[Amennyiben a képeket teljes méretben (550x366) szeretné látni, kattintson a kis képekre!]

Árpád szálló és étterem:
Az Árpád Szálló és Étterem 1895-96-ban, Gábor József tervei alapján épült eklektikus stílusban. A millennium tiszteletére építve, nevét a honfoglaló vezérrôl kapta. 
DATE épülete:
Az épület 1927-ben épült Nászay Miklós tervei alapján. Az utcai homlokzaton látható aratójelenetet Baranski Emil képzômûvészeti fôiskolai tanár alkotta. Az épületben 1927-1965-ig középfokú szakoktatás folyt. 1970 óta a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezôgazdasági Víz és Környezetgazdálkodási Kar mûködik benne. 
A római katolikus templom:
Az Árpád Szálló melletti téren áll a római katolikus templom. A templomot a szarvasi katolikus kisebbség 1807-1812 között építtette. Késô barokk stílusú, klasszicista jegyekkel. Az oltárkép Szent Klárát ábrázolja. Hadizsákmányként Olaszországba, majd onnan a Bolza család révén Szarvasra került. 
A II. világháborús emlékmû:
Az Ótemplom északi végénél lévô kis téren áll a II. világháborúban elesettek emlékmûve, Mihály Árpád szobrászmûvész alkotása. 
Bolza-mauzóleum:
Lényegében ligetnek tekinthetô az Ótemetô is, a város legrégibb temetôje. Itt található az eklektikus stílusban épített Bolza-mauzóleum. 
A történelmi Magyarország középpontja:
A Holt-Körös partján, az arborétummal szemben áll egy jelképes szélmalom, amelyik a Trianon elôtti Magyarország közepét jelöli. 
Tessedik Sámuel Múzeum:
A Körös-kultúra, majd a népvándorlás népeinek emléke részletesen nyomon követhetô a helyi Tessedik Sámuel Múzeum állandó helytörténeti kiállításán. E kiállítás hét helyiségben vázolja Tessedik városának - Szarvasnak - hatezer esztendôs múltját, népének életét és munkásságát, jelenének küzdelmeit és eredményeit. Az épületben régebben gimnázium, tanítóképzô, óvóképzô mûködött. 1973 óta a nemzetközi hírû Múzeum székháza. 
Evangélikus Ótemplom:
A város nyugati szélén, a Holt-Körös közelében van az evangélikus Ótemplom. Tessedik Sámuel építtette, Kimnach Lajos pozsonyi építész tervei alapján 1786-88 között. Barokk stílusú, egytornyú, háromajtós templom. Az oltárképet amely Krisztus mennybemenetelét ábrázolja - 1780-ban Andreas Zalinger festette. A templom nevezetessége a pneumatikus (levegômûködtetésû) rendszerû, 36 regiszteres, 3 manuális 2483 síppal ellátott orgona. Neves mûvészek adnak rajta idônként hangversenyt. 
Óvóképzõ fõisk. épülete:
A múzeum mellett, a 44.sz. fô közlekedési út bal oldalán áll a hajdani Gimnázium épülete. 1905-06-ban épült Baumgarten Sándor mérnök tervei szerint. Szarvason ez volt az elsô kétemeletes épület. Benne 1906-1959 között mûködött a gimnázium, utána óvóképzô, jelenleg a Brunszvik Teréz óvóképzô Fôiskola. Az épület a késôi eklektika jegyeit mutatja. 
Ruzicskay György alkotóház:
Az Erzsébet-ligetben áll a szarvasi születésû Ruzicskay György alkotóháza, benne a mûvész értékes képzômûvészeti és néprajzi gyûjteménye látható. 
Szarvas szobor:
A városháza mellett lévô ABC-áruház elôtt áll a híres Szarvas szobor, amely eredetileg a Bolza-kastély Körös-parti parkjában volt. A szobor Maróti Géza alkotása és 1913 körül készült, 1950 óta áll a város központjában. 
Szlovák tájház:
Jellegzetes múlt századi építészeti emlék. Beosztása, bútorzata megôrizte a szarvasi szlovákok életvitelének jellegzetességeit. Helyiségeiben korabeli háztartási eszközök, használati tárgyak, szerszámok, a szlovák népviselet darabjai láthatók. 
Tessedik Sámuel sírja:
Szarvas legrégebbi temetôje az Ótemetô. Itt található Szarvas kiemelkedô egyéniségének, Tessedik Sámuelnek a sírja. Az 1821-ben készült síremlék Dunaiszky Lôrinc neves pesti szobrász alkotása. A klasszicista stílusú faragványon terítôvel letakart úrvacsorai kehely látható, mely az elhunyt lelkészi szolgálatainak megszûnését és a gyászt szimbolizálja. 
Tessedik Sámuel szobor:
A Fôiskola terén áll Tessedik Sámuel szobra, melyet Kiviczky Hugó alkotott. 1942-ben állították fel, Tessedik születésének 200. évfordulóján. 
A régi városháza és az I. világháborús emlékmû:
A régi városháza 1835 körül, klasszicista stílusban épült. Erdedetileg Mittrovszky Wladimir gróf kastélya volt. A város 1854-ben vásárolta meg, ettôl az idôtôl kezdve 1972-ig a városháza mûködött az épületben. Ma a városi könyvtár és a Chován Kálmán Zeneiskola mûködik. A városháza elôparkjában az I. világháború áldozatainak emlékmûve áll, melyet 1927-ben állítottak fel. Székely Károly szobrászmûvész alkotása. A mészkô alapzaton 1154 szarvasi név szerepel. Csúcsán az elhaltak emlékét szárnyaival ôrzô turulmadár bronzszobra látható. 
A volt Bárány fogadó:
Az épület 1799-1801 között épült. Eredetileg a hírneves Bárány vendégfogadó épülete. A 19.század közepén itt volt a város gyorskocsiállomása és társadalmi életének központja, 1848-ban Szarvas Pilvax kávéháza. Késôbb a posta székháza lett 1949-ig, 1958 óta szakorvosi rendelôintézet mûködik benne.
Evangélikus Újtemplom:
1896-ban, a millennium tiszteletére épült, Francsek Imre tervei alapján, neogótikus, részben neormán részletekkel. Az oltárt díszítô képet Veress Gusztáv festette, a megfeszített Krisztust ábrázolja. A templom elôtti haranglábon állt a három tonna súlyú, ún. Kita-harang. 1917-ben háborús beszolgáltatásra került.
Bolza Pál kastélya:
A Holt-Körös partján áll Bolza Pál kastélya. A kastélyt a család 1810-20 között építtette klasszicista stílusban, romantikus és eklektikus részletekkel. A Holt-Köröshöz vezetô lépcsôt 1910 körül létesítettek. Az itt látható szoborcsoport, amely a Romulust és Remust szoptató nôstényfarkast ábrázolja, a római capitoliumi szoborcsoport pontos másolata. A kastély jelenleg az Öntözési Kutatóintézet székháza.
Szárazmalom:
A Bolza család építtette 1836-ban. A századfordulóig takarmány és gabonamagvakat ôrölt, 1912-62 között kölest hántolt, kukoricát és árpát darált, valamint heregubót fejtett. 1883-1968 között a szarvasi Tomka család tulajdona volt. 1968-ban az állam megvásárolta, majd 1972-73-ban restaurálásra került. A Szarvason kásamalom néven ismert malom napjainkban berendezett, mûködôképes népi, ipari mûemlékként látogatható.
Az Anna-ligeti kastély:
Az Anna-liget a 44.sz. fô közlekedési út jobb oldalán, a város szélén fekszik. A ligetben áll az ún. Anna-ligeti kastély, melyet 1908-ban építettek, klasszicista jellegû, késô barokk stílusban. A kastélypark volt Szarvas elsô arborétuma. A kastély épülete jelenleg a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság székháza.
Bajcsy-Zsilinszky Endre szülôháza:
A Vajda Péter utcában találunk még néhány nevezetes látnivalót. A Vajda Péter Gimnázium melletti 22. számú házban született 1886-ban Bajcsy-Zsilinszky Endre, mártirhalált halt politikusunk.
M. R. Stefanik szobra:
A szobor felirata : ,,M. R. STEFÁNIK kiemelkedô szlovák hazafi, a francia légierô tábornoka, tudós emlékére, aki az 1894-98-as években Szarvason tanult és érettségizett.'' A szobrot a prágai szlovák kultúra háza kezdeményezésére adományozta a Csehszlovák szövetségi köztársaság miniszterelnöke és a szlovák köztársaság elnöke Szarvas városának 1991 októberében.
Lengyel-palota:
Szemben a Kossuth térrel az egykori Lengyel-palota áll. A neobarokk stílusú épületben székelt a Magyar Szocialista Munkáspárt helyi és járási bizottsága.
Evangélikus Árvaház és Népiskola:
A római katolikus templommal szemben lévô tér nyugati részén van a polgármesteri hivatal, déli részén az Evangélikus Árvaház és Népiskola épülete. 1928-29-ben épült, ma a Fô téri Általános Iskola.
Tessedik-tanya:
A Vajda Péter utca 86. szám alatt áll a Tessedik-major 1780 körül épült, azóta többször átalakított épülete.