A Szarvasi Római Katolikus templom harangjairól

Négy harang van jelenleg a toronyban:
A harang neve
Öntési év
Súlya
Hangja
Kép, felirat
Szent László
1987
500 kg
as
Szent László kép
"Készült Szent László tiszteletére
a szarvasi hívek adományából
Gombos Lajos harangöntő mesternél
Őrbottyánban 1987. évben."
Szűz Mária
1922
247 kg
c
Mária kép
"Egyetlen gyermekem nevére,
Boldogult hitvesem emlékére.
Hitünk buzgó követésére,
Isten örök dicsöségére,
Ajándékozta a szarvasi r. k. templomnak Bolza Pál gróf és leánya Mariette 1922. aug. 3.
Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten."
Angyalos
1884
120 kg

Angyal kép
"Égi szellemek, tiszta szent angyalok,
Földi emberek, igaz jámborok
Égen földön zengjetek velem
Zengjetek Örök szüntelen."
"Jézus, Mária, Szt. József tiszteletére.
Ujra öntették a szarvasi róm. kath. egyház méltóságos kegyurai
gróf Bolza, gróf Mitrovszky, Inkei és Geiszt családok. 1884.
Öntötte Walser Ferencz Budapesten."
Lélekharang
1923
65 kg
as'
Feszület
"Refugium peccatorum ora pro nobis! (Bünösök menedéke könyörögj értünk!)
Ex dotibus Ottonis ex baronibus Benz et fuxoris ejus Helenae ex comitibus Csáky.
(Báró Benz Ottó és neje Csáky Ilona grófnő ajánkéka).
Fudit Ladislaus Szlezák Budapestini. (Öntötte Szelzák László Budapesten). 1923."


A harangok történetéről részletek a Historia Domusból:

Az 1788-as évben a jószágigazgató házat vett a kántor és iskola részére és az evangélikus temető felső részéből temetőt hasított ki. Majd kis harangot szereztek, melyet június 5-én felhúztak a haranglábra. Sajnos ezt a kis harangot, valamint a Lajos János hagyományából készült harangot 1918. január 25-én, a második harangot rekvirálás alkalmával nagy sajnálatunkra elvitték.

Az egyházközség első kiváló lelkésze, Lajos János sajnos rövid ideig állt az egyházközség élén. Elkapta a Szarvason uralkodó járványt és kétheti betegség után 1790 február 1-én az akkori feljegyzés szerint: "jámborul, buzgón és szentül visszaadta lelkét Teremtőjének". Értékes könyvtára még ma is alapja a plébánia könyvtárának, hagyatékából pedig 146 forintos harangot vettek, amelyről előbb már volt szó.

A templom felszentelése a kegyuraság kívánságára 1812. augusztus 12-én, szent Klára napján volt s azon a kegyuraságot gr. Bolza József és neje Battyháni Antónia képviselte, kik a szentelésre két miseruhát hoztak magukkal. Ugyanezen évben helyezték el a toronyba az eddig haranglábon álló két harangot, így most már csak az orgona hiányzott, melyet 1825-ben szereztek be.

1829-ben Lajtsák Ferenc püspök szép új harangot ajándékozott az egyháznak, amelyet sajnos még 1917 április 20-án leszereltek háborús célokra.

1884-ben újra öntették a templom nagy harangját és ez az egyetlen harang, amelyik most is meg van.

1911-ben öntötték újra a megrepedt másik harangot, amelyet sajnos 1917-ben a naggyal együtt elvittek hadicélokra.

1917-ben elrekvirálták a templom két nagyobb harangját, 1918-ban a templomi kis harangot és a temetői kis harangot, amelyek egyidősek voltak az egyházközséggel. Ugyanezen évben az orgona harmincöt nagyobb sípját vitték el.

1922. Igen szomorúan hangzott a toronyból az egyetlen meghagyott harmadik harang, amikor húsvétra a plébános egy selyem piros tojásban 6000 koronát kapott egy névtelen jótevőtől (bizonyosan gróf Bolza Géza) ezzel a felírással: az elnémult harangok megszólaltatására. Ezzel megindult a mozgalom az új harangok beszerzésére. egy harang elkészítését gr. Bolza Pál vállalta, Hanzus János, Benz Csaáky Ilona grófnő nagy összegekkel, mások is képességükhöz mért adományokkal járultak a harangok beszerzéséhez. Így lehetővé vált, hogy azokat megrendeljük és 1923-ban febr. 2-án meg is szólaltak.

Az 1923. évi Szarvasi Katholikus Tudósító így foglalja össze a harngokról tudni valókat:
    "...felmerült az az óhaj, hogy szerezzünk be uj harangot. Ám a fedezet csekély volt. Segítségünkre jött gróf Bolza Pál, aki megnyugtatott, hogy rendeljük meg a két nagyobb karangot, s a mi nem gyűl be, ő fedezi. Igy mertük Szlezák budapesti harangöntőnél a megrendelést megtenni, ki a harangokat 1923 január végén leszállította. (...)
    Február 2-án d. e. mise után (...) volt a harangok felhuzása a toronyba. Dacára az esős időnek, nagy népsokaság gyült össze. A harangokat dr. Dunay Alajos esperes áldotta meg. Nagy volt az öröm és bőséges a hálaének, mikor a harangok megszólaltak.
    A nagy harang sulya 514 kgr (a régi 433 kgr. volt), a középső 247 kgr (a régi 376 volt). A nagy as hangu, s rajta Jézus szíve képe körül a következő felirás van:
                Jézus legszentebb Szíve, jöjjön el a Te országod. Másik oldalon:
                Szarvas község. Készült az üdvösség 1922. évében a hivek közadakozásából
                Hanzus János 100000 koronás hozzájárulásával.
                Öntotte Szlezák László harangöntő Budapesten.

    Miután a nagy harang ára összegyült, a második harangot adományozta gróf Bolza Pál ur, s ezen Mária kép és következő felirás van:
                Egyetlen gyermekem nevére,
                Boldogult hitvesem emlékére.
                Hitünk buzgó követésére,
                Isten örök dicsöségére,
                Ajándékozta a szarvasi r. k. templomnak Bolza Pál gróf és leánya Mariette 1922. aug. 3.
                Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten.
    Ez c hangu.
    Mint érdekességet feljegyezzük itt az egyetlen megmaradt harmadik harang felirását is. A haragon, mely kb. 120 kgr. sulyu, angyalkép van s e szavak:
                Égi szellemek, tiszta szent angyalok,
                Földi emberek, igaz jámborok
                Égen földön zengjetek velem
                Zengjetek Örök szüntelen.
    Jézus, Mária, Szt. József tiszteletére. Ujra öntették a szarvasi róm. kath. egyház méltóságos kegyurai gróf Bolza, gróf Mitrovszky, Inkei és Geiszt családok. 1884. Öntötte Walser Ferencz Budapesten.
    Igy már csak a negyedik: a lélekharang hiányzott. Erre nem kellett soká várnunk, mert szintén akadt rá jószívü adakozó Báró Benz Ottó és neje Csáki Ilona grófnő személyében, s Áldozó csütörtökön, május 8-án már az is megszólalt. A lélekharang felső as hangu.
    Rajta feszület van, s ezen felirás:
                Refugium peccatorum ora pro nobis! (Bünösök menedéke könyörögj értünk!)
                Ex dotibus Ottonis ex baronibus Benz et fuxoris ejus Helenae ex comitibus Csáky.
                (Báró Benz Ottó és neje Csáky Ilona grófnő ajánkéka).
                Fudit Ladislaus Szlezák Budapestini. (Öntötte Szelzák László Budapesten). 1923. Sulya 65 kgr. (a régi 81 volt)."


1925-26-ban a templom új nagy kórust kapott és a plébános 10 évi működésének megörökítésére is emelt új orgonát. Az ó-temetőben az elvitt harang helyett gr. Bolza Géza adományából új szép haranglábon újra megszólalt a temető harangja.

1984. július 2-án 5 q nagyharangunk körülrepedt és állványába (fordítva!) beleszorult, beleesett. (Jó, hogy a padlózatra nem zuhant!)

1985. április 24-én összetört nagyharangunk a földszintre került. Május 21-én sikerült elszállíttatni Őrbottyánba a nagyharang darabjait.

1987. augusztus 9-én Dankó László kalocsai érsek áldotta meg az új harangot.
Az egyik oldalán Szent László képe van. Másik oldalán a felirata:
                "Készült Szent László tiszteletére
                a szarvasi hívek adományából
                Gombos Lajos harangöntő mesternél
                Őrbottyánban 1987. évben."Vissza a kezdőlaphoz