A modern biológia kialakulása

A molekuláris biológia

Irta: Szõnyi Sándor nyug.gimn.tanár
 

Tartalomjegyzék:
A modern biológia kialakulása
A molekuláris biológia
Örökléstan (genetika)
 

 
 A biológia az élõ szervezetek életmûködésének jelenségeit
és törvényszerûségeit tanulmányozó tudomány.
 
A molekuláris biológia az életfolyamatokat a molekulák szint-
jén a molekulák tulajdonságaira vezeti vissza és érti meg. A bio-
kémia is a molekulák átalakulását vizsgálta, illetve vizsgálja,
de a molekuláris biológia a fehérjemolekulák, általában a makro-
molekulák és az ezekbõl keletkezõ ultrastrukturák tulajdonságai-
ból, szerkezetébõl és mûködésébõl vezeti le a tapasztalható élet-
jelenségeket. Századunk közepe táján a biológiai tudományok, el-
sõsorban a biokémia és a genetika, rohamos fejlõdése, nagy telje-
sitõképességü uj módszerek bevezetése és általános elterjedése, va-
lamint néhány nagy tudós kivételes zsenialitása lehetõvé tette
egyes biológiai alapkérdések megközelítését, olyan pontos mennyi-
ségi módszerekkel, amelyeket eddig csak a fizika ismert.

Nem sorolom fel mindazokat a tudományokat, amelyek valameny-
nyien segítették a molekuláris biológia kialakulását, eszközöket,
módszereket, tényanyagot szolgáltatta fejlõdéséhez. Igazi szü-
lõje azonban csak a biokémia és a genetika /örökléstan/.
A biokémia az életfolyamatok kémiai alapjait vizsgáló tudo-
mány. Születési évének 1866-ot szokták tekinteni, ekkor alapítot-
ta Hoppe-Seyler Tübingenben az elsõ biokémiai tanszéket.

A biokémia célja kezdettõl fogva kettõs volt:
1. Egyrészt elemezni az élõ anyagot, megállapítani, hogy milyen
vegyületek építik fel és mi ezeknek a szerkezete.

tovább