Kezdőlap Szolgáltatások
Szolgáltatások


Közszolgálati rádiók digitális frekvenciájának változása

Értesítjük előfizetőinket, hogy a Szarvasi Általános Informatikai Kft. hálózatán digitálisan elosztott közszolgálati rádiók (MR1 Kossuth, MR2 Petőfi és MR3 Bartók) frekvenciája 2017. június 1-jétől megváltozik. A rádiók 2017. május 31-ig elérhetőek a 314 MHz-en és az új, 418 MHz-es frekvencián is, de 2017. június 1. után már csak a 418 MHz-en foghatóak. Kérjük, hogy digitális vevőkészülékeiken frissítsék a 418 MHz-es frekvenciát.

Az analóg elosztású rádiók az eddigi helyükön, változatlanul foghatóak!

 
Nézettségi kérdőív kiértékelése - 2016

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. 2016. július 12. és augusztus 20. között a kábeltelevízió szolgáltatásában kínált csatornák nézettségi felmérését végezte.

A felmérésünkre beküldött, alapcsomaggal rendelkező kitöltők szavazatainak eredményét az alap programcsomag csatornáira vonatkoztatva, az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Bővebben...
 
Nézettségi kérdőív kiértékelése - 2015

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. 2015. július 23. és szeptember 30. között a kábeltelevízió szolgáltatásában kínált 146 db csatorna nézettségi felmérését végezte.

A felmérésünkre beküldött, alapcsomaggal rendelkező kitöltők szavazatainak eredményét az alap programcsomag csatornáira vonatkoztatva, az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Attachments:
Download this file (kiértékelés_2015.xlsx)nezettseg2015[Nézettségi kérdőív kiértékelése - 2015]270 Kb
Bővebben...
 
Szolgáltatás minőségi követelmények - Internet

Az előfizetői szolgáltatások vállalt minőségi célértékei

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei:

Minőségi mutató megnevezése

Célérték

 

1./ A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje

15 nap

 

2./ Az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárítás határideje

72 óra

3./ A bejelentett díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje

30 nap

 

4./ A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása

95 %

 

5./ A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén

75 %

Egyedi szolgáltatásminőségi követelmények célértékei

6./ Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési ponton

Célérték

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatás kínált le- / feltöltési sávszélessége
[Mbps]

Letöltési sebesség
[Mbps]

Feltöltési sebesség
[Mbps]

NET1.0

0,125 / 0,0625

0,125

0,0625

NET1

0,25 / 0,125

0,125

0,0625

NET2.0

5 / 0,125

0,125

0,0625

NET2

30 / 0,5

0,125

0,0625

NET3

35 / 1

0,125

0,0625

NET4

40 / 1,5

0,125

0,0625

NET5

45 / 2

0,125

0,0625

NET6

55 / 5

0,125

0,0625

NET7

70 / 10

0,125

0,0625

NET8

90 / 30

0,125

0,0625

NET10

120 / 10

0,125

0,0625

NET2 FTTx

30 / 30

0,5

0,5

NET3 FTTx

35 / 35

0,5

0,5

NET4 FTTx

40 / 40

0,5

0,5

NET5 FTTx

45 / 45

0,5

0,5

NET6 FTTx

45 / 45

0,5

0,5

NET7 FTTx

70 / 70

0,5

0,5

NET8 FTTx

90 / 90

0,5

0,5

WiFi

1 / 0,125

0,125

0,0625

Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése

1./ A szolgáltatáshoz való új hozzáférési pont létesítési ideje: a szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80 %-ában teljesített határideje napokban, egy napnál rövidebb határidő esetén órában kifejezve.

Új hozzáférés létesítésnek minősül az első hozzáférés létesítés, az áthelyezés, az előfizetőnél további hozzáférés létesítés, ha a létesítés fizikai megvalósítást igényel helyhez kötött előfizetői hozzáférés igénybevétele esetén. Amennyiben a szolgáltató és az előfizető megegyezik, hogy több vonal vagy szolgáltatási tétel megrendelését lépcsőzetesen teljesíti, akkor minden egyes jóváhagyott szállítási időpont külön megrendelésnek számít mérési szempontból. Amikor egy igénybejelentő többféle helyszínen létesített szolgáltatást rendel, akkor a szolgáltatásnak az egyes helyszíneken történő biztosítása külön megrendelésnek számít mérési szempontból.

Kizárt esetek különösen:

 • visszavont megrendelések,
 • az új előfizetői hozzáférési (fizikai) pont létesítése nélküli bekapcsolás,
 • azok az esetek, amikor a szolgáltatást az előfizetőnek kell aktiválnia (pl. pre-paid szolgáltatás),
 • ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem lehetséges a megkívánt időben,
 • ha az igénylő halasztást, vagy későbbi időpontot kért a létesítésre.

2./ A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási ideje: a minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje órában kifejezve.

A megkezdett órákba beleszámítandók az ünnep- és munkaszüneti napok is.
Minőségi panasz: szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés (hibabejelentés).
Hibabejelentés: a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentés, amelyet az előfizető tesz és a szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak meghibásodásának tulajdonítható. Többvonalas, többcsatornás előfizetői hozzáférésről bejelentett hibákat egy hibának kell tekinteni, a bekapcsolt, érintett vonalak, csatornák számától függetlenül. A hibaelhárítási idő csak azokra az esetekre vonatkozik, ahol a szolgáltató az előfizetővel az ÁSZF szerinti hibaelhárítási feltételekkel szerződik.

Kizárt esetek különösen:

 • előfizetői végberendezés hibája,
 • ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ és ez a hozzáférés – a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt – nem lehetséges a megkívánt időben,
 • ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását.

3./ A bejelentett díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje: a bejelentett díjreklamációk (számlapanaszok) kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ában teljesített határideje megkezdett naptári napban kifejezve.

Díjreklamáció a szolgáltatás igénybevételéről kiállított számlával kapcsolatos olyan reklamáció, melyben az előfizető a felszámított díj(ak) összegét vitatja.

Kizárt esetek különösen:

 • a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel),
 • a nem a számlában szereplő díj(ak)kal kapcsolatos (hanem pl. számla kiállításával),
 • nem a számlázással összefüggő panaszok.

4./ A szolgáltatás időbeli rendelkezésre állása: a szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez viszonyított százalékban kifejezve.

Szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartama az az időszak, amikor az előfizetők a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes előfizetők érzékelték-e. Szolgáltatás-kiesésnek nevezzük, amikor a szolgáltatás az előfizető számára nem igénybe vehető.

A szolgáltatás-kiesés időtartamába tartozik:

 • a szolgáltatás váratlan meghibásodás miatti szünetelése,
 • a szolgáltatás tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelése.

Kizárt esetek különösen:

 • a szolgáltatás előfizető kérésére történő szünetelése,
 • Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon történő szünetelése.

5./ Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató ÁSZF-ben közzétett telefonos ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel fogadott hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén az összes beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható).
Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző előhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani.

6./ Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési ponton: az a le-, illetve feltöltési sebesség, kbit/s-ban kifejezve amelyet a szolgáltató az előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a saját hálózatán belüli (az előfizetői hozzáférési ponttól a szolgáltatói szerverig terjedő szakaszon zajló) forgalom sebességére az esetek 80 %-ában garantál.

A mutatók vonatkozásában:

Előfizetői hozzáférési pont: az előfizetői tápvonal hálózat felőli végénél kialakított mérőpont, vagy maga a tényleges hozzáférési (jelátadási) pont.

7./ Az Előfizető által fogalmazott adatok mérése

Minden az Internet felé irányuló forgalom, amelyet az Előfizető generál, vagy az Internet felől az Előfizetőhöz érkezik, a Szolgáltató Forgalom Mérési Rendszerében rögzítésre kerülhet.
Az Internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely a kábel modem ethernet és/vagy USB portján keresztül halad át.
Az Előfizető adatkommunikációra csak a Szolgáltató által kiosztott IP címet használhatja. Amint az ÁSZF 12.1.2. pontban rögzített, extrém használatnak minősülő adatmennyiség 80%-a elérésre kerül, az Előfizető figyelmeztető e-mailt kaphat a Szolgáltatótól, és a 100% elérésekor a rendszer a szolgáltatási csomagban foglalt maximálisan elérhető sávszélességét az Előfizető számára maximum 90%- kal csökkentheti az adott hónap végéig. Ez az alacsonyabb sebesség továbbra is időbeli korlát nélkül lehetővé teszi az Előfizető számára, hogy a Szolgáltatást teljes értékűen használhassa.
A Szolgáltató az Előfizető, vagy Igénylő számára – annak kérésére – az adatforgalom mérésének részletes szabályairól minden szükséges felvilágosítást megad.

A szolgáltatásminőségi követelményekre mértékadó dokumentumok
FOGALOM HÁLÓZATI (H) EGYEDI (E) AZONOSÍTÓ DOKUMENTUM CÍME MÉRÉSI MÓDSZER
Internet Protokoll H/E RFC 791 Internet Protocol DARPA Internet program protocol specification -
RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6)Specification
le- és feltöltési adatátviteli sebesség H/E ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07) Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); ETSI EG 202 057-4 V1.2.1
User related QoS parameter definitions and measurements; (2008-07) 5.2
SI mértékegység rendszer H/E BIPM - The International
System of Units (SI) 8th edition 2006
ügyfélszolgálat bejelentkezése H ETSI EG 202 057-1 V1.3.1 (2008-07) Speech processing transmission and quality aspects, User related QoS parameter definitions and measurements ETSI EG 202 057-1 V1.3.1 (2008-07)
média továbbítási index (MDI) H/E RFC 4445 A Proposed Media Delivery Index (MDI) RFC 4445 3.1, 3.2

 

 
Szolgáltatás minőségi követelmények - Kábeltelevízió

Az előfizetői szolgáltatások vállalt minőségi célértékei

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei

Minőségi mutató megnevezése

Célérték

1./A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésénekhatárideje

15 nap

2./ Az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárítás határideje

72 óra

3./ A bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének határideje

30 nap

4./A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása

95 %

5./ A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén

75.00 %

Egyedi szolgáltatásminőségi követelmények célértékei

Minőségi mutató megnevezése

Célérték

6./ Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén valamennyi csatorna vivőszintjének értéke

60 dBμV

7/ Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén a szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbségek

3 dB

8./ Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén a vivő/zaj viszony

42 dB

9./ Digitális műsorterjesztés szolgáltatás esetén modulációs hibaarány (MER)

28 dB

 

Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése

1./ A szolgáltatáshoz való új hozzáférési pont létesítési ideje: a szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80 %-ában teljesített határideje napokban, egy napnál rövidebb határidő esetén órában kifejezve.

Új hozzáférés létesítésnek minősül az első hozzáférés létesítés, az áthelyezés, az előfizetőnél további hozzáférés létesítés, ha a létesítés fizikai megvalósítást igényel helyhez kötött előfizetői hozzáférés igénybevétele esetén. Amennyiben a szolgáltató és az előfizető megegyezik, hogy több vonal vagy szolgáltatási tétel megrendelését lépcsőzetesen teljesíti, akkor minden egyes jóváhagyott szállítási időpont külön megrendelésnek számít mérési szempontból. Amikor egy igénybejelentő többféle helyszínen létesített szolgáltatást rendel, akkor a szolgáltatásnak az egyes helyszíneken történő biztosítása külön megrendelésnek számít mérési szempontból.

Kizárt esetek különösen:

 • visszavont megrendelések,
 • az új előfizetői hozzáférési (fizikai) pont létesítése nélküli bekapcsolás,
 • azok az esetek, amikor a szolgáltatást az előfizetőnek kell aktiválnia (pl. pre-paid szolgáltatás),
 • ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem lehetséges a megkívánt időben,
 • ha az igénylő halasztást, vagy későbbi időpontot kért a létesítésre.

2./ A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási ideje: a minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje órában kifejezve.

A megkezdett órákba beleszámítandók az ünnep- és munkaszüneti napok is.
Minőségi panasz: szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés (hibabejelentés).
Hibabejelentés: a szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentés, amelyet az előfizető tesz és a szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak meghibásodásának tulajdonítható. Többvonalas, többcsatornás előfizetői hozzáférésről bejelentett hibákat egy hibának kell tekinteni, a bekapcsolt, érintett vonalak, csatornák számától függetlenül. A hibaelhárítási idő csak azokra az esetekre vonatkozik, ahol a szolgáltató az előfizetővel az ÁSZF szerinti hibaelhárítási feltételekkel szerződik.

Kizárt esetek különösen:

 • előfizetői végberendezés hibája,
 • ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ és ez a hozzáférés — a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt — nem lehetséges a megkívánt időben,
 • ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását.

3./ A bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80 %-ában teljesített határideje napokban kifejezve

Díjreklamáció a szolgáltatás igénybevételéről kiállított számlával kapcsolatos olyan reklamáció, melyben az előfizető a felszámított díj(ak) összegét vitatja.

Kizárt esetek különösen:

 • a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel),
 • a nem a számlában szereplő díj(ak)kal kapcsolatos (hanem pl. számla kiállításával),
 • nem a számlázással összefüggő panaszok.

4./ A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása: a szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez viszonyított százalékban kifejezve.

Szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartama az az időszak, amikor az előfizetők a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes előfizetők érzékelték-e. Szolgáltatás-kiesésnek nevezzük, amikor a szolgáltatás az előfizető számára nem igénybe vehető.

A szolgáltatás-kiesés időtartamába tartozik:

 • a szolgáltatás váratlan meghibásodás miatti szünetelése,
 • a szolgáltatás tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelése.

Kizárt esetek különösen:

 • a szolgáltatás előfizető kérésére történő szünetelése,
 • a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon történő szünetelése.

5./ Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató ÁSZF-ben közzétett telefonos ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel fogadott hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén az összes beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható).
Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani.
6./ Vivőszint az előfizetői hozzáférési ponton: az adatgyűjtési időszakban az előfizetői hozzáférési pontokon mért valamennyi televízió műsorcsatorna vivőszintjének az esetek 80 %-ában teljesített értéke.

7./ Az elosztott szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbségek az előfizetői hozzáférési ponton: az adatgyűjtési időszakban az esetek 80 %-ában az előfizetői hozzáférési pontokon mért legnagyobb jelszintkülönbség az elosztott szomszédos televíziós műsorcsatornák között.

8./ Vivő/zaj viszony az előfizetői hozzáférési ponton: az adatgyűjtési időszakban az esetek 80 %-ában mért televízió műsorcsatorna vivő/zaj viszony az előfizetői hozzáférési pontokon.

9./ Modulációs hibaarány (MER): az adatgyűjtési időszakban az előfizetői hozzáférési pontokon az esetek 80 %-ában a hibásan moduláltan átvitt bitek aránya az összes átvitt bithez képest.

 

A mutatók vonatkozásában:

Előfizetői hozzáférési pont: az előfizetői tápvonal hálózat felőli végénél kialakított mérőpont, vagy maga a tényleges hozzáférési (jelátadási) pont.

A szolgáltatásminőségi követelményekre mértékadó dokumentumok
FOGALOM HÁLÓZATI (H) EGYEDI (E) AZONOSÍTÓ DOKUMENTUM CÍME MÉRÉSI MÓDSZER
SI mértékegység rendszer H/E BIPM - The International
System of Units (SI) 8th edition 2006
ügyfélszolgálat bejelentkezése H ETSI EG 202 057-1 V1.3.1 (2008-07) Speech processing transmission and quality aspects, User related QoS parameter definitions and measurements ETSI EG 202 057-1 V1.3.1 (2008-07)
csatorna vivőszintje (analóg) H/E MSZ EN 60728-1:2008 Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai MSZ EN 60728-1:2008 5.4
1. rész: Az előreirány rendszerjellemzői (IEC 60728-1:2007)
a szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbség (analóg) H MSZ EN 60728-1:2008 Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai MSZ EN 60728-1:2008 5.4.2
1. rész: Az előreirány rendszerjellemzői (IEC 60728-1:2007)
vivő/zaj viszony értéke (analóg) H/E MSZ EN 60728-1:2008 Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai MSZ EN 60728-1:2008 4.6
1. rész: Az előreirány rendszerjellemzői (IEC 60728-1:2007)
a modulációs hibaarány H/E MSZ ETSI TR 101 290:2005 Digitális video-műsorszórás (DVB). MSZ ETSI TR 101 290:2005 9.18.2
a modulációs hibaarány H/E MSZ ETSI TR 101 290:2005 Digitális video-műsorszórás (DVB). MSZ ETSI TR 101 290:2005 6.9.2
(DVB-C) DVB-rendszerek mérési útmutatója
média továbbítási index (MDI) H/E RFC 4445 A Proposed Media Delivery Index (MDI) RFC 4445 3.1, 3.2

 

 
A Szarvasi Kábeltelevízió mai műsorkínálata

 

Hétfő (05. 29.)Műsor
06:00Az idő fogságában - új kiszabadulós játék nyílt Szarvason
06:12Rajzpályázattal nyitott a Csodaliget Gyermekrendelés és Konzultációs Központ
18:00Református istentisztelet, ismétlés
23:00Ismétlés
Kedd (05. 23.)Műsor
06:00 
18:00 
23:00 
Szerda (05. 24.)Műsor
06:00 
17:00Vajdás Öregdiákok közgyűlése 2/1.rész
18:10Gyermeknap Csabacsűdön 2017.
23:00Ismétlés
Csütörtök (05. 25.)Műsor
06:00Vajdás Öregdiákok közgyűlése 2/1.rész
18:00

Vajdás Öregdiákok közgyűlése

2/2. rész

18:56Rajzpályázattal nyitott a Csodaliget Gyermekrendelés és Konzultációs Központ
23:00Ismétlés
Péntek (05. 26)Műsor
06:00Rajzpályázattal nyitott a Csodaliget Gyermekrendelés és Konzultációs Központ
18:00Az idő fogságában - új kiszabadulós játék nyílt Szarvason
18:12Önkormányzati Hírek (05. 18. 2/2.)
18:30Gyermeknap Csabacsűdön 2017
20.02Művészetek délutánja a Gyakorlóban
23:00Vajdás Öregdiákok közgyűlése 2/1. rész
Szombat (05. 27.)Műsor
06:00Önkormányzati Hírek (05. 18. 2/2.)
10:00Vajdás Öregdiákok közgyűlése 2/1. rész
11:10Az idő fogságában - új kiszabadulós játék nyílt Szarvason
23:00Vajdás Öregdiákok közgyűlése 2/2. rész
Vasárnap (05. 28.)Műsor
06:00Az idő fogságában - új kiszabadulós játék nyílt Szarvason
10:30Református istentisztelet élő közvetítése a Református templomból
17:00Rajzpályázattal nyitott a Csodaliget Gyermekrendelés és Konzultációs Központ
17:16Az idő fogságában - új kiszabadulós játék nyílt Szarvason
17:28Önkormányzati Hírek (05. 18. 2/2.)
17:45Gyermeknap Csabacsűdön 2017
19:17Művészetek délutánja a Gyakorlóban
23:00Vajdás Öregdiákok közgyűlése 2/1. rész
00:09Vajdás Öregdiákok közgyűlése 2/2. rész

 

 
Müsorrend

A Szarvasi Kábeltelevízió csatornájának műsorrendje:

 Kezdési
időpontok
[óra]
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Kezdési
időpontok
[óra]
- 600 Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság - 600
600 - műsorkezdés műsorkezdés műsorkezdés műsorkezdés műsorkezdés műsorkezdés műsorkezdés 600 -
  Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság  
1000 - műsorkezdés 1000 -
  Képújság  
 1700 - műsorkezdés műsorkezdés 1700 -
 1800 - műsorkezdés műsorkezdés műsorkezdés műsorkezdés műsorkezdés 1800 -
  Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság  
 2300 - ismétlés ismétlés ismétlés ismétlés ismétlés ismétlés ismétlés 2300 -
  Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság  
Közérdekű hírek minden nap 700, 1200 és 2200 órától 18 órakor kezdődő műsorainkat minden nap 23 órától megismételjük.
Minden hónap harmadik csütörtökén Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyet 14 órai kezdettel élőben közvetítünk.
 
Hirdetés

A Képújság csatornán és a Szuperinfóban megjelenő hirdetéseit feladhatja Nálunk, a Szarvasi Általános Informatikai Kft. ügyfélszolgálati irodájában ügyfélfogadási időben, vagy hirdetésfelvevőinknél

Hirdetésfelvevőink és elérhetőségük:

Hirdetésfelvevő Telefon
Hajdu Ildikó 20/489-9021
Kondacs Mihály 20/392-1791
Kluba Ágnes 30/625-5747
Szarvasi Általános Informatikai Kft. lásd a lap alján az elérhetőségeknél


Hirdetésfelvevő Cím Telefon
Kovács Katalin Széchenyi u. 44. (Garázs Butik) 20/338-1996


Hirdetésfelvevő Cím Telefon
Lapatinszkiné Kucsmik Andrea Pásztor J. u. 21. 66/386-734


Hirdetésfelvevő Cím Telefon
Fabó János Szabadság u. 52. 66/219-195

Hirdetésfelvevő Cím Telefon
Darida István Hősök t. 4-5. (Kondorosi KTV) 30/219-3333, 66/400-200

 


Szarvasi Általános Informatikai Kft. - 2017
© Minden jog fenntartva - Készítette: Hódsági Tamás

Honlapunk az információtároláshoz és a felhasználói élmény fokozása érdekében cookie-kat használ. Weboldalunk használatával és a tartalom böngészésével beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk adatvédelmi irányelvünkkel összhangban. Amennyiben nem járul hozzá a cookie-k használatához, kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Honlapunk helyes működéséhez és a cookie-k használatának elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra.