3-szor). Kedvtelései: kertészkedés, sport.
Csery IstvánCsery István (1945–2001) igazgató. Szülei: Cs. István, Csúsz Mária. Felesége: Molnár Mária Magdolna ny. óvó- nő. Gyermekei: Cs. Magdolna, Cs. Mónika. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1960; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1968; Mezőgazdasági Főiskola, Szarvas, 1972; Magyar TF, Bp., sportszervezői szak, 1990. Végzettsége: mező- gazdasági üzemmérnök, kézilabda-sportoktató. Pályá- ja: 1972-től a SZÁT üzemmérnöke, 2002-től az AXA Biztosító munkatársa, majd Békés megyei igazgatója. Sporttevékenysége: A Szarvasi Főiskola Spartacus SC NB II-es és NB I. B-s férfi kézilabda- csapatának meghatározó játékosa volt éveken át. A Szarvasi Női Kézilabda Klub együttesét edzőként az NB I. B osztályába vezette. Kitüntetései: Békés Megye Kézilabda Sportjáért, 1986, 1999; Békés Megye legsikeresebb női utánpótlásvezető-edzője, 1987; Szarvas Város Sportjáért, 1992, 2004.
Csilik AttilaCsilik Attila (Gyula, 1977. júl. 4.) középiskolai tanár. Szülei: Cs. János, Horváth Mária. Iskolái: Petőfi S. Ált. Iskola, Szarvas, 1991; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1995; JGYTF, Szeged, 2000, földrajz, testnevelés szak; SZTE, 2004, földrajz tanári szak. Sporttevékenysége: 11 éves korától versenyszerűen kajakozott, majd főiskolai évei- ben röplabdázott. 2001-től a helyi gimnázium leány röp- labda csapatának edzője, hosszú távú tervei között szere- pel a szarvasi női röplabda NB-s szintre emelése. 2002-től úszásoktatással és utánpótlásneveléssel is foglalkozik. Alapító tagja a Szarvasi Úszó- és Vízi- labda Egyesületnek. Kitüntetése: Szarvas Város Év Edzője, 2004. Kedvte- lései: röplabda, futás, olvasás.
Csipai BélaCsipai Béla (Békéscsaba, 1953. jún. 12.) ny. telefonszerelő, postás. Szülei: Cs. Ignác, Egri Emerencia. Felesége: Koncz Erzsébet ny. könyvelő. Gyermekei: Cs. Béla, Cs. Csaba. Iskolái: Hunyadi J. Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1967; 600. sz. Ipari Szakm. Int., Szeged, 1970. Végzettsége: híradástechnikai hálózatszerelő. Pályája: A Békés Megyei Távközlési Üzem szar- vasi kirendeltségében volt telefonszerelő, majd a szarvasi postán dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Sporttevékeny- sége: A Békésszentandrási Hunyadi Mátyás SE, majd a Szegedi Postás megyei I. o. csapatok labdarúgó-játékosa. Aktív sporttevékenysége után labdarúgó játékvezetőként tevékenykedett. Kitüntetése: Miniszteri dicséret, 1972. Kedvtelései: sportrendezvények, labdarúgó sport.
Csontos Éva dr.Csontos Éva dr. (Szarvas, 1974. febr. 27.) ügyvezető. Szülei: Cs. Lajos, Hanó Mária. Iskolái: Petőfi S. Ált. Iskola, Szarvas, 1988; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1992; Perfekt Zrt., B.csaba, 1992, adó- és pénzügyi ellenőr, kf. számítógépkezező és szoftverüzemeltető; Perfekt Zrt., B.csaba, 1993, mérlegképes könyvelő; DATE, Debrecen, 2005, jogász; BCE Közgazd. Továbbképző Int., Bp., 2008, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember. Pályája: 1993–2005-ig a Barex Kft.-ben adminisztrátorként, 2005–2007-ig jogi előadó- ként dolgozott. Ezt követően a Barex Kft. ügyvezető igazgatója. 2006-tól a Középhalmi Nyugdíjas és Baráti Körnek, valamint a Szülőföldünk: Szarvas szervezetnek alapító tagja. Kedvtelései: kirándulás, túrázás, kertészkedés.
Csörsz Sándor dr.Csörsz Sándor dr. (Mezőtúr, 1926–2006) szülész-nő- gyógyász. Szülei: Cs. Sándor, Simon Ilona. Felesége: Tornyi Irén. Gyermekei: Cs. Sándor, Cs. Tünde. Isko- lái: Elemi Iskola, Mezőtúr, 1937; Mezőtúri Református Gimnázium, 1945; Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Kar (1950-től Budapesti Orvostudomá- nyi Egyetem), általános orvos, 1952; szülész-nőgyógyász szakorvos, 1955. Pályája: A Baross utcai 1. Sz. Női Kli- nikán szakvizsgázott 1955-ben. 1955–1957-ig a Mezőtúri Kórház szülészeti osztályán dolgozott. 1957–1989-ig a Szarvasi Szülőotthon vezető főorvosa. Nyugdíjba vonulása után is helyettesként segítette a szülőotthon munkáját annak 1996-os megszűnéséig. Pályafutása alatt több mint 5000 gyermeket segített a világra. Az első évekre jellemző szegényes eszközellátottság ide- jén saját készítésű inkubátorral is növelte a koraszülöttek túlélési esélyeit. Főállása mellett Szarvas és a környező települések nőgyógyászati, terhes ta- nácsadási szakrendelését is ellátta. Hosszú ideig a körzet egyedüli szakorvosa volt, így munkavégzését az állandó éjjel-nappali készenléti ügyelet jellemez- te. Kitüntetése: Semmelweis Érem, 1976.
Cziglédszky ÁkosCziglédszky Ákos (Szarvas, 1970. jún. 18.) vállalkozó-üz- letkötő. Szülei: Cz. Sámuel, Jánovszky Mária. Felesége: Dr. Gyurik Anita bíró. Gyermekei: Cz. Samu, Cz. Barna- bás. Iskolái: Hunyadi János Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1984; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1988; Vendéglátóipari Szk., Hódmezővásárhely, 1992; Középfokú Labdarúgó Edző- képző, Bcs., 2000; BTOF, Szarvas, 2001, óvodapedagógus. Pályája: 1989–91-ig a szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet dolgozója, 1991–94-ig hivatásos sportoló. 1994-től élelmiszerkereskedelmi, ill. vendéglátóipari egységeket üzemeltet. Sporttevékenysége: 1977-től a Békésszentandrási Hunyadi, a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC korosztályos csapatainak, majd az Orosházi Határőr Dózsa SC felnőtt együttesének labda- rúgója. 1991–1996-ig a Szarvasi Vasas SC NB II-es, 1997-ben az ausztriai ASK Bruck Leitha; 1998-ban a Kiskőrösi FC majd a Kiskunfélegyházi FC, 1999-ben a Gyomaendrődi Barátság SE NB III-as labdarúgója. 2000–2006-ig az ausztriai ASK Pirsdorfban játszott. Kedvtelései: sport, olvasás.
Cziglédszky SámuelCziglédszky Sámuel (1939–1999) ált. iskolai tanár. Szü- lei: Cz. Sámuel, Gömöri Anna. Felesége: Jánovszky Má- ria ny. kollégiumigazgató. Gyermeke: Cz. Ákos. Iskolái: Ált. Iskola, Csabacsűd, 1953; Mezőgazdasági Techni- kum, Szarvas, 1957, mg. technikus; Tanárképző Főiskola, Szeged, 1966, mezőgazdasági gyakorlatok szakos ált. isk. tanár; 1969, testnevelés szakos tanár. Pályája: A SZÁT- nál kezdte pályáját statisztikusként. Tanári képesítésének megszerzése után a Békésszentandrási Ált. Isk.-ban tanított 1999-es nyugdíj- ba vonulásáig. Sporttevékenysége: 1957-től, diák korától 1962-ig a Szarvasi MEDOSZ megyei I. o., majd a Szarvasi SC NB III-as csapatában futballozott, 1967-ben Békésszentandráson fejezte be aktív pályafutását. Ezután iskolai és ifjúsági labdarúgókkal foglalkozott Békésszentandráson és Szarvason. 1998- 99-ben Kardos-Örménykút labdarúgócsapatának edzője volt. 1991-től elhuny- táig tudósította a környék sporteseményeiről a Békés Megyei Hírlapot, majd a Békés Megyei Napot, 1997-től szerkesztette a Szarvas és Vidéke sportoldalát.